نمونه سوال درس حکمت اشراق 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت اشراق 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت اشراق ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۴
۱- کدامیک از مشخصات زیر درباره شیخ اشراق درست است؟ ۱. ابو حفصی شهاب الدین عمر سهروردی ۲. عبدالقاهر ابن عبدالله سهروردی
۲. شهاب الدین یحیی ابن حبش سهروردی ۴. شهاب الدین ابو نجیب ضیاء الدین سهروردی
۲- کاربرد گسترده کدامیک از واژه های زیر در آثار سهروردی، نشانهٔ تأثیرپذیری او از مذهب اسماعیلیه است؟ ۱. نور ۲. هیکلی ۳. طلسم ۴. قواهر ۳- کلید فهم حکمت اشراقی یا فقه الانوار چیست؟
۱. خودشناسی ۲. خداشناسی
۳. استدلال عقلی و منطقی ۴. تربیت اخلاقی ۴- شیخ اشراق چه کسی را بنیانگذار اساسی حکمت اشراق دانسته است؟
۱. فیثاغورسی ۲. زردشت ۳. افلاطون ۴. هرمس پیامبر
۵- سهروردی چه دلالتی را «دلالت قصد» نامیده است؟
۰۱ طبعی ۲. مطابقه " . تضمن ۴. التزام
۶- شیخ اشراق از چه طریقی قضایای جزئی را به کلی ضروری برمی گرداند؟ ۱. از طریق برهان خلف ۲. از طریق برهان رد ۳. از طریق عدول ۴. از طریق افتراضی
۷- می توان اساسی حکمت نوری سهروردی را در کدامیک از گزینه های زیر یافت؟
۱. آیات و روایات ۲. دین زردشت ٣. حکمت خسروانی ۴. فلسفه افلاطون
۸- «جسم» در حکمت اشراق، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟
۱. برزخ ۳۔ ھیئت ظلمانی ۳ - نور عارض ۴. هیکلی ۹- به تعبیر قطب الدین شیرازی، اصطلاحات جهان «مینوی» و «گیتی» در حکمت اشراق به چه معنی بکار رفته است؟ ۱. نورانی- ظلمانی ۲. ظلمانی - نورانی ٠٢ جوهر نورانی– هیئت نورانی ٠٢ هيئت نورانی– جوهر نورانی ۱۰- کدامیک از دو مفهوم وجود و ماهیت از نظر سهروردی اعتباری هستند؟
۱. هردو ۲. هیچیک ۳. ماهیت ۴. وجود
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
W. V./V. M. YMAA
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت اشراق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۴ ۱۱- شناخت نور در طبیعیات، زیر چه عنوانی مورد بحث قرار می گیرد؟
۱. مقولات عشر ۲. کیفیت های محسوسی ۳. حواسی ظاهری ۴. ابصار ۱۲- برای تبیین کدام دیدگاه، حکما مسأله تشکیک را مطرح نموده اند؟
۱. وحدت وجود و کثرت موجود ۲. کثرت وجود و وحدت موجود
" . وحدتهر دو ۴. کثرت هر دو ۱۳- از نظر شیخ اشراق، نور عارضی چگونه است؟
۰۱ فی نفسه لنفسه ۰۲ فی نفسه لغیره ۰۲ فی غیره لنفسه ٠٢ فی غیره لغيره ۱۴- نور سانح چه نوری است؟
۱. نور قاهر اعلون ۲. نور عارضی بر اجسام
۰۳ نور اسفهبدی ۴. نور عارض بر انوار مجرد ۱۵- کدامیک از صفات نورالانوار برای سهروردی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
۱. یگانگی ۲. علم ۳. قدرت ۴. حیات ۱۶- به تعبیر سهروردی مراد حکمای ایران باستان از بهمن چیست؟
۱. نور اقرب ۲. نور سانح ۰۳ نور اسفهبدی ۴. نورالانوار ۱۷- نورالانوار به چه چیزی عشق می ورزد؟
۱. خودش ۲. نور اقرب ۰۳ همه نورهای مجرد ٢. همه مخلوقات ۱۸- ارباب طلسمات نام کدامیک از موارد زیر است؟
۱. اصولی اعلون ۲. انوار قاهره طولی ۳. انوار قاهره عرضی ۰۴غواسق ۱۹- به نظر سهروردی رستاخیز اجساد و وعده های پیامبران بوسیله چه چیزی قابل تحققند؟
۱. عالم مثل عقلی ۲. مثل معلقه ۳. ارباب اصنام ۴. انوار اعلون ۲۰- «اصول اعلون» نام کدامیک از موارد زیر است؟
۱. ارباب اصنام ۲. ارباب انواع ۳. قواهر طولی ۴۔ مثل غیبی
W. V./V. M. YMAA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت اشراق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۴ )Y— سهروردی برای اثبات صدور سلسله عرضی نورها (ارباب اصنام) از چه قاعده ای استفاده کرده است ؟
۱. جواز صدور بسیط از مرکب ۲. عدم جواز صدور بسیط از مرکب
۳. امکان و وجوب ۴. الواحد ۲۲- در فلسفه اشراق، جبرئیل (روان بخشی)، صاحب طلسم چه نوعی است؟
۱. خورشید ۲. آتشی ۳. انسان ۴. زمین ۲۳- منظور از «طباع تام» در فلسفه اشراق چیست؟
۱. نفس ناطقه انسانی ۰۲ نور اسفهبدی
۳. کلی طبیعی انسان " . صاحب صنم نوع انسان የf– سهروردی درباره شهود ارباب اصنام از چه اصطلاحی استفاده کرده است؟
۱. رصد مثالی ۲. رصد روحانی ۳۔ رصد خیالی ۴۔ رصد فلکی ۲۵- منظور سهروردی از علم صوری چه نوع علمی است؟
۱. علم حضوری آ ، علم حصولی ۳۔ علم خیالی ۴۔ علم کلی ۲۶- نظریه انطباع در احساسی متعلق به چه کسانی است؟
۱. اشراقیان ۲. دانشمندان طبیعی ۲. دانشمندان ریاضی ۴. مشائیان ۲۷- سهروردی علم پیامبران را ناشی از چه می داند؟
۱. مشاهده ارباب اصنا ۲. اتصال با عقل فعا
f D
۳. فعالیت نفس آنها آن بهره مندی از نورهای عرضی ۲۸- در نظر شیخ اشراق کدخدای عالم کون و فساد کیست؟
۱. نور اقرب ۲. نورالانوار ۳. نفس ناطقه ۴. عقل فعالی ۲۹- این دیدگاه که علم خدا به اشیاء از نوع اتحاد ذات با صور معقول است، متعلق به کیست؟
۱. ابن سینا ۲. خواجه نصیر طوسی ۳. سهروردی ". فرفوريوس ۳۰- چه کسانی خدا را فاعلی بالرضا دانسته اند ؟
۱. مشائیان ۲. اشراقیان ۳. متکلمان ۴. عرفا
W. V./V. M. YMAA صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :