نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۰
۱- انواع کالا از لحاظ احکام فقهی و شرعی تجارت ، در کدام دسته بندی زیر قرار می گیرد؟ ۱. حرام، مباح ، مستحب ۲. حرام، مکروه ، مستحب ۳. واجب ، مباح، حرام ۴. مباح، مکروه، حرام ۲- نگهداری کتب ضلال در چه صورت امکان پذیر است؟ ۱. برای وارد کردن نقض بر آنها ۲. برای استفاده از آن در اثبات حق ۳. به منظور تقیه کردن ۴. همه موارد ۳- کدامیک از مواد زیر واجب کفایی است؟ ا. حفظ كتب الضلال لإثبات الحق ۲ - تعلم السحر لیدفع سحر المتنبی به
٢. الإستناد إلى علامات و أمارات يترتب عليها إلحاق نسب ۴. هیچکدام
۴- کدام یک از موارد زیر مصداق «غش خفی » است؟
۱. البس الرجال الستوار " . وضع الحرير فى البرودة ۳. مزج الحنطهٔ بالتراب ۴. هیچکدام
۵- انجام کدام یک از کار های زیر مکروه است؟ 1. الأجرة على الاذان والاقامه ٢. تزيين كل من الرّجل و المرأة بما يحرم عليه ۳. مزج الحنطهٔ بالتراب و جیدها بردیئها ۴ . همه موارد ۶- عبارت «ما یحصل به الزیادهٔ فی المال من غیر الجهات الراحجه المرجوحهٔ » در وصف کدام تجارت است؟
۱. تجارت واجب ۲. تجارت مباح ۳. تجارت مکروہ ". تجارت مستحب
۷- در بحث شرایط صیغه بیع و معاطاهٔ عبارت «لا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول و ان کان تقدیمهٔ أحسن » بر مبنای کدام
۱. اصلی لزوم ۲. اصل عدم ۳ - اصل عدم ترتیب ۴. اصل صحت
۸- کدامیک از موارد زیر از شروط طرفین عقد در بیع نیست؟
۱. قصد ۲. عدالت ۳. اختیار ۴. کمالی
W • W •/) • M • Y. fV • F صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۰
۹- درباره اجازه پیوستی مالک به عقد فضولی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. اجازه کاشف از صحت عقد و ناقل عقد به صحت است ۲. اجازه نه کاشف از صحت عقد است و نه ناقل عقد به صحت ۳. اجازه کاشف از صحت عقد است نه ناقل عقد به صحت ۲. اجازه ناقل عقد به صحت است نه کاشف از صحت عقد
۱۰- درباره عقودی که در پی یک عقد فضولی انجام می شود و مالک یکی از آن عقود را اجازه می دهد کدام گزینه صحیح
است؟ ۱. اگر اجازه درباره مبیع باشد عقد اجازه یافته وعقود پس از آن صحیح است ۲. اگر اجازه درباره ثمن باشد عقد اجازه یافته و عقود پس از آن صحیح است
۳. همگی عقود قبل و بعد از اجازه صحیح هستند
۴. هیچکدام
۱۱- در احکام عقد فضولی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. سکوت مالک در هنگام عقد فضولی به عنوان اجازه کافی است ۲. در عقد فضولی که مالک اجازه نمی دهد ید خریدار ید ضمانی است ۳. هر گاه در بیع فضولی مبیع بدون تفریط خریدار تلف شود خریدار ضامن نیست
۴. همه موارد
țY– در این عبارت «لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک ، صح البیع فی ملکه، و تخیر المشتری مع جهله » کدامیک از انواع خیار مد نظر است؟
۱. خیار تدلیسی ۲. خیار تبعضی صفقه ۳. خیار غبن ۴- خیار مجلس ۱۳- سرپرستان و اجرا کنندگان عقد چند گروه هستند؟
۱. چهار ۲. پنج ۰۳ شش ۴. هفت ۱۴- در مبحث تقاصی کدام گزینه صحیح نیست؟
۱. لایشترط اذن الحاکم ٢. لو تعذر الأخذ بزيادة جاز
۳.فی جواز مقاصه الغائب من غیر مطالبته، الاجود العدم ۲.فی جواز المقاصهٔ من الودیعه فالاقوی الرجوع الی الحاکم
W • W •/) • M • Y. fV • F
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۰ ۱۵- عنوان « مفتوح العنوه » برای کدامیک از موارد زیر بکار برده می شود؟ ۱. الارضی ، قهرا کارضی العراق و الشام ۲. المباحات قبلی الحیازه ۳. المباحات بعد الحیازه ۴. مالانفع فیه ۱۶- عبارت «فلو باع الحمام الطائر لم یصح » در مورد کدامیک از «شرائط العوضین » است؟ ۱. مبیع باید قابلیت تملک داشته باشد ۲. تسلیم مبیع در توان فروشنده باشد
۳. ملکیت مبیع آزاد و رها باشد ۴. هیچکدام
۱۷- مفهوم عبارت «الاشتغال بالتجارهٔ ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمسی » چیست؟ ۱. الستوم ۲. التعرضی للکیل
" . معامله الادنين ٢. السبق السوق و التأخرفيه
۱۸- کدام گزینه زیر صحیح است؟
۱. تثبت الحکرهٔ فی الحنطه و الشعیر و الشحم ۲. تثبت الحکرهٔ فی اللبان و الزیت و التمر
۳. تثبت الحکرهٔ فی الزبیب و السمن و الملح ۲. تثبت الحکرهٔ فی التمر و الملح و الفواکه ۱۹- کدامیک از احکام زیر صحیح نیست؟
۱. لا یجوز بیع الثمرهٔ بجنسها علی اصولها ۲. ایجوز بیع الخضر بعد انعقادها و ان لم یتناه عظمها
۲. ایجوز بیع الثمره بجنسها بعد جمعها مع التساوی ۰۴لا یجوز شراء الثمرهٔ الظاهرهٔ فی تلک السنته و فی غیرها ۲۰- عبارت «هو بیع مضمون فی الذمه » وصف کدام بیع است؟
۱. مرا بحه ۲. مساومه ۳. سلف ۴. صرف
۲۱- عبارت «هی البیع بمایتفقان علیه من غیر تعرضی للاخبار بالثمن » وصف کدام بیع است؟
) ... مساومهٔ Y. مرا بحهٔ .Y . مواضعهٔ f تولیهٔ ۲۲- حکم حلیت ربا میان کدامیک از افراد زیر جریان دارد؟
۱. پدر و فرزند نسبی ۲. مادر و فرزند نسبی
۳. پدر بزرگ ، پدر و فرزند ۴. الف و ج ۲۳- عبارت «هو ثابت للمشتری خاصه علی مشهور» توصیف کدام یک از خیار است؟
) ... خیار مجلس Y خیار شرط .Y . خیار حیوان .Y . خیار تأخیر
W • W •/) • M • Y. fV • F صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۵۷۰ ۲۴- مدت خیار حیوان و خیار تأخیر به ترتیب چند روز است؟ ۱. سه روز - پنج روز ۲. پنج روز - سه روز ۳. پنج روز - هفت روز ۲. سه روز - سه روز ۲۵- حکم «لا یسقط الخیار ببذل الغابن التفاوت و ان انتفی موجبه » بر مبنای کدام اصلی است؟
۱. اصلی استصحاب ۲. اصل عدم ۰۳ اصلی برائت آ. اصل لزوم ۲۶- خیار غبان در چه صورت برای مغابون ساقط می شود؟
۱. به سبب تصرف در کالا ۲. به سبب تلف شدن عین کالا
۳. اگر تصرف کننده خریدار و مغبون فروشنده باشد ۴. هیچکدام ۲۷- در مبحث خیار اشتراط عبارت «لایجاب علی المشرط علیه فعله » بر مبنای کدام اصلی یا قاعده اعتبار دارد؟
۱. اصلی استصحاب ۲. اصلی لزوم ۳. اصل عدم ۴. قاعده لایضمن ۲۸- از نظر فقه امامیه کدامیک از احکام زیر صحیح است؟
۱. الاقالهٔ فسخ ۲. الاقالهٔ بیع
٢. يثبت بالإقاله شفعةً للشريك ٢. تسقط اجرة الدلال بالإقالة ۲۹- کدامیک از احکام زیر صحیح است؟
1 . يصح بيع الدين بمُؤجل ۲.لا تصح قسمهٔ الدین المشترک بین الشریکین
۰۳یلزم اشتراط الاجلی فی القرضی ۰۴ بالتصرف یملک المقترِض القرض ۳۰- کدامیک از احکام زیر در مبحث رهن صحیح است؟
۱. یصح الرهان فی زمن الخیار آ: یصح رهان الوقف
۳. لا یصح رهن الارضی الخراجیه کالمفتوحهٔ عنوهٔ " . لا يصح رهن مال الطفل للمصلحة
W • W •/) • M • Y. fV • F
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :