نمونه سوال درس عربی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس عربی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : عربی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۶
۱- کدام حرکت، بالای حرف نوشته می شود؟ ۱. فتحه ۲. کسره ٠٢ ضمه و سکون و کسره ۴. فتحه و ضمه و سکون
Y– کدام دو اسم دهی باشند ؟
۱. کان - کتاب ۲. یوسف - اسد ۳. کان - کتب ۴. کان - جمیل ۳- کدام دو از علامات فعلی می باشند؟
۱. جر و اضافه ۲. لم و اضافه ٢. تاء فاعل وتاء تأنيث ۴. ال و نون تأکید ۴- کدامیک رباعی مجرد می باشد؟
۱. یکرم ۲. فاعلی ۳. افعوعلی ۴. یدحرج ۵- کدام فعلی سالم می باشد؟
۱. نصر ۲. مدت ۳. اکل ۴. وجد ۶- کدام دو فعلی لازم اند؟
۱. کتب - شبع ۲. اکرم - قذار ۳. اکلی - طالی " شجع – شبع ۷- در مضارع مجهول، حرف ماقبلی اخر چه حرکتی دارد؟
۱. کسره ۲. فتحه ۳. ضمه ٢. سكون ۸-فعل امر متصل به نون تاکید مثل اکرمن ، مبنی بر چیست؟
) ... سکون ۲. ضمه .Y . کسره ۴. فتحه ۹- کدام یک، دو فعلی مضارع را جزم می دهد؟
۱. کیفما ۲. لما ۳. لام امر ۴. لن ۱۰- ندا و تنوین علامت برای چه می باشند؟
۱. هر دو فعلی ۲. هر دو اسم ۳.فقط اولی برای اسم ۴. فقط دومی برای اسم ۱۱- کریمه چگونه کلمه ای است؟
۱. صفت مؤنث ۲. اسم مذکر ۳. اسم مذکر معنوی ۴ - اسم مؤنث معنوی ,γ.γ./γ.γ.γγΥγ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : عربی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۶
۱۲- طالبان چه حالتی دارد ؟
۱. مبنی ۲. منصوب ۳. مرفوع ۲. مجرور ۱۳- در عبارت «تنزه فرید قرب دجله» کدام یک علم می باشد؟
۱. تنزه ۲. قرب ۳. فرید - دجله ۴. تنزه - دجله ۱۴- الذی چگونه کلمه ای است؟
۱. موصول خاصی ۲. اسم اشاره ۳. موصول مشترک ٢. اسم جمع ۱۵- کدامیک مصدر میامی است؟
۱. مرسلی ۲. مجالسی ۳. مصر f رساله ۱۶- یعقوب چگونه کلمه ای است؟
۱. معدوله ۲. منتهی الجموع ۳۔ غیرمنصرف ۴. صفت مشابهه ۱۷- آخاک در چه حالتی است؟
۱. رفعی آ ، نصبی ۳. جری ۴. رفعی و نصبی ۱۸- کدامیک از حروف مشترکه بین اسم و فعال است؟
۱. الی ۲. حتی ۳. حاشا ۴. اذن ۱۹- در «المؤمن فاز» فاعلی چگونه است؟
۱. ظاهر ۲. بارز ۳. مستتر " . مؤول بالصريح ۲۰- کدام گزینه صحیح است؟
ا. الطالب مجتهد ۲. الطالبات مجتهد ۳. الطالبان مجتهد تان ٢. الطلاب مجتهدان
γ.γ./γ.γ.γγΥγ,
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :