نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 خانواده نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 خانواده نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۱- در نکاح منقطع جدایی زن و شوهر با ................. صورت می پذیرد. ۱. طلاق ۲. بذل مدت ۳. فسخ نکاح یا انقضا یا بذل مدت ۴. فسخ نکاح ۲- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث .... ۱. می برند. ۰۲ نمی برند. ۳. نمی برند مگر توارث را شرط کنند. ۴. در صورت توافق می برند. ۳- کدام گزینه در خصوصی تعلیق در عقد نکاح صحیح است؟ ۱. موجب بطلان است. ۲. موجب اثبات خیار فسخ است. .Y . موجب عدم نفوذ است. f اثری ندارد. ۱. شرط غیر مقدور ۲. شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۳. شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد " : شرط نامشروع
۵- تخلف از مفاد شرط فعلی در عقد نکاح ، چه اثری دارد؟ ۱. موجب بطلان نکاح است. ۲. فقط حق جبران زیان وارده توسط مشروط علیه به وجود می آید. ۳. علاوه بر پیدایش حق الزام به رعایت مفاد شرط، حق فسخ نیز برای وی در صورت تعذر الزام ثابت است. ۴. موجب عدم نفوذ عقد است و ذینفع می تواند عقد را تنفیذ یا رد کند. ۶- شرط انتقال اموال دارایی زوج به زوجه ، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، مشمول کدام گزینه است؟ ۱. شرط تعهد ۲. شرط فعلی ۰۳ شرط ترک فعل ۴. شرط نتیجه ۷- کدام یک از اشخاصی زیر به هیچ وجه در ازدواج ولایت ندارد؟ ۱. پدر ۲. جد پدری ۳. حاکم شرع ۴. قیم ۸- کدام یک از افراد زیر می توانند برای مجنون در حال افاقه ، همسر اختیار کنند؟
۱. ولی خاص ۲. پدر ۳. جد پدری ۴. هیچ کدام
W・ハ・Y・YYめ%Y・) صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۱- در نکاح منقطع جدایی زن و شوهر با ................. صورت می پذیرد. ۱. طلاق ۲. بذل مدت ۳. فسخ نکاح یا انقضا یا بذل مدت ۴. فسخ نکاح ۲- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث .... ۱. می برند. ۰۲ نمی برند. ۳. نمی برند مگر توارث را شرط کنند. ۴. در صورت توافق می برند. ۳- کدام گزینه در خصوصی تعلیق در عقد نکاح صحیح است؟ ۱. موجب بطلان است. ۲. موجب اثبات خیار فسخ است. .Y . موجب عدم نفوذ است. f اثری ندارد. ۱. شرط غیر مقدور ۲. شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۳. شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد " : شرط نامشروع
۵- تخلف از مفاد شرط فعلی در عقد نکاح ، چه اثری دارد؟ ۱. موجب بطلان نکاح است. ۲. فقط حق جبران زیان وارده توسط مشروط علیه به وجود می آید. ۳. علاوه بر پیدایش حق الزام به رعایت مفاد شرط، حق فسخ نیز برای وی در صورت تعذر الزام ثابت است. ۴. موجب عدم نفوذ عقد است و ذینفع می تواند عقد را تنفیذ یا رد کند. ۶- شرط انتقال اموال دارایی زوج به زوجه ، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، مشمول کدام گزینه است؟ ۱. شرط تعهد ۲. شرط فعلی ۰۳ شرط ترک فعل ۴. شرط نتیجه ۷- کدام یک از اشخاصی زیر به هیچ وجه در ازدواج ولایت ندارد؟ ۱. پدر ۲. جد پدری ۳. حاکم شرع ۴. قیم ۸- کدام یک از افراد زیر می توانند برای مجنون در حال افاقه ، همسر اختیار کنند؟
۱. ولی خاص ۲. پدر ۳. جد پدری ۴. هیچ کدام
W・ハ・Y・YYめ%Y・) صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ A— کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون مجوز قانونی باطل است. آ، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون مجوز قانونی غیر نافذ است. ۳. ازدواج کارمند وزارت خارجه با زن خارجی بدون مجوز قانونی غیر نافذ است. آ، ازدواج کارمند وزارت خارجه بازن خارجی بدون مجوز قانونی صحیح است. ۱۰- مدت عده نزدیکی به شبهه چه میزان است؟ ۱. همان عده وفات است. ۲. همان عده بذل مدت در نکاح منقطع است.
۰۳ همان عده طلاق است. ۴. چها ماه و ده روز است.
۱۱- اگر مردی همسر خود را به طلاق بائن طلاق دهد و در مدت عده زن، مرد فوت کند مدت عده زن چه وضعیتی دارد؟ ۱. باید از زمان فوت عده وفات نگه دارد. ۲. باید پس از ایام عده طلاق، عده وفات نگه دارد.
۳. همان عده طلاق بائن برای زن کافی است. ۲. باید از زمان طلاق بائن، عده وفات نگه دارد.
۱. ازدواج موقت بلامانع است. ۲. ازدواج دائم بلامانع است.
۳. بله اگر امید به اسلام او داشته باشد. ۴. خیر مجاز نیست. ۱۳- کدام یک از موارد زیر را نمی توان مهر قرار داد؟
۱. حق خیار فسخ بیع ۲. حق انتفاع از یک ملک
۳. حق دینی آ: انتفاع از مشترکات عمومی
۱۴- منظور از تمکین عام چیست؟ ۱. زن از رابطه جنسی امتناع نکند. ۲. زن وظایف خود را نسبت به شوهر عرفا و قانونا انجام دهد. ۳. اگر شوهر از زن درخواست نامتعارفی داشت انجام دهد، هر چند می تواند به دادگاه مراجعه کند.
۴. اگر شوهر از زن درخواست غیرقانونی داشت انجام دهد هرچند می تواند به دادگاه مراجعه کند.
W・ハ・Y・YYめ%Y・) صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۱۵- مالکیت اموال زن بعد از ازدواج چگونه است؟ ۱. زن از نظر مالی مستقل است. ۰۲ فقط جهیزیه زن با مرد مالی مشترک است. ۳. تمام اموال زن و مرد بعد از ازدواج مال مشترک محسوب می شود. ۴. فقط آنچه زن بعد از ازدواج کسب مرده مال مشترک محسوب می شود. ۱۶- ضمانت اجرای خودداری زن از ادای وظایف زوجیت چیست؟ ۱. مستحق نفقه نخواهد بود، اگرچه دلیل موجه داشته باشد. ۲ نفقه به زن تعلق می گیرد لیکن مرد می تواند وی را طلاق دهد. ۳. مستحق نفقه نخواهد بود مگر زن مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را اثبات نماید. ۴. ضمانت اجرای کیفری دارد. --------------------------- ۱۷- نفقه عبارت است از
۱. مسکن و غذا
۲. مسکن و اثاث البیت
۳. مسکن و اثاث البیت، البسه، غذا و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن
۴. مسکن و البسه و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، لیکن اثاث البیت به عهده زن است. ۱۸- منظور از شقاق چیست؟
۱. جدایی زن از شوهر ۲. نافرمانی زن و شوهر از یکدیگر
۳. نافرمانی زن از مرد ۰۴طلاق میان زن و شوهر ۱۹- ماهیت حق زن بر نفقه چیست؟
۱. مطالقا اباحه انتفاع
۲. مطالقا تملک
۳. در اموال مصرف شدنی اباحه انتفاع و در غیر آن تملک
۴. در هر مورد باید به عرف و عادات و اراده شوهر مراجعه کرد.
)・W・ハ・Y・YYめ%Y
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۱۵- مالکیت اموال زن بعد از ازدواج چگونه است؟ ۱. زن از نظر مالی مستقل است. ۰۲ فقط جهیزیه زن با مرد مالی مشترک است. ۳. تمام اموال زن و مرد بعد از ازدواج مال مشترک محسوب می شود. ۴. فقط آنچه زن بعد از ازدواج کسب مرده مال مشترک محسوب می شود. ۱۶- ضمانت اجرای خودداری زن از ادای وظایف زوجیت چیست؟ ۱. مستحق نفقه نخواهد بود، اگرچه دلیل موجه داشته باشد. ۲ نفقه به زن تعلق می گیرد لیکن مرد می تواند وی را طلاق دهد. ۳. مستحق نفقه نخواهد بود مگر زن مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را اثبات نماید. ۴. ضمانت اجرای کیفری دارد. --------------------------- ۱۷- نفقه عبارت است از
۱. مسکن و غذا
۲. مسکن و اثاث البیت
۳. مسکن و اثاث البیت، البسه، غذا و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن
۴. مسکن و البسه و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، لیکن اثاث البیت به عهده زن است. ۱۸- منظور از شقاق چیست؟
۱. جدایی زن از شوهر ۲. نافرمانی زن و شوهر از یکدیگر
۳. نافرمانی زن از مرد ۰۴طلاق میان زن و شوهر ۱۹- ماهیت حق زن بر نفقه چیست؟
۱. مطالقا اباحه انتفاع
۲. مطالقا تملک
۳. در اموال مصرف شدنی اباحه انتفاع و در غیر آن تملک
۴. در هر مورد باید به عرف و عادات و اراده شوهر مراجعه کرد.
)・W・ハ・Y・YYめ%Y
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۲۰- نحوه محاسبه مهریه در صورت طلاق زوجین چگونه است؟ ۱. تاریخ مطالبه ملاک است. ۲. تاریخ وصول بر اساس حکم دادگاه ملاک است. ۳. شاخص سال قبل از محاسبه را بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم ، ضرب در مبلغ مهرالمسمی ۴. حاصل تقسیم شاخص سال مطالبه بر شاخص سال ازدواج ، ضرب در مبلغ مهرالمسمی ۲۱- کدام یک از شروط زیر نامشروع نیست؟ ۱. زن در معاشرت های خود کاملا آزاد باشد. ۲. شوهر بایستی تا مدت معین تمام مهریه زن را بدهد. ۰۳ ریاست خانواده با زن باشد. ۲. شوهر حق ندارد زن دیگری را بگیرد.
۲۲- منظور از اصطلاح مفوضه البضع چیست؟
۱. عدم تعیین مهر در نکاح دائم ۲. شرط عدم مهر در نکاح دائم
۳. سکوت طرفین عقد نکاح دائم در خصوصی مهر ۴ . همه موارد ۲۳- معیار تشخیصی مهرالمتعه چیست؟
۱. شئونات اجتماعی زن ۲. شئونات اجتماعی مرد ۰۳ تمکن مالی مرد ۴. تمکن مالی زن
۲۴- اگر زن قبل از نزدیکی نکاح خود را به دلیل عنان شوهر فسخ کند کدام گزینه صحیح است؟
Y
۱. زن مستحق چیزی نیست. مستحق نصف مهرالمثل است.
۳. مستحق نصف مهرالمسمی است. " مستحق نصف مهرالمتعه است. ۲۵- اگر عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود ، کدام گزینه صحیح است؟
۱. زن مستحق نصف مهریه است. ۲. اگر زن نکاح را فسخ کند مستحق مهریه نیست.
۳. اگر مرد نکاح را فسخ کند باید همه مهریه را بدهد. ۴. زن در هر صورت مستحق کل مهریه است. ۲۶- با فوت زن قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق چیست؟
ا. مهر المسم ۲. مهر المثل
۳. مهر المتعه ۲. مستحق هیچ گونه مهری نیست.
۲۷- کدام یک از موارد زیر عیب مشترک بین زن و مرد برای خیار فسخ می باشد؟ ۱. نابینایی از هر دو چشم ٢. ناتوانی جسمی ۰۲ جنون .Y . اعتیاد مضر
)・い・ハ・Y・YYめ%Y
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۲۰- نحوه محاسبه مهریه در صورت طلاق زوجین چگونه است؟ ۱. تاریخ مطالبه ملاک است. ۲. تاریخ وصول بر اساس حکم دادگاه ملاک است. ۳. شاخص سال قبل از محاسبه را بر شاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم ، ضرب در مبلغ مهرالمسمی ۴. حاصل تقسیم شاخص سال مطالبه بر شاخص سال ازدواج ، ضرب در مبلغ مهرالمسمی ۲۱- کدام یک از شروط زیر نامشروع نیست؟ ۱. زن در معاشرت های خود کاملا آزاد باشد. ۲. شوهر بایستی تا مدت معین تمام مهریه زن را بدهد. ۰۳ ریاست خانواده با زن باشد. ۲. شوهر حق ندارد زن دیگری را بگیرد.
۲۲- منظور از اصطلاح مفوضه البضع چیست؟
۱. عدم تعیین مهر در نکاح دائم ۲. شرط عدم مهر در نکاح دائم
۳. سکوت طرفین عقد نکاح دائم در خصوصی مهر ۴ . همه موارد ۲۳- معیار تشخیصی مهرالمتعه چیست؟
۱. شئونات اجتماعی زن ۲. شئونات اجتماعی مرد ۰۳ تمکن مالی مرد ۴. تمکن مالی زن
۲۴- اگر زن قبل از نزدیکی نکاح خود را به دلیل عنان شوهر فسخ کند کدام گزینه صحیح است؟
Y
۱. زن مستحق چیزی نیست. مستحق نصف مهرالمثل است.
۳. مستحق نصف مهرالمسمی است. " مستحق نصف مهرالمتعه است. ۲۵- اگر عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود ، کدام گزینه صحیح است؟
۱. زن مستحق نصف مهریه است. ۲. اگر زن نکاح را فسخ کند مستحق مهریه نیست.
۳. اگر مرد نکاح را فسخ کند باید همه مهریه را بدهد. ۴. زن در هر صورت مستحق کل مهریه است. ۲۶- با فوت زن قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق چیست؟
ا. مهر المسم ۲. مهر المثل
۳. مهر المتعه ۲. مستحق هیچ گونه مهری نیست.
۲۷- کدام یک از موارد زیر عیب مشترک بین زن و مرد برای خیار فسخ می باشد؟ ۱. نابینایی از هر دو چشم ٢. ناتوانی جسمی ۰۲ جنون .Y . اعتیاد مضر
)・い・ハ・Y・YYめ%Y
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :