نمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۷۷ W— حکم کفاري که به همدیگر لقب هاي زشت و مذموم مي دهند چیست؟
۰ تعزیر مي شوند
آن حفظ حیثیت آنها بر حکومت اسلامی واجب نیست
در هیچ صورتي تعزیر نخواهند شد
در صورت وجود زیان تربیتي و ترس از فساد و فتنه، کفار تعزیر مي شوند ۲- از دیدگاه امامیه اگر کسي به پیامبر اسلام دشنام دهد حکم آن چیست؟ ۱. تعزیر مي شود آن یک صد تازیانه زده مي شود ۳. توبه داده مي شود ۴. در همان لحظه کشته مي شود r— در چه صورتي حکم ساحر قتل است؟ ۱. کافر ذمي باشد ۲. کافر معاهد باشد ۳. مسلمان باشد و سحر را جایز بداند ۴. مسلمان باشد و سحر کردن را حرام بداند ۴- حکم کسی که در جامعه اسلامي، ادعای نبوت و پیامبری کند، چیست؟ ۱. قتل آ ، تعزیر ۰۳صد ضربه تازیانه " نفي از بلاد اسلامي ۵- هرگاه کافري که در پناه حکومت اسلامي و در جامعه مسلمانان زندگي مي کند، تظاهر به شراب خواري کند حکم آن چیست؟ ۱. مجازاتي ندارد آن تعزیر مي شود *. همچون مسلمانان هشتاد تازیانه مي خورد ۲. همچون مسلمانان صد تازیانه مي خورد ۶- دیدگاه امام خمیني ، در مورد کیفیت اجراي حد شراب خوار، کدام است؟
۱. مرد در حالت ایستاده و عریان شلاق زده می شود و زن در حالت نشسته و در حالیکه لباسش به تن او بسته باشد

مرد در حالت نشسته و عریان شلاق زده می شود و زن در حالت ایستاده و در حالیکه لباسش به تن او بسته باشد *. مرد و زن باید هر دو در حالت نشسته باشند و لباسی بر تنشان باشد
آن مرد و زن باید هر دو در حالت ایستاده باشند و لباس بر تنشان باشد
γ.γ./Υ.), ΛΥΥ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۷۷ W— اگر کسي نبیذ بیاشامد و معتقد به حلال بودن آن باشد ، حکم آن چیست؟
۱. تعزیر ۰۲ هشتاد ضربه تازیانه
۳. کشته مي شود ۲. علاوه بر هشتاد تازیانه تعزیر هم مي شود ۸- اگر یالث نفر قفل درب را باز کند و دیگری مال را بدزدد، تکلیف چیست ؟
۱. دست هردو قطع مي شود آن دست کسي که مال را برداشته قطع مي شود
۲. دست کسي که قفل را باز کرده قطع مي شود آن دست هیچ یک قطع نمي شود بلکه تعزیر مي شوند ۹- در بین پدر و مادر و فرزند، در چه صورتي دست دزد قطع نمي شود؟
۱. فرزند مال پدرش را بدزدد ۲. پدر مال فرزندش را بدزدد
۳. مادر مال فرزندش را بدزدد ۴. فرزند مال مادرش را بدزدد ۱۰- حد نصاب سرقت برای قطع دست سارق چه میزان مي باشد؟
۱. یالث چهارم دینار " . نصف دينار " . يك درهم ۴. یک چهارم درهم
۱۱- از دیدگاه علامه طبایي طبایي معناي محاربه با خدا طبق آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده چیست؟ ۱. نقض پناهندگي کفار اهل کتاب هستند ャ。 از دین برگشتگان ۰۳ سرقت آ: فساد در زمین بواسطه اخلال کردن در امنیت و راهزني است ۱۲- با توجه به آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده که کیفر محاربه را کشتن، به دار کشیدن، قطع دست و پا و نفي بلد ذکر نموده است ، قانون
مجازات اسلامي تعیین نوع مجازات را چگونه بیان کرده است؟
۱. بر اساس ترتب تعیین کرده ۲. به اختیار قاضي واگذار کرده ۳. بر اساس نوع جرم تعیین کرده است ". نظري ندارد
γ.γ./Υ.), ΛΥΥ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سه مورد استی: تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۷۷ ۱۳- حکم مالکیت مرتد ملي بر اموال خود در ایامی که انتظار توبه مي رود چیست؟ ۱. مالکیت او باقي است و هر گونه تصرفي مي تواند بکند آن مالکیت او باقي است و فقط موجب محجوریت او مي شود ٠٢ مالکيت او سلب مي شو د آمالکیت و حقوق سابق استصحاب مي شود ۱۴- درچه صورتي مرتد حبس ابد شده و در اوقات نماز به اندازه اي که حاکم شرع مصلحت بداند او را مي زند تا، یا توبه کند و یا بمیرد؟ ۱. زن مرتد ملي باشد ۲. مرتد ملي کودلث و مجنون با شد ۲. زن مرتد فطري باشد ۴. زن مرتد باشد اعم از اینکه فطري باشد یا ملي
۱۵- از دیدگاه شیخ طوسي و شهید اول در خصوص تادیب طفل و زوجه چیست؟ ۱. اگر تادیب طفل و زوجه منجر به اسیب دیدن یا مرگ آنها شود ضمان آور است ۲- اگر تادیب طفل و زوجه منجر به اسیب دیدن یا مرگ آنها شود ضمان آور نیست ۳. اگر همسر ناشزه باشد تادیب او بلا مانع است آتادیب طفل و زوجه مشروع نمي باشد ۱۶- اگر جنایتکار قصد کشتن داشته باشد اما فعل او بگونه اي باشد که، ندرتاً با آن قتل اتفاق مي افتد شیخ طوسي مي گوید :
١. قتل عمل اسست ۲. شبه عمد است ۳. خطایی است " : خطاي محض است
۱۷- قتل شبه عمد قتلي است که جنایتکار :
۱. هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه ۰۲نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه ۳. قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد ۰۲قصد نتیجه دارد اما قصد فعل ندارد
۱۸- اگر کسي شخص بالغ و عاقل را اکراه به قتل نماید دید گاه آیت الله خویي در این مورد چیست؟ ۰۱ اکراه شده (مباشر) باید قصاصی شود و اکراه کننده (مسبب) حبس ابد مي شود. ۰۲ اکراه شده (مباشر) قصاصی نمي شود و تنها باید دیه پرداخت کند. ۰۲ اکراه شده (مباشر) و اکراه کننده (مسبب) قصاصی میشوند. .Y . اکراه شده (مباشر) و اکراه کننده (مسبب) دیه را بطور مساوي پرداخت مي کنند.
γ.γ./Υ.), ΛΥΥ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
دانشکاه پیام نور کارشناسی --- - * - کف آنهها هسندش عركة اتهasعقجق. حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7- - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۷۷
۱۹- اگر مسلمانی کافر معاهد را عمداً به قتل برساند :
) ... قصاص مي شود Y قصاصی نمي شود و دیه نیز ندارد
.Y . قصاصی نمي شود ولي دیه باید پرداخت کند ۲. علاوه بر پرداخت دیه تعزیر هم مي شود ۲۰- در کدام صورت قاتل قصاص مي شود؟
۱. دیوانه ادواري اقدام به قتل کند ۲. شخصي اقدام به قتل کند و سپس دیوانه شود
۳. عاقل دیوانه را به قتل برساند آ: طفلي مرتکب قتل شود
۲۱- در صورتیکه ولي مقتول برای انجام قسامه نسبت به شخص مضنون قوم و خویشي نداشته باشد تا پنجاه قسم بخورند تکلیف
) ... باید تعداد قسم ها را خودش بخورد ャ。 قصامه ساقط مي شود ". مدعي عليه پنجاه قسم مي خورد آن یکبار قسم خوردن مدعي کافیست
۲۲- برابر قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه در جراحاتی که موجب دیه کامل مي شود به چند قسم نیاز دارد؟ ۱. سه قسم " . دو قسم ۳۔ شش قسم ۴. یک قشم "ץץ– زخمي که بسر وارد مي شود و گوشت را ببرد و به پوست ناز کي که استخوان را پوشیده است برسد ولي آنرا پاره نکند، چه نام دارد؟
۲۴- بر اساس قول مشهور فقها وقت قصاصی اعضا چه زماني است؟ ) ... باید صبر کرد تا اینکه وضعیت زخم مشخصی شود که ایا متوقف شده یا رو به توسعه است. ۲. احتیاط در صبر کردن است. *. در هیچ یک از جراحات حکم نمي شود تا اینکه بهبودی پیدا کند.
۴. جائز است پیش از بند آمدن خون مصدوم و بهبودي آن از جنایتکا رقصاص بعمل آید.
ات= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۸۲۲ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :