نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۶ -، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۵
۱- تعریف صحیح عرفان به معنای ادراک با کدام گزینه منطبق است؟ ۱. شناخت بلاواسطه و مستقیم از سنخ علم حضوری که طی آن عارف به مواجههای مستقیم با حقیقت و عالم وحدت دست می یابد. ۰۲نحوه ای از قرائت و خوانش رازآلود و باطنی مبتنی بر تاویل از متون مقدس و یا آثار ادبی است. ۰۳ نوعی سلوک و شیوه ی زیست معطوف به فرارفتن از معهودات علمی و عملی و عملی کردن خلاف عادات روزمره اطلاق می شود. ۴. آموزههایی در قالب نگاشتهها و گفتههای عارفان به جهت روشن ساختن بینش عرفانی به هستی گردآوری شده است.
۲- بر اساس نظر حاج ملاهادی سبزواری کدام طایفه از طوایف چهارگانه ی متصدیان معرفت حقایق اشیا، به صرف اندیشه و بیان و دلیل عقلی بسنده نموده اند؟ ۱. متکلمان ۲. صوفیان ۳. مشائیان ۴. اشراقیان
۳- در کدام یک از ابیات ذیل، عقل نظری به دلیل آن که در مرتبه ی عیان قرار گرفته، با این وجود خبر عقل را جانشین مشاهده قلب کرده است مورد مذمت اهل عرفان قرار می گیرد؟
۱. پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود ۲. در کارخانهای که ره عقل و فضل نیست فهم ضعیف رای فضولی چرا کند ۳. غرق گشته عقل های چون جبال در ضلال وهم و گرداب خیالی
۴. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد
۴- عبارت ذیل اشاره به کدام یک از انواع تجربه دارد هرگونه احساس درونی یا درک شخصی مستقیم و بلاواسطه توأم با مواجهه زنده ی فرد تجربه گر را که به نحو غیرعامدانه و انفعالی به دریافت معرفتی یا احساسی خاصی بینجامد.
۱. تجربه ی اخلاقی ۲. تجربه ی باطنی ۳. تجربه ی دنیایی ۴. تجربه ی استحسانی
۵- کدام یک از مقامات عرفانی، حاصل تعمیق یافتن خصایلی و فضایل مطرح در دین است؟
۱. توبه ۲. ورع ۳. رضا ۴. زهد ۶- کدام گزینه از زمره تفاوت های وحی و مکاشفه است؟ ۱. خطاناپذیری ۲. تشکیک ۳. تصویر و تعبیرپذیری ۴. موهوبی بودن
۷- تقسیم بندی تجارب عرفانی به دو بخش آفاقی و انفسی، از زمره نظریات کدام فیلسوف و نظریه پرداز برجسته ی غربیست؟
۱. استی ۲. کانت .Y . سوئین برن ۴. دکارت
• የለየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۶ -، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۵
۸- منظور از تعبیر نورقدسی در تقسیم بندی تجارب بر حسب متعلق چیست؟
۱. ظهور معانی در قوه ی عاقله با استفاده از فکر ۲. احساسی قدرت الهی در قالب تماس آن با بدن
۳. ظهور حقیقتی از حقایق یا روحی از ارواح بر قلب فرد ۲. شنیدن صدای ملک به وسیله ی نبی ۹- در اقسام خواطر و الهامات هنگامی که منشا خطاب نفسی فرد باشد چه خاطری نامیده می شود؟
۱. خاطر حقانی ۲. خاطر هاجسی ۰۳ خاطر وسواس ۴. خاطر ملکی ۱۰- مکاشفها در کدام یک از انواع تجلی محقق می گردد؟
۱. تجلی ذات ۲. تجلی افعالی ۳. تجلی افکار ۴ ، تجلی صفات ۱۱- کدام گزینه، از جمله ی معیارها جهت تشخیصی کذب تجارب عرفانی از نگاه معتقدان به شرایع است؟
۱. اجماع و اتفاق آراء ۲. منافات نداشتن با عقلی قطعی
۳. عدم تنافی با نقل معتبر و صریح ۴. تکرارپذیری
۱۲- بیت قلم را آن زبان نبود که سرعشق گوید باز / ورای حد تقریر است شرح آرزومندی به کدام یک از علل و عوامل ناتوانی عارفان در توصیف تجارب عرفانی اشاره کرده است؟
۱. محدودیت زبان و مفاهیم (مشکلی کلام) ۲. عواطف (مشکل متکلم)
۳. تنگی افهام (مشکل مخاطب) آب حیرت زایی و راز بودن تجارب ۱۳- با عنایت به بحث استفاده ی عارفان از زبان نمادین، رخ سمبل چیست؟
۱. تجلی جمالی ۲. تجلی جلالی ۳. تجلی صفات ۴. تجلی افعال ۱۴- از سخنی که به ظاهر خلاف نصی یا ظاهر شرع یا عقلی صریح باشد و در غلبه ی حال و شدت و جد و بدون التفات و اختیار ادا
شود و گاه از آن بوی خودپسندی به مشام برسد، با چه تعبیری یاد می شود؟
۱. تمثیلی ۲. عبارات تناقضی نما ۳. زبان نمادین ۴. شطح ۱۵- اساس علم تأویل چیست؟
۱. رساندن از حقیقت و لوح محفوظ به عالم الفاظ ۲. انعکاسی حقیقت جهان در قالب الفاظ
*. تجسم غیب در عالم شهادت f الهامات غیبی و فهم کتاب به واسطه ی نور الهی
\•\•|\•\•የለየ •
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۶ -، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۵
۱۶- دار مکتب ابن عربی، کدام گزینه از احکام 9 لوازم وجود است ؟ ) ... وجود اضافی نه مشترک لفظی است نه معنوی Y وجود و نور مساوق نیستند. ۰۳ وجود قابل انحصار و تعریف است. ۴. همه ی کمالات به حقیقت وجود بازگشت دارد.
۱۷- اعتقاد به عالم و خدا به عنوان دو حقیقت اتحاد یافته در یک حقیقت، نظرگاه رسمی کدام مکتب است؟ ۱. پانتئیسم ۲. حکمت متعالیه
۳. فلاسفه ی مشاء و متکلمان ۴. متصوفه
۱۸- در مکتب ابن عربی، اهل اختصاصی به چه کسی اطلاق می شود؟
۱. کسی که خدا را به جمع میان دو ضد بشناسد. ۲. کسی که خدا چشمش را گشوده و به واسطه ی انوار، حق را به صورت و حقیقت هر چیز در نفس الامر ببیند. ۳. کسی که اساسی امر الهی را فقط بر پایه هو لاهو بداند. ۴. کسی که بداند شناخت عقل، شناختی سلبی است و از حق نمی تواند تصوری ایجابی داشته باشد. ۱۹- در باب مراتب عالمان در خداشناسی از دیدگاه ابن عربی چه کسانی صلاحیت کشف و وجدان حقیقت را از راه پیرایش نفسی کسب کرده اند ؟
۱. حکیمان و فلاسفه ۲. متکلمان « : محدثان و عموم خلق to عارفان و اولیاء
۲۰- صدرالمتألهین شیرازی، کدام قسم معرفت را دلالت ذات بر ذات دانسته است؟
۱. آفاقی آ ، انفسی ۳. عارفان " صديقين ۲۱- در تقسیم بندی اعتبارات وجود، ماحصل وجود لا" به شرط تعیین چیست؟
۱. جهان مظاهر و کثرات ۲. واحدیت ۳. احدیت ۴. وجود منبسط ۲۲- کدام یک از آیات و احادیث شریفه ی زیر، بهترین نمونه برای اثبات ورود تشبیه و تنزیه در متن یکدیگر است؟ ۱. ما عرفناک حق معرفتک ۲. کنت کنزا مخفیا، فاحبابت ان اعرف ۳. فلما تجلی رابه لالجبلی جعله دکا و خر موسی صعقا آلیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ۲۳- بنابر نظریات ابن عربی در باب ویژگی های خداشناسی عرفانی، قاعده ی الا اله المخلوق فی الاعتقاد ناظر به چیست؟ ۱. تنوع نوعی تجلیات الهی ۲. استعداد و ظرفیت فرد برحسب عین ثابت
۳. تنوعات فردی مطرح در تجلیات الهی ۴. نسبت فرد با اسمی خاصی از اسماء و تجلی آن اسم بر او
• የለየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۶ -، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۵
۲۴- اسماء الهی از نظر ارتباط با یکدیگر و نیز تاثیر آنها در تجلی بر ممکنات، به چند قسم تقسیم می شوند؟
۱. اسماء جزئی و کلی ۰۲ اسماء تنزیهی و تشبیهی
۳. اسم مستأثر و غیرمستأثر ۴۔ تعاون، تناکح، تقابل و تفاضل اسماء
۲۵- کدام دسته از اسماء خداوند، از عظمت و کبریای حق و تعالی او از خلق حکایت کرده و باعث خفای او و یا موجب منع نعمت
یا کمالی در خلق می گردند؟ ا. اسم ذات، صفات و افعال ۲. اسماء جمال و جلال " . اسم متصل و منقطع الظهور " . أمهات سبع
۲۶- از دیدگاه ابن عربی، کدام یک از اسماء حق تعالی همانند الله و در پایه و رتبه ی آن است؟ ۱. الرحمان ۲. الظاهر ۰۳ الرحیم ۴. الباطن
۲۷- ابن عربی ارتباط موجودات با حق تعالی را در طریق وجه خاصی چگونه می داند؟ ۱. راهی که در آن هر موجود، با سلسلهای از اسباب یا مظاهر به حق متعال مربوط می شود. ۲. طریقی که در آن، هر موجود و مظهری بدون میانجی، فیض خاص خویش را از حق دریافت می کند. ۳. موصوف بودن به ویژگی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. ۲. عموم وسعه ی وجودی که باعث احاطه ی این وجود نسبت به دیگر مظاهر می گردد. YA– با عنایت به مبحث حب و حرکت حبیه در مکتب ابن عربی و نحوه ی خلقت بر این اساس، منظور از حب حق نسبت به شناخته شدن چیست؟ ۱. حب اسماء حق نسبت به ظهور لوازم آنها در عالم علم الهی ۲. حب حق نسبت به کشف اعیان ثابتها و انتقال آن به عالم خارج ۳. ظهور و تجلی حق در صور کمالات اسمائی
۴. اظهار کمالات نهان حق که به واسطه ی خلق جهان آشکار گردد.
۲۹- حق از جنبه ی شهودی در فعل آفرینش منطوی بر چند جنبه است؟
۱. حق مطلق، اراده، امر ۲. خالق، مخلوق ۳. امر، کلام ۴. ذات، استماع، قبول
• የለየ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :