نمونه سوال درس حقوق تطبیقی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تطبیقی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲ ۱- درکدامیک از روش های زیر، نهادها یا مقررات حقوقی معینی مورد مطالعه تطبیقی قرار می گیرد؟
۱. توصیفی ۲. کلان ۳. خرد ۴. کاربردی ۲- کدام گزینه از مواردی است که حقوق را در کلیت خود بررسی و مطالعه می کند و فقط ناظر به روابط معینی نیست؟
۱. حقوق تطبیقی ۲. حقوق جزا
۳ - حقوق بین الملل خصوصی ۴. حقوق تجارت ۳- کدامیک از گزینه های زیر به عنوان یک نظام حقوقی فراملی محسوب می شود؟
۱. حقوق تطبیقی آ ، حقوق بین الملل عمومی
" . حقوق تجارت ۴ - حقوق بین الملل خصوصی ۴- به فرایندی که طی آن ، ارتباطات و تبادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فراسوی مرزها شدیداً افزایش می
یابد ، چه عنوانی اطلاق می شود؟
۱. فرا منطقه ای ۲. فرا مرزی ۰۳ جهانی شدن ۴. فراملّی ۵- بر اساس کدام نظریه ، موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده بین دولتها، شرکتها و اشخاصی در سطح جهانی ، جهانی شدن
را تحت کنترل در آورده و آن را تنظیم می کند ؟
۱. شبکه ۲. سلسله مراتب ۳. حقوق بازرگانی فراملی ۴. قرارداد
۶- کدامیک از موارد الزامی مراجعه دادگاه های ملی به حقوق تطبیقی برای حل و فصل اختلافات می باشد؟ ۱. استرداد مجرمان ۰۲ پر کردن خلاء موجود در قوانین داخلی ۰۳ تعارض قوانین ۴ - تفسیر مقررات متحد الشکل بین المللہ
۷- قوانینی که رسماً نسخ نشده و در نتیجه ظاهراً اعتبار داشته، ولی به دلایلی اجرا نشوند، چه نوع قوانینی هستند؟
t :. „ . Yo
ャ。 معسبر ٭ متروک
۱. لازم الاجرا منسوخ
۸- یکی از دلایل اصلی تفاوت بسیاری از قوانین موجود در ایران با سایر کشورها کدام است؟
۱. مذهب ۲. نظام سیاسی ۳. نظام اقتصادی ۴. سابقه تاریخی
۹- کدامیک از نظامهای حقوقی از مناطق حقوقی مبتنی بر قیاسی استفاده می کنند؟
۱. اسلامی ۲. کامن لو ". رومی - ژرمنی ٠٢ سوسياليستى
M.).|).). YYY^*
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲ ۱۰- در کدام نظام حقوقی ، اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد؟ ۱. حقوق کامن لو ٠٢ سوسياليستی ۰۳ حقوق نوشته ۴. هندو ۱- کشور پاکستان از نظر حقوق خانواده به کدام نظام حقوقی تعلق دارد؟ ۱. کامن لو ۲. اسلامی ". رومی -ژرمنی ٢. سوسياليستی ۱۲- کدام حقوقدان، نظام های حقوقی را به چهار گروه تقسیم کرده است؟
۱. رنه داوید ۲. ناپ ۳. اسویگرت ۴. فردینالد اف
۱۳- امروزه چند میزان از جهان تحت تأثیر حقوق کامن لو قرار دارند؟
۱. حدود دو سوم ۲. حدود یک سوم ۳. یک دوم ۴. سه چهارم
۱۴- کامن لو به معنای نظام حقوقی خاصی که در انگلستان رشد یافته و به کشورهای دیگر سرایت کرده است، در مقابل کدام اصطلاح به کار می رود؟
۱. قوانین موضوعه ۲. قواعد انصاف
۳. نظام حقوقی نوشته ۴. قوانین موضوعه و انصاف ۱۵- در نظام حقوقی کامن لو ، کدام دسته از دادگاه های زیر ایجاد رویه می کنند؟
۱. دادگاه های بالاتر برای دادگاه های پایین تر ۲. دادگاه های پایین تر برای دادگاههای بالاتر
۳. فقط دادگاه های تجدید نظر ۴. دادگاه های اداری ۱۶- به موجب قانون اصلاح قانون اساسی ۲۰۰۵ انگلستان ، کدام قوه از دولت تفکیک شده است؟
۱. قوه مقننه ۲. قوه قضاییه ۳. قوه مجریه ۴. قوای مقننه و قضاییه ۱۷- منابعی که به زبان دیگری غیر از زبان کشور مورد مطالعه تألیف شده است، چه نوع منابعی هستند؟
۱. دست اول ۲. دست دوم ۳. دست سوم ۲. متروک
۱۸- وضع کلیه قوانین موضوعه از وظایف اصلی کدام مرجع در انگلستان می باشد؟
۱. مقام سلطنت ۲. دادگاه ها " . پارلمان ۴ ، اعضای ھیئت دولت
M.).|).). YYY^*
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲ ۱۹- در کدامیک از موارد زیر ، دادگاه های ماجیستریت ، به عنوان دادسرا عمل می کنند؟ ۱. در رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست در جرایم متوسط ۲. در رسیدگی به جرایم خرد و کوچک در رسیدگی به جرایم مهم ۲. در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ۲۰- کدامیک از دادگاه های انگلستان ، ایجاد رویه نمی کنند ؟ ۱. دادگاه های عالی ۲. دادگاه سلطنتی
۳. دادگاه تجدید نظر ۲. دادگاه های بخش، ماجیستریت و سلطنتی ۲۱- مهم ترین تفاوت بین حقوق کامن لو در انگستان و امریکا مربوط به چیست؟
۱. حقوق عمومی ۲. رویه قضایی " . منابع حقوق ۴ - حقوق خصوصی ۲۲- طبق قانون اساسی امریکا ، صلاحیت وضع قانون در سطح فدرال به عهده چه مرجعی است؟
۱. مجلس سنا ۲. کنگره امریکا ۳. مجلس نمایندگان ٠٢ رئيس جمهور ۲۳- در امریکا، تشخیصی مطابقت قوانین (فدرال و ایالتی) با قانون اساسی به عهده چه مرجعی است؟
۱. کنگره امریکا أ : مجلس سنا ۳ - دیوان عالی امریکا ۴. مجلس نمایندگان ۲۴- در فرانسه صلاحیت و اقتدار نخست وزیر از چه مرجعی ناشی می شود؟
۱. پارلمان ۲. ریاست جمهوری
۳. هئیت دولت ۰۴ کميته تلفیقی حکميت ۲۵- در فرانسه عزل و نصب وزیران با کدام مرجع است؟
۱. نخست وزیر ۲. هیئت دولت ۰۲ رئيس جمهور ". پارلمان ۲۶- در فرانسه دادگاهی با صلاحیت عام که اصولاً به کلیه دعاوی مدنی رسیدگی می کند، با چه عنوانی شناخته می شود؟
۱. دادگاه مدنی دو ۲. دادگاه مدنی یک ۳. دادگاه کار ۴. دادگاه تجاری ۲۷- دوره ریاست جمهوری در آلمان، چه مدتی است ؟
) ... دو سال Y. سه سال .Y . چهار سال f پنج سال
M.).|).). YYY^*
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۲ ۲۸- پایین ترین دادگاه مدنی ایالتی در نظام قضایی آلمان کدام است؟ ۱. دادگاه منطقه ای ۲. دادگاه بخشی ۳. اتاق بازرگانی ۴. دادگاه تجدید نظر ایالتی
۲۹- بر اساس کدام مصوبه، وضع قانون بدون مجوز پارلمان در انگلستان ممنوع شد؟
۱. منشور حقوق ملت ۲. قانون اساسی ٠٢ امريه هيئت دولت ۰۴ فرمان مقام سلطنت
۳۰- کشور ایالات متحده امریکا در قالب چند ایالت تشکیل شده است؟
۱. سیزده ایالت ۲. سی ایالت ۳. پنجاه ایالت ۴. پنجاه و یک ایالت
M.).|).). YYY^*
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :