نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی چند بخشی، مهندسی کشاورزی -زراعت ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی ( شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- در انتهایی توالی در مقایسه با مراحل ابتدایی آن، تولید اولیه ناخالص، تولید اولیه خالص و تنفسی چه تغییری می کنند؟ ۱. به ترتیب افزایشی، کاهش و افزایش می یابد ۲. به ترتیب افزایش، افزایش و کاهش می یابد
۰۳ به ترتیب کاهش، افزایش و افزایش می یابد ۴. به ترتیب کاهش، افزایش و کاهش می یابد
۲- میدان اکولوژیک بالفعل عبارتست از: ۱. گسترش موجودات بر اساس شرایط محیطی و قابلیت انتشار ۲. قلمروی هر موجود برای زاد و ولد ۳. میدان اشغال شده با حضور رقابت
۴. میدان اکولوژیکی هر موجود در غیاب موجودات دیگر
۳- کدام گزینه تعریف معادل های اکولوژیکی می باشد؟ ۱. گونه های متعلق به گروههای سیستماتیک مختلف در یک اکوسیستم واحد که دارای میدان اکولوژیکی مشابهی می باشند. ۲. گونه های متعلق به گروههای سیستماتیک مختلف که دارای میدان اکولوژیک مشابه در اکوسیستم های مشابه دور از هم هستند. ۲. افراد یک گونه که در محیطهای جغرافیایی مختلف قرار می گیرند و دارای خصوصیات متفاوتی می گردند. f گونه های متعلق به گروههای سیستماتیک مختلف که فقط از لحاظ نوع تغذیه مشابه بوده ولی دارای میدان عملکرد و فضای متفاوت ۴- افراد یک گونه که در مناطق اکولوژیکی مختلف، دارای صفات ارثی متفاوتی شده اند چه نام دارند؟ ۱. اکومورفوژنز آ ، ژنوتیپ ۳. اکوتیپ ۴. اکو کلاین ۵- عنصر غذایی که کمترین مقدار را در محیط زندگی دارد، میزان رشد و نمو و مرز انتشار موجود را تعیین می کند بیانگر چه قانونی است؟ ۱. قانون بلاکمن ۲. قانون شلفورد ۰۲ قانون گوس ۴. قانون لیبیگ ۶- کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با توالی صحیح است؟ ۱. توالی او توژنیک با دخالت عوامل بیرونی سیستم نظیر حریق واسیلی و بدون دخالت عوامل درونی رخ می دهد. ۲. توالی هتروتروفیک به توالی گفته می شود که طی مراحل اولیه توالی، نقش تولید کنندها بر مصرف کننده ها برتری دارد. ۳. توالی اولیه در منطقه ای رخ می دهد که قبلا در آن حیات وجود داشته ولی هنوز افق های خاک شکل نگرفته است. ۴. وجه تمایز اصلی توالی اولیه و ثانویه، نبود خاک در نوع اول و وجود خاک آماده در نوع دوم است.
ል†ም\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی کشاورزی -زراعت ۱۴۱۱۰۵۳ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۷- محدوده طول موج های قابل رویت، چه طیفی از طول موج ها را در بر گرفته و چند درصد از کل تشعشعات خورشیدی را
شامل می شود؟ ۱. ۲۹۰ تا ۷۰۰ میلی میکرون -۷ درصد ۲. ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی میکرون - ۴۵ تا ۵۲ درصد ۷۰۰.۳ تا ۵۰۰۰ میلی میکرون - ۲۲ تا ۴۵ درصد ۲۹۰.۴ تا ۴۰۰ میلی میکرون - ۳ درصد
۸- مواد آلی یا انرژی انباشته در کالبد مصرف کننده ها را چه می نامند؟
۱. تولید ثانویه ۲. تولید اولیه مفید ". باقیمانده تولید اولیه ۴. تولید اولیه خالصی
۹- در صورتی که میزان انرژی دریافتی خورشید، ۵۰۰۰ کیلو کالری در متر مربع در روز باشد، تولید خالصی اولیه و تولید گیاهخواران به ترتیب چند کیلو کالری در متر مربع در روز است؟
۵-۵۰۰ .۴ A – ) . . . . Y. Δ/Δ -ώ . . Υ Υ/Δ -ΥΔ. ۱۰- به طور میانگین تعداد حلقه های موجود در زنجیره های غذایی چقدر است؟
めじ や . f ャじ Y.Y γU Δ. Υ \ Ա ձ . ) ۱۱- انرژی لازم برای حفظ کالبد موجودات زنده با افزایش وزن و کاهش دما به ترتیب .................. 9 ................. می یابد. ۱. افزایش - افزایش ۲. کاهش - کاهشی ۳. افزایش - کاهش .Y . کاهش - افزایش
۱۲- در روش تعیین مقدار اکسیژن، اگر در آغاز آزمایش مقدار اکسیژن آب ۵ گرم در متر مکعب باشد و در پایان آزمایش رقم بطری روشن ۱۰ گرم و بطری تاریک ۴ گرم به دست آید تولید اولیه خالص و ناخالصی به ترتیب چقدر است؟
\ , -ly . Y % _ N . Yo *_\ \ . Y \ ^ - \ \ . ) ۱۳- کدام یک از عناصر زیر دارای ذخیره ای در اتمسفر نبوده و چرخه آن از نوع سنگی است؟ ۱. نیتروژن ۲. کربن ۰۲ اکسیژن ۴. فسفر
۱۴- وقتی دو گونه با نیازهای اکولوژیکی یکسان کنار هم قرار می گیرند، گونه ای که توان رقابتی بیشتری دارد گونه دیگر را حذف می کند بیانگر چه اصلی است؟
۱. آله ۲. گوسی ۳. لیبیگ ۴. شلفورد
۱۵- زمانی که دو گونه در یک رابطه متقابل بر روی یکدیگر، اثر منفی داشته و هر دو از این رابطه ضرر می بینند، چه اثر متقابلی
شکل گرفته است؟ ۱. همسفر گی ۲. دگرآسیبی ۳. رقابت ۴. انگلی い・ハ・い・いめ管タ・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی کشاورزی -زراعت ۱۴۱۱۰۵۳ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۱۶- مطالعه موجود زنده به حالت منفرد، کدام شاخه اکولوژی را تشکیل می دهد؟ ۱. اتواكولوژی ۲. سین اکولوژی ۰۲ اکولوژی کارکردى ٠٢ اکولوژی تحولی ۱۷- در کدام یک از فرایندهای زیر، گیرنده الکترون، یک ترکیب آلی است؟
.Y
۱. تنفسی هوازی تنفس بی هوازی ۳. فتوسنتز * تخمیر
۱۸- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ ۰۱ اکوسیستم های طبیعی در روی کره زمین دارای چرخه کاملا بسته می باشند. ۲. موجودات هتروتروف، قادر به تولید غذای خود می باشند.
تولید، مصرف و تجزیه در اکوسیستم، نقش های نسبی هستند.
۴. در کلیه تولید کنندگان، آب به عنوان تنها منبع هیدروژن عمل می کند.
۱۹- آنتروپی بیانگر چیست؟ ۱. پراکنده شدن انرژی در ضمن فرایند تغییر حالت
ایجاد نظم بیشتر در هر سیستمی ۳. میزان ماده خشک تجمع یافته در هر سطح غذایی ۴. جایگزینی موجودات و اکوسیستم ها طی یک فرایند جهت دار
۲۰- بزرگترین ذخیره فعال کربن چیست؟
۱ . گیاهان ۰۲ اتمسفر ۳. آب دریاها ۴ . خاکی
۲۱- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ ۱. توان مبارزه با آنتروپی در هر موجود زنده، خصلتی دائمی بوده ولی در مجموع عالم حیاتی، خصلتی گذراست. ۲. در مراحل اولیه زندگی موجود زنده، درجه نظم، کاهش یافته و به تدریج افزایش می یابد. ۳. میزان نظم ایجاد شده در پیکره گیاهخواران بیشتر از گیاهان است.
۴. میزان انرژی در جهان ثابت بوده و آنتروپی آن به سمت بیشینه گرایش می یابد.
۲۲- در صورتی که نیمه عمر بیولوژیکی ید رادیواکتیو، ۸ روز و میزان اولیه این ماده، ۱ گرم باشد، پس از گذشت ۲۴ روز چه میزان از ماده هنوز تجزیه نشده است؟ ) ... ۰/۵ گرم Y. ۱ گرم .Y . ۰/۱۲۵ گرم ۴. صفر
)・い・ハ・い・いめ管タ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی کشاورزی -زراعت ۱۴۱۱۰۵۳ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۲۳- کدام یک از موارد زیر در رابطه با هرم های اکوسیستم صحیح است؟
۱. هرم توده زنده (بیومسی) ساده ترین نوع هرم بوده و به نام هرم التون نیز نامیده می شود.
۲. هرم تعداد هیچ گاه وارونه نمی شود چون همیشه تعداد تولید کنندگان بیشتر از مصرف کنندگان است.
۱۰۰۳ درصد انرژی هر یک از پله ها به پله های بالاتر اکوسیستم منتقل می شود و ما بقی هدر می رود.
۲. هرم توده زنده بهترین نوع هرم می باشد چون وزن موجودات زنده به سمت پله های غذایی بالاتر افزایش می یابد. ۲۴- کدام یک از موارد زیر از تبعات افزایش دی اکسید کربن می باشد؟
۱. افزایش یخ های قطبی و کاهش سطح آب ها
۲. ایجاد بی نظمی در نحوه توزیع نزولات جوی
۳. کاهش دمای کره زمین به دلیل افزایش بازتاب گرمایی اتمسفر
۲. افزایش تنوع زیستی و کاهش تنفس نگهداری جانوران و گیاهان ۲۵- کدام یک از موارد زیر در رابطه با کودهای شیمیایی و آلی صحیح است؟
۱. کودهای آلی در مقایسه یا کودهای شیمیایی، سریعا تجزیه شده و فعالیت میکروارگانیسمها را کاهش می دهند.
۲. ترکیب و نسبت عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در کودهای شیمیایی دقیقا منطبق بر نیاز گیاه است.
۳. کودهای شیمیایی با الگوگیری از کودهای آلی تهیه شده و دارای ترکیباتی کاملا مشابه با کودهای آلی هستند.
۴. کودهای آلی بر خلاف کودهای شیمیایی باعث بهبود ساختمان خاک شده و تولید را در دراز مدت افزایش می دهند. ۲۶- مجموعه جانداران یک منطقه همراه با همه عوامل محیط چه نام دارد؟
۱. جامعه ۲. فرد ۳. جمعیت ۴. آکوسیستم ۲۷- تفاضل بین تولید اولیه و مصرف خود گیاه که قابل استفاده برای مصرف کننده ها می باشد را چه می نامند؟
۱. تولید اولیه ناخالصی ۲. تولید اولیه خالصی ۳. تولید اولیه مفید ۴. تولید اولیه ۲۸- در کدام دوره از زندگی موجودات زنده درجه نظم بالا می رود؟
۱. در مرحله اولیه زندگی ۲. مرحله بلوغ ۳. در هنگام مرگ ۴. مرحله پیری ۲۹- توان مبارزه با آنتروپی در فرد فرد موجودات زنده چه نوع خصلتی است؟
۱. پایدار است. ۲. گذرا است. ۳. همواره افزایشی است. ۴. همواره کاهشی است.
)・い・ハ・い・いめ管タ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :