نمونه سوال درس مسائل کلامی جدید 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مسائل کلامی جدید 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۲
۱- دو رویکرد اصلی در دین پژوهی کدامند؟
۱. ایدئالیستی-پراگماتیستی ۰۲ ایدئالیستی-رئالیستی
. Y.
پوزیتیویستی - پراگماتیستی ۴. رئالیستی - پراگماتیستی
۱. ابن سینا ャ。 فارابی ۳. کندی .Y . ابن رشد ۳- ابن ابی جمهور احسائی وظیفه علم کلام را ............. عقائد دینی می داند؟ ۱. تصحیح ۲. اثبات ۳. دفاع از ۴ ، توضیح
۴- جان هیک، فلسفه دین را چگونه توصیف می کند؟
۱. بررسی و دفاع عقلانی از دین ۲. تفکر فلسفی درباره دین
۳. تفکر آزادانه در باب موضوعات دینی ۲. تصدیق یا تکذیب فارغ دلانه مسائل دینی ۵- قرینه گرائی با بنیان گرایان کلاسیکی همچون ...... و ...... آغاز می شود.
۱. بیکن و کانت آ، اسپینوزا و کانت ۳. دکارت و لاک ۴. کانت و لاک
۶- مشهورترین و شاید مقبول ترین برهان خداشناسی کدام برهان است؟
۱ . وجود شناسی ۰۲ جهان شناسی ۲. غایت شناسی ۴. اخلاقی
۷- دو دسته از قضایا بیانگر باورهای یقینی هستند، آن ها کدامند؟
۰۱قضایای مربوط به تجربه بی واسطه و قضایای بدیهی ۲. قضایای صرفاً منطقی و ریاضی ۳. قضایای تجربی و عله ۰۲قضایای ریاضی و فیزیک محض
۸- چه کسی معتقد است که دین در اخلاق برده داری، یعنی در کینه توزی ستمدیدگان ریشه دارد؟
۱. فروید ۲. راسل ۳. نیچه ۴. کانات
۹- در تفکر ویتگنشتاین متأخر، تحقق و هویت زبان در چیست؟
۱. معنا ۲. بازنمود ۳. وضع ۴. کاربرد
۱۰- بازیهای زبانی مختلف، از چه عاملی ناشی می شود؟
۱. نحوه های زندگی گوناگون ۲. معیارهای علمی و فلسفی ۳. شرایط تاریخی حاکم بر جوامع ۴. جغرافیای خاصی حاکم بر تمدن ها V"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۲
۱۱- کدام گزینه نظر ویتگنشتاین متأخر را بیان می کند؟
۱. گفتار دینی باید با گفتار علمی ارزیابی گردد. ۲.فهم زبان مؤمنان از نحوه زندگی آنان جداست.
۳. میان مؤمن و ملحد نمی تواند تفاهم و تناقضی برقرار گردد. ۰۴زبان دینی برای همگان قابل فهم و قبول است. ۱۲- به اعتقاد ویتگنشتاین ابزار نهایی برای ترجیح یک آموزه یا تغییر جهان - تصویر افراد چیست؟
| ۱. ایمان ۲. شهود ۳. اقناع ۴. تجربه ۱۳- از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر اظهار باور دینی به وسیله الفاظ، نوعی ...... است.
۱. پیش بینی ۲. ارائه فرضیه ۳. اظهار دیدگاه علمی ۴. اظهار تعهد شخصی ۱۴- از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر شور و حرارت ایمان هنگام اثبات ............ محقق می گردد.
۱. محتوای آن با منطق ۲. توافق آن با علوم روز
*. هماهنگی آن با نیازهای جدید f درک مستقیم حقایق ایمانی
۱۵- بر اساس رهیافت ویتگنشتاینی زبان دین بیشتر مربوط به چیست؟
۱. حالات انسان آن اعمال دینی ۳. تجربه های روح ۴. همه موارد ۱۶- رهیافت ویتگنشتاینی به دلیل آن که دین را وارد قلمرو استدلال پذیری می کند، الهیات ...... را اشتباه و مضحک می داند.
۱. طبیعی ۲. عقلی ۲. تکوینی ۴. همه موارد ۱۷- کدام گزینه نام مدافعان نظریه ایمان گرایی ویتگنشتاینی است؟ ۱. نیلسن و آبلسن ٢. نیلسن و فیلیپس ۰۳ فیلیپس و ملکوم ۴ - نیلسن و ملکوم
۱۸- کدام یک از پوزیتیویست های منطقی به شیوه بسیار مؤثری اصل تحقیق پذیری را به جهان انگلیسی زبان معرفی نمود؟
۱. کارناپ ۲. آیر ۳. شلیک ۴. نویراث ۱۹- نظریه «بلیک» از سوی ..... و در واکنش به چالش ...... مطرح شد.
۱. فلو-هر ۲. هر - فلو ۳. آیر -فلو ۴. فلو - آیر
.Y— عقیده فیلیپس چیست؟
۱. فلسفه موافق باورهای دینی است. ۰۲ فلسفه مخالف باورهای دینی است. ۳. فلسفه تنها دستور زبان باورهای دینی را تبیین می کند. ۰۲ فلسفه معیار ارزیابی حقانیت باورهای دینی است. V"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۲ ۲۱- نظر فیلیپس درباره زبان دین چیست؟ ۱. آن را توصیفی می داند. ۲. زبان دین ابزار هدایت رفتار مؤمنان است. ۲. زبان دین ناظر به موجودی برتر از حواس است. ۴. زبان دین رئالیستی است.
۲۲- به اعتقاد فیلیپسی، دعا .... است.
۱. درخواست تغییر حوادث آینده ۲. تلاش برای حفظ سرسپردگی شخصی نسبت به خدا ۳. بیان معارف واقعی دین و دنیا ۲. سرچشمه بیان آموزه های عرفانی پیامبران
۲۳- چه کسانی مفهوم «نحوه زندگی» را مبهم دانسته و زیر سوال برده اند؟
۱. نیلسن و مارتین ۲. هر و فیلیپسی ۰۳ فیلیپس و مارتین ۴ - فیلیپس و نیلسن
نما ۲۴- کدام گزینه نظر خود ویتگنشتاین را مشخص می کند؟
۱. واقعیت الوهی را انکار می کند. ۲. زبان دینی را برای وصف حقایق غایی نارسا می داند. ۳. زبان دینی را مخالف علم می داند. ۴. زبان دینی را غیر شناختاری و الزاماً غیرواقعی می داند. ۲۵- کدام گزینه درست است؟
۱. سازگاری درونی شرط کافی برای مطابقت با واقع است.
۲. دیدگاه واقع گرایانه به کارایی نظریات توجه دارد.
۰۳ به سادگی می توانیم از سازگاری درونی مطابقت با واقع را نتیجه بگیریم.
f نظریه ای که سازگاری درونی ندارد مطابقت آن با واقع منتفی است.
۲۶- چه کسی معتقد است که نسبی گرایی حاکم بر «پژوهش های فلسفی» فقط فرهنگی است و نه معرفتی؟
۱. راسل ۲. آنتونی کوئین تن ۰۳ فیلیپس ۴. مارتین ۲۷- ادیان سامی کدامند؟
۱. یهودیت - بودیسم-هندوئیسم آن مسیحیت - بودیسم-هندوئیسم
۰۳ آریائی-بودیسم-ھندوئیسم ۴. یهودیت -مسیحیت -اسلام
۲۸- کدام آیین به امر مطلق غیرثنوی به عنوان حقیقت غائی اعتقاد دارد؟
۱. تراوادا بودیسم ۲. هندوهای مکتب ودانتا ۰۳ مسیحیان اورتودوکس ۴. یهودیت V"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۲
۲۹- چه کسی معتقد است که تنها یک تجلی وجود دارد و به همین خاطر همه ادیان را در مقابل آن تجلی منحصر به فرد می
داند ؟
۱. جان هیک ۲. کارل بارت ۰۳ فیلیپس ۴. کارناپ ۳۰- هیک، ماهیت یا گوهر دین را به چه چیزی می داند؟
۱. آموزههای دینی ۲. اصول عقائد و جهان بینی
۰۳ متحول کردن شخصیت انسان ها ۲. بیان آموزه های اخلاقی
V"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :