نمونه سوال درس حقوق کار نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق کار نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۶
۱- اساس کدام مکتب ، بر لغو مالکیت فردی است؟
۱. کاپیتالیسم ". سرمایه داری ۳۔ کمونیسم ۴. اسلام ۲- قانون کار جزو کدام یک از قوانین زیر است؟
۱. تفسیری ۲. تکمیلی ۳ - نظم عمومی سیاسی ۴ - نظم عمومی اجتماعی ۳- به استناد کدام یک از مشخصات قانون کار هر نوع توافقی که بر خلاف آن و در جهت کاهش اختیارات کارگران باشد باطل
محسوب می شود؟
۱. حمایتی بودن ۲. امری بودن
۲. داشتن مفهوم اقتصادی و اجتماعی آ، انعطاف پذیر بودن
۴- تبعیت در کار اگر در چهار چوب سازمان اداری کارگاه با استفاده از امکانات آن در ساعت مقرر اداری و کاری که بر عهده کارگر است انجام شود، چه نوع تبعیتی است؟
۱. تبعیت فنی ۲. تبعیت حقوقی ۳۔ تبعیت اقتصادی ۴۔ تبعیت مطلو ۵- رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت چه مرجعی است؟
۱. دیوان عدالت اداری ۰۲ وزارت کار ۳. محاکم دادگستری ٠٢ ديوان عالی کشور ۶- پیمانهای دسته جمعی جزو کدام یک از منابع حقوق کار است؟
۱. منابع عرفی و شغلی ۲. رویه قضایی ۳. مصوبات قوه مجریه ۴. آیین نامه ها ۷- کدام یک از موارد زیر جزو منابع خارجی حقوق کار است؟
۱. آیین نامه ها ۲. تصویب نامه ها ۲. دکترین ۴. توصیه نامه ها ۸- در قانون مدنی ایران و فرانسه استفاده از کار و عمل دیگری در چه قالبی به رسمیت شناخته شده است؟
۱. اجاره ۲. حق السعی
۳. قرارداد کار ۰۴ پیمانهای دسته جمعی
۹- موضوع کدام یک از قرار دادهای زیر محصول و نتیجه ی کار است؟
۱. قرار داد کار ۰۲ قرار داد مقاطعه کاری ۳. عقد وکالت ۴. عقد شرکت
\.\YʻY .\.\[ .\.\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق کار رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۶ ۱۰- قرار داد کار در کدام صورت زیر نافذ است؟
۱. در صورت اشتباه ۲. در صورت اکراه
۰۳ در صورت اضطرار ۴. در صورت عدم اهلیت طرفین ۱۱- حد اکثر مدت دوره آزمایشی کار برای کارگران ماهر و دارای تخصصی بالا چقدر است؟
۱. یک ماه ۲. دو ماه ۳. سه ماه ۴. شش ماه ۱۲- چنانچه فردی با سن کمتر از ۱۵ سال در کار گاهی مشغول به کار شود، و کارفرما از پرداخت دستمزد او خود داری کند این
کارگر برای دریافت اجارت المثل کار خود باید به چه مرجعی مراجعه کند؟
۰۱ هیات تشخیص ۲. هیات حل اختلاف ۳. دیوان عدالت اداری ۴. دادگاههای دادگستری ۱۳- در چه صورتی قرارداد کار تعلیق شده و حقوق و مزایای ایام تعلیق نیز به کار گر تعلق نمی گیرد؟
۱. شرکت داوطلبانه در جبهههای جنگ ۲. اخراج غیر موجه
۳، مرخصی استعلاجی ۴. مرخصی بارداری و زایمان
۱۴- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیصی باید اخراج شود، در اعتراض به این تصمیم در چه مرجعی باید اقدام به طرح دعوی نماید ؟
۱. هیات حل اختلاف ۲. دیوان عدالت اداری ۳. محاکم دادگستری ۴. استانداری ۱۵- بر طبق قانون کار تشخیصی مواجه بودن یا غیر موجه بودن اخراج کارگر با کدام موارد زیر است؟ ۱. ادارات کار ۲. هیات تشخیصی ۲. شورای اسلامی کار ۴. هیات حل اختلاف
۱۶- در صورت توافق تشکل کارگری مربوطه و کارفرما راجع به تعدیل نیروی انسانی مازاد، بابت هر سال سابقه کار چه حقی به کارگر پرداخت خواهد شد؟
۱. یک ماه آخرین مزد و مزایا برای هر سال سابقه کار ۴۰۰۲ روز آخرین مزد و مزایا برای هر سال سابقه کار
۳. دو ماه آخرین مزد و مزایا برای هر سال سابقه کار ۴۵۰۴ روز آخرین مزد و مزایا برای هر سال سابقه کار ۱۷- حد اکثر ساعات کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی چند ساعت در هفته است؟
۱. ۴۴ ساعت ۲. ۳۶ ساعت ۳. ۴۰ ساعت ۴. ۳۰ ساعت
۱۸- حد اکثر مرخصی تحصیلی برای کارگران چقدر است؟
۱. ۴ سالی ۲. ۳ سال ۳. ۲ سال ۴. یک سال
\.\. [\.\. YʻY\.نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق کار رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۶ WA— کدام مرخصی جزو مرخصی استحقاقی کارگران محسوب می شود؟
) ... مرخصی استعلاجی Y مرخصی تحصیلی
۳. مرخصی به منظور ادای فریضه حج واجب ۴. مرخصی ازدواج دایم ۲۰- در صورتی که کار بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد چه نام دارد؟
۱. حق السعی ۲. کار مزد ۳. مزد مبنا ۴. کار مزد ساعتی
\.\. [\.\. YʻY\.نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :