فیلم های آموزشی درس شیمی عمومی ۲

29 رای
 ویدئو آموزشی شیمی عمومی ۲

توضیحات درس

درباره استاد : فرنوش فریدبد

دکتر فرنوش فریدبد استاد دانشکده شیمی دانشگاه تهران است.

  جلسه اول - واحدهای SI

  جلسه دوم - ادامه روش های بیان غلظت و استوکیومتری

  جلسه سوم - تعادلات شیمیایی

  جلسه دهم - نمک های آمفوتر

  جلسه یازدهم - بافرها

  جلسه دوازدهم - کاربرد مسایل رسوبات

  جلسه سیزدهم - رسوبات

  جلسه پانزدهم - تیتراسیون 2

  جلسه شانزدهم - تیتراسیون 3

  جلسه هفدهم - تیتراسیون های چند پروتونی

  جلسه هجدهم - شیمی کوئوردیناسیون

  جلسه نوزدهم - نامگذاری کمپلکس ها

  جلسه بیست - ایزومرها در کمپلکس ها

  جلسه بیست و یکم - شکافتگی اوربیتال های d در میدان بلور

  جلسه بیست و دوم - ترمودینامیک و سینتیک واکنش های شیمیایی

  جلسه بیست و سوم - معادلات سرعت - زمان

  جلسه چهارم - الکترولیت ها

  جلسه پنجم - اسیدها

  جلسه ششم - اسیدهای چند پروتونی

  جلسه هفتم - بازها ، ساختار مولکولی و قدرت اسیدی و بازی

  جلسه هشتم - نمک های خنثی و اسیدی

  جلسه نهم - نمک های بازی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web