نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۱- دفتر ثبت قنوات در تهران و شهرستان ها در چند نسخه نوشته میشود؟
۱. در تهران و شهرستان ها در یک نسخه ۲. در تهران و در شهرستان ها در دو نسخه
۰۳ در تهران در دو نسخه و در شهرستان ها در یک نسخه آن در تهران در یک نسخه و در شهرستان ها در دو نسخه
۲- آگهی ماده ۹ در چند نوبت و در چه روزنامه ای منتشر می شود؟
۱. در یک نوبت و در روزنامه ی کثیرالانتشار
۲. یک نوبت در روزنامهای رسمی
۳. دو نوبت هر دو در روزنامه رسمی
۲. یک نوبت در روزنامه رسمی و یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار
۳- حداقل و حداکثر فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تحدیدی تا روز تعیین حدود چند روز است؟
۱. حداقل بیست روز و حداکثر شصت روز ۲. حداقل سی روز و حداکثر نود روز
۳. حداقل ده روز و حداکثر سی روز ۴. حداقل پانزده روز و حداکثر نود روز
۴- در صلح محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده در خواست ثبت وظیفه کیست؟
۱. مصالح که در سند نام متصالح نیز قید می شود.
۲. مصالح ومتصالح باید مشترکا اقدام به درخواست ثبت نمایند.
۰۳ متصالح که سند با قید حق فسخ برای مصالح به نام متصالح صادر می شود.
آن متصالح درخواست ثبت می دهد ولی سند به نام مصالح صادر می شود.
۵- مرجع تقدیم اعتراضی بر حدود کدام مورد است؟
).. محاکم دادگستری ャ。 هیات تشخیصی ثبت
۳. اداره ثبت محلی ۴. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۶- اگر معترض بر ثبت فوت نماید درخواست ثبت از طرف ورثه متوفی چگونه است؟ ۱. فقط با تقدیم دادخواست مجدد ممکن است. ۲. شفاهی و کتبی امکان پذیر است.
۳. باید کتبی باشد ولی لازم نیست که به صورت دادخواست باشد.
۴. فقط شفاهی امکان پذیر است.
זו וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۷- در مورد معاملات شرطی و رهنی ثبت معاملات مذکور در کدام نسخه دفتر املاک الزامی است؟
۰۱ثبت این نوع از معاملات در هیچکدام از نسخ دفتر املاک الزامی نیست.
۰۲ ثبت در هر دو نسخه ی دفتر املاک الزامی است.
۰۳ ثبت در نسخه ای که به مرکز فرستاده می شود الزامی است.
۰۴ ثبت در نسخه ای که در ثبت محل استقرار دارد الزامی است.
۸- قضات عضو در هیات نظارت اداره ثبت هر استان چگونه انتخاب می شوند؟
۱. از بین قضات تجدید نظر استان به انتخاب وزیر دادگستری
۲. از بین قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه
۳. از بین قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه
آ، از بین قضات دادگاه عمومی استان به انتخاب وزیر دادگستری
۹- اگر دو سند مالکیت در خصوص حقوق ارتفاقی متعارضی باشند، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد تعارضی یا عدم تعارضی با کیست؟
۱. رئیس اداره ثبت محلی ۲. هیات نظارت استان
۳. محاکم دادگستری محلی ۴ - ھیئت تشخیص ثبت
۱۰- هزینه افراز در اداره ثبت چقدر است و چه موقع از متقاضی دریافت می شود؟
۱. نصف هزینه تفکیک است و هنگام تقدیم تقاضا از متقاضی دریافت می شود.
۲. دو برابر هزینه تفکیک است و هنگام تقدیم تقاضا از متقاضی دریافت می شود.
۳. برابر هزینه تفکیک است و هنگام اجرای تصمیم قطعی برافراز دریافت می گردد.
آن برابر هزینه تفکیک است و هنگام تقدیم تقاضا از متقاضی دریافت می شود.
۱۱- ثبت کدام مورد در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست؟
۱. تقسیم نامه ۲. شرکت نامه ۳. صلح نامه ۴. هبه نامه
۱۲- قانون اجازه کدام عملی را به صغیر ممیز نداده است؟
۱. قبولی هبه ۲. تملیکات " قبول صلح بلاعوض T : حيازت مباحات
זו וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۱. کانون سر دفتران ۲. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۰۲ وزیر دادگستری ٠٢ رئيس قوه قضاييه
۱۴- سردفتر همزمان با سمت سردفتری می تواند به کدام مورد اشتغال داشته باشد؟
۱. قضاوت ۲. وکالت
۳. تدریس در دانشکده ها ۴. سردبیری روزنامه
۱۵- در مورد قبوض اقساطی مربوط به سند رسمی اگر طلبکار بخواهد از شرط سند هر نوع که باشد استفاده نماید درخواست صدور اجراییه باید از کدام مرجع به عمل آید
۱. دفترخانه ی اسناد رسمی تنظیم کننده سند ۲. اداره ثبت محل
۳. اجرای احکام دادگستری محلی ۴. دادگاه صالح
۱۶- اگر در سند وجه الالتزام عدم انجام تعهد قید شده باشد، متعهدله از طریق اجرای ثبت ، انجام تعهد را ویا وجه الالتزام را می تواند درخواست نماید ؟
۱. هر دو را با هم می تواند درخواست کند.
۲. فقط اجازه دارد انجام تعهد را بخواهد.
۳. فقط اجازه دارد وجه التزام را بخواهد.
۰۴ به انتخاب خود می تواند یکی از آن دو، وجه الالتزام یا انجام تعهد را بخواهد.
۱۷- اگر مفاد سند رسمی صد سکه طلا باشد ولی اجراییه ثبتی نسبت به قیمت آن صادر شود بدهکار با چه عنوانی می تواند بر
علیه دستور اجرا اقامی دعوی نماید؟
۱. به دلیل خلاف قانون بودن دستور اجرای سند ۲. به دلیل مخالف مدلولی سند بودن دستور اجرا
۳. به دلیل مجعول بودن سند ۴. به دلیل مشروط بودن سند
۱۸- اگر یکی از اعضای ثبت اسناد و املاک سند را قبل از احراز اهلیت متعاملین ثبت کند مجازات او چیست؟
۱. شش ماه حبس تعزیری ۲. یک سال تا سه سال انفصال از خدمات دولتی
۳. سه ملیون ریال جزای نقدی ۴ - انفصال دائم از خدمات دولتی
זו וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۱
۱۹- اگر کسی نسبت به ملکی که در تصرف او نبوده خود را متصرف قلمداد نموده و تقاضای ثبت نماید در چه صورت کلاهبردار محسوب می شود؟
۱. در صورتی که ملک در تصرف دیگری بوده باشد. ۲. در صورتی که ملک در تصرف دیگری نبوده باشد.
۲. در هر دو صورت کلاهبردار محسوب می شود. ۴. هیچکدام از صور مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست.
۲۰- در کدام حالت اگر معترض به موجب سند رسمی از اعتراض صرف نظر کرده و آن را پس بگیرد اعتراض به دادگاه ارسال نمی شود ؟
۱. فقط در حالتی که اعتراضی بر حقوق ارتفاقی باشد.
۰۲ فقط در حالتی که اعتراض بر ملک باشد.
۳.فقط در حالتی که اعتراضی بر حدود باشد.
آ، اعتراض چه بر ملک باشد چه بر حدود و چه بر حقوق ارتفاقی،
זו וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :