نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۳
۱- از نظر امامیه و مالکیه سرفه کردن در نماز چه حکمي دارد؟ ۱. اگر در روي جاحت نباشد نماز را باطل مي کند ۲. خواه از روي نیاز باشد و خواه از روي نیاز نباشد نماز را باطل نمي کند ۳. اگر از روي حاجت باشد نماز را باطل مي کند
آ: اگر از روي حاجت باشد نماز را باطل نمي کند
۲- از نظر شافعیه عبور کردن از جلوي نمازگزار چه حکمي دارد؟ ۱. حرام است خواه نمازگزار جلوي خود چیزي بگذارد یا نگذارد ۲. مکروه است *. حرام است در صورتي که نمازگزار جلوي خود چیزی نگذارد f مباح است ۳- از نظر حنفیه ناقض وضو و غسل در نماز در چه صورتي نماز را باطل نمي کند؟ ۱. بعد از تشهد و قبل از اسلام ۲. بعد از آخرین نشستن ۳. قبل از آخرین نشستن و قبل از تشهد ۴. قبل از تشهد و بعد از آخرین نشستن f— در بین مذاهب پنجگانه کدام فرق معتقدند که هر گاه کسي در عدد رکعات شلث کند بنا را بر حداقل مي گذارد، بعد آنچه باقي مانده به جاي مي آورد؟ ۱. امامیه و شافعیه و مالکیه ۲. امامیه و شافعیه و حنفیه ۳. امامیه و شافعیه و حنابله ۴. شافعیه و حنفیه و مالکیه ۵- کدام فرقه از مسلمانان معتقد است که حتي سفر براي حرام هم باشد نماز مسافر شکسته است؟ ۱. مالکیه ۲. حنفیه ۳. حنبلیه ۴. امامیه ۶- از نظر امامیه ملاک ادا و شکسته خواندن نماز چه زماني است؟ ۱. زمان ادا و به جا آوردن نماز است آن زمان وجوب و رسیدن وقت نماز است
۰۳زمان رسیدن وقت نماز است آن زمان وجوب مهمتر از زمان ادا است
ለጫW•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۳ ۷- به نظر امامیه هرگاه امامان به خاطر ثواب امامت با همدیگر به رقابت برخیزند چه کسی بر دیگران مقدم است ؟ ۱. کسي را که مأمومین به خاطر ترجیح شرعي و هدف دیني برتر بدانند ۲. کسی را که مأمومین فقیه تر بدانند ۲. کسی را که مأمومین قرائتش را بهتر بدانند آن کسي را که مأمومین فصیح تر بدانند. ۸- از نظر مالکیه امامت زن چه حکمی دارد؟ ) ... براي مردان جایز است آن هم براي مردان و هم زنان جایز است ۰۳ هم براي مردان و هم براي زنان مکروه است آن براي مردان و براي امثال خودشان صحیح نیست ۹- شکسته خواندن نماز در سفر واجب از نظر حنفیه و امامیه از کدام مقوله است؟
۱. رخصت ۲. جواز و تخییر ۳۔ عزیمت ۴. اجازه
۱۰- از نظر مالکیه چه کسي براي امامت در نماز جماعت مقدم بر دیگران است؟ ۱. سلطان یا نایب او آن کسي که قرائتش بهتر است ۳. کسي که عالم تر است آن کسي که فقیهتر است ۱۱- از نظر امامیه برای شکسته خواندن نماز طي چه مسافتي شرط است؟ ۱. چهل کیلومتر و سیصد و بیست متر ۲. هشتاد و نیم کیلومتر ۳. پنج کیلومتر و چهل متر ۴، صد و هفت و نیم کیلومتر ۱۲- ادله وجوب نماز جمعه را در گزینه های زیر مشخص کنید؟ ۱. اجماع و آیات قرآني ۲. اجماع و روایات متواتر ۳. آیات قرآني ، احادیث متواتر و اجماع ۴. دلیل عقلي و آیات قرآني Wy— کدام فرقه از مسلمانان برگزاری نماز جمعه در غیر مسجد را جایز نمي دانند؟
۱. حنفیه ۲. شافعیه ۳. امامیه ۴. مالکیه
\•\•|\•\•ለጫW
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۳ ۱۴- کدام فرقه ها از اهل سنت معتقدند که نماز کسوف و خسوف مستحب موکد است؟
۱. چهار مذهب اهل سنت ۲. حنابله و شافعیه
۳. شافعیه و مالکیه ۴. مالکیه و حنفیه ۱۵- - ادله اثبات نماز استسقاء چیست؟
) ... نص قرآن و سنت و اجماع ٠٢ دليل عقلي و دليل نقلي
*. سنت واجماع f ادله عقلي و سنت واجماع ۱۶- کدام یک از فرقه ها در تکبیرة الاحرام گفتن هر لفظي که در معني اکبر باشد جایز مي دانند؟
) ... شافعی ャ。 حنابله .Y . حنفيه .Y . شافعي و حنفیه
۱۷- - کدام فرق از مسلمانان معتقدند که مأموم در نمازهاي آهسته قرائت مي کند و در نمازهاي بلند قرائت نمي کند؟
۱. همه مذاهب ۲. مالکیه و حنفیه ۳. مالکیه ۴. حنابله ۱۸- کدام فرقه از مسلمانان عدالت امام در نماز جماعت را شرط مي دانند؟
۱. به اتفاق همه مذاهب ۲. حنفیه و شافعیه
۳. امامیه و مالکیه آ، چهار مذهب اهل سنت ۱۹- کدام مذهب از اهل سنت معتقدند که قضاء نماز بر شخصی مجنون واجب نیست؟
۱ . مالکیه ۲. حنابله ۳. حنفیه ۴. شافعیه
۲۰- کدام فرقه از مسلمانان معتقدند که طهارت در اذان شرط نیست؟
۱. حنفیه و شافعیه ۲. مالکیه و حنابله ۳. همه مذاهب اسلامی ۴. مالکیه و شافعیه ۲۱- حقیقت نیت نماز چیست ؟
۱. تعیین نماز ۲. قصد نمازگزار
۳. بیان لفظ خاصی ۴. قصد انجام کار براي امتثال امر مولا ۲۲- تکتف از نظر فقهای اهل سنت به چه چیزی تعبیر می شود؟
۱. قبضی ۲. تستی " యు آراست ایستادن
\•\•|\•\•ለጫW
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه اتتطبیقی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۳ ץץ- موالات به چه معناست؟ ۱. اجزاء نماز را به ترتیب خواندن ۲. بین اجزاء نماز فاصله زیاد نیفتد
" طمأنينه در سجده آن دست روی دست نهادن
۲۴- کسي که از روی کسالت و سستي نماز را ترک کند ضمن اینکه به وجوب آن ایمان داشته باشد از نظر شافعیه چه حکمي دارد؟
۱. باید کشته شود آن محکوم به حبس ابد است
. Y.
" تأديب مي شود در مرتبه چهارم کشته مي شود
۲۵- هرگاه کسي قبله را جستجو نکرد و سپس برای او آشکار گردید که قبله همان سمت بوده که نماز خوانده به نظر کدام فرق از مسلمانان نماز باطل است ؟
۱. حنفیه و امامیه ۲. مالکیه و حنابله ۳. شافعیه و حنفیه ۴. امامیه و شافعیه
۲۶- کدام فرقه ها معتقدند که برای نماز صبح دو وقت اختیاری و اضطراری وجود دارد؟
۱. اتفاق همه فقها ۲. مالکیه ۳. امامیه ۴. امامیه و حنفیه
үү— در آیه ۳۱ سوره نور «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمر هن علي جيوبهن) منظور از «جیوب» چیست؟ ۱. پوشیدن سر آپوشیدن صورت ". سینه آپارچه و پیراهن ۲۸- از نظر امامیه از نجاست کدام خوانها در نماز اغماضی شده است ؟ ۱. خون کمربند ۰۲نجاست چیزی که با پوشیدن آن نماز کامل نمي شود
f .*
خون کلاه و جوراب خون مردار و حیضی
የቄ– چرا مذاهب چهارگانه اهل سنت نماز در مکان غصبي را صحیح مي دانند و فقط او را گنهکار مي دانند؟
۱. زیرا نهي به تصرف بر مي گردد ۲. زیرا نهي به خود نماز برمي گردد
۲. زیرا نهی به تصرف و به نماز بر می گردد ۲. زیرا از روي اختیار و عمد غصب کرده است ۳۰- در کدام یک از موارد زیر تمام فقهای اسلامی در مورد آن اتفاق دارند؟
۱. سجده بر پشم ۲. در محل سجده که باید ساکن باشد و بالاتر از زانو نباشد
.Y . سجده بر کف دست در صورت ضرورت ۴. سجده بر کتان
\•\•|\•\•ለጫW
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :