فیلم های آموزشی درس آموزش مقدماتی Python

1 رای
 ویدئو آموزشی آموزش مقدماتی Python

توضیحات درس

پایتون به معنی اژدهاست . شاید انتخاب این اسم برای این زبان برنامه نویسی بی ربط نباشد چراکه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای صنعتی ویرایش متن محسوب میشود . با کمک پایتون میتوان از کارهای ساده ریاضی تا پیچیده ترین عملیات کنترل متن مانند مرورگر های داینامیک و اتوماسیون را انجام دهید . ویژگی دیگر این زبان برنامه نویسی سادگی آن است که امکان یادگیری برای همگان را فراهم میکند

درباره استاد :

  جلسه ۱ - آموزش مقدماتی Python - Installing Python

  جلسه ۲ - آموزش مقدماتی Python - Numbers and Math

  جلسه ۳ - آموزش مقدماتی Python - Variables

  جلسه ۴ - آموزش مقدماتی Python - Modules and Functions

  جلسه ۵ - آموزش مقدماتی Python - How to Save Your Programs

  جلسه ۶ - آموزش مقدماتی Python - Strings

  جلسه ۹ - آموزش مقدماتی Python - Sequences and Lists

  جلسه ۷ - آموزش مقدماتی Python - More on Strings

  جلسه ۸ - آموزش مقدماتی Python - Raw Input

  جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی Python - More List Functions

  جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی Python - Slicing

  جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی Python - Editing Sequences

  جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی Python - Slicing Lists

  جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی Python - Intro to Methods

  جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی Python - More Methods

  جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی Python - Strings n Stuff

  جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی Python - Cool String Methods

  جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی Python - Sort and Tuples

  جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی Python - Dictionary

  جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی Python - Comparison Operators

  جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی Python - else and elif

  جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی Python - If Statement

  جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی Python - Nesting Statements

  جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی Python - And and Or

  جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی Python - For and While Loops

  جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی Python - Infinite Loops and Break

  جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی Python - Building Functions

  جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parameters

  جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی Python - Default Parameters

  جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی Python - Tuples as Parameters

  جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی Python - Parameter Types

  جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی Python - Object Oriented Program

  جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی Python - Classes and Self

  جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی Python - Subclasses Superclasses

  جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی Python - Overwrite Variable on Sub

  جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parent Classes

  جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی Python - Constructors

  جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی Python - Import Modules

  جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی Python - reload Modules

  جلسه ۴۰ - آموزش مقدماتی Python - Getting Module Info

  جلسه ۴۱ - آموزش مقدماتی Python - Working with Files

  جلسه ۴۳ - آموزش مقدماتی Python - Writing Lines

  جلسه ۴۲ - آموزش مقدماتی Python - Reading and Writing

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web