نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
7سری سوال : یک ۱
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۵
- صوم
. کراهت
- مانع
. نفقه اقارب
۱- کدامیک از موارد زیر، از جمله احکام امضایی تحمیلی محسوب می شوند؟
نکاح
مانعیت
صوم
اجماع
اصول
ادله قطعی
. Y.
. Y. ۱. برده داری ۲. حج
۲- کدامیک از احکام ذیل، حکم تکلیفی می باشد؟
. Y. شرطیت .Y ۱. اهلیت
۳- آنچه با وقوعش تحقق حادثه اجتناب ناپذیر است ، چه نام دارد ؟
۱. علت ۲. شرط ۴- کدامیک از حقوق ذیل قابلیت اسقاط و نقل را ندارند؟ . Y. ۱. حق قذف ۲. حق استمتاع زوج
۵- در کدامیک از موارد زیر مکلف موظف به قضای تکلیف نیست؟
. Y. ۱. نفقه زوجه ٢ . صلاة
۶- شرط حجیت کدامیک از ادله ، اتصال به زمان معصوم است؟
. Y. ۱. سیره مسلمین ۲. بنای عقلاء "-ωί ως"................ ۷- قاعدہ ید از
Y ۱. امارات معتبر حکمی
t
۳. امارات معتبر موضوعی
۸- بنا به دیدگاه اکثر علمای معاصر، چه زمانی قاعده ید، توان مقابله با وقفیت سابق را ندارد؟
۱. در صورتیکه وقفیت سابق با دلیلی غیر از اقرار ذوالید ثابت شده باشد.
۲. در صورتیکه وقفیت سابق با اقرار ذوالید ثابت شود. ۳. در صورتیکه بینه بر وقفیت سابق وجود داشته باشد.
۴. در صورتیکه ظن به وقفیت سابق وجود داشته باشد.
۹- کدامیک از فقها ، ((تدریج الحصول بودن منافع )) را دلیلی بر عدم حاکمیت ید در منافع ، ذکر نموده است ؟
۴۔ مرحوم نائینی
صفحه ۱ از ۴
مرحوم امام
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
. Y. ۱. مرحوم نراقی ۲. محقق داماد
γ. γ./Υ.Υ, Υγγ.
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۵ ۱۰- بحت منافع مستوفات و غیر مستوفات در مباحث کدامیک از قواعد مطرح شده است ؟
۱. قاعده اید ۲. قاعده استیمان ۳. قاعده ضمان ید ۴. قاعده تسبیب
۱۱- صاحب جواهر در خصوصی پرداخت قیمت تالف، معتقد به پرداخت کدام قیمت است؟
۱. قیمت روز استیلاء ۲. قیمت روز تلف ۳. اعلی القیم از استیلاء تا تلف ۴. قیمت یوم الاداء
۱۲- دیدگاه مرحوم گلپایگانی در خصوص ید صغیر و مجنون چیست؟
۱. مطلقا ولی آنها ضامن است. ۲. در صورت عدم تقصیر ولی هیچ کسی ضامن نیست. ۳. از مصادیق تلف سماوی محسوب نمی شود. ۴. از مصادیق سماوی بوده و ولی هم ضامن است.
۱۳- کدامیک از ایادی زیر محسن هستند؟ ۱. مستاجر ۲. مستعیر ۳. مستودع ۴. اجیر
۱۴- بین کدامیک از گزینه ها با بقیه تفاوت وجود دارد؟
۱. تفریط ۲. تعدی ۳. تهاون ۴. تقصیر ۱۵- ید ماخوذ بالسوم از مصادیق...................می باشد.
۱. ید ضمانی غیر عدوانی ۰۲ید ضمانی عدوانی
۳. قاعده استیمان ۰۴ید امانی
۱۶- روایت ((حرامهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه)) مستند فقهی ، کدام قاعده است؟
۱. قاعده اید ۲. قاعده استیمان ۳. قاعدہ اتلاف ۴. قاعده غرور ۱۷- این که (( اجتماع نقیضین ممتنع است )) .............. می باشد.
۱. از مباحت قواعد فقه ۲. مدارکات عقل نظری ۳. مسائل فقهی ۴. احکام شرعی ۱۸- در ضمان اتلاف ............... شرط نیست ولی ................. شرط است.
١. انتساب _ تقصیر ۲. تقصیر - انتساب
۳. انتساب - قصد و عهد ۴۔ تسبیب - تقصیر
.γ. γ./Υ.Υ, Υγγ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۵
۱۹- از دیدگاه محقق داماد در اجتماع اسباب کدام مورد مناسب تر است؟
۱. ضمان سبب اقوا ۲. ضمان سبب موخر در وجود ۳. ضمان سبب مقدم در تاثیر ۴. ضمان مجموع اسباب
۲۰- از دیدگاه کدامیک از فقها، ضرر بکار رفته در قاعده لاصرار، (ضرر غیر متدارک) است؟
۱. مرحوم شریعت اصفهانی ۲. مرحوم امام خمینی ۳. شیخ انصاری ۴. مرحوم نراقی
۲۱- قاعده (لاضرر) با کدامیک از قواعد تعارضی دارد ؟
۱. قاعده تسلیط ۲. قاعده اتلاف ۳. قاعده تسبیب f قاعده غرور -ωί, s"................. ،۲۲- در بین شیعه نخستین کسی که به قاعده غرور عملی نموده است
۱. ابن جنید ۲. شیخ مفید ۳. محقق حلی ۴. شیخ طوسی ۲۳- تلف مبیع قبلی از قبضی حکایت از .............. عقد دارد.
۱. بطلان ۲. فسخ ۳. انفساخ ۴. ضمان ۲۴- بنا به دیدگاه مشهور فقها اتلاف مبیع به وسیله مشتری قبل از قبضی در حکم ................می باشد.
۱. بطلان ۲. ضمان ۳. قبضی ۴. انفساخ
۲۵- کدامیک از ادله زیر، از مستندات فقهی اصلی صحت به مفهوم تکلیفی است؟
۱. اجماع ۲. آیات ۳. بنای عقلا ۴. ظهور حال مسلمانان
۲۶- چنانچه تبرعی بودن یا نبودن عملی وکیلی مورد شک واقع شود، با استناد به کدام قاعده ، مستحق دریافت اجرهٔ المثل است؟
۱. قاعده احترام ۲. قاعده ید ۳. قاعده صحت ۴. قاعده اقدام
۲۷- مستند عدم مسولیت وارد کننده زیان، در صورتی که خود مالک سبب ورود زیان شود ، کدام قاعده است؟
۱. قاعده صحت ۲. قاعده تسلیط ۳. قاعده اقدام ۴. قاعده حیازات ۲۸- روایت ( الناسی مسلطون علی اموالهام) از جمله مستندات قاعده .....................می باشد . ۱. سابق ۲. قاعده ید ۳. قاعدہ اتلاف ۴. قاعده تسلیط
γ. γ./Υ.Υ, Υγγ.
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۲۵
۲۹- موضوع حیازات چه چیزی است؟ ۱. انسان ۲. اموال مباح منقول ۳. اراضی موات مباح ۴. اموال مباح غیر منقول ۳۰- عمده دلیل اعتبار قاعده صحت چیست؟ ۱. کتاب عزیز ۲. روایات و اخبار
۰۳ بنای عقلا و دلیل عقل ۴. اجماع واتفاق
γ. γ./Υ.Υ, Υγγ.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :