نمونه سوال درس فقه 5 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 5 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۷ - ، الهیات = فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۱- باقید «ببعدیه الموت» در تعریف وصیت، کدام مورد از تعریف خارج می شود؟
۱. الهبه، الوکاله ۲. الوکاله، الوصایه ۳. الهبه، الوقف ۴. المنفعه، الوکاله ۲- دلیلی بطلان وصیت مجنون و سکران چیست
ا. لانتفاء العقل و رفع عدم الحجر ۲. لمستند صحیحه ابی ولاد
۳. لانتفاء رفع القلم " . لانتفاء العقل و رفع القلم ۳- مراد از وصیت به شئی کدامست؟
۱. یک چهارم ۲. یک ششم ۰۳ یک هشتم ۴. یک دوم ۴- «والمعتبر بالاتر که بالنظر الی مقدارها لیعتبر ثلثها ....»
۱. حین الوصیه لا حین الوفا هٔ ۲. مابین حین الوفا هٔ و حین الوفا هٔ
۳. حین الوفاه لاحین الوصیه ۴. حین الوفا هٔ و حین الوصیه
۵- «ویتاخیر الوارث فی......... و هو المعقول علی معنی یشترک فیه کثیر»
۱. المشرکا اللفظی ۲. المشرک المعنوی ۳. المتواطی ۴. المشکک 2– « ولو عقب الوصيه بمضادها عمل بالاخيره لانها........» ۱. ناقضهٔ بلاخیرهٔ و الوصیه لازمه من قبله ۲. ناقضه للاولی و الوصیه لازمه من قبله ۳. ناقضه بلاخره و الوصیه جایزهٔ ۴. ناقضه للاولیا و الوصیه جایزهٔ من قبله
۷- کدام یک از مصادیق رجوع فعلی از وصیت می باشد؟
۱. موصی بگوید: هذا حرام علی الموصی له آموصی مورد وصیت را رهن دهد ۳. موصی بگوید: هذا الوارثی ۴. موصی بگوید: لاتفعلوا کذا
۸- قولی قوی تر از نظر شهید ثانی در مورد صفات معتبر در وصی کدام است؟ ا. يشترط حصولها حال الايصاء ۲. یکفی حصولها حالی الوفا هٔ " . يعتبرمن حين الايصاء الى حين الوفاة ٢. اعتبارها من حين الايصاء واستمراره مادام وصياً ۹- در عبارت «یجوز اخذ الاجره(للوصی) مطلقاً لانها عرض عمل محترم» منظور از مطلقاً چیست؟ ۱. خواه وصی صغیر باشد یا کبیر ۲. خواه وصی فقیر باشد یا غنی ۳. خواه وصی زن باشد یا مرد ۰۲ فقط در صورت فقیر بودن می تواند اجرت بگیرد
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۷ - ، الهیات = فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۱۰- اجداد و فرزندان برادر و خواهر میت؛ به ترتیب جزء کدامیک از طبقات ارث می باشند؟
۱. طبق اولی؛ طبقه دوم ۲. طبقه اول؛ طبقه اول " . طبقه دوم طبقه دوم " . طبقه سوم، طبقه دوم ۱۱- «و.........من هذه الاسباب تجامع جميع الوراث ا. الزوجيه ۲. الاعاتاقی " . ولاعضمان الجريره ۴. اجداد و جدات
۱۲- اگر وارث مسلمان یکی از زوجین باشد فالاقوی... ۱. ان الزوج کالوارث المتحد و الزوجه کالمتعدد ۲. ان الزوج کالوارث المتعدد و الزوجه کالمتحد ۳. ان الزوج او الزوجه کالوارث المتحد ۴. ان الزوج او الزوجه کالوارث المتعدد ۱۳- کدامیک از وراث قصاصی را به ارث نمی برند ولیکن در صورتی که در قتل عمد ، قصاصی با دیه مصالحه شود، از دیه مزبور ارث می برند؟ ۱. زن و شوهر ۲. فرزندان مقتول
f
۳. پدر و مادر مقتول برادران و خواهران مقتول
۱۴- کدامیک از موانع ارث موجب می شود که زن و شوهر و همچنین پدر و فرزند متوفی از یکدیگر ارث نبرند؟ ) ... حمل ャ。 قتل ۳. لعان ۲. غیبت منقطعه
۱۵- کدام مورد ، از شرایط حاجب مادر از ثلث به سدسی خارج است ؟ ۱. پدر متوفی وجود داشته باشد ۲. اخوه فقط باید دو مرد باشد ۳. ابوینی یا ابی بودن اخوه ۴. عدم وجود موانع ارث در اخوه
۱۶- سهم یک دختر بدون وجود پسر ، زوج با عدم وجود ولد برای زوجه ، زوجه با وجود ولد برای زوج ، به ترتیب کدام است ؟
。ャ ... )
نصف ، ربع ، ثمن نصف ، ثمن ، ربع « : ربع ، نصف ، ثمن * : ;نصف ، نصف ، ثمن
۱۷- در صورتی که وارث زوج و خواهر پدری باشد ، کدام مورد اجتماع صادق است ؟ ۱. اجتماع نصف با نصف ۲. اجتماع نصف با ربع
٢. اجتماع ربع با ثلث آ - اجتماع نصف با دو ثلث
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فقه ۵ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۷ - ، الهیات = فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۱۸- نظر شهید در شرح ارشاد در مورد رد زائد تر که به زوج یا زوجه در صورتی که با امام به عنوان وارث باشند چیست ؟ ۱. مقدار زائد به زوج و زوجه رد می شود مطلقاً ۲. مقدار زائد به زوج یا زوجه رد نمی شود مطلقاً ۳. مقدار زائد به زوج رد می شود مطلقاً و به زوجه رد نمی شود مطلقاً
۴. مقدار زائد به زوجه رد می شود مطلقاً و به زوج رد نمی شود مطلقاً
------------ ۱۹- . «لا عول فی الفرائضی ای لا زیاده فی السهام علیها علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه ، و ذلک بدخول
۱. البنت و البنات ۲. الاخت و الاخوات ۳. الاب و الام ۴. الزوج و الزوجه
-------- ۲۰- «و اعلم ان الوارث مطلقاً امّا ان ایراث بالفرض خاصه و هو ۱. من دخل فی الارث بعموم الکتاب فی آیه اولوالارحام ۲. من سمی الله فی کتاب له سهماً بخصوصه ۳. الاب و البنت ۴. الاخوالی و الاعمام
ا٢– در عبارت « و لو كان البنتان فصاعدا مع احد الابوين خاصه يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً اخماساً على نسبه السهام» منظور از « یرد السدس.... تا آخر جمله کدام است ؟ ۱. یک ششم باقی مانده به پنج قسمت تقسیم می شود و به دختران داده می شود. ۲. یک ششم باقی مانده از مجموع سهام آنان پنج قسمت می شود و به نسبت سهم هر یک به آنان رد می شود. ۳. پنج قسمت باقی مانده مطابق سهم هر یک از وراث بین آنها تقسیم می شود.
۴. یک ششم باقی مانده به شش قسمت تقسیم می شود و به نسبت سهم هر یک به آنان رد می شود.
۲۲- کدامیک از علمای شیعه ، ارث بردن فرزندان فرزندان را مشروط به این می داند که پدر و مادر متوفی حیات نداشته باشند ؟
۱. سید مرتضی ۲. شیخ صدوق
۳. شیخ مفید ۲. شیخ طوسی
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۷ - ، الهیات = فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۲۳- مفهوم عبارت «و لو اجتمعا ای الاخ و الجد و کانا معاً بالاب فالمال بینهما نصفان » کدام است ؟ ۱. اگر وارث متوفی ، برادر پدری و جد پدری باشند مال به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود. ۲. اگر وارث متوفی برادر و جد ابوینی باشند مال به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود ۳. اگر وراث متوفی برادر ابوینی و جد پدری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. ۴. اگر اجتماع وراث را خویشان ابوینی تشکیل دهند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. ۲۴- اگر وارث یک خواهر ابوینی و یک کلاله امی باشد ، سهم کلاله امی چقدر است؟ ۱. یک سوم ۲. یک ششم ۳. یک چهارم ۴. یک دوم ۲۵- در صورتی که اخوه و اجداد متوفی با هم وارت باشند، سهم اخوه مادری و اجداد مادری چه مقدار از ترکه بوده و چگونه بین آن ها تقسیم می شود؟ ۱. یک سوم و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. ۲. یک ششم و به مذکر دو برابر مونث داده می شود.
۰۳ یک سوم و به مذکر دو برابر مونث داده می شود. ۲. یک ششم و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.
-------------------۲۶- « الزوج و الزوجه مع الاخوه و اولادهام و الاجداد مطلقاً یا خذان نصیبهما الاعلی و هو
ا. الثلث و الربع ۲. الربع و النصف ٢. النصف و الربع " . الربع و الثمن
.K ۲۷- «لو اجتماع الاعمام و الاخوالی فلالاخوال ........... و ان کان واحداً لام علی الاصح و للاعمام ........ وان کان واحداً ا. الثلثان ، الثلث أ : السدس ، الثلثان ٢. الثلث ، الثلثان ۴. الثلث ، النصف
۲۸- زوجه غیر ذات الولد از کدام موارد زیر ارث می برد ؟
۱. عین زمین آء قیمت زمین
۳. عین ابزار و آلات ساختمان ۴. قیمت بناء ۲۹- حمل در چه صورتی ارث می برد ؟
۱. زنده به دنیا بیاید و دارای حیات مستقر باشند ۲. حداقل قسمتی از بدن بچه زنده متولد شود
۳. در هنگام تولد صدایی از نوزاد خارج شود ۴. در رحم مادر زنده باشد
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :