نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : فقه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷ ۱- در باب وصیت چه کسانی گفته اند : تثبت الوصیه بالکتابهلان ظواهر الافعال حجهٔ کظواهرالاقوال؟ ۱. حنبلی و حنفیه ۳. مالکی وحنبلی ۳. امامیه وحنفیه ۴. امامیه ۲- نظر کدام یک از مذاهب خمسه است که می فرماید:«و تصاح وصیهٔ السکران المتعدی بسکره»؟ ۱. امامیه ۲. حنفیه ۳. مالکیه ۴. شافعیه ۳- وصیت مسلم بر کافر حربی از نظر کدام یک از مذاهب خمسه باطل است؟ ۱. حنفیه ۲. حنابله ۳. اکثر شافعیه ۴. مالکیه ۴- از نظر کدام یک از مذاهب خمسه اگر موصی له قبل ازموت موصی بمیرد و موصی از وصیتش بر نگشته باشد ورثه موصی له متکفل قبولی خواهند بود؟ ۱. حنفیه ャ。 شافعيه .Y . حنابله .Y . امامیه ۵- کدام گزینه از مسائل اتفاقی بین مذاهب اربعه اهل سنت می باشد؟ ا. لا تبطل الوصية بعروض الجنون ۲. عدم جواز الوصیهٔ لوارث الا اذا اجاز الورثه ۳. تصح وصیهٔ السکران ۴. تصح وصیهٔ المغمی علیه ۶- منظور از «انتحار» در عبارت « من احداث حدثاً بقصد الانتحارثم اوصی و مات بعد الوصیهٔ بطلت وصیته» چیست؟ ۱. ضربه زدن ۲. مقاتله ۳. خودکشی ۲. خونریزی ۷- کدام یک از مذاهب خمسه گفته اند: الوصیهٔ بالعباده المستحبه تخرج من الثلث ؟ ۱. حنابله ۲. همه مذاهب خمسه ۳. مالکیه ۴. حنفیه ۸- کدام گزینه از آیه شریفه «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجو کم من دیار کم آن تبروا و تقسطوا الیهم» به دست می آید؟ 1. ان للذمّى أن يوصى لمثله ۲. ان أن يوصى للذمّى ۳. ان للمسلم آن یوصی لحربی " ان للمسلم أن يوصى لمثله ۹- قال الامامیهٔ تصح الوصیهٔ للقاتل ولغیره: ۱. لان ادلهٔ جواز الوصیهٔ عامهٔ ٢. لانه تجوز الوصية للمعدوم
۰۳لان الوصیهٔ تجری مجری المیراث ۰۲لان العوارضی اللاحقهٔ لا تبطلی التصرفات السابقهٔ
W. V./V. M.Y.. AY فحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : فقه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷ ۱- در باب وصیت چه کسانی گفته اند : تثبت الوصیه بالکتابهلان ظواهر الافعال حجهٔ کظواهرالاقوال؟ ۱. حنبلی و حنفیه ۳. مالکی وحنبلی ۳. امامیه وحنفیه ۴. امامیه ۲- نظر کدام یک از مذاهب خمسه است که می فرماید:«و تصاح وصیهٔ السکران المتعدی بسکره»؟ ۱. امامیه ۲. حنفیه ۳. مالکیه ۴. شافعیه ۳- وصیت مسلم بر کافر حربی از نظر کدام یک از مذاهب خمسه باطل است؟ ۱. حنفیه ۲. حنابله ۳. اکثر شافعیه ۴. مالکیه ۴- از نظر کدام یک از مذاهب خمسه اگر موصی له قبل ازموت موصی بمیرد و موصی از وصیتش بر نگشته باشد ورثه موصی له متکفل قبولی خواهند بود؟ ۱. حنفیه ャ。 شافعيه .Y . حنابله .Y . امامیه ۵- کدام گزینه از مسائل اتفاقی بین مذاهب اربعه اهل سنت می باشد؟ ا. لا تبطل الوصية بعروض الجنون ۲. عدم جواز الوصیهٔ لوارث الا اذا اجاز الورثه ۳. تصح وصیهٔ السکران ۴. تصح وصیهٔ المغمی علیه ۶- منظور از «انتحار» در عبارت « من احداث حدثاً بقصد الانتحارثم اوصی و مات بعد الوصیهٔ بطلت وصیته» چیست؟ ۱. ضربه زدن ۲. مقاتله ۳. خودکشی ۲. خونریزی ۷- کدام یک از مذاهب خمسه گفته اند: الوصیهٔ بالعباده المستحبه تخرج من الثلث ؟ ۱. حنابله ۲. همه مذاهب خمسه ۳. مالکیه ۴. حنفیه ۸- کدام گزینه از آیه شریفه «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجو کم من دیار کم آن تبروا و تقسطوا الیهم» به دست می آید؟ 1. ان للذمّى أن يوصى لمثله ۲. ان أن يوصى للذمّى ۳. ان للمسلم آن یوصی لحربی " ان للمسلم أن يوصى لمثله ۹- قال الامامیهٔ تصح الوصیهٔ للقاتل ولغیره: ۱. لان ادلهٔ جواز الوصیهٔ عامهٔ ٢. لانه تجوز الوصية للمعدوم
۰۳لان الوصیهٔ تجری مجری المیراث ۰۲لان العوارضی اللاحقهٔ لا تبطلی التصرفات السابقهٔ
W. V./V. M.Y.. AY فحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. ■ ■ کارشناسی ارشد : مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۱۰- اذا آوصی للحمل فولدت ذکراً و انثی: ا. بطلت الوصية
۲. للذکر مثل حظ الانثیین " قسم الموصى به بينهما بالسوية
" . يصرف الموصى به للجهات العامة ۱۱- از نظر شافعی، کدام یک از شرایط زیر در وصی معتبر است؟ ) ... سلامت روحی ۲. شهرت ۳. عدالت
۴. توانایی مالی ۱۲- از نظر فقه امامیه، وصیت تملیکی برای قاتل چه حکمی دارد؟ ا. يتخيّر الوارث ٢. تصح سواء أكان القتل عمدا ام خطأ
۳. تصح الوصیهٔ ان کان القتل خطاً ۲. تبطل الوصیهٔ ان کان القتل عمدا
Wy— کدام یک، از موانع ارث است؟
ا. ولاء عتق ۲. قرابت ۳. رقی ۴. زوجیت ۱۴- در عبارت «و استدل الامامیهٔ علی بطلان العول»، عول به چه معنی است؟ ۱. محرومیت از نصیب اعلی آن محرومیت از اصل ارث ۳. تساوی مجموع ترکه و سهام ۰۴زیادت سهام بر ترکه ۱۵- کدام فقیه از جمهور فقهاء نقل کرده که: ان الایصاء بالزواج لا یجوز؟ ۱. علامه حلی ۲۔ محقق حلٰی ٠٢ ابن طاووس ٢. ابو زهره ۱. امامیه ۲. شافعیه ۳. حنفیه ۴. مالکیه
۱۷- در کدام گزینه، فرایضی و سهام برابر می باشد؟
۱. اگر وارث، والدین به همراه یک دختر باشد ۲. اگر وارث، والدین به همراه دو دختر باشد ۳. اگر وارث، پدر به همراه دختران باشد ۴ . اگر وارث، مادر به همراه دختران باشد
۱۸- بر اساس اتفاق مذاهب فقهی، گزینه صحیح کدام است؟
ا. ان الاب لا يمنع الاخوة ۲. ان الابویین یحجبون حجاب حرمان ۳. ان الابن لایمنع الاخوهٔ ۴. ان الاب یمنع الاخوات W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴***
. ■ ■ کارشناسی ارشد : مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۱۰- اذا آوصی للحمل فولدت ذکراً و انثی: ا. بطلت الوصية
۲. للذکر مثل حظ الانثیین " قسم الموصى به بينهما بالسوية
" . يصرف الموصى به للجهات العامة ۱۱- از نظر شافعی، کدام یک از شرایط زیر در وصی معتبر است؟ ) ... سلامت روحی ۲. شهرت ۳. عدالت
۴. توانایی مالی ۱۲- از نظر فقه امامیه، وصیت تملیکی برای قاتل چه حکمی دارد؟ ا. يتخيّر الوارث ٢. تصح سواء أكان القتل عمدا ام خطأ
۳. تصح الوصیهٔ ان کان القتل خطاً ۲. تبطل الوصیهٔ ان کان القتل عمدا
Wy— کدام یک، از موانع ارث است؟
ا. ولاء عتق ۲. قرابت ۳. رقی ۴. زوجیت ۱۴- در عبارت «و استدل الامامیهٔ علی بطلان العول»، عول به چه معنی است؟ ۱. محرومیت از نصیب اعلی آن محرومیت از اصل ارث ۳. تساوی مجموع ترکه و سهام ۰۴زیادت سهام بر ترکه ۱۵- کدام فقیه از جمهور فقهاء نقل کرده که: ان الایصاء بالزواج لا یجوز؟ ۱. علامه حلی ۲۔ محقق حلٰی ٠٢ ابن طاووس ٢. ابو زهره ۱. امامیه ۲. شافعیه ۳. حنفیه ۴. مالکیه
۱۷- در کدام گزینه، فرایضی و سهام برابر می باشد؟
۱. اگر وارث، والدین به همراه یک دختر باشد ۲. اگر وارث، والدین به همراه دو دختر باشد ۳. اگر وارث، پدر به همراه دختران باشد ۴ . اگر وارث، مادر به همراه دختران باشد
۱۸- بر اساس اتفاق مذاهب فقهی، گزینه صحیح کدام است؟
ا. ان الاب لا يمنع الاخوة ۲. ان الابویین یحجبون حجاب حرمان ۳. ان الابن لایمنع الاخوهٔ ۴. ان الاب یمنع الاخوات W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
.
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۱۹- سهم زوجه اگر برای زوج فرزندی باشد چقدر است؟
۱. نصف ۲. ربع ۳. سدسی " . ثمن ۲۰- کدام یک از مذاهب خمسه حدیت طاووسی در باب تعصیب را منکر شده اند؟
۱. حنابله ۲. حنفیه ۳. مالکیه ۴. امامیه ۲۱- در کدام یک، حجاب از اصلی ارث می باشد؟
۱. وارثی از نصیب اعلی محروم شده باشد ۲. وقتی پدر، جد را از ارث حاجب باشد
۳. حاجب محجوب را از بخشی از ارث محروم کند ۴. فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل گردد
۲۲- نظر کدام یک از مذاهب خمسه است که گفته اند: الام کالاب تمنع الاجداد والجدات والاخوهٔ والاخوات من جمیع الجهات؟
۱. امامیه ۲. شافعیه ۳. حنفیه ۴. مالکیه
۲۳- کدام یک حاجب از بعضی ارت است ؟
ا. ولاء عتق ۲. دائی نسبت به دائی زاده
۳. برادران نسبت به برادرزادگان ۴. فرزند نسبت به والدین ۲۴- کدام یک از مذاهب خمسه گفته اند: لاتوارث بین ولد الزنا و امه الزانیه ؟
۱. حنفسه ۲. امامیه ۳. شافعیه ۴. مالکیه ۲۵- سهم الارت مادر متوفی وقتی که تنها وارث باشد، چقدر است؟
۱. یک دوم ترکه ۲. یک سوم ترکه ۳. یک چهارم ترکه ۴. یک هشتم ترکه ۲۶- کدام یک از مذاهب خمسه در مسئله «من ترک بنتا وآخاً لابوین آولاب» گفته اند : المال کله للبنت ولاشی للاخ؟
۱. حنفیه ۲. مالکیه ۳. امامیه ۴. شافعیه ۲۷- در مسئله «من ترک آبا و اماً و زوجه»، سهم الارث اما به نظر امامیه از ما ترک (۱۲) چقدر خواهد بود؟
3 . r 4 Y. 5 。ャ 6 . )
12 12 T2 T2
۲۸- در مسئله «من ترک بنتاً وابن عم لابوین آولاب و عماً لام»، به نظر اهل تسنن (چهارمذهب) سهم الارث بنت چقدر است؟
6 * 1 ٢. المال كله لليقت .x 1 . ) 12 4. 2 W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
.
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۱۹- سهم زوجه اگر برای زوج فرزندی باشد چقدر است؟
۱. نصف ۲. ربع ۳. سدسی " . ثمن ۲۰- کدام یک از مذاهب خمسه حدیت طاووسی در باب تعصیب را منکر شده اند؟
۱. حنابله ۲. حنفیه ۳. مالکیه ۴. امامیه ۲۱- در کدام یک، حجاب از اصلی ارث می باشد؟
۱. وارثی از نصیب اعلی محروم شده باشد ۲. وقتی پدر، جد را از ارث حاجب باشد
۳. حاجب محجوب را از بخشی از ارث محروم کند ۴. فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل گردد
۲۲- نظر کدام یک از مذاهب خمسه است که گفته اند: الام کالاب تمنع الاجداد والجدات والاخوهٔ والاخوات من جمیع الجهات؟
۱. امامیه ۲. شافعیه ۳. حنفیه ۴. مالکیه
۲۳- کدام یک حاجب از بعضی ارت است ؟
ا. ولاء عتق ۲. دائی نسبت به دائی زاده
۳. برادران نسبت به برادرزادگان ۴. فرزند نسبت به والدین ۲۴- کدام یک از مذاهب خمسه گفته اند: لاتوارث بین ولد الزنا و امه الزانیه ؟
۱. حنفسه ۲. امامیه ۳. شافعیه ۴. مالکیه ۲۵- سهم الارت مادر متوفی وقتی که تنها وارث باشد، چقدر است؟
۱. یک دوم ترکه ۲. یک سوم ترکه ۳. یک چهارم ترکه ۴. یک هشتم ترکه ۲۶- کدام یک از مذاهب خمسه در مسئله «من ترک بنتا وآخاً لابوین آولاب» گفته اند : المال کله للبنت ولاشی للاخ؟
۱. حنفیه ۲. مالکیه ۳. امامیه ۴. شافعیه ۲۷- در مسئله «من ترک آبا و اماً و زوجه»، سهم الارث اما به نظر امامیه از ما ترک (۱۲) چقدر خواهد بود؟
3 . r 4 Y. 5 。ャ 6 . )
12 12 T2 T2
۲۸- در مسئله «من ترک بنتاً وابن عم لابوین آولاب و عماً لام»، به نظر اهل تسنن (چهارمذهب) سهم الارث بنت چقدر است؟
6 * 1 ٢. المال كله لليقت .x 1 . ) 12 4. 2 W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۲۹- نظر کدام یک از مذاهب خمسه در بحث ولد ملاعنه این است : لورجع الاب، واعترف بالابن بعد الملاعنه ورث الابن من الاب ، ولایراث الاب من الابن ؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. حنابله ۴. حنفیه
۳۰- در مسئله «من ترک ابن بنت و بنت ابن» ، سهم الارث ابن بنت به نظر امامیه و مذاهب چهارگانه به ترتیب کدام یک می
باشد ؟ -- 1 f 2 1 . " -- 1 。ャ 1 1 . ) హొ-క్లై 3 * 3 హొ- 3 - 2
W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۳۷۷
۲۹- نظر کدام یک از مذاهب خمسه در بحث ولد ملاعنه این است : لورجع الاب، واعترف بالابن بعد الملاعنه ورث الابن من الاب ، ولایراث الاب من الابن ؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. حنابله ۴. حنفیه
۳۰- در مسئله «من ترک ابن بنت و بنت ابن» ، سهم الارث ابن بنت به نظر امامیه و مذاهب چهارگانه به ترتیب کدام یک می
باشد ؟ -- 1 f 2 1 . " -- 1 。ャ 1 1 . ) హొ-క్లై 3 * 3 హొ- 3 - 2
W. V./V. M.Y.. AY نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :