نمونه سوال درس مسیحیت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مسیحیت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۲- کدام گزینه درباره ی رابطه ی عیسی با گروهها و جناح های یهودی درست است؟ ۱. در میان متعصبان دوستانی داشت و خشونت آن ها را نمی پذیرفت.
دوستان فریسی او، ایرادهایش را به شیوه ی تفسیر تورات وارد می دانستند.
۳. مداخله ی وی در اداره ی معبد اورشلیم، او را از روحانیون صدوقی دور کرد.
او و حواری هایش همانند اسن ها زندگی جمعی داشته، و از دنیا دوری میگزیدند.
۳- کدام یک از حواریون - پیش از گرویدن به دین مسیح - در گروه «متعصبان» بودند؟
۰۲یهودای اسخریوطی ۳. لوقا ۴۔ مرقس
۴- کدام گزینه درباره ی «تمثیل»هایی که عیسی در آموزههای خود به کار میبرد، درست نیست؟
۱. درباره ی رابطه ی انسان با خدا بود. ۰۲ درباره ی ماهیت و ملکوت خداوند بود.
۳. در ارتباط با مسایل اخلاقی بود. ۰۲قصد تعلیم موبه موی آن ها را داشت.
۵- بنا به اعتقاد مسیحی؛ منظور از رستاخیز مسیح چیست؟ ۱. نظریه یی که حواری ها درباره ی قبر خالی عیسی مطرح نمودند. ۲. برانگیخته شدن عیسی در روز سوم پس از مصلوب شدن و تدفین، ۲. ظهور عیسی در آخرالزمان به منظور رهایی قوم بنی اسرائیل و استقلال آن ها.
آن برانگیخته شدن عیسی در روز قیامت، تا درباره ی انسان ها داوری کند.
۶- سخن گفتن حواریها به زبان هایی که با آن آشنایی نداشتند چه نامیده میشود؟
۲. غرباع ۳. جتسیمانی ۴. گلوسولالیا
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۷۴
۱- کدام گزینه درباره «چهار انجیلی» درست است؟ ۱. اندکی پیش از آثار و «رساله های پولس» نوشته شده اند. بیش تر به جزئیات زندگانی عیسی و حواری ها پرداخته اند.
۳. قدیمی ترین و جدیدترین آن ها انجیل های مرقس ومتی و یوحناست.
f بر رشته های متفاوتی از سنت شفاهی با هم سازگار مبتنی اند.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مسیحیت
f
۱. شمعون
۱. کریگما
γ.γ./Υ. γ. γγΑΥ"

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۷۴
W— کدام گزینه درباره پولس طرسوسی درست است؟ ۱. فردی از طبقه ی صدوقیان بود که تمامی شریعت یهود را مراعات می کرد. ۲. پس از مکاشفه بلافاصله به جایگاه مسیحیان اورشلیم وارد و به دیدار پطرسی شتافت.
۳. در اورشلیم زیر نظر مربی مشهور غمالائیل تحصیل کرد.
۴. مخالف تبلیغ آیین مسیحیت در میان گروه های غیر یهودی بود.
۸- بنابر اندیشه ی پولسی؛ انسان از چه طریقی میتواند خویشتن گذشته اش را رها کرده، از زندگی تن به سوی حیات روح صعود کند؟ از طریق ...
۱. وحدت با مسیح ۰۲ ایمان به مرگ و رستاخیز مسیح
۳. ایمان به سرشت مینوی مسیح ۴. باور به تأثیر هبوط آدم بر فرزندانش
۹- «یهوه» در اندیشه مرقیون چگونه خدایی بود؟
۱. جهان آفرینی شریر ۲. پدر آسمانی ۳. معشوق گنوسی ها آ، همان خدای پسر
۱۰- جمله ی مشهور «آتن را با اورشلیم چه کار؟ آکادمی را با کلیسا چه کار؟» از کیست؟ ャ。 ۳. آگوستین to آنسلم
۱. اوریژن ترتوليان
۱۱- کدام گزینه از باورهای *آریوس » است؟ ۱. پسر را خدایی حقیقی، مولود و نه مخلوق و با پدر از یک ذات دانست. آ، پسر را به دلیل پیروی کامل از پدر، خداگونه نامید. ۳. عقیده داشت که پدر و پسر از ذات واحد به وجود آمده و در الوهیت یکی اند. ۲. عقیده داشت که پسر همانند پدر از ذاتی مشابه برخوردار است. ۱۲- در کدام یک از شوراهای زیر تصدیق شده بود که «مسیح از آغاز تجستدش دارای دو ذات بوده، یکی الهی و دیگری انسانی
که در شخصی واحد متحد شده اند»؟
۴. تولد و
۱. نیقیه ۲. قسطنطنیه ۳. کالسدون ۱۳- کدام یک از فرق زیر معتقد بودند که «مسیح فقط یک جلوه و ظهور است و نه گوشت و خون» - ۳. نسطوری ۴. دوستیزم
۱. پیروان اریوسی آ : یعقوبی
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
γ.γ./Υ. γ. γγΑΥ"***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مسیحیت
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۷۴
۱۴- با وجود تلفیق تعالیم سه دین مختلف در مانویت، چرا عنصر مسیحی آن، مسیحیان درست کیش را آزرده ساخت؟ چون ...
۱. ثنویت آیین مانی، مغایر اعتقاد بنیادین مسیحی به نیکی نهادین آفرینش بود. ۲. ریاضت طلبی برخلاف مانویت جنبه یی ضروری از دین مسیحیت شمرده میشد. ۳. مانی تفسیری جزیی از تصلیب ارایه داد که براساس آن رنج مسیح تکرار ناپذیر می نمود. ۴. مانی گرایش های ضد یهودی خود را تفسیر و تأویل صحیح مسیحیت تلقی می کرد. ۱۵- کدام یک از گزینه های زیر بنا بر عقیده «پلاگیوسیان» درست است؟ ۱. برعمل کرد تعیین کننده ی لطف خداوند اتکا نموده و به آن باور داشتند. ۲. انسان نمی تواند با اراده ی مختارانه ی خود افعال خوب و بد را برگزیند. ۳. آدم اگر گناه نکرده بود، همچنان در پیشگاه خداوند به حیات ادامه می داد. ۴. اگر گناه به علت عمل کرد اراده ی مختارانه ی انسان واقع شده، حالتی شخصی است، نه نتیجه ی هبوط آدم. ۱۶- کدام گزینه درباره اختلاف و جدایی کلیساهای شرق و غرب درست است؟ آ، کلیسای شرق مایل به پذیرش دعاوی حاکمیت جهانی اسقف رم بود اما حرمت و اعتبار او را نمی پذیرفت. ۳. در سال ۱۰۵۴ هنگامی که پاپ، اسقف اعظم قسطنطنیه را تکفیر کرد و این تاریخ، جدایی نهایی آن ها را رقم زد.
f در کلیسای شرق کاربرد مجسمه، بجز صلیب هایی که پیکر مسیح روی آن است، تحریم شد.
۱۷- چه کسی رسم تجرد و بی همسری در میان روحانی ها را در قرن پنجم اجباری کرد؟ ۱. پاپ اینوسنت اول ۲. قدیس بندیکت ۳. قدیس بانی فیسی ۲. شارلمانی کبیر ۱۸- کدام گزینه درباره «هسی چاسم» درست است؟ - از نظر پیروان این حرکت ... ۱. با وجود تلاشی یکسویه ی انسان، ذات خدا قابل شناخت نخواهد بود. ۲. این فکر که نور الاهی کسی را فرا گیرد یا با آن متحد شود، کفرآمیز نیست. ۳. همانند الاهیات متأخر غربی، ذات خدا موضوع شهود و مکاشفه ی انسان قرار نمی گیرد.
۲. برخلاف اندیشه ی مبتنی بر یوگا، فنون کنترل نفس هیچ گونه کاربردی ندارد.
"γ.γ./Υ. γ. γγΑΥ صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مسیحیت
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۷۴
۱۹- «سیمونی» یعنی چه؟ ۱. حاکمیت قدرتمند پاپ ۲. اقتدار امپراطور روم مقدسی ۲: اعطای مناصب کلیسایی از سوی امپراتور ۲. خرید و فروش مناصب روحانی ۲۰- جمله ی زیر در وصف چه کسی است؟
«به حیات زاهدانه تمایل داشت، انضباط او به خدمت و بندگی خدا و به امید تجربه کردن خدا صرف میشد، با وجود این دلبستگی او که به لحاظ عقلی تحت تأثیر اگوستین بود، نه فلسفی بلکه وجودی بود.»
۱. پیرابلار ۲. فرانسیس آسیزی ۲. برنارکلروويی ۴. قدیس بندیکت ۲۱- کدام گزینه درباره «چیزی که از آن بزرگ تر نتوان تصور کرد» درست است؟ ۱. تعریف خدا از نگاه توماس آکویناس است. ۲. تعریف خدا در برهان وجودی آنسلم است. .Y . اساسی برهان جهان شناختی در الاهیات تومایی است. f حقیقاتی است که به نظر توماس نمی توان آن را رد کرد. ۲۲- کدام یک از عرفای زیر تجربه عرفانی اش را «ازدواج روحانی با خدا» نامید؟ ۱. یوهان تاولر ۲. کاترین سینایی ۳. توماس آکمپیس ۴. ترزای آویلایی ۲۳- طرفداران چه کسی لولارد نامیده می شدند؟ ۱. جان ویکلیف ۲. دانته ۳. مایستر اکهارت ۴. یان هوس ۲۴- کدام گزینه درباره «مارتین لوتر» درست نیست؟ ۱. سراینده ی سرود مذهبی و مترجم کتاب مقدس به زبان آلمانی بود. ۲. پس از تجربه ی برج، در مقابل «تتزل» موضع گیری کرد. ۳. در مباحثاتش با «یوهان مایر» درباره ی تفوق پاپ تردید کرد. ۴. با وجود مخالفت شدیدش با اندیشه های پاپ هیچ گاه تکفیر نشد. ۲۵- کدام گزینه درباره «آناباپتیستها» درست است؟ ۱. به عقیده ی آن ها تعمید در دوره ی کودکی، تعمید در بزرگسالی را کفایت می کند. ۲. به دلیل اعتدال در نظریه هایشان کاتولیک ها و پروتستانها به آنها توجه داشتند. ۳. در اوایل دوره ی نهضت اصلاح دینی تصور می شد اندیشه ی آن ها تهدیدی علیه نظام رسمی است.
f به دلیل صلح طلبی شان، هیچ گاه حاضر به جان فشانی در راه عقیده ی خود نشدند.
"γ.γ./Υ. γ. γγΑΥ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :