نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱، ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶- ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک،( مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی شیمی.، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی پلیمر- صنایع،. پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۱۱۱۴۰۷
شیب خط مماس بر منحنی y = f را در نقطه ۱ = x بیابید. Yxー) + \ . * _x . Y. * . Y – ) . )
۲- کدامیک از عبارت های زیر نادرست است ؟ |f(x) _ fΌx).g(x)-g (x)./(x) 。ャ (f(x)-g(x) = f'(x)-g'(x) ' g(x) (g(x))
/ f
(f(x) g(x)) = f'(x) g(x)-g'(x)f(x) (og(x) = f'(x) f(g(x) '
Yx – ")dx —r حاصل انتگرال " ال برابر است با x + r y + c : ". x'ーrx+c ・) x' Y X + f ۲ - ۳۲ + c .۳ 一一了X十C Y - jsin x.cos' Adv , -.. —f حاصل انتگرال برابر است با - * to \ : « Y. 。ャ \ ... ) COS ' x + c -cos' x + c COS' x -|- C --cos' x + c * * - y - * مقدار متوسط تابع "()" در فاصله [] برابر است با 入 .* 入 .* 入 Y м . \ 十= - - - - Y. Y φ φ ۶- شتق عبارت y = C.Arctanx برابر است با ؛ – C : * C . r – C Y C . ) \–X' \--x' \--x' \ – c' \•\•|\•\•\ል††
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱، ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶- ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی شیمی.، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۱۱۱۴۰۷
-- jsecxdx —W حاصل عبارتست از L - Y π ... ) n | secx – tanx | Lntan(“+*)+c * Y Ln | secx .tan x | V ۴. هیچکدام
۸- معادله خط ۵ - (" TT ا" در مختصات قطبی برابر است با
\ Y Ö ... ) r = – r = – Y cOS 6 – Yo Sin 6 Y cOS 6 – Yo Sin 6) ー○ . Y. Ö . Y. r = — ; r = — ; Y cos 6 — Y Sin 6 Y cos 6 + Yo Sin 6 ۹- معادله قطبی خطوط مماس بر منحنی "S" ۴۴" = " در قطب برابر است با * **_zt v g_* " g ۴. گزینه های ۱ و ۲ .Y. Y "ז ۱۰- مساحت محصور به خطوط y = X و y = 2X و 2 = X = 0 ، X برابر است با . Y. \ . Y. * Y Y.い
\\— طول کمانی از منحنی (۲ - ) y = -Ln که بین خطوطه = ۲ و ۱- باد قرار دارد برابر است با
Y In Y . * inr+' . Y. In " . Y In ז" \ . ) Y Y lim ..., x* –țY حد تابع 0چ-x برابر است ) . \ ャ。 صفر “Y. e1 . Y . وجود ندارد
\•\•|\•\•\ል††
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱، ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶- ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی شیمی.، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۱۱۱۴۰۷
Wy— مزدوج عدد أكل برابر است با i
. Y. – i + 1 . Y. _i – 1 . )
?ţ– تا ۲ L ۱/ قسمت موهومی عدد 十X”十IX\ برابر است با
x—iv \4-x'
. Y. _\ . Y \ . )
۱۵- کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟
r Z, – Z 。ャ Z = z \ Z. J. Z. . / ۱-۱۰ -۱۶ علم د )ior+( برابر است با . Y. 。ャ ... ) * 64 ori) *(-,+Nri) E (-\ + vri) Y Y Y
۱۷- کدامیک از روابط زیر درست است ؟
. Y. zz = z' W ZZ.|= Z(Z, ·) . . . . . * -- —WA کدامیک از توابع زیر روی |\ , | مشتق پذیر است؟ . Y. - p : Y \ = . . ) F(x) = x .x) ††ል\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱، ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶- ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوافضا، مهندسی شیمی.، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۱۱۱۴۰۷
ቁ\– کدامیک از تساوی های زیر نادرست است ؟
/ \ 。ャ - y \ ... ) (Arctanx) = Y (Arcsin x) = \十X \--x' " . \ , ۲.۴ مه = ۲۱ (e") = e (In Y) = - JAC \ \ —Y. Y Y — " در "T" " برابر است با: . . ; v . x. ~ .x r .\ x * x" x V ҳ "
\— مرکز جرم ( گرانیگاه ) ناحیه محدود به منحنی 4+3x” — 6x و محورهای مختصات و خط 2 =X را بدست ۱،۴۰ نمره
آورید ۲- مجموع دو عدد نامنفی ثابت است ثابت کنید حاصلضرب آنها وقتی ماکزیمم است که آنها با هم برابر باشند. ۱،۴۰ نمره ۳- حاصل انتگرال های زیر را بیابید. ۱،۴۰ نمره
π - Je sinds j : dx
الف) با COS +۱ : ب) f— نمودار 8 s ..., 1, r=* + cos... - ۱،۴۰ نمره A— ریشه دوم عدد 1+1 =Z را محاسبه کنید . ۱،۴۰ نمره ††ል\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :