نمونه سوال درس فقه 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW20FHLE ORG opyright .
כ"איש دانشگاه پیام نهیه کارشناسی
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحیی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی ه ۶۰ تشریحی : ۰
عناسوان درس : فقه ۳
| رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۱
۱- در مبحث حجر کدام یک از احکام زیر صحیح نیست ؟
۱. لا یصح اقرارالستفیه بالجنایهٔ الموجبه للقصاصی ۰۲ یصح تصرف السفیه فی الخلع ٢. يجوز للستفيه أن يتوكل لغيره فى جميع العقود ۰۴ لا یصح تصرف السفیه فی عوض الخلع
۲- «الولایهٔ فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده للاب و الجد » در راستای عمل به کدام اصل است؟
أ. عدم ۰۲ استصحاب ۳. لزوم ۴. صحت
۳- کدامیک از احکام زیر در مورد سفیه صحیح نیست؟
أ. للسفيه العفو عن القصاص ۲. للسفیه العفو عن الدیه ۲. للسفیه الصلح عن القصاص علی مالی ااً. تنعقد يمين السفيه لو خلف
۴- کدامیک از احکام زیر درباره شروط ضمانت صحیح نیست؟
۱. یشترط کمال الضامن ۰۲لا یشترط علم الضامن بالمستحق ۰۳لا یشترط معرفهٔ قدر الحق المضمون ". يُشترط علم الضامن بالمضمون عنه
ه- حكم « يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال ومؤجل سواءً تساوى المؤجلان فى الأجل أم تفاوتا» بر مبناى كدام اصل است؟
أ. أصل عدم ۲. اصل استصحاب ۳. اصلی صحت ۴. اصل لزوم
۶- در کدامیک از موارد زیر « ضمان عهده» در بیع صحیح است؟ ۱. هنگامی که بیع فضولی باشد ۲. هنگامی که عامل فسخ اقاله باشد ۰۲ از بین رفتن مبیع پیش از قبض ۰۴ گزینه های با وج
۷- در مبحث حواله به « دریافت کننده حواله که حواله به سوی او داده می شود » چه می گویند؟
۱. محتاں ۲. محیلی ۳. محال به ۴. محال علیه ۸- اگر آشکار شود که .......هنگام حواله معسر بوده است...... در صورت تمایل میتواند حواله را فسخ کند. ۱. محال علیه ، محیل ۲. محتال ، محتال علیه ۳. محال علیه ، محتالی ۴. محیل ، مدیون
= "2)Y|YPW2YY) &
***
20FHLE :ORG opyright .
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایما
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : فقه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۱
۹- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
. یصح ترامی الحواله تصح الحواله بغیر جنسی الحق ، تصح الحواله بدین علیه الواحد علی دین المحیل علی اثنین متکافلین
همه موارد
۱۰- در کدامیک از عقود زیر، اگر عقد به شرط قابل دسترسی منوط شود عقد صحیح است؟
۱. ضمان ۲. کفالت ۳. حواله
۱۱- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
۱. اگر دو نفر کفیل یک نفر شوند، تحویل کامل مکفول توسط یکی از دو کفیل کافی است ۲. اگر کفیل یک نفر را برای دو نفر کفالت کند، تحویل کامل مکفول به یکی از دو تن کافی است
۳. با فراری دادن بدهکار از دست طلبکار ، کفالت تحقق می یابد
۴. هر گاه بدهکاری را با درخواست وی فراری داده باشند، در صورتیکه مالی از فراری دهنده گرفته شود ، حق مراجعه به بدهکار را دارد
۱۲- هر گاه کفیل به مکفولی له بگوید تو هنگام عقد کفالت حقی بر مکفول نداشته ای ، و بر من لازم نیست که مکفولی را برای تو حاضر کنم، قول چه کسی پذیرفته است؟
ا، قول کفیل بر مبنایا اصل صحت ۲. قول کفیل بر مبنای اصلی برائت | ۳. قول مکفول له بر مبنای اصل صحت ۴. قول مکفول له بر مبنای اصلی برائت ۱۳- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ ۱. صلح در نزد فقیهان امامیه و اهل سنت فقط با اقرار صحیح است ۲. صلح در نزد امامیه و اهل سنت هم با اقرار و هم با انکار صحیح است ۳. صلح در نزد امامیه فقط با اقرار صحیح است ولی نزد اهل سنت هم با اقرار و هم با انکار صحیح است ۴. صلح در نزد امامیه هم با اقرار و هم با انکار صحیح است ولی نزد اهل سنت فقط با اقرار صحیح است ۱۴- کدامیک از فقیهان امامیه عقد صلح را فرع بر عقود دیگر می دانند؟
۱. شهید اول ۲. شهید ثانی ۳. شیخ طوسی ۴. شیخ حر عاملی
kS S S AAAA S SAAAS SAAAAAA AAAATS - ~!
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
***
20FHLE ORG opyright .
அங்க کارشناسی . ஆ%இ حفسرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات اقستی ه ۳۰ قشریههی ۰ زمان آزمون (دقیقه) ؛ نستی ه ۶۰ نشریحی ه ۰. سری سوال، ۱ یک |
عنوان درس ۹ فقه ۳. رشته نحهمیلی/گل درس ه الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۱
۱۵- به چه دلایلی صلح بر عین و منفعت و با همانند خود و با همجنس و جنس مخالف آن صحیح است؟ ‘. . ۱. اصل صحت ، اصل استصحاب ۲. اصل صحت و عمومیت آیه اوفوا بالعقود
۰۳ اصلی استصحاب ، اصل عدم ۴. اصل عدم و عمومیت آیه اوفوا بالعقود
۶- کدامیک از احکام زیر صحیح است؟
| - ا. لو تنازع صاحب السفل و العلو فى جدار البيت حلف صاحب المنفل
۲. او تنازع راکب الدیه و قابض لجامها فیها حلف القابضی ٢. لا يجوز جعل السقى بالماء عوضا للصتلح
۴. همه موارد
۱۷- کدامیک از شرکت های زیر ارزش شرعی دارد؟
۰۱ اعتباری ۲. عنان ۳. مفاوضه ۴. کار
۱۸- عبارت «هی آن یشترک شخصان فصاعداً بعقد لفظی علی آن یکون بینهما مایکتسبان و یر بحان و یلتزمان من غرم و یحصل لهما من غرم » در تعریف کدام شرکت است؟ ۱. عنان ۲. اعمالی ۰۲ وجوه ۴. مفاوضه ۱۹- نظر مشهور فقیهان در مورد شرط لزوم و مدت در عقد مضاربه چیست؟ ۱. هر دو شرط مبطل عقد است ۲. هر دو شرط باطل است ولی مبطل نیست
۰۳ شرط لزوم مباطل و شرط مدت باطل است . ۴. شرط لزوم باطل و شرط مدت مبطل است
۲۰- در عبارت «القول قول العامل فی قدر راس المال و الاصل معه» در مبحث مضاربه، منظور از اصل چیست؟ ۱. اصل عدم ، اصل برائت - ۲. اصل لزوم ، اصل جواز ۰۲ اصل برائت ، اصل لزوم ۴. اصل صحت ، اصل جواز ۲۱- کدامیک از عقود زیر از دو طرف جایز نیست؟ ۱ . ودیعه ۲. مضاربه ۳. عاریه ۴. مزارعه ۲۲- عبارت «کون العین ممّا یصح الانتفاع بها مع بقائها» از شروط مال در کدام یک از عقود است؟
۱ . ودیعه ۲. عاریه ۲. شرکت ۰۴ مضاربه
۳۶۱۷/۳۶۱۷۶۷۲۱ سیس============== نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW20FHLE .ORG opyright .
۲۳- کدامیک از گزینه های زیر در مبحث مزارعه صحیح نیست؟
۱. هر گاه مالک و عامل در مدت مزارعه اختلاف کنند، طرفی که منکر مدت اضافه است ، سوگند یاد می کند و گفته او پذیرفته می شود
۲. هر گاه اختلاف در میزان سهم باشد، صاحب بذر سوگند می خورد و گفته او پذیرفته است. ۳. اگر پس از آغاز به کار عامل و در اثنای مزارعه آب قطع شود، عقد خود به خود باطل می شود
۴. اگر مدت مزارعه به پایان برسد ولی کشت در کشتزار باقی مانده و هنگام برداشت نرسیده باشد ، مالک می تواند کشت را برکند
۲۴- برای کارهایی از قبیل جمع آوری میوه، نگهداری و حمل و نقل میوه ، کدامیک از عقود زیر صحیح است؟
ا. مساقاة ۲. مزارعه ۳. جماله ۴. الف و ج
۲۵- در مبحث مساقاهٔ کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
۱. لو شرط عقد مساقاه فی عقد مساقاه فالاقرب بطلانه ۰۲یشترط تعیین الحصته بالجزء المشاع لا المعاین ۳. المنارسه باطله و لصاحب الارضی قلغه ۰۴ لو اختلفا فی الاجعته حلف المالک ۲۶- در کدامیک از صیغه های ایجاب عقد اجاره، آوردن لفظ « منفعت » ضروری است؟
۱. آجرتک ۲. کرینک ۳. ملکتک ۴. همه موارد
- ۲۷- در مبحث اجاره کدامیک از احکام زیر صحیح نیست؟ ا. عذر المستأجر لا يبطل الإجاره ٢. لو تُعَقّبة الإجاره ، البيع لم تبطل ペ ٢. إن كان المشترى ، هو المستأجر تبطل الاجاره ۴. لا تباطل الاجاره بالموت
۲۸- در مبحث اجاره عبارت «ان کان المنع بعد القبض فان کان غصباً ... » را با گزینه صحیح تکمیل کنید.
ا. بطلت الاجاره ٢. لم تبطل الاجاره و يرجع المستأجر على الموجر ٢. لم تبطل الاجاره و يرجع المستأجر على النامسب . فللمستأجر الفسخ ۲۹- لفظ «استنابه » در تعریف ماهیت وکالت در عبارت «هی استنابه فی التصزف بالذات » کدامیک از عقود زیر را از تعریف وکالت خارج می کند؟ ۱ . وصیت به تصرف - ودیعه ۲. مزارعه - مضاربه
; ۳. ودیعه - مضاربه ۰۴ وصیت به تصرف - مساقات - o
. ۲- در مبحث حق شنسه کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ ۱. در صورتیکه شریک مال مشاع سهم خود را به موجب صلح واگذار کند، حق شفعه پدید نمی آید
*~. ۰۲حق شفیه از سوی شفیع به لسبت شماره وارثان به ایشان منتقل می شود
۰۲ اگر فقط یک نفر از میان وارثان خواستار حق شفشه باشد، به نسبت سهم الارث می تواند خواستار حق شفشه باشد
n ۴، هیچکدام
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :