نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه تطبیقی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۳
۱- از دیدگاه امامیه هر کسی واجبی مانند نماز و خمسی و زکات و حج را ترک کند، چه حکمی دارد؟ ۱. حبس ابد می شود ۲. کشته می شود ۳. به تشخیص حاکم شرع تأدیب می شود ۴. ملزم می شود کفاره آن را بدهد ۲- از دیدگاه امامیه وقت اختصاصی نماز ظهر کدام است؟ ۱. پس از زوال خورشید به مقدار خواندن نماز ۲. آخر روز به مقدار ادای نماز ظهر ۳. از زوال خورشید تا زمانی که سایه هر چیز به اندازه خودش شود آ، از هنگام افزودن شدن سایه خورشید از اندازه اصلی خود تا غروب ۳- نظر اکثر امامیه در رابطه با نوع پوشش زن در برابر زنهای مسلمان دیگر و در برابر مردان محرم غیر از شوهر چیست؟ ۱. باید تمام بدن خود را از زنان دیگر و محارم مرد خود بپوشاند ۲. باید تمام بدنش را مگر اطراف بدن خود را بپوشاند واجب است زن بین ناف تا زانوی خود را بپوشاند عورتین خود را از زنان دیگر و محارم مرد خود بپوشاند
۴- در آیه شریفه: «ولا یبدین زینتهن الاً ما ظهرمنها» مراد از «ما ظهرمنها» چیست؟
۱. سر و صورت ۲. صورت و دو دست تا مچ
۳. سینه ها ۴. موها ۵- دیدگاه حنابله در باره پوششی صغیر(کسی که به سن بلوغ نرسیده است) چیست؟ ۱. برای کودک قبل از چهار سالگی پوشش وجود ندارد
۲. برای کودک قبل از هفت سالگی پوشش وجود ندارد
۰۳ پوشش از کودک ممیزی که آنچه می بیند و توصیف می کند واجب است
۲. تا قبل از سن بلوغ پوشش واجب نمی باشد
صفحه ۱ از ۴
2.).Y.Y. (Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۳
۶- به اتفاق همه مذاهب اسلامی پوشش بدن در حال نماز چقدر است؟ ۱. آن مقدار از بدن که واجب است آن را از نامحرم در غیر از نماز بپوشانند باید پوشیده شود واجب است از فرق سر تا سر زانوها پوشیده شود ۳. در حال نماز تمام بدن حتی اطراف بدن مانند دست و صورت واجب است . در مردها پوشش عورتین و در زنها پوشش تمام بدن حتی اطراف بدن مانند دست و صورت واجب است ۷- حکم وجود خونی که کمتر از یک درهم و در یک جای لباس جمع باشد به هنگام نماز از دیدگاه امامیه چیست؟ ۱. موجب بطلان نماز است ۲. موجب بطلان نماز نیست ولی باید بعداً نماز اعاده شود ۳. مورد بخشش است ۲. اگر موجب عسر و حرج باشد تطهیر آن ضرورت ندارد ۸- کدام گزینه بیان کننده دیدگاه امامیه و مذاهب چهارگانه در خصوص مکان نماز گزار است؟ ۱. مذاهب چهارگانه می گویند طهارت محلی سجده کافی است و امامیه می گویند طهارت تمام مکان نمازگزار لازم است
۲. مذاهب چهارگانه می گویند مکان نماز گزار باید از تمامی نجاسات تر و خشک پاک باشد و امامیه تنها پاک بودن مکان سجده را کافی
دانسته اند ۳. مذاهب چهارگانه و امامیه می گویند طهارت محل سجده کافی است ۴. مذاهب چهارگانه و امامیه می گویند طهارت محل نماز گزار لازم است ۹- کدام گروه نماز واجب در درون کعبه را جایز نمی دانند؟
۱. امامیه و حنبلیه ۲. امامیه و حنفیه ۳. امامیه و شافعیه ۴. مالکیه و حنبلیه
۱۰- اذان در چه سالی تشریع شد؟
۱. سال اول هجرت ۲. سال چهارم هجرت " رسال سوم بعثت ۴. سال قبل از هجرت
۱۱- یکی از شرایط اذان که مورد اتفاق مذاهب می باشد موالات است، موالات در اذان به چه معنایی است؟
۱. بلند خواندن ۲. فاصله زیاد نیانداختن بین کلمات
۳. با صوت خواندن " مرد بودن مؤذن ۱۲- کدام یک از فرق اسلامی دو بار تکرار اذان را سنت دانسته اند؟
۱. مالکیه و حنفیه ۲. شافعیه وحنابله ۳. امامیه و شافعیه ۴. مالکیه و شافعیه
۱۳- بیان دو بار «حی علی خیر العملی» در اذان و اقامه مطابق دیدگاه کدام گروه است؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. حنفیه ۴. حنابله
2.).Y.Y. (Y.Y.Y صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۳
۱۴- تکفیر در اصطلاح شیعه با کدام یک از اصطلاحات زیر هم معنی است؟
۱. تکتفا ۲. جهر ۳. اخفات ۴. نست ۱۵- در عبارت «و اشترط الحنفیه والامامیه ان یکون المکان فارآ» معنای عبارت «فارآ» چیست؟
۱. پاک بودن ۰۲ متحرک بودن ۳. غصبی نبودن ۰۴ ثابت بودن ۱۶- دیدگاه فقهاء در رابطه با لفظ یا الفاظ نیت در نماز چیست؟
۱. نیت دارای الفاظ مخصوصه است که لازم است مراعات شود
آن در نیت بیان لفظ خاصی مورد نظر نیست
۲. در بیان الفاظ نیت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد
۴. نیت دارای الفاظ مخصوصه است و رعایت آن الزامی نیست ۱۷- به اتفاق فقهای اسلامی قیام (ایستادن) در نمازهای واجب در چه زمانی واجب می گردد؟
۱. قبل از تکبیره الاحرام تا سجود ۲. از ابتدای تکبیره الاحرام تا رکوع
۳. هنگام تطهیر نمودن ۲. به هنگام نیت کردن ۱۸- بیشتر فقهای کدام مذهب تکتف را موجب بطلان نماز می دانند؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. حنابله ۴. شافعیه ۱۹- کدام گروه از فقها در رکوع طمأنینه را واجب ندانسته اند؟
۱ . مالکیه ۲. شافعیه ۳. حنابله ۴. حنفی
۲۰- حکم تشهادی که بعد از رکعت دوم نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر خوانده می شود از نظر فقهای امامیه و حنابله چیست؟ ۱. عدم وجوب ۲. استحباب ۳. اباحه ۴۔ وجوب ۲۱- حکم شک در نمازهای دو رکعتی مانند نماز صبح و نماز مسافر و نماز عیدین از دیدگاه امامیه چیست؟ ۱. نماز باطل است ۲. نماز صحیح است ۳. بنابر اکثر گذاشته می شود ۴. بنا بر اقلی گذاشته می شود ۲۲- کدام یک از مذاهب زیر برگزاری نماز جمعه در غیر مسجد را صحیح نمی دانند؟
۱. شافعیه ۲. امامیه ۳. مالکیه ۴. حنفیه
Y.Y. (Y.Y.Y.).2
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۴
***
. ■ ■ دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : فقه تطبیقی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۳
۲۳- دیدگاه امامیه در خصوص حکم نماز آیات ( خورشید و ماه گرفتگی) چیست؟
۱. مستحب مؤکد ۰۲ واجب عینی ۳. استحباب ۴. واجب کفایی ۲۴- صلاه الاستسقاء ثابته بناصی الکتاب والسنته و قیام الاجماع، مراد کدام گزینه است؟
۱. نماز جمعه ۲. نماز عیدین ۳. نماز قضاء ۴. نماز طلب باران ۲۵- از دیدگاه امامیه هر گاه کسی قضای نماز شکسته داشته باشد باید آن را چگونه بخواند؟
۱. باید صحیح بخواند ۲. باید شکسته بخواند
۲. بین صحیح و شکسته مخیر است ۴. تنها در صورتی که در سفر قضاء کند باید شکسته بخواند ۲۶- از دید کاه کدام گروه نیابت گرفتن در نماز و روزه از مردگان جایز می باشد؟
۱ . مالکیه ۲. حنفیه ۳. شافعیه ۴. امامیه ۲۷- از دیدگاه مالکیه چه کسی برای امامت نماز جمعه مقدم است؟
۱. سلطان یا نایب سلطان آ، کسی که فقیه تر است
۳. کسی که با تقوی تر است ۴. کسی که عالم تر است ۲۸- شکسته خواندن، اختصاصی به چه نمازهایی دارد؟
۱. همه نمازها ۲. نمازهای سه و چهار رکعتی
۳. نمازهای دو رکعتی ۴. نمازهای چهار رکعتی ۲۹- از دیدگاه امامیه کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و سپس مسافرت کند، حکم نمازش چیست؟
۱. باید صحیح بخواند ۰۲ هم باید شکسته بخواند و هم صحیح
۳. باید شکسته بخواند ۴. بین اتمام و قصر مخیراست
۳۰- کدام یک از فقهای زیر در سفر هم جمع بین دو نماز را صحیح ندانسته است؟
۱ . مالک ۲. شافعی ۳. احمد حنبلی ۴. ابوحنیفه
Y.Y. (Y.Y.Y.).2
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :