نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۲- با وجود شک بدوی در شبهات حکمیه، وظیفه مکلف چیست؟
۲. اجرای اصلی برائت
۲. اجرای اصل استصحاب
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۷
۱. مساله «قبح تکلیف بلا بیان» با مسئله «قبح مجازات بلابیان» مفهوما تفاوت دارد. ۲. این دو مسئله هیچ تفاوتی با هم ندارند. ۳. در فرضی جاهلی به تکلیف، تکلیف فعلیت ندارد.
۴. این دو مسئله از جهت عقلی باهم فرق دارند.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قواعد فقه ۲
عبارت صحیح کدام است ؟
۱. اجرای اصلی احتیاط
۳. اجرای اصلی اشتغالی
صفحه ۱ از ۵
۳- کدام گزینه درست است؟ ۰۱ اکراه ناقص تاثیري در مسئولیت جزائي شخصی ندارد. ۲. از میان فقها امامیه آخوند خراساني تنها اکراهي را که شخص دچار اضطرار و الجاء مي شود، رافع مسئولیت دانسته است. ۲. بعد از فعلیت یافتن تهدید، اکراه موضوعاً منتفی است. آ: اکراه موجب زوال حکم وضعي نمي شود. ۴- منظور از « اصلی قانوني بودن جرم و مجازات» چیست ؟ ۱. تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات براي آن، بر عهده قوه قضاییه است. آن یعني اینکه هیچ فردي بر اساس مقرراتي که نسبت به ارتکاب عملش مواخر است، مجرم تلقي نمي شود. ۳. هر عملي جرم است مگر خلاف آن اثبات شود. ۴. هر عملي واجب الاجتناب است مگر علم قطعي به انجام آن باشد. ۵- مفاد معناي قواعدي مانند «التعریز لکل عمل محرم» و «التعریز بید الحاکم » چیست؟ ۱. اجازه مجازات دنیوي ۲. چگونگي اجراي مجازاتها ۳. اندازه مجازاتها آتوصیف و تکمیل مجازاتها ۶- روایت (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدافعا » به چه قاعده اي اشاره دارد؟
۱. تعزیر ۲. در أ ۳. قبح عقاب بلا بیان ۴. وزر
"וףוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قواعد فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۷ ۷- از عمل کدامیک از فقهای زیر به روایت ضعیف، وثوق به صدور خبر از امام(ع) حاصل مي شود؟
) ... شیخ مفید - سید مرتضي - علامه حلي Y سید مرتضي - شیخ طوسي - علي بن بابویه
۳. علي بن بابویه - علامه حلي - سید مرتضي ۲. علي بن بابویه - شیخ مفید- علامه حلي
A— شبهه در عنصر معنوي جرم، چند شکل دارد؟
నడి ది ." ۱. ۲ شکل ۲. ۳ شکل ۴.۳ شکل
.. دسته تقسیم می شود.
۹- مجازاتهاي اسلامي در یک تقسیم کلي، به ....
۴. ۵ دسته
۱. ۲ دسته ۲. ۳ دسته ۳. ۴ دسته ۱۰- کدام گزینه نادرست است؟ ) ... راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ۲. هر جرمي که مطابق نظر فقها، مستوجب حد به معناي اخص باشد، مشمول قاعده دراً است. ۳. جلال الدین سیوطي قائل است که شهبه، تعزیر را ساقط نمي کند. ۴. چون قصاص از حقوق الناس است، از نظر مصنف مشمول قاعده دراً نمي شود. ۱۱- در----------- عنصر اراده سلب مي شود ولي در ........ این عناصر باقي است. ۱. اجبار- اضطرار ۲. اضطرار - اکراه ۳. اضطرار- اجبار ۴. اکراه - اجبار
țY– در خصوص اجماع مستند ، کدام گزینه صحیح است ؟
۱. در عرض سایر منابع اصلي قرار مي گیرد. ۲. دلیل مستقلي به حساب نمي آید.
۳. از نظر همه فقها اعتبار دارد. ۴. اعتبارش بستگي به نوع مسند آن دارد.
۱۳- در عرف حقوقی منظور از قانون...... است.
۱. احکام و مقررات موجود در منابع فقهی ۲. همان قانون اساسی
" مصوبات قوه مقننه آفتاوای معتبر و مصوبات مجلس موسسان خبرگان
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
"וףוץ. ו. ון. ו. ו
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۷ ۱۴- « خبر صحیح» ...... است.
۱. خبری که رجال سندش تماماً امامی باشد ولی بر عدالت هر یک تنصیصی وجود نداشته باشد
۲. خبری که کلیه ناقلان آن در زنجیره سند ذکر شده ولی تعدادی غیر امامی هم در بین آنها باشد.
۳. همان مرسل به حذف واسطه است.
۴. خبری که کلیه ناقلان آن در زنجیره سند ذکر شده و همه آنها امامی و عادل باشند. Wώ- ........ شرط فعالیت و تنجر حکم است.
۱. احراز موضوع ۲. ابلاغ حکم ۳. تشخیصی حکم ۴. هیچکدام ۱۶- نسبت حکم به موضوع نسبت ........ است.
۱. کلی به جز ۲. جز به کلی " . علت به معلول " معلول به علت ۱۷- کدام «شبهه»، در فقه اهل سنت مشابه « شبهه حکمیه» اهل تشیع است؟
۱. شبهه مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه ۲. شبهه در رکن جرم
۳. شبهه مربوط به مرحله اثبات جرم ۲. شبهه مربوط به تطبیق نصوص قانونی بر مصادیق ۱۸- چه مواردی می تواند منشأ جهل به حکم کلی باشد؟
۱. تعارضی نصوصی " . تعارض نصوص وعدم احراز موضوع
" : اجمال نص و تعارض نصوص " : عدم احراز موضوع و اجمال نص ۱۹- عبارت نادرست کدام است ؟
۱. بی تردید «قاعده درأ» شامل شبهات موضوعیه می شود.
۲. بی تردید «قاعده درآ» شامل شبهات حکمیه نمی شود.
۳. شمول قاعده دراً نسبت به شبهات حکمیه اختلافی است.
آ، کوتاهی وسهل انگاری در احکام شرعی و قانونی را جهل قصوری گویند. ۲۰- «جهل قصوری و جهل تقصیری» به ترتیب مربوط به
۱. جاهل قاصر و جاهلی مقصر است ۲۰۲ جاهل مقصر و جاهل قاصراست
۵۷.۳ جاهلی قاصر است ۵۰۴ جاهلی مقصر است
"וףוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۷ ۲۱- شبهه ...................... یعنی اینکه آیا شخص مرتکب عمل ناپسند، قصد مجرمانه داشته است یا نه؟ ۱. در عنصر قانونی جرم ۲. در عنصر معنوی جرم . Y. . Y.
در عنصر مادی جرم در عنصر شرعی جرم ۲۲- عبارت صحیح کدام است؟ ۱. احادیث مرسلی از اقسام احادیث ضعیف محسوب نمی شوند. ۲. مراسیل شیخ صدوق در حکم مسند هستند. ۳. شهرت عملی یا فتوائی نمی تواند بر ضعف سند باشد. آ، احادیث مراسیل ومسانید حجت نیستند. ۲۳- اشکال اصلی احادیثی که مستند قاعده « درآ» هستند چیست؟ ۱. قطعی الدلاله نیستند ۲. مرسل هستند
۳. مسند هستند ۴. از عامه رسیده اند
۲۴- اگر عدالت چهار شاهدی که برای اثبات زنا حاضر شده اند، احراز نشود، چه نوع شبهه ای پدید می آید؟
۱. شبهه در عنصر معنوی جرم ۲. شبهه در عنصر شرعی جرم
۳. شبهه در عنصر مادی جرم ۴. شبهه در عنصر قانونی جرم ۲۵- در «قاعده درآ» ملاک عروضی شبهه چیست؟
۱. قاضی ۲. متهم ۳. قاضی و متهم ۴۔ نفس طبیعت ۲۶- آیا لفظ حدود شامل دیات می شود؟
۱. آری، زیرا حدود عام است ۲. آری، زیرا دیات نیز نوعی مجازات است
۳. خیر، زیرا در ماهیت دیه تردید وجود دارد ۲. خیر، زیرا دیه یک مجازات مالی است.
۲۷- در چه صورتی «قاعده درآ» با «اصل برائت» ارتباط ندارد؟
۱. در صورتی که قاعده ای در بر مبنای شبهه در عنصر قانون باشد Y در صورتی که قاعده ای در بر مبنای عدم شبهه در عنصر مادی باشد
۳. در صورتی که قاعدهای در بر مبنای شبهه در عنصر معنوی باشد
۴. در صورتی که قاعده ی دراً بر مبنای شبهه در عنصر شرعی و عقلی باشد
"וףוץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :