نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸ ۱- کدام مکتب معتقد است مجازاتی که به منظور اصلاح حال مجرم، اعمال می شود باید نامحدود باشد؟
۱. کلاسیک ۲. اثباتی ۳. دفاع اجتماعی ۴. اصالت عملی ۲- ابزار تهذیب نفس و اصلاح مجرمین از دیدگاه اسلام کدام است ؟
۱. توبه ۲. ارعاب ۰۳ پیشگیری f مجازات ۳- هرگاه مجازات توأم با شکنجه و رنج و محرومیت از آزادی یا حیات باشد، دارای چه وصفی است ؟
۱. تعزیری ۲. ترذیلی ۳. ترهیبی ۴. تکدیری
۴- به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه ، کدام یک جرم حق الناسی است ؟
۱. شرب خمر ۲. اقمار ۳. زنا ۴. خیانت در امانت
۵- مجازاتی که به موجب قانون در موارد محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، چه نام دارد؟ ) ... تعزیر ۲. حد ۳. قصاصی ۴. دیه ۶- مدت تبعید مردی که با وجود داشتن همسر دائم ، قبل از دخول ، مرتکب زنا شود ، کدام است ؟ ۱. یک سال شمسی ۲. یک سال قمری ٠٢ دو سال شمسی ۴۔ دو سال قمری ۷- بود و نبود مجازات اعدام، موضوع بحث متفکران و فلاسفه در کدام قرن بود؟ ۱. هیجدهم ۲. نوزدهم ۳. بیستم آ، بیست و یکم ۸- حد لواط برای مفعول کدام است؟ ۱. صد ضربه شلاق در صورت عنف ۲. اعدام در صورت دارا بودن شرایط احصان ۰۳صد ضربه شلاق در صورت دارا نبودن شرایط احصان آ، اعدام در هر صورت - ----------------- ۹- مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بی هوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاصی ۱. جایز نیست. ۲. حق مجنی علیه است. ۳. جایز است. ۴. باعث سقوط قصاصی است. ۱۰- شلاق تعزیری بیش از هفتاد و چهار ضربه، تنها در مورد کدام دسته از جرایم موجب تعزیر، قابل اعمال است؟
۱. جرایم علیه اشخاصی ۲. جرایم منافی عفت ۳. جرایم امنیتی ۴. جرایم علیه اموال
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸ ۱- کدام مکتب معتقد است مجازاتی که به منظور اصلاح حال مجرم، اعمال می شود باید نامحدود باشد؟
۱. کلاسیک ۲. اثباتی ۳. دفاع اجتماعی ۴. اصالت عملی ۲- ابزار تهذیب نفس و اصلاح مجرمین از دیدگاه اسلام کدام است ؟
۱. توبه ۲. ارعاب ۰۳ پیشگیری f مجازات ۳- هرگاه مجازات توأم با شکنجه و رنج و محرومیت از آزادی یا حیات باشد، دارای چه وصفی است ؟
۱. تعزیری ۲. ترذیلی ۳. ترهیبی ۴. تکدیری
۴- به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه ، کدام یک جرم حق الناسی است ؟
۱. شرب خمر ۲. اقمار ۳. زنا ۴. خیانت در امانت
۵- مجازاتی که به موجب قانون در موارد محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، چه نام دارد؟ ) ... تعزیر ۲. حد ۳. قصاصی ۴. دیه ۶- مدت تبعید مردی که با وجود داشتن همسر دائم ، قبل از دخول ، مرتکب زنا شود ، کدام است ؟ ۱. یک سال شمسی ۲. یک سال قمری ٠٢ دو سال شمسی ۴۔ دو سال قمری ۷- بود و نبود مجازات اعدام، موضوع بحث متفکران و فلاسفه در کدام قرن بود؟ ۱. هیجدهم ۲. نوزدهم ۳. بیستم آ، بیست و یکم ۸- حد لواط برای مفعول کدام است؟ ۱. صد ضربه شلاق در صورت عنف ۲. اعدام در صورت دارا بودن شرایط احصان ۰۳صد ضربه شلاق در صورت دارا نبودن شرایط احصان آ، اعدام در هر صورت - ----------------- ۹- مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بی هوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاصی ۱. جایز نیست. ۲. حق مجنی علیه است. ۳. جایز است. ۴. باعث سقوط قصاصی است. ۱۰- شلاق تعزیری بیش از هفتاد و چهار ضربه، تنها در مورد کدام دسته از جرایم موجب تعزیر، قابل اعمال است؟
۱. جرایم علیه اشخاصی ۲. جرایم منافی عفت ۳. جرایم امنیتی ۴. جرایم علیه اموال
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸
۱۱- ضبط بخشی از دارایی که مؤثر در وقوع جرم بوده کدام مجازات مالی است و اصولا چه نوع مجازاتی تلقی می شود؟ ۱. مصادره عام - اصلی ۲. مصادره عام - تکمیلی ۳. مصادره خاصی - اصلی ۴. مصادره خاصی - تکمیلی ۱۲- مبنای طبقه بندی مجازات ها به سه درجه جنایی ، جناحه و خلاف ، کدام است؟ ۱. وخامت مجازات ۲. موازین اسلامی ۳. میزان مجازات ۴. نوع جرم
۱۳- بر مبنای کدام اصلی ، شخصی که برای اولین بار مرتکب یک تخلف کوچک شده است ، نباید به حبس محکوم کرد؟
。ャ ۱. قانونی بودن جرم
قانونی بودن مجازات ۳. فردی کردن مجازات ۴. شخصی بودن مجازات
۱۴- اولین فایده اجتماعی تحدید سالب آزادی ، کدام است؟
۱. کاهش فشارهای روانی ۲. کاهش طلاق
۳. کاهش انحرافات اخلاقی ۴ ، تقویت روابط خانوادگی ۱۵- جزای نقدی روزانه ، چه کسری از درامد روزانه محکوم است؟
۱. از یک هشتم تا یک چهارم ۰۲ از یک چهارم تا یک هشتم
۰۳ از سه هشتم تا سه چهارم ۴. از سه چهارم تا سه هشتم ۱۶- معافیت از مجازات به علت عذر قانونی در شأن کیست؟
۱. دادگاه ۲. رئیس حوزه قضایی ۳. دادستان ۴. شاکی ۱۷- جلب رضایت کلیه شکات در جرایم قابل گذشت برای صدور قرار .............. لازم است .
۱. منع تعقیب ۲. ترک تعقیب ۳. موقوفی تعقیب ۴۔ سقوط تعقیب
۱۸- محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی مستوجب مجازات حبس ابد ، موجب .......... محرومیت از حقوق اجتماعی از تاریخ .......... حکم اصلی به عنوان مجازات .......... می گردد.
۱. هفت سالی - اجرای - تبعی ۲. سه سال - توقف اجرای - تبعی
۰۳ هفت سال - توقف اجرای - تکمیلی ۴. هفت سال - توقف اجرای - تبعی
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸
۱۱- ضبط بخشی از دارایی که مؤثر در وقوع جرم بوده کدام مجازات مالی است و اصولا چه نوع مجازاتی تلقی می شود؟ ۱. مصادره عام - اصلی ۲. مصادره عام - تکمیلی ۳. مصادره خاصی - اصلی ۴. مصادره خاصی - تکمیلی ۱۲- مبنای طبقه بندی مجازات ها به سه درجه جنایی ، جناحه و خلاف ، کدام است؟ ۱. وخامت مجازات ۲. موازین اسلامی ۳. میزان مجازات ۴. نوع جرم
۱۳- بر مبنای کدام اصلی ، شخصی که برای اولین بار مرتکب یک تخلف کوچک شده است ، نباید به حبس محکوم کرد؟
。ャ ۱. قانونی بودن جرم
قانونی بودن مجازات ۳. فردی کردن مجازات ۴. شخصی بودن مجازات
۱۴- اولین فایده اجتماعی تحدید سالب آزادی ، کدام است؟
۱. کاهش فشارهای روانی ۲. کاهش طلاق
۳. کاهش انحرافات اخلاقی ۴ ، تقویت روابط خانوادگی ۱۵- جزای نقدی روزانه ، چه کسری از درامد روزانه محکوم است؟
۱. از یک هشتم تا یک چهارم ۰۲ از یک چهارم تا یک هشتم
۰۳ از سه هشتم تا سه چهارم ۴. از سه چهارم تا سه هشتم ۱۶- معافیت از مجازات به علت عذر قانونی در شأن کیست؟
۱. دادگاه ۲. رئیس حوزه قضایی ۳. دادستان ۴. شاکی ۱۷- جلب رضایت کلیه شکات در جرایم قابل گذشت برای صدور قرار .............. لازم است .
۱. منع تعقیب ۲. ترک تعقیب ۳. موقوفی تعقیب ۴۔ سقوط تعقیب
۱۸- محکومیت قطعی کیفری در جرم عمدی مستوجب مجازات حبس ابد ، موجب .......... محرومیت از حقوق اجتماعی از تاریخ .......... حکم اصلی به عنوان مجازات .......... می گردد.
۱. هفت سالی - اجرای - تبعی ۲. سه سال - توقف اجرای - تبعی
۰۳ هفت سال - توقف اجرای - تکمیلی ۴. هفت سال - توقف اجرای - تبعی
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸ ۱۹- کدام دسته از جرایم و به چه مدت قابل تعلیق هستند؟ ۱. جرایم تعزیری درجه سه تا شش - یک تا پنج سال ۲، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - یک تا پنج سال
۳. جرایم تعزیری درجه سه تا شش - دو تا پنج سال ۰۴ جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - دو تا پنج سال
۲۰- مسؤول پرداخت دیه ، هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی مرتکب جنایت خطای محاضی گردد کیست ؟
۱. قاتلی ۲. عاقله قاتلی
۳. دولت ۴. قانون در این مورد ساکت است. ۲۱- در مواردی که مدت باقیمانده حبس محکوم ، کمتر از یک سال باشد، مدت آزادی مشروط او چقدر است؟
۱. کمتر از یک سال آن بیشتر از پنج سال
۳. معادل بقیه مدت حبس ۲. بیشتر از یک سال ۲۲- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند ، برای بار اول چه مدت به آزادی
مشروط وی افزوده می شود؟
۱. شش ماه تا یک سال ۲. یک تا دو سال ۳. دو تا سه سال ۴ - یک تا پنج سال ۲۳- کیفیات مشد ده ای که با توجه به مقام و سمت و موقعیت اجتماعی مجانی علیه ، باعث تشدید مجازات مرتکب می گردد چه
نام دارد؟
۱. فعلی ۲. فاعلی ۳. مفعولی ۴. عام ۲۴- اولین شرط تحقق تعداد معنوی، تعداد عنصر ......... حرم ووحدت عنصر ...... است .
۱. قانونی - مادی ۲. مادی - قانونی ۳. مادی - مادی ٠٢ قانونی – قانونی ۲۵- دادرسی دادگاه در موارد تعداد مادی جرم، در تعیین مجازات حداکثر شدید ترین جرم، ........ و از آن پس ، در تعیین نصف
حداکثر، ........... است .
۱. مکلف - مختار ۲. مختار - مکلف ۳. مکلف - مکلف ۴. مختار - مختار
۲۶- کدام یک تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم را جایز نمی دانند؟
۱. فلاسفه ۲. حقوقدانان « : جرم شناسان
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸ ۱۹- کدام دسته از جرایم و به چه مدت قابل تعلیق هستند؟ ۱. جرایم تعزیری درجه سه تا شش - یک تا پنج سال ۲، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - یک تا پنج سال
۳. جرایم تعزیری درجه سه تا شش - دو تا پنج سال ۰۴ جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - دو تا پنج سال
۲۰- مسؤول پرداخت دیه ، هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی مرتکب جنایت خطای محاضی گردد کیست ؟
۱. قاتلی ۲. عاقله قاتلی
۳. دولت ۴. قانون در این مورد ساکت است. ۲۱- در مواردی که مدت باقیمانده حبس محکوم ، کمتر از یک سال باشد، مدت آزادی مشروط او چقدر است؟
۱. کمتر از یک سال آن بیشتر از پنج سال
۳. معادل بقیه مدت حبس ۲. بیشتر از یک سال ۲۲- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند ، برای بار اول چه مدت به آزادی
مشروط وی افزوده می شود؟
۱. شش ماه تا یک سال ۲. یک تا دو سال ۳. دو تا سه سال ۴ - یک تا پنج سال ۲۳- کیفیات مشد ده ای که با توجه به مقام و سمت و موقعیت اجتماعی مجانی علیه ، باعث تشدید مجازات مرتکب می گردد چه
نام دارد؟
۱. فعلی ۲. فاعلی ۳. مفعولی ۴. عام ۲۴- اولین شرط تحقق تعداد معنوی، تعداد عنصر ......... حرم ووحدت عنصر ...... است .
۱. قانونی - مادی ۲. مادی - قانونی ۳. مادی - مادی ٠٢ قانونی – قانونی ۲۵- دادرسی دادگاه در موارد تعداد مادی جرم، در تعیین مجازات حداکثر شدید ترین جرم، ........ و از آن پس ، در تعیین نصف
حداکثر، ........... است .
۱. مکلف - مختار ۲. مختار - مکلف ۳. مکلف - مکلف ۴. مختار - مختار
۲۶- کدام یک تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم را جایز نمی دانند؟
۱. فلاسفه ۲. حقوقدانان « : جرم شناسان
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸
۲۷- در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف ، ... ۱. تأثیری در حق محکوم ندارد. ۲. در مجازات های فاقد حداقل ، مجازات تا نصف مجازات مقرر تقلیل می یابد. ۳. در مجازات های فاقد حداقل ، مجازات تا یک چهارم مجازات مقرر تقلیل می یابد. ۴. در مجازات های دارای حداقل و حد اکثر ، مجازات مرتکب تا نصف میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل می یابد. ۲۸- کدام یک از جهات استفاده از عفو خصوصی در ماده یک آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیست؟ ۱. ۲۲ بهمن ۱۲۰۲ فروردین ۳. عید نوروز ۰۴ میلاد حضرت علی (ع) ۲۹- در جرایم مستمر، مرور زمان مجازات از چه زمانی آغاز می شود ؟ ۱. تاریخ شروع جرم ۲. روز ارتکاب جرم ۳. از روز وقوع برای بار سوم به بعد ۴. روز خاتمه فعالیت بزهکارانه ۳۰- کدام حد با توبه ساقط نمی شود ؟
۱. حد سرقت ۲. حد شرب خمر ۳. حد قذف ۴. حد زنا
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۸
۲۷- در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف ، ... ۱. تأثیری در حق محکوم ندارد. ۲. در مجازات های فاقد حداقل ، مجازات تا نصف مجازات مقرر تقلیل می یابد. ۳. در مجازات های فاقد حداقل ، مجازات تا یک چهارم مجازات مقرر تقلیل می یابد. ۴. در مجازات های دارای حداقل و حد اکثر ، مجازات مرتکب تا نصف میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل می یابد. ۲۸- کدام یک از جهات استفاده از عفو خصوصی در ماده یک آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیست؟ ۱. ۲۲ بهمن ۱۲۰۲ فروردین ۳. عید نوروز ۰۴ میلاد حضرت علی (ع) ۲۹- در جرایم مستمر، مرور زمان مجازات از چه زمانی آغاز می شود ؟ ۱. تاریخ شروع جرم ۲. روز ارتکاب جرم ۳. از روز وقوع برای بار سوم به بعد ۴. روز خاتمه فعالیت بزهکارانه ۳۰- کدام حد با توبه ساقط نمی شود ؟
۱. حد سرقت ۲. حد شرب خمر ۳. حد قذف ۴. حد زنا
γ. γ./Υ.Υ, Υγ“ΥΔΥ"
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :