فیلم های آموزشی درس دینامیک

63 رای
 ویدئو آموزشی دینامیک

توضیحات درس

در این درس با استفاده از آنالیز برداری به تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی و با استفاده از مفاهیم اولیه و اساسی حرکت مانند قوانین نیوتون به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات پرداخته می شود. درفصول اولیه حرکت ذرات بررسی می شود ودر فصول بعدی حرکت اجسام صلب مورد بررسی قرار می گیرد. پیش نیاز این درس ،درس استاتیک می باشد که به بررسی تعادل استاتیکی ذرات (شتاب و سرعت برابر صفر) می پردازد. منابع:برای دانشجویان مهندسی عمران منبع اصلی معمولا کتاب بیر جانسون بوده و کتاب مریام به عنوان منبع دوم معرفی می شود.

درباره استاد : علی بخشی

دکتر بخشی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است. وی دوره کارشناسی را در رشته عمران در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند، سپس دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه شیراز سپری نمود و سپس مدرک دکترای خود را از دانشگاه هیروشیمای ژاپن اخذ نمود. او از سال 2000 به عنوان استادیار فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود.

  جلسه دوم - سینتیک ذرات

  جلسه اول - مرور سرفصل ها

  جلسه سوم - حرکت نسبی

  جلسه چهارم - دستگاه مختصات n-t

  جلسه ششم - سیستم مختصات کروی و معادلات حرکت در سیستم های مختلف

  جلسه پنجم - حرکت ذره در فضا

  جلسه هشتم - اندازه حرکت زاویه ای یک ذره

  جلسه هفتم - حرکت وابسته و مقید - اندازه حرکت

  جلسه نهم - برخورد - ضریب استرداد

  جلسه دهم - ضریب استردادی - برخورد مرکزی مایل

  جلسه یازدهم - روش های کار و انرژی و توان و بازده

  جلسه دوازدهم - قانون های انرژی

  جلسه سیزدهم - سیستم ذرات

  جلسه چهاردهم - سینماتیک جسم صلب

  جلسه پانزدهم - حرکت دورانی صفحه ای

  جلسه هفدهم - حل مثال هایی از دستگاه مختصات دوار

  جلسه شانزدهم - حرکت ذره ای جسم صلب نسبت به مرجع دوار

  جلسه هجدهم - دینامیک و سینتیک جسم صلب

  جلسه نوزدهم - حرکت غلتشی

  جلسه بیستم - اصل کار و انرژی اجسام صلب

  جلسه بیست و یکم - بقای انرژی، توان

  جلسه بیست و دوم - دوران حول محوری خارج از مرکز جرم

  جلسه بیست و سوم - برخورد غیر مرکزی

  جلسه بیست و چهارم - ارتعاشات

  جلسه بیست و پنجم - ارتعاشات

  جلسه بیست و ششم - ارتعاش اجباری

  جلسه بیست و هفتم - مرور درس

  جلسه اول - معارفه و مقدمه درس

  جلسه نهم - سینتیک ذرات (کار و انرژی)

  جلسه دهم - سینتیک ذرات (کار و انرژی)

  جلسه یازدهم - سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه خطی)

  جلسه دوازدهم - سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه زاویه ای و برخورد مستقیم)

  جلسه سیزدهم - برخورد مایل ، حرکت نسبی

  جلسه چهاردهم - سینتیک مجموعه ذرات 1

  جلسه پانزدهم - سینتیک مجموعه ذرات 2

  جلسه شانزدهم - سینماتیک جسم صلب (مقدمات)

  جلسه هفدهم - سینماتیک جسم صلب (حرکت مطلق - حرکت نسبی)

  جلسه هجدهم - سرعت و شتاب نسبی

  جلسه دوم - مقدمات و سینماتیک ذرات (یک بعدی)

  جلسه نوزدهم - سینماتیک جسم صلب (مرکز آنی دوران و دستگاه های دوار)

  جلسه بیست - سینماتیک جسم صلب (دستگاه های دوار ،شتاب کوریولیس)

  جلسه بیست و یکم - ممان اینرسی جرمی

  جلسه بیست و دوم - سینتیک جسم صلب (مقدمات و حرکت انتقالی)

  جلسه بیست و سوم - سینتیک جسم صلب (حرکت دورانی و حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)

  جلسه بیست و چهارم - سینتیک جسم صلب(حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)

  جلسه بیست و پنجم - سینتیک جسم صلب(کار و انرژی)

  جلسه بیست و ششم - سینتیک جسم صلب(اندازه حرکت و ضربه خطی و زاویه ای)

  جلسه بیست و هفتم - سینتیک جسم صلب(مسائل)

  جلسه سوم - سینماتیک ذرات (یک بعدی و دو بعدی)

  جلسه چهارم - سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصاتهای دکارتی و عمود و مماس)

  جلسه پنجم - سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصات قطبی)

  جلسه ششم - سینماتیک ذرات (سه بعدی)

  جلسه هفتم - سینماتیک ذرات(حرکت نسبی-حرکت مقید ذرات)

  جلسه هشتم - سینتیک ذرات (کاربرد مستقیم قانون دوم نیوتن)

  جلسه جبرانی - سینتیک ذرات (قانون دوم نیوتن)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web