فیلم های آموزشی درس فیزیک ١

20 رای
 ویدئو آموزشی فیزیک ١

توضیحات درس

درس فیزیک ۱، مبحث فیزیک مکانیک کلاسیک را پوشش میدهد. این درس با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع میشود و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازد. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمهی اول این درس در دبیرستان آشنا شدهاند اما نیمهی دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش میدهد که برای اکثر دانشجویان تازگی دارد. منبع اصلی این درس کتاب فیزیک هالیدی، جلد اول (مکانیک) است.

درباره استاد : محمد رضا اجتهادی

دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود. فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است. گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.

  جلسه اول - اندازه گیری و خطا - دکتر مقیمی

  جلسه چهارم - معرفی اولیه‌ی کلاس، مباحث اولیه‌ی حرکت

  جلسه سوم - حرکت شناسی- دکتر مقیمی

  جلسه پنجم - سرعت نسبی

  جلسه نهم - مرور درس و حل مثالهای جالب

  جلسه هفتم - اصطکاک در شاره ها

  جلسه هشتم - مرکز جرم و تکانه خطی

  جلسه ششم - نیروهای قیدی

  جلسه دهم - انرژی پتانسیل، کار ، نیروی پایستار و غیرپایستار

  جلسه یازدهم - انرژی پتانسیل و تعادل

  جلسه سیزدهم - مرکز جرم و تعریف تکانه

  جلسه دوازدهم - کار و انرژی

  جلسه چهاردهم - ادامه بحث تکانه، شروع بحث برخورد کشسان و غیرکشسان

  جلسه شانزدهم - دوران

  جلسه پانزدهم - برخورد های کشسان و غیر کشسان

  جلسه هفدهم - ادامه بحث دوران و انرژی جنبشی

  جلسه هجدهم - ادامه دوران و حالت‌های خاص

  جلسه نوزدهم - تحلیل چند نمونه دوران، گشتاور

  جلسه بیست دوم - ادامه کشسانی مواد ، مقدمات گرانش

  جلسه بیست یکم - تعادل جسم صلب

  جلسه بیستم - چگالی حجمی و سطحی، ادامه دوران و گشتاور

  جلسه بیست سوم - گرانش و پتانسیل گرانش

  جلسه بیست چهارم - گرانش ؛ حرکت اجرام سماوی ، نسبیت عام

  جلسه بیست پنجم - حرکت نوسانی ؛ نوسان هماهنگ ساده

  جلسه اول - نظریه های مختلف فیزیک و دقت آنها

  جلسه دوم - تحلیل ابعادی

  جلسه بیست ششم - نوسان ؛ نوسان میرا و تشدید

  جلسه سوم - مرتبه بزرگی کمیت های فیزیکی

  جلسه چهارم - حرکت در صفحه - سرعت نسبی

  جلسه پنجم

  جلسه هفتم

  جلسه ششم - حرکت نسبی - دینامیک

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم - انواع نیروها

  جلسه یازدهم

  جلسه سیزدهم - کار - قضیه کار و انرژی

  جلسه چهاردهم

  جلسه دوازدهم

  جلسه پانزدهم - انرژی پتانسیل و نمودار انرژی پتانسیل

  جلسه شانزدهم - نیروی اصطکاک

  جلسه هفدهم

  جلسه هجدهم

  جلسه بیستم

  جلسه نوزدهم - مرکز جرم - پدیده برخورد

  جلسه بیست یکم

  جلسه بیست دوم - سیستم با جرم متغیر

  جلسه بیست سوم - دوران (سینماتیک)

  جلسه بیست چهارم

  جلسه بیست پنجم - ممان اینرسی - قضیه محورهای موازی

  جلسه بیست هفتم - دینامیک دورانی

  جلسه بیست ششم

  جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)

  جلسه بیست هشتم - دینامیک دورانی

  جلسه سی ام

  جلسه سی یکم

  جلسه سی سوم - تعادل و تنش

  جلسه سی دوم - تعادل

  جلسه سی چهارم - گرانش

  جلسه سی پنجم - گرانش

  جلسه سی ششم

  جلسه اول - ذره‌ی ایده‌آل، دستگاه مختصات کروی و استوانه‌ای

  جلسه دهم - اصطکاک، نیروهای طبیعت، مقاومت سیال و سرعت حد

  جلسه یازدهم - کار و انرژی

  جلسه دوازدهم - قضیه کار و انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، نیروی پایستار

  جلسه سیزدهم - مبدأ پتانسیل، پایستگی انرژی، نیروی غیرپایستار، انرژی پتانسیل کشسانی فنر

  جلسه چهاردهم - نیروی گرانش، انرژی پتانسیل گرانشی، نمودار انرژی، توان

  جلسه پانزدهم - تکانه، برخوردهای کشسان و غیرکشسان، مرکز جرم

  جلسه شانزدهم - دستگاه مختصات مرکز جرم، مرکز جرم زمین و ماه، سیستم‌های جرم متغیر، ضربه

  جلسه هفدهم - جرم کاهش یافته، سینماتیک اجسام صلب، لختی دورانی

  جلسه هجدهم - قضیه‌ محورهای موازی، مثال از لختی دورانی، معرفی گشتاور و تکانه زاویه‌ای

  جلسه نوزدهم - قضیه محورهای موازی ، تکانه زاویه‌ای، حرکت زمین و خورشید، حرکت تقدیمی

  جلسه دوم - مبانی مکانیک نیوتونی، واحدهای استاندارد، تحلیل ابعادی

  جلسه بیستم - گشتاور، اثر دوران حول محور زمین، پَخ شدن استوا، جزر و مد، کره‌ی غلتان

  جلسه بیست و یکم - تعادل، گرانیگاه، سینماتیک در دستگاه مختصات قطبی

  جلسه بیست و دوم - گرانش، نیروی گرانش ناشی از پوسته‌ی متقارن کروی

  جلسه بیست و سوم - نیروی جزر و مدی، چرخش ماه، انحراف محور زمین، قوانین کپلر، سیاهچاله

  جلسه سوم - سینماتیک یک بعدی، نمودارهای مکان سرعت و شتاب

  جلسه چهارم - سقوط آزاد، کمیت‌های نرده‌ای و برداری

  جلسه پنجم - سینماتیک سه بعدی، حرکت پرتابه

  جلسه ششم - حرکت دورانی یکنواخت، شتاب مرکزگرای ماه دور زمین، حرکت نسبی

  جلسه هفتم - قوانین حرکت، ناظرهای لخت، لختی

  جلسه هشتم - وزن و بی‌وزنی، دینامیک حرکت دورانی، نمودار جسم آزاد

  جلسه نهم - کاربرد قوانین نیوتون

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web