نمونه سوال درس ادیان هند 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان هند 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ادیان هند ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۴
۱- در نظام طبقاتی هندوان مراد از برتری طبقه ای بر طبقهٔ دیگر چه بوده است؟
۱. امور اخلاقی و سیاسی ۲. امکانات فطری و معنوی
۳. امور مالی و اقتصادی ۴. پیشینهٔ اجدادی غیر آریایی ۲- مکاتب آستیکا در مورد وداها چه نظری دارند؟ ۱. مرجعیت آنها را به عنوان متون شروتی قبول ندارند. ۲. سندیت آسمانی وداها را نمی پذیرند. ۳. حقایق منزل وداها را قبول دارند. ۲. سندیت آنها را به عنوان متون سمرتی می پذیرند. ۳- اصول مشترکی که مورد تایید تمامی مکاتب هندو ست کدامند؟ ۱. فرضیه کرمه، کاست طبقاتی، عدم جوهر ثابت، خدایان سه گانه هندو ۲. کاست طبقاتی، مبحث آزادی، ، جوهر ثابت، برهمن و آتمن ۳. فرضیه کرمه، مکشه، ، عدم جوهر ثابت، ادوار جهانی ۴. فرضیه کرمه، مبحث آزادی، جوهر ثابت، ادوار جهانی ۴- ترتیب ادوار جهانی در فلسفهٔ هند چگونه است؟ ۱. عصر کمالی ، عصر سوم ، عصر ثنویت، عصر تاریکی ۲. عصر کمالی ، عصر ثنویت، عصر سوم، عصر تاریکی ۲. عصر تاریکی ، عصر کمال ، عصر سوم، عصر ثنویت ۲. عصر تاریکی ، عصر ثنویت، عصر سوم، عصر کمال
۵- مجموعهٔ «سامهیتا» و «براهماناها» دربردارندهٔ چه مطالبی هستند؟
۱. وصول به معرفت ایزدی ۲. معرفت و دانایی مطلق ۳. مناجات و تفکر درونی ۲. اجرای مراسم عبادی
۶- در آیین هندو مجموعه ای که دربردارنده تفاسیر متولیان و متخصصین آئین نیایش و مراسم قربانیست کدام است؟ ۱. سوتراها ۲. براهماناها ۳. آرانیاکاها ". اوپانیشادها
۷- «ماروتها» و «رودراها» خدایان چه قلمروی هستند؟
۱. فضای بین زمین و آسمان زمین
۳. جایگاه ستارگان ۴. عالم مردگان
Υ») /Υ γ«Υ"ΔΥ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۴
۸- کیث هند شناس انگلیسی در مورد سرود آفرینش ریگ ودا معتقد به تثلیث است، به طور خلاصه نظر وی اشاره به کدام
مطالب دارد؟ ۱. عدم ، هسته زرین، آفرینش ۲. عدم، بی نظمی، آفرینش ۳. محرک نخستین، ماده اولیه جهان ، نخستین موجود ۲. محرک نخستین، بی نظمی، آفرینش
۹- با توجه به اهمیت آیین قربانی و نیایش در آیین هندو، یکی از اصیل ترین تعابیر آن در کدام سرود ذکر شده است؟ ۱. شراو تاسوترا ۲. آرتهاواردا ۰۲ پوروشاسوکتا ٠٢ ويشنو پورنا ۱۰- با توجه به آموزه های اوپانیشادی وصول به عالم خدایان از چه طریقی امکانپذیر است؟ ۱. معرفت ۲. ایمان ۳. عشق و سرسپردگی ۴. آیین و شریعت
۱۱- چه کسی واژه اوپانیشاد را از ریشه ساد به معنی از بین رفتن دانسته و بر این باور است که مطالب این کتاب از بین برنده نادانی و نشانگر معرفت الهی است؟
۱. داسگوپتا ۲. دوسن ٠٢ ماکس مولر ۴. شانکارا
۱۲- در تقسیم بندی که از لحاظ زبان شناسی در مورد تدوین و شکل گیری اوپانیشادها شده است آن را به چند گروه تقسیم کرده اند ؟
۱. سه گروه ۲. چهار گروه ۳. هفت گروه ۴. پنج گروه ۱۳- به طور اجمال اولین اصلی که اساسی و بنیاد تعلیمات اوپانیشادهاست کدام است؟ ۱. معرفت و خودشناسی ۲. این همانی آتمن و برهمن
۳. مشکه و راه رهایی ۴. نیروانا و راه نجات
۱۴- پل دوسن در کتاب فلسفه اوپانیشادها مطالب مهم اوپانیشادها را به چهار مبحث اصلی تقسیم کرده؛ به طور خلاصه آنها
کدامند؟ ۱. الهیات؛ جهانشناسی؛ روان شناسی؛ معاد ۲. خود شناسی؛ الهیات؛ طریق زندگی؛ راه نجات ۳. خودشناسی، جهانشناسی، روان شناسی، راه نجات ۰۲ پیدایش، خودشناسی، خداشناسی، معاد
۱۵- در بریهادارانیاکا اوپانیشاد تمثیل «کرم و برگ» اشاره به کدام آموزه دینی دارد؟
۱. ادوار جهان ۲. نیروانا ۳. مکشه ۴. قانون کارما
Υ») /Υ γ«Υ"ΔΥ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۴ ۱۶- در داستان یاما و ناچی کیتا که در کاتا اوپانیشاد ذکر شده سومین آرزوی ناچی کیتا چه بود؟ ۱. وصول به رستگاری و نجات ۲. بخشش و خشنودی پدرش در بازیافتن او ۰۳ پی بردن به راز زندگی بعد از مرگ ۰۴ پی بردن به رموز آیین قربانی ۱۷- قدیمیترین تفسیر «گیتا» متعلق به کدام اندیشمند هندوست؟ ۱. مادهوا ۲. شانکارا ۳. رامانو جا ۴. ولبهه ۱۸- به قولی رادا کریشنان در حماسهٔ «مهابهاراتا» میدان جنگ «کورو کشتره» نمود چیست؟ ۱. عالم محسوسات ۲. نور ایزدی ۳ - حیات روح ۴. دشمنان اهریمن ۱۹- در گیتا کلمه «سانکهیا» بعضاً با چه واژه ای مترادف است؟ ۱. یوگا ۲. کارما ۳. سمساره ۴. منتره
۲۰- با توجه به آموزههای گیتا کدام یک از جوهرهای پدید آمده از پراکریتی آدمی را به گمراهی دلالت می کند؟ ۱. گونا ۲. تاماسی ۳. ساتوا ۴. راجاسی ۲۱- به طور خلاصه ویژگی «پراکریتی علیا» در «بهاگاوات» چیست؟ ۱. سکون ، ثبات و تغییرناپذیری ۲. دگرگونگی ، فساد و صیرورت ۳. تشتت، آشفتگی ذهن و بی نظمی ۰۴بی عملی ، آزادی ذهن و امتناع ۲۲- در گیتا کدام جنبهٔ عبادت با بعد عقلانی آن همشأن است؟ ۱. جنبهٔ عرفانی Y. جنبهٔ عاطفی ۳. جنبهٔ اخلاقی ۴. جنبهٔ تکلیفی ۲۳- با توجه به مبحث جاوید بودن روح که در گیتا مطرح شده و آموزه «آنچه وجود ندارد موجود نمی تواند شد و آنچه وجود دارد معدوم نخواهد شد»؛ برای تبیین این موضع در گیتا، قانون علیت کدام مکتب مورد توجه قرار گرفته است؟ ۱. نیایا ۲. وی شیشیکا ۳. ودانتا ۴. سانکهیا ۲۴- با توجه به آموزه های گیتا راهی که اگنی می پیموده و آتش پاک قربانی را به خدایان می رسانده کدام است؟ ۱. طریق معرفت ۲. طریق ایمان ۳. راه خدایان ۴. راه نیکان ۲۵- به طور خلاصه سومین طریق رستگاری و نجات که در گیتا معرفی شده است کدام است؟
۰۱طریق عمل ۲. طریق ایمان " طريق معرفت " : طريق عشق
Υ») /Υ γ«Υ"ΔΥ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۴ ۲۶- شانکارا در تفسیر گیتا درخت واژگون «آشواتا» را چه می نامد؟
۱. مکشه ۲. سامسارا ۳. نیروانه ۴. مایا
۲۷- «هرگاه پایه دارما سست شود و بی عدالتی طغیان کند آنگاه من خویشتن را در این عالم می آفرینم»؛ این گفته کریشنا در گیتا اشاره به چه موضوعی دارد ؟
۱. پیوستگی خالق و مخلوق ۰۲ وحدت وجود
۳. آفرینش و خلقت عالم " . نزول حق در عالم محسوسات
۲۸- این سخن کریشنا در فصل یازدهم گیتا که می گوید: «ماورای من چیز دیگر وجود ندارد...» اشاره به کدام مبحث عرفانی
دارد؟
۱. معرفت ۲. نیروانا ۰۳ وحدت وجود ۴. مکشه ۲۹- به نظر داسگوپتا گیتا چگونه رساله ای است؟
۱. آیین عملی زندگی و طرز رفتار درست است ۲. رساله ای است دربردارندهٔ نیایش و عبادات
۲. رساله ای فلسفی و حکمی است ۴. چراغ خرد در صعود به مقام رستگاری است ۳۰- در فصل دوازده گیتا کدام راه بر راه معرفت ترجیح داده شده است؟
۱. حقیقت جویی أ : طريق عشق ۰۲ عمل به وظيفه " طريق عمل
Υ») /Υ γ«Υ"ΔΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :