نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 رشته الهیات نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 رشته الهیات نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۲
۱- کسی که در مقابل اجرات واسطه انجام معامله گردد عبارتست از... .
۱. عامل فروش ۲. حق العمل کار ۳. تاجر ۴. دلال
۲- در شرکتهای مختلط سهامی انجام وظایف بازرسها بر عهده کدام یک از موارد زیر است؟
۱. هیات مدیره ۲. شرکای ضامن ۳. مدیر عامل ۴. هیات نظار
۳- در تقسیم بندی های حقوق، حقوق بازرگانی جزو کدامیک از رشته های حقوق قرار میگیرد؟
۱. حقوق عمومی ۲. حقوق اساسی ۳. حقوق اداری ۰۴ حقوق خصوصی
۴- کدام یک از معاملات زیر به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود؟
۱. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید
۲. معاملات اموال غیر منقول
۳. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
۴. تصدی به عملیات حراجی ۵- چه کسی معاملات تجاری را به دستور و با شرایطی که صاحب کالا تعیین می کند انجام و یا اقدامات جانبی کالای تجاری
را برای او انجام می دهد و در عوضی اجراتی به صورت در صد از سود دریافت می دارد؟
۱. عامل فروش ۲. حق العمل کار ۳. تاجر ۴. دلالی ۶- کدام یک از معاملات زیر ، معاملات تجارتی ذاتی است؟
۱. کلیه معاملات شرکتهای تجاری
۲. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۳. کلیه معاملاتی که تاجر با غبر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید
۴. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها ۷- کلیه معاملاتی که شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می دهد:
۱. غیر تجارتی است ۲. تجارتی ذاتی است
۳. تجارتی تبعی است ۴. حق العمل کاری محسوب می شود ۸- کدام یک از دفاتر زیر پس از تنظیم باید توسط تاجر امضا شود؟
۱. دفتر روزنامه ۲. دفتر کل ۳. دفتر دارایی ۴. دفتر کپیه
\•\•|\•\•የWጸV
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۲
۹- هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری کند و تلف و عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه... .
۱. نمی تواند به آن استناد کند ۲. بر علیه او استناد خواهد کرد
۳. آن را از ادله مثبته دادگاه قرار خواهد داد ۴. می تواند آن را از قراین مثبته اظهارات طرف قرار دهد
۱۰- در چه صورتی دادگاه قرار استخراج و ارایه جزیی دفاتر تجارتی را صادر خواهد کرد؟ ۱. در صورتی که ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی باشد ۲. در صورتی که تاجر از ابراز دفاتر خود، خود داری نماید ۳. در صورتی که دعوی بر علیه افراد خارجی باشد
۴ . در صورتی که رسیدگی به دعوی جنبه فوریت داشته باشد ۱۱- سر قفلی به معنای خاصی عبارت است از حقی که: ۱. مستاجر پس از مدتی که یک ملک تجاری را در تصرف داشته برای انتقال آن به دیگری مطالبه می کند ۲. مالک قبل از ورود مستاجر به یک ملک تجاری از او مطالبه می کند ۳. مالک ماهیانه از مستاجر دریافت می کند ۴. حقی است که مستاجر بواسطه حسن شهرت و ترقی محل پیدا می کند ۱۲- برابر قانون تجارت، ثبت علائم تجارتی: ۱. اختیاری است مگر مواردی که دولت آن را الزامی کند ۲. بطور کلی اختیاری است ۳. الزامی است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد
۰۴ برابر مقررات عدلیه الزامی می باشد
۱۳- استفاده از کدام یک از علائم زیر به عنوان علامت تجارتی ممنوع است؟ ۱. تصویر حیوانات ۲. رقم و عدد ۳. مهر اشخاصی ۴. نشانهای دولت ایران
۱۴- نسبت به اتباع خارجی که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده اند و اقامتگاه آنها در ایران نباشد، در صورت عدم عهد نامه با دولت متبوع آنها، چگونه رفتار می شود؟
۱. از ثبت آنها ممانعت بعمل می آید ۲. معامله متقابله می شود
۳. علی الاصول ثبت می شود ۴. ثبت آنها اختیاری است
\•\•|\•\•የWጸV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۲ ۱۵- کدام خصوصیت زیر اختصاصی به شرکتهای مدنی دارد؟ ۱. دارا بودن شخصیت حقوقی ۲. عدم شمول مقررات ورشکستگی ۳. عدم اشاعه اموال در بین شرکاء ۴. فقدان قصد ورضای طرفین ۱۶- شخصیت حقوقی کدام یک از گزینه های زیر از جمله اشخاص حقوقی حقوق عمومی است؟ ۱. شرکتهای سهامی عام ۲. موسسات غیر انتفاعی ۳. احزاب و دسته های سیاسی ۴. وزارتخانه ها ۱۷- اقامتگاه اشخاصی حقوقی طبق قانون مدنی و به موجب قانون تجارت کدام است؟ ۱. مرکز عملیات - محل اداره ۲. محل اداره - مرکز عملیات
۳. مرکز عملیات - مرکز عملیات ۴. محل اداره - محل اداره
۱۸- برای تشکیل شرکت سهامی عام، موسسین باید چه میزان از سرمایه شرکت را تعهد کرده و چه مقدار آن را نقدا بپردازند؟
۱. ۳۵ درصد - ۲۰ درصد ۲. ۲۵ در صد - ۲۰ درصد ۳. ۲۰ درصد -۳۵ درصد ۲۰۰۴ درصد - ۲۵ درصد ۱۹- اگر مرکز اصلی شرکتی در تهران باشد و این شرکت در اصفهان نیز شعبه ای داشته باشد، دعاوی ناشی از تعهدات شعبه آن
با اشخاصی خارج در چه دادگاهی رسیدگی می شود؟
۱. در دادگاه مرکز اصلی (تهران) ャ。 در دادگاه محل استقرار شعبه (اصفهان)
۳. در هر دو دادگاه ۴. ترجیحا در دادگاه مرکز اصلی ۲۰- کدام یک از سهام زیر در حکم اسناد در وجه حامل است؟
۱. گواهینامه موقت سهام ۲. سهام موسس
۳. سهام با نام ۴. سهام بی نام ۲۱- پیش بینی امتیازات سهام ممتاز شرکت سهامی از چه طریقی امکان پذیر است؟
۱. تصویب مجمع عمومی فوق العاده ۲. تصویب هیات مدیره
۳. تصویب مجمع عمومی ۴. تصویب مجمع موسسان
۱. مجمع عمومی عادی ۲. مجمع عمومی فوق العاده
۳. مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده ۴۔ مجمع عمومی موسس
\•\•|\•\•የVም V ።
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۳۲
۲۳- تصمیم گیری در مورد تغییر نام شرکت سهامی از اختیارات کدام یک از مجامع عمومی می باشد؟ ۱. مجمع عمومی عادی ۲. مجمع عمومی فوق العاده ۳. مجمع عمومی موسسین ۲. مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده ۲۴- نظارت و کنترل امور شرکت برای اطمینان از صحت و درستی کارها و گزارش آن به مجمع عمومی بر عهده چه کسانی است؟ ۱. مدیر عامل ۲. رییس هیات مدیره ۳. بازرسی ۴. هیات مدیره ۲۵- چنانچه در اسم شرکت با مسوولیت محدود تصریح به عبارت ( با مسوولیت محدود) نشود، ضمانت اجرای آن بر اساس قانون تجارت چیست؟ ۱. موجب بطلان شرکت می شود ۲. شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود ۳. شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت سهامی عام محسوب می شود
آن تصریح به عبارت ( با مسوولیت محدود) ضروری نمی باشد
۲۶- هر کسی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، مسوولیت او نسبت به قروضی که شرکت قبل از ورود او داشته چگونه است ؟ ۱. متضامنا با سایر شرکا مسوول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است ۲. مسوول قروضی که شرکت قبل از ورود او داشته نمی باشد ۳. تنها در صورتی مسوول قروضی است که شرکت قبل از ورود او داشته که در اسم شرکت تغییری ایجاد شده باشد
۴. تنها در صورتی مسوول قروضی است که شرکت قبل از ورود او داشته که در اسم شرکت تغییری ایجاد نشده باشد
۲۷- چه شخصی یا اشخاصی نماینده قانونی شرکت در حال تصفیه محسوب می شود؟ ۱. بازرسی ۲. مدیران تصفیه ۳. هیات مدیره ۲. مدیر عامل ۲۸- در صورت عدم تادیه و اعتراض، چه شخص یا اشخاصی مسوول پرداخت وجه آن به دارنده برات است؟ ۱. براتکش ۲. هر یک از ظهر نویسان ۳. براتگیر قبول کننده ۴. هر سه مسوولیت تضامنی دارند
۲۹- چکی که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت گردد چه نوع
چکی است؟ ۱. چک عادی ۲. چک تایید شده ۳. چک تضمینی ۴. چک مسافرتی የWጸV•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :