نمونه سوال درس کیفر شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کیفر شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸ ۱- اصطلاح علم زندان ها در کدام یک از قرون زیر به کار رفت ؟
۱. قرن ۱۷ ۲. قرن ۱۹ ۳. قرن ۱۸ ۴. قرن ۲۰ ۲- مطالعه کیفر شناسی به شکل امروزی از چه زمانی مرسوم شده است ؟
۱. دوران باستان ۲. قرون وسطی ۳. عصر روشنگری ۴. قرن ۲۱ ۳- در کیفرشناسی موضوع اصلی چیست ؟
۱. کیفر و مطالعه انواع و اهداف آن ۲. مقررات جزایی و تطبیق مواد آن
۳. مطالعه اصول جزایی و مدنی در بزهکاری ۰۲ کیفر خواست دادستان در زمان دادرسی ۴- در کدام دوران از تحولات حقوق کیفری یک نهاد عمومی دولتی و بی طرف که وظیفه تعیین یا اعمال انتقام یا کیفر در
معنای کنونی آن را بر عهده داشته باشد وجود نداشت ؟
۱. دوره خودیاری و انتقام خصوصی ۲. دادگستری عمومی و مقابله به مثل
۲. دادگستری عمومی ۴۔ مکتب تحققی
۵- تبدیل غرامت شخصی به غرامت قانونی از خصوصیات کدام دوره است؟
۱. دادگستری عمومی ۲. انتقام خصوصی
۳. قصاصی یا مقابله به مثل ۲: مکتب تحققی ۶- نقطه اشتراک کیفر شناسی و حقوق جزا چیست؟
۱. جرم ۲. مجرم ۳. مجازات ۴. همه موارد ۷- شخصی بودن مجازات از خصوصیات کدام دوره است ؟
۱. دوره انتقام ۲. دوره قصاصی
۳. دوره دادگستری عمومی ۴۔ کیفر عمومی ۸- نظریه وجود (اراده آزاد) در ارتکاب جرم دیدگاه کدام مکتب است ؟
۱. تحققی ۲. کلاسیک ۳. اصالت تحصلی ۴. اثباتی ۹- در نظر بکاریا ، هدف از مجازات چیست؟
۱. انتقام ャ。 پیشگیری « : تشفی خاطر to ارعاب و آزار مجرم
Y.). ().).YWA2
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸ ۱۰- کدام نویسنده برخورد حذفی را نسبت به مجرمین سیاسی به صورت تبعید پذیرفته است ؟
۱. فرنسواگیزو ۲. سزاربکاریا ۳. امانوئل کانت ۲. مونتسكيو ۱۱- تاثیر اندیشه های مکتب کلاسیک بر سیاست کیفری چیست ؟
۱. تعییر مجازات ها ۲. تخفیف مجازات ها ۳. تشدید مجازات ها ۴. هیچ کدام
۱. اگوست کنت ٠٢ روسو ۳. سزاربکاریا ۴. مارک آنسلی ۱۳- دستاورد های جنبش دفاع اجتماعی چیست ؟
۱. تقطیع دادرسی ۲. تعلیق مراقبتی ۰۳قیمومت جزایی ۴. همه موارد ۱۴- بر اساس نظریه کدام مکتب در سیاست کیفری تبعیدگاه هایی برای مجرمین حرفه ای و به عادت و مراکز نگهداری مجرمین
خطر ناک باید دایر شود ؟
۱. مکتب کلاسیک ۲. مکتب نئوکلاسیک ( التقاطی)
۳. مکتب تحققی ۴. مکتب نئو کان ها
۱۵- ( ابداع نهاد قیمومیت جزایی ) از اقدامات کدام نهفست در سیاست کیفری است ؟
۱. نهضت ملی شدن نفت ۲. نهضت دفاع اجتماعی f
۱۶- بازگشت به سزا گرایی در کدام مکتب دیده می شود ؟
۱. مکتب کلاسیک ۲. مکتب نئوکلاسیک
۲: مکتب تحققی ۴۔ مکتب نئوکلاسیک جدید ۱۷- کتاب ( دفاع اجتماعی ) تالیف کیست ؟
۱. فیلیپو گراماتیکا ۲. مارک آنسلی ". ژرمی بنتام ۴ - آدولف پرینس ۱۸- محور اصلی و اساسی مکتب ( نئو کلاسیک جدید ) کدام اندیشه است ؟
۱. سزاگرایی عادلانه و کیفرهای استحقاقی یا شایسته ۲. اعتقاد به جبر و کیفرهای استحقاقی یا شایسته
۳. اعتقاد به جبر و سزاگرایی عادلانه ۴. جبر و اقدامات تامینی و تربیتی
Y.). ().).YWA2
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کیفرشناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۸ ۱۹- رویکرد یا تئوری قانون و نظم مربوط به کدام شاخه نئو کلاسیک جدید است ؟ ۱. نوع انگلیسی ۲. نوع امریکایی
۳. نوع انگلیسی و امریکایی ۴. نوع فرانسوی
۲۰- کدام دیدگاه برخورد با مجرمین را با تقسیم آنها به مجرمین استثنایی و خطرناک و مجرمین معمولی یا دانه ریز تنظیم میکند ؟
۱. راهبرد کیفری دو گانه یا دو سطحی ۲. راهبرد تسامح و تساهل صفر
۳. عدالت بیمه ای یا آماری ۴ - عدالت ترمیمی
Y.). ().).YWA2
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :