نمونه سوال درس تاریخ عثمانیان نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عثمانیان نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ عثمانیان رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷ ۱- کدام یک از شهرهای ذیل به ترتیب پایتخت دولت ترکان عثمانی بودند ؟ ۱. بورسا، قونیه ، آنکارا ۲. قونیه ، استانبول ، آنکارا ۳. بورسا، قونیه ، استانبول ۴. قونیه، وان، استانبول ۲- در روزگار کدام سلطان عثمانی استراتژی عملیات نظامی در شرق اسلامی دنبال شد؟ ۱. سلیم اولی ۲. سلیمان قانونی ۳. مراد چهارم ۳- کدام گزینه در رابطه با فتوحات دولت عثمانی صحیح است ؟ ۱. مرحله سوم در فتوحات عثمانی از زمان روی کار آمدن سلطان بایزید آغاز شد. ۲. دولت عثمانی در مرحله سوم فتوحات خود رنگ عربی به خود گرفت. ۳. در مرحله سوم فتوحات عثمانی ، جهت گیری در عملیات نظامی به سمت اروپا و آسیا و آفریقا بود. ۴. دوره حکومت سلطان سلیمان قانونی شاهد هیچ نوع حمله نظامی به اروپا نبود. ۴- کدام گزینه درباره سپاه ینی چری صحیح است ؟
سلطان مراد اول با تشکیل سپاه ینی چری ، سپاه نیرومندی با هدف سرکوب اقلیتهای دینی ایجاد کرد .
- این سپاه لشکر پیاده نظام بود که پایه و اساسش ، فرزندان مسیحیان ساکن در سرزمین های فتح شده بود.
سلطان اورخان با تشکیل سپاه ینی چری، سپاه نیرومندی با هدف سرکوب اقلیتهای دینی ایجاد کرد . این سپاه لشکر سواره نظام بود که پایه و اساسش ، فرزندان اقلیتهای دینی در سرزمین های فتح شده بود. ۵- مهم ترین نتایج جنگ قوصوه چه بود؟ \ . استحکام نظامی ادرنه و نزدیکی عثمانی به میادین جنگ در اروپا . ۰۲ نفوذ اسلام در میان اقوام بالکانی و شکست کامل اتحاد اروپایی . ۳. نابودی استقلال کروات ها تا قرن هجدهم و نفوذ اسلام در کرواسی . ۴. نابودی استقلال صرب تا قرن نوزدهم و نفوذ اسلام در میان صرب ها . ۶- دولت مسیحی طرابوزان در شمال آناتولی توسط کدام سلطان عثمانی سرنگون شد ؟
۱. بایزید دوم ۲. محمد فاتح ٠٢ سليمان قانونی
Υ») /Υ «Υ «Υ"Λ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۵

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ عثمانیان رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷ ۷- نبرد مرج دابق میان چه کسانی روی داد و نتیجه آن چه شد ؟ ۱. سلطان سلیم عثمانی و قانصوالغوری حاکم ممالیک، تسلط عثمانی بر شام . ۲. سلطان سلیم عثمانی و قانصوالغوری حاکم ممالیک، تسلط عثمانی بر مصر . ۳. سلطان سلیمان قانونی و جرارد حاکم آلبانی ، تسلط عثمانی بر بالکان . ۴. سلطان سلیم عثمانی و طومان بای حاکم ممالیک، تسلط عثمانی بر شام و مصر ۸- معاهده «امتیازات خارجی» میان چه کسانی منعقد شد ؟ ۱. شارل پنجم و سلیمان قانونی . ٠٢ فرانسوای اول و سليم اول . ۰۲ فرانسوای اول و سليمان قانونی . ۴ - شارل پنجم و سلیم اول . ۹- کدام گزینه درباره سلطان سلیمان قانونی صحیح است ؟ ۱. مورخان غربی ، وی را با لقب «قانونی» ستوده اند؛ در حالی که عثمانی ها لقب «بزرگ» را به او داده اند
۲. اشغال وین و بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس از اقدامات مهم سلطان سلیمان قانونی بود.
۳. تسلط بر مکه و مدینه و انتقال خلافت از عباسیان به عثمانیان از مهم ترین اقدامات وی بود.
۲. دولت عثمانی در دوران وی به بالاترین حد توسعه خود رسید و نیرومندترین نیروی زمینی و دریایی را به دست آورد.
۱۰- نماینده دولت عثمانی در مرکز هر ولایتی به طور معمول چه نامیده می شد؟ ۱. پاشا ۲. سنجق بیک ۳. امیراللواء ۴. دفتر داریه
۱۱- جمله : «فرمانده نیروی دریایی سلیمان قانونی بود و توانست در دل اروپاییها رعب و وحشت بیفکند» درباره چه کسی
گفته شده است؟
۱. سنان پاشا ۲. خیرالدین بارباروسا ۰۳ عروج ۴. ابوالسعود افندی ۱۲- کدام گزینه از وقایع مهم دوران سلطان سلیم دوم عثمانی است ؟
۱. دستور تجدید بنای مسجد جامع استانبول .
آفتح تبریز و تسلط بر عراق و جزایر خلیج فارس .
۳. عدم پذیرش مالکیت اراضی متعلق به اتریش در مجارستان .
۰۲ فتح قبرس و فتح یمن و سرکوب شورش آن ناحیه . ۱۳- امیر فخرالدین معنی دروزی در زمان کدام سلطان عثمانی در لبنان دست به انقلاب زد ؟
۱. محمد سوم ۲. احمد اول ۳. مراد چهارم
"Υ») /Υ «Υ «Υ"Λ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۵
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ عثمانیان رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷ ۱۴- بر اساس کدام معاهده دولت عثمانی شهر ازوف را به روسیه واگذار کرد ؟
۱. کارلویتز ۲. کوجوک قینارجه " ملبورن
۱۵- کدام گزینه درباره معاهده کوجوک قینارجه صحیح است ؟ ۱. موقعیت سلطان عثمانی به لحاظ دینی برای اقلیتهای مسلمان در اروپا پذیرفته شد. ۲. فرانسه اجازه دخالت در شئون داخلی دولت عثمانی را در طول قرن نوزدهم به دست آورد. ۳. فرانسه حق تجارت آزاد در سواحل اسلامی و سرزمین های اروپایی عثمانی را به دست آورد. .Y . یک از زیانبارترین سندهای تاریخ عثمانی و پایه معاهداتی است که بعدها عثمانی با روسیه منعقد کرد .
۱۶- طی کدام معاهده دولت عثمانی حکومت محمدعلی پاشا را تا پایان عمرش بر مصر پذیرفت ؟
۱. کوتاهیه ۰۲یاسی ٢. پاريس ۴. قاهره
۱۷- نخستین سلطان عثمانی که با فتوا عزل شد، که بود ؟
۱. عبدالمجید اول ۲. عبدالحمید اول ۳. احمد سوم ۴. مصطفای اول ۱۸- صدور قانون ولایات در روزگار کدام سلطان عثمانی روی داد ؟
۲. عبدالعزیز ۳۔ عبدالحمید ۴. مصطفای سوم
۱. عثمان سوم
WA— کدام گزینه جزو اقدامات سلطان عبدالحمید دوم است ؟
۱. پیش از امضای قرارداد سان استفانو، مجلس نمایندگان را تعطیل و توقف اجرای قانون اساسی را اعلام کرد.
۲. رنگ دولت عثمانی را به صورت لائیک درآورد و به اجرای برخی از طرح های سودمند عمومی دست زد.
*. مجلسی برای دولت تأسیس نمود که اختیارات قانون گذاری و اداری داشت و اعضای آن از مسلمانان و مسیحیان بودند.
۴. موافقت با حضور نماینده طوایف غیر مسلمان در مجالس محلی ، شهرها و مجلس عالی قضایی، ۲۰- عامل اصلی انعقاد قرارداد کنفرانس برلن که بود ؟
۱. لردلانمزدان ۰۲ آبراهام یهودی
۳. هرتزلی ۴ - بیسمارک
صفحه ۳ از ۵
"Υ») /Υ «Υ «Υ"Λ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ عثمانیان
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۶۷
)Y— کدام گزینه درباره سیاست مذهبی سلطان عبدالحمید دوم صحیح است ؟ ۱. از نظر خارجی ، سیاست اسلام گرایانه عبدالحمید ، سلاحی برای تحت فشار گذاشتن دولت قاجار و امپراتوری روسیه بود.
۲. سیاست مذهبی وی در کم رنگ کردن حرکت های ملی از نوع عربی ، کردی و ... و نیز سیاست خلافت گرایی و طرح جامعه اسلامی تاثیر زیادی داشت .
۳. وی متاثر از اندیشه های سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی نظام مشروطه و قانون اساسی را در چارجوب شریعت اسلام پذیرفت.
.Y . زمانی که وی دریافت تشکیل دولت واحد اسلامی دشوار است، شیوه جدیدی را مطرح کرد که ایجاد حلف یا پیمان اسلامی بود. ۲۲- یکی از آثار مهم جنگ دوم بالکان چه بود ؟
۱. تمایل به نگرش عثمانی پایان یافت و راه برای گرایش ترکی - تورانی هموار شد.
۲. تمایل به نگرش عثمانی تقویت شد و راه برای تقویت خلافت اسلامی هموار شد.
۲. طی این نبرد، دولت عثمانی ، بیش تر سرزمین های خود را در اروپا باز پس گرفت.
۴. طی این نبرد، دولت عثمانی ، بیش تر سرزمین های خود را در قفقاز و آسیای مرکزی باز پس گرفت. ۲۳- طی کدام قرارداد دولت عثمانی، به عنوان یک دولت اروپایی از میان رفت و به وجود جمهوری ارمنستان و مملکت حجاز به
عنوان دو دولت مستقل اعتراف کرد ؟
۱. مودروز ۲. لوزان ۰۳ سیفر ۲. برلن
۲۴- در کدام منطقه از شمال آفریقا، دولت عثمانی موفق به اعمال نفوذ و حاکمیت نشد ؟
۱. مراکش ٢. الجزائر ۰۳ طرابلس
۲۵- کدام گزینه در رابطه با مهاجرت یهودیان به فلسطین صحیح است؟ ۱. زمانی که سلطان سلیم اول مصر را گشود، فرمانی در موافقت مهاجرت یهودیان به طور سینا صادر کرد.
۲. سلطان عبدالحمید دوم در برابر وعده های هرتزلی برای ارائه کمکهای مالی به این دولت در برابر اجازه مهاجرت به یهود مقاومت کرد.
۳. جنبش مهاجرت در اصل مربوط به شخصی یهودی با نام هرتزل بود که با خانواده و فرزندانش به طور آمده، در آنجا اقامت کرد .
۴. پس از کنفرانس لوزان، یهودیان بحث هجرت به سینا و فلسطین را مطرح کردند و با همکاری و حمایت بریتانیا بر آن پای فشردند.
"Υ») /Υ «Υ «Υ"Λ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :