نمونه سوال درس بزهکار ی اطفال 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس بزهکار ی اطفال 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۱- عواملی که باعث حاشیه نشینی اطفال و توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه آنها می گردد کدامند؟
۱. تعلیم و تربیت بزهکاری ۲. طرد اجتماعی و فقر
۳. خانواده و دوستان ۴. فقر، طرد اجتماعی و بیکاری
۲- در برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار تمام نظام های کیفری معتقد به اجرای کدام روش می باشند؟
。ャ ۱. اصلاحی، تربیتی و درمانی
تربیتی و اصلاحی ۳. سرکوبگر و برخورد خشن پلیسی ۴. تعلیم و تربیت صحیح ۳- کدام عامل باعث افزایش وجوه اشتراک میان اعضاء خانواده و ایجاد ارتباط نسلی می گردد؟
۱. نا امنی ۲. همانندسازی ۳. اطاعت ۴. تقلید f— تعیین سن ۱۸ سالگی برای بلوغ در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک به چه منظوری است؟
۱. شناخت نوجوان ۲. حمایت بیشتر از کودک
۳. حمایت از افراد بالغ ۴. شناخت کودک
۵- چرا جرایم سرقت ، روسپیگری و خشونت بیشتر در بین جوانان معتاد رایج است؟ ۱. تامین پول جهت سرگرمی ۲. تامین پول جهت تهیه مواد مخدر ۳. تامین پول جهت ترک اعتیاد آن به عنوان یک شغل رایج ۶- کدام گزینه دارای اهمیت است؟ ۱. عدم توجه به فضای فرهنگی برای برخورد با بزهکاری کودکان ۲ - تعلیم و تربیت همراه با برآوردن تمام خواسته های کودکان ۲. اقدامات خشن پلیس و خانواده در برابر کودکان بزهکار ۴. فهم علل بزهکاری کودکان و ایجاد اقدامات فرهنگی مناسب برای برخورد با آن ۷- در کشورهای آسیایی جرایم و بزهکاری کودکان عمدتاً مربوط به چیست؟ ۱. شهر نشینی ۲. خانواده ۳. مدرسه ٠٢ دوستان ۸- پیمان نامه حقوق کودک در چه سالی به تصویب سازمان ملل رسید؟
\ \\ .. ሾ \ AAY . Y \ AV y . Y \ \/\ጻ .\•\•|\•\•ጸV
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۹- طبق قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در کدام دادگاه رسیدگی می گردد؟
۱. دادگاه خانواده ۲. دادگاه اطفالی ۲. دادگاه عمومی جزایی ۴. شوراهای حل اختلاف ۱۰- کار آترین پیشگیری اجتماعی بزهکاری کودکان و نوجوانان کدام است ؟ ۱. اولیه ۲. دیررس ۲. درمانی ۴. زودرس ۱۱- طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی کدام اشخاصی فاقد مسئولیت کیفری هستند؟
۱. نابالغ ۲. کمتر از ۱۸ سال تمام ۲. غیر رشید ۴. بالغ کمتر از ۱۸ سال ۱۲- از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکارکیست؟
۱. فردی است که در حال اجتماعی شدن است.
۲. کسی است که در سن خردسالی مرتکب سرقت می شود.
۳. فردی است که شخصیت او در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است.
۴. فردی است که شخصیت او قبلاً شکل گرفته و چندان درخور تحول نیست. ۱۳- مهمترین عاملی از هم پاشیدگی، فقر و نابودی کانون خانواده ها کدام است؟
۱. فحشاء ۲. بزهکاری کودکان ۳. بیکاری ۴. اعتیاد والدین ۱۴- طبق بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه ی حقوق بشر کدام مورد اجباری است؟
۱. آموزش ابتدایی ۲. آموزش حرفه ای ۳. آموزش عالی ۴. آموزش مهارت ۱۵- به نظر کدام محقق ناسازگاری روانی موجب بزهکاری و مجرمیت است؟
۱. اسمارت ۲. پولاک ۳. کونوپکا ٠٢ لمبروزو ۱۶- کدام گزینه صحیح است؟
۱. بین جرایم زنان و مردان از نظر کمی و کیفی تفاوتی وجود ندارد.
۲. بین جرایم جنس مونث و مذکر چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی تفاوتهایی وجود دارد.
۳. جرایم جنس مونث و مذکر در بیشتر موارد مثل هم است.
.Y . تعداد مجرمین مونث بیشتر از مجرمین مذکر است.
\•\•|\•\•ጸV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۳***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹ ۱۷- به عقیده متخصصین لجوج ترین و سرکش ترین کودکان متعلق به چه خانواده هایی هستند؟
۱. فقیر ۲. دارای اختلاف طبقاتی
۳. مرفه ۴. دارای عقاید ضد و نقیض والدین
۱۸- کدام مورد از فقدان استعداد و برچسب زنی سرچشمه می گیرد و منجر به گروه بندی تحصیلی دانش آموزان می شود؟ ۱. مدرسه گریزی ۰۲ شکست تحصیلی ۳. بزهکاری ۴. خشونت ۱۹- نهاد رسمی که در جامعه وظیفه آموزش فرهنگ ، دانش و فنون را بر عهده دارد کدام است؟ ۱. آموزش و پرورش ۲. خانواده ۳. محیط زندگی ۴. آموزش حرفه و فن ۲۰- از جمله برنامه هایی که برای پیشگیری از بزهکاری در مدارس بسیاری از کشورها به اجرا در آمده است کدام است؟ ۱. نظارت ۲. حمایت از دانش آموزان
۳. آموزش حقوق ۴ - ارتباط اولیاء و مربیان
\•\•|\•\•ጸV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :