نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳
۱- کدام گزینه از ارکان علم فقه نمی باشد؟ ۱. موضوع ۲. مبادی ۰۳ مسائل ۴ - تصدیقات و تصورات ۲- در مواردی که حکم عقلی وجود دارد اما شرع نیز حکم می کند حکم شرع چه نوع حکمی است؟ ۱. حکم ارشادی ۲. حکم مولوی ٠٢ حکم تنزيهی ٠٢ حکم مولوی تنزيهی ۳- کدام دلایل مبنای حجیتشان نوعا کاشف از واقع هستند و از سوی شارع حجیت یافته اند؟ ۱. اصلی ۲. امارات ۳. استصحاب ۴. احتیاط ۴- سلطه ای که برای شخصی بر شخصی دیگر یا مال یا شیع جعل و اعتبار می شود چه نام دارد؟ ۱. حکم ۲. مقتظ ۳. حق ۴. شرط
۵- کدام مورد از حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقلی ارادی است؟
۱. حق قذف أ : حق قسم ۳. حق تحجیر ". حق خيار ۶- کدام گزینه از ویژگی های حکم نمی باشد؟ ۱. عدم امکان تعهد به سلب آن ۲. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاصی ۴. امکان نقل و انتقال آن
۷- هر گاه در حکم یا حق بودن موردی تردید شود و از مفاد ادله هیچ کدام از آن دو احراز نشود مرجع چیست؟ ۱. آثار حق ۲. آثار حکم ۳. مقتضای اصول و قواعد عامه ۴. مقتضای آثار حق و آثار حکم ۸- عبارت « بی شک قاعده اید از ....... است ، نه از .........» را با گزینه مناسب کامل کنید. ۱. اصولی - امارات ۰۲ امارات معتبر موضوعی - نه از اصول
۳ - اصول معتبر - امارات معتبر موصوعی ۴ - اصول عملی - امارات
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۱۰ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳
۹- در حالتی که معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه و مشخص نیست از اموال طلق است یا نه اقتضای قاعده اید کدام است؟ ۱. در این مورد اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می داند.
۲. در این مورد اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه ید را دلیل مالکیت نمی داند.
۳. به دلیل جریان استصحاب، استصحاب حاکم است.
۲. به دلیل قاعده غلبه استصحاب حاکم است.
۱۰- دیدگاه امام خمینی (ره) درباره حاکمیت ید در منافع کدام است؟ ۱. قاعده اید در منافع اعتبار ندارد.
ャ。 ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیزهایی است که عقلا برایش اعتبار قائلند زیرا منشا آن محقق گردیده پس ید در منافع اعتبار دارد.
۳. متبادر از لفظ ید استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و منافع بر اموری است که هنوز ایجاد نگردیده و ید حاکم نیست.
۰۴ید استیلا بر عین است اگر منفعت عین استیفا شده باشد ید حاکم است و اگر غیر مستوفات باشد ید حاکم نیست.
۱۱- قاعده اید در کدام مورد حاکم نیست؟
۱. حقوق ٢. اعراض و انساب ۳. منافع ۴. عین
۱۲- دیدگاه مشهور فقها در تعداد ایادی بر مالی واحد کدام است؟ ۱. مقتضای ادله و اماریت ید این است که تمام مالی تحت ید متعلق به ذوالید باشد و برای تصرفات غیر، محلی باقی نماند و ید حاکم ۲. تعداد ایادی موجب تعارض و در نتیجه سقوط کلیه ایادی است. ۰۳ید استیلای خارجی بر مال است و کسر مشاع از مال در خارج عینیت ندارد.
۴. تعداد ایادی بر مال واحد، دلالت بر مالکیت مساوی صاحبان ید به نحو اشاعه می کند.
۱۳- جهل و عمد در تحقق ضمان در قاعده ضمان ید چگونه است؟ ۱. جهل ضمانت را بر می دارد. ۲. عمد ضمانت را بر می دارد. ۳. جهل و عمد ضمانت را بر می دارد.
۴. مبنای این مسئولیت وضع ید است چه جاهلانه باشد و چه بصورت عمد شخصی ضامن است.
صفحه ۲ از ۵
اعت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳ ۱۴- وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض می کند شامل کدام ید می شود؟ ۱. ید امانی ۰۲ید ضمانی عدوانی
۰۳ید ضمانی غیر عدوانی ۰۴ید امانی ضمانی غیر عدوانی
۱۵- آیا ضمان ید موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف می شود نظر مشهور فقهای امامیه کدام است؟
۱. غاصب ضامن منافع نیست. ۲. غاصب ضامن منافع است. ۳. بستگی به جهل غاصب دارد. ۴. بستگی به عمد غاصب دارد.
۱۶- در قاعده ضمان ید مورد منافع غیر مستوفات نظر مشهور امامیه کدام است؟
۱. شخصی ضامن نیست. ۲. تنها در مقبوضی به عقد فاسد ضامن است.
۳. تنها در تصرف عدوانی و عدم النفع ضامن است. ۴. قائل به ضمان هستند. ۱۷- هر گاه مالی مورد استیلا، ناقصی و یا معیوب شده باشد، غاصب باید کدام مورد را انجام دهد؟
۱. علاوه بر رد عین، ارش به صاحب مالی پرداخت کند. ۲. بدل حیلوله بپردازد.
۳. ضامن پرداخت مثل است. ۴. ضامن پرداخت قیمت است. ۱۸- امین ضامن نیست مگر با تعدی و تفریط بیان کننده کدام قاعده است؟
۱. اتلاف آ ، تسبیب ۳. ید ۴. استیمان ۱۹- کدام مورد از عناصر ید امانی نمی باشد؟
۱. وجود اذن مالک ۲. وجود اذن قائم مقام قانونی مالک
۳. عدم اذن مالک " : منظور نشدن عوض ۲۰- در کدام مورد متصرفی که با اذان مالک در مالا تصرف کرده در فرضی تلف ضامن است؟
۱. ماخوذ بالسوم ". يد محسن ". يد مستودع ". يد مستعير ۲۱- در عقودی نظیر وکالت، ودیعه و مضاربه اگر طرف معامله که مال در دست وی قرار گرفته با تعدی و تفریط مال تلف شود
رابطه حقوقی ناشی از عقود فوق چگونه است؟
۱. مختل نمی گردد.
۲. مختلی می گردد.
۳. در وکالت مختل و در ودیعه و مضاربه مختل نمی گردد.
۴. در وکالت مختل نمی گردد اما در ودیعه و مضاربه مختل می گردد.
■・)%い・ハ・Y・YY・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۵***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳
۲۲- اگر در مساله تعدی تفریط بین مالک و متصرف امین مرافعه ای پیش آید و در دادگاه مطرح شود حکم چیست؟
۱. مالک باید بر تعدی و تفریط متصرف اقامه بینه کند چون متصرف در مقام منکر است.
۲. متصرفا باید بر تعدی و تفریط خود اقامه بینه کند چون مالک در مقام مدعی است.
۳. متصرفا به واسطه قاعده استیمان ضامن است.
۲. متصرفا به واسطه قاعده ضمان ید ضامن است. ۲۳- هر گاه نفس مال از بین نمی رود بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می شود چه نوع اتلافی صورت گرفته است؟
۱. اتلاف حقیقی ۲. اتلاف حکمی ۳. اتلاف سببی ۴. اتلاف وضعی ۲۴- مهمترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار کدام دلیل است؟
۱. اجماع ۲. کتاب ۳. عقلی آ. سنت ۲۵- نظریه مورد اختیار در معنای ضرر و ضرار در منابع اسلامی کدام مورد است؟
۱. شامل کلیه خسارت های وارد بر دیگری، سوء استفاده از حق
۲. نقصی در حق، مجازات
۲. خلاف نفع، زیان زدن اردادی
" سوء حال، ضرر رساندن متقابل دونفر ۲۶- از دیدگاه چه کسی در جمله لاضرر، نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع ؟
۱. شیخ انصاری ۲. محقق خراسانی ۳. شریعت اصفهانی ۴۔ مرحوم نراقی ۲۷- کدام مورد نظریه امام خمینی (ره) در قاعده لاضرر را بیان می کند؟
۱. مقصود از ضرر، ضرر غیر متدارک است.
۲.لا در مقام نهی است.
۳. حکم ضرری در دین اسلام نیست.
۴. حکم مذکور از جمله احکام حکومتی رسول اکرم (ص) محسوب می شود. ۲۸- در کدام مورد قاعده غرور جاری می شود؟
ا. غار عالم، مغرور عالم ۲. مغرور عالم، غار جاهلی
۳. غار جاهلی، مغرور جاهلی " . غار عالم، مغرور جاهل
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۱۰ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :