نمونه سوال درس مباحثی از حقوق مدنی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مباحثی از حقوق مدنی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۸
۱- مطابق ماده ۹۶۲ قانون مدنی تشخیصی اهلیت هر کسی برای انجام معامله بر حسب کدام معیار خواهد بود؟ ۱. قانون ایران آ قانون دولت متبوع " . قواعد مذهب هر شخص ۴. تشخیص دادگاه ۲- در قانون مدنی ایران اثر فوت در عقد هبه چیست؟ ا. فسخ عقد ۲. لازم شدن عقد ۳. ابطال عقد ۴. انفساخ عقد ۳- کدامیک از گزینه های ذیل را می توان در دسته " ایقاعات تشریفاتی قرار داد؟ ۱. طلاق ۲. حیازات مباحات ۳. اعراضی ۴. هبه ۴- در عقد اجاره اگر مدتی پس از انعقاد عقد عین مستاجره از بین برود تکلیف عقد اجاره چه خواهد بود؟ ۱. باطل می شود ۲. حق فسخ موجرایجاد می شود ۳. حق فسخ مستاجرمی شود ۲. عقد متزلزل می شود ۵- هرگاه شخصیت طرف عقد علت عقد باشد " اشتباه در طرف عقد چه تاثیری در عقد خواهد داشت؟
۱. بطلان عقد ۲. عدم نفوذعقد " . تعليق عقد آ، بی اثر است
۶- عقد منجز و لازم به ترتیب در برابر کدام دسته از عقود قرار میگیرند؟
۱. خیاری - جایز ۲ - معلق - خیاری ۳۔ معتبر- خیاری ۴. معلق - جایز
۷- اعمال حقوقی که شخصی مجنون ادواری در حال افاقه انجام میدهد، چه حکمی دارد؟
۱. نافذ ۲. باطلی ۳. باطلی ۴۔ صحیح نسبی
۸- رعایت توالی در عقود اذنی مطابق فقه امامیه چه حکمی دارد؟

۱. الزامی است معتبر نیست
۳. تکلیف شخصی ماذون است ۲. تکلیف شخصی اذان دهنده است
۹- بیع عاقدی که حاکم او را برای پرداخت دیوانش یا پرداخت نفقه افراد واجب النفقه مجبور به فروش اموالش کند مشمول چه
حکمی است؟ ۱. اکراهی وباطلی ۰۲ اکراهی وغیر نافذ ۳. صحیح ۰۴ اکراهی و من غیر حق የ\ለጫ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۸ ۱۰- اهلیت برای دارا بودن حق (اهلیت تمتع) در حقوق ایران چه زمانی به پایان می رسد؟
۱. با مرگ انسان ۲. با انتقال قانونی حق ۳. با رضایت مالک حق ۴. با انفساخ قانونی حق ۱۱- عقد نکاح برای افرادی که توانایی تکلم ندارند، با استفاده از چه ابزار جایگزینی، در قانون ایران، قابل اجراست؟
۱. کتابت ۲. اشاره ۳. عملی ۴. وکالت ۱۲- اگر عقدی به طور غیر نافذ منعقد گردد و طرفین عقد پس از آن راضی به انعقاد شوند و عقد را تنفیذ نمایند ولی پس از
گذشت مدت بسیار کوتاهی، آن را رد کنند، تکلیف عقد چه خواهد بود؟
۱. غیر نافذ است ۲. باطل خواهد شد
۰۲ وابسته به تراضی طرفین است ۰۴رد پس از رضا اثر نخواهد داشت. ۱۳- نظر قانونگذار ایران در خصوص اثر رضای پس از کره، مطابق با کدام نظریه است؟
۱. ناقل بودن ۲. کاشف بودن ۳. کشف حکم ۴. کشف واقعی
۱۴- در حقوق اسلامی به کیفیتی نفسانی که انسان را از افساد در آنچه متعلق به اوست باز می دارد و به طرف صلاح می برد. چه اطلاق می گردد؟
) ... عقل ャ。 استصلاح « : رشد to اماره ۱۵- در موضوع اهلیت " کسانی که دارای اهلیت استیفا هستند ولی اهلیت ایشان کامل نیست عبارتند از:
۱. سفها ۲. سفها و صغار ممیز ۲. غیر رشید وغیر ممیز ۴. صغارممیز وغیر ممیز ۱۶- در مورد معاملات استقلالی محجورین به معنای خاصی " کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱. متزلزلی هستند ۲. با رد ولی باطلند ۱۷- بیع چیزی که بایع قدرت تسلیم آن را ندارد ، در چه صورت باطل نیست؟
۱. مشتری قادر به تسلم باشد ۲. در صورت رضایت مشتری
۳. اگر مبیع منحصر به فرد باشد ۴. در هر صورت باطل است ۱۸- هر گاه عرف، در مالیت داشتن مورد در یک معامله مشکوک باشد، کدام اصلی فقهی جاری خواهد شد؟
۱. اصاله الصحه ۲. اصاله الفساد ۳. اصل استصحاب ۴. اصل مساوات
\•\• |\•\•የ\ለጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۸ ۱۹- سکوت طرفین در عقد فضولی چه اثری در عقد خواهد داشت؟ ۱. باعث تنفیذ عقد است ۲. سکوت دال بر رضا نیست ۳. اگر با قرینه همراه شود میتواند دال بر تنفیذ یا رد باشد. ۴. سکوت تنها در عقد اجاره و بیع فضولی دال بر رضا میباشد. ۲۰- در مورد رابطه و مفهوم علت " و " جهت در عقود کدام عبارت قابل پذیرش است؟ ۱. عقد همیشه یک جهت دارد ۲. علت و جهت اختصاصی هستند ۲. علت معنوی ولی جهت مادی است ۲. علت مادی ولی جهت معنوی است
۲۱- براساس حکم ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع در کدام محل تحویل مشتری می گردد؟ ۱. محل وقوع عقد ۲. محلی متعارف ۳. محل معین شده در عقد ۴. تمام موارد ۲۲- از نظر فقهای مذهب حنفیه در معامله فضولی صدور اجازه از سوی مالک در چه زمانی جایز است؟ ۱. در زمان حیات مشتری ۲. در زمان حیات مشتری وبایع ۳. در زمان حیات مشتری وبایع ومالک ۲. در زمان حیات مشتری وبایع ومالک وبقای مورد ۲۳- تعهدی که به استخدام فردی ، برای انجام قتل یا ضرب و شتم دیگران شده است ، به کدام دلیل باطل است؟ ۱. مخالفت با اصل صحت أ : مخالفت باقانون موضوعه " . مخالفت با اخلاق حسنه ۴ - مخالفت با نظم عمومی ۲۴- شرطی که پیدایش عملی حقوقی مباحی را ملزوم تراضی مشترک، متضمن خود، قرار میدهد، چه شرطی است؟ ۱. شرط فعلی " : شرط عمل ۰۳شرط نتیجه " : شرط وصف ۲۵- ابراء ذمه شخصی که مدیون بوده و فوت شده است ، در چه صورت ممکن است؟ ۱. ابراء ذمه میت شرطی ندارد آن در صورت پذیرش وراث میت ۳. در صورت مالی بودن دین ۴. در صورت غیرمالی بودن دین ۲۶- کدام گزینه از اسباب سقوط تعهد نیست؟ ۱. اقاله ۲. مالکیت ما فی الذمه ۲. تبدیل تعهد
• مرورزمان
صفحه ۳ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\• |\•\•የ\ለጫ***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۸ ۲۷- کدام گزینه از شرایط الزامی تهاتر نمی باشد؟ ۱. هم زمانی تادیه ۲. متماثل بودن " متقابل بودن ۴. مالکیت ما فی الذمه
۲۸- در تبدیل تعهد به عنوان یکی از روشهای اسقاط تعهدات، تضمینات تعهد سابق، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ ۱. ساقط می گردند. ۲. به طور کامل باقی می مانند. ۳. تنها تضمینات مالی باقی می مانند. ۴. معلق خواهند ماند. ۲۹- درعقد میان غائبین ، کدام نظریه در مورد زمان انعقاد عقد، قابل پذیرش است؟ ۱. اعلان قبولی ۲. اطلاع از قبولی ٢. ارسال قبول " وصول قبول ۳۰- عقد جایز در کدام مفاهیم نیازمند توافق اراده ها است؟
۱. حدوث ۲. بقا ۳. لزوم وجواز ۴. حدوث وبقا
\•\• |\•\•የ\ለጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :