نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 رشته الهیات نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 رشته الهیات نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
دانشکاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۲
۱- کارمند دولت که در خارج از وقت اداری به تجارت اشتغال دارد...
. در صورتی تاجر محسوب می شود که تجارت شغل اصلی او باشد در صورتی تاجر محسوب می شود که تجارت شغلی معمولی او باشد
اگر مدیر اداره ی متبوع وی قبول کند، تاجر محسوب می شود
۱. تاجر محسوب می شود

Y.
۲- اگر براتگیر روی آن بنویسد «خدا برکت دهد» و آنرا امضاء کند ، برات چه حکمی پیدا خواهد کرد؟
۲. موجب خروج آن از اسناد تجارتی می شود
۰۴قبولی مشروط است
۱. نکول محسوب می شود
۰۳قبولی محسوب می شود
۳- کدام یک از موارد زیر مشمول عنوان تحصیل مالی (مذکوردربند یک ماده ۲ قانون تجارت) می باشد؟
۲. ارث
f استخراج فلزات از معادن
۱. هبه
۳. صلح
۴- دلالی اموال غیر منقول چه نوع عملیات تجاری است؟
۲ - عملیات تجاری ذاتی است
آ ، عملیات تجاری مطلق است
۱. عملیات تجاری تبعی است
۰۳ عملیات تجاری حکمی است
۵- کدام یک از اعمال تجارتی زیر محتاج تکرار و استمرار است تا معاملات تجارتی محسوب شود؟
۲. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری
٠٢ معامله برواتی
۱. تصدی به حمل و نقل
۲. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
?— اگر قبولی برات بدون تاریخ نوشته شود ضمانت اجرای آن چیست ؟
۲. تاریخ به توافق تعیین می شود
آن به تاریخ رویت محسوب می شود
۰ برات محسوب نمی شود
۳. نکول شده محسوب می گردد
----- ۷- حق العمل کار کسی است که
۱. به اسم خود و به حساب دیگران معاملات تجاری انجام دهد
۲. به اسم آمروبه حساب خود معاملات تجاری انجام دهد
۳. به اسم و حساب دیگری معاملات تجاری انجام داده و حق العمل دریافت کند
۴. برای خود عملیات تجاری انجام دهد و حق العمل مشخصی را محاسبه کند
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۱۳۷
***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی
- - - - مرکز آزمون و سنجش منابع حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۲
۸- اگر موضوع شرکت سهامی خرید و فروش اموال غیر منقول باشد، شرکت چه نامیده می شود؟ ۰ تجارتی محسوب می شود ۲. اگر به عنوان شغلی معمولی انجام شود تجارتی است
f ۲. اگر شرکاء موافقت کنند تجارتی محسوب می شود
غیرتجارتی است ۹- کدام یک از اشخاصی زیر تاجر محسوب می شود؟
١. قائم مقام تجارتی ۲. وکیل دادگستری
.Y . پزشک f متصدی نمایشگاه عمومی ۱۰- کدام یک از دفاتر چهارگانه ی تاجر نیازی به امضای نماینده ی ثبت ندارد؟
۱. دفتر کلی ۲. دفتر روزنامه ۳. دفتر کپیه ۴. دفتر دارایی (ترازنامه) WW— مدیران شرکت سهامی توسط کدامیک از موارد زیر انتخاب می شوند؟
۱۔ مجمع عمومی موسس آ : مجمع عمومی عادی
f
۳. مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی موسسی و عادی
۱۲- دفاتر تجاری چه نوع سندی است؟
۱. سند رسمی هستند ۲. سند عادی هستند
۰۳ در حکم اسناد لازم الاجرا هستند آن در حکم سند رسمی هستند ۱۳- حقی که مالک قبل از ورود مستأجر به یک ملک تجاری از او مطالبه می کند..........و حقی که مستأجر بعد از مدتی که ملک
تجاری را در تصرف خود دارد، برای انتقال آن به دیگری، مطالبه می کند ................است:
۱. سر قفلی -حق کسب و پیشه ٢ ، سرقفلی_سرقفلی
۳. حق کسب و پیشهسر قفلی ۴. حق کسب و پیشه حق کسب و پیشه
۱۴- در چه صورتی شرکت به در خواست هر ذی نفع و با حکم دادگاه منحل می شود؟ ۱. در صورت ورشکستگی
در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد

y
، وقتی که انجام موضوع شرکت غیر ممکن شده باشد
*
در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد
W"ו ו. ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۵
***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی - - - ز آزمون و سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۲
۱۵- اندوخته قانونی تا چه میزان اجباری است؟
۱. تا معادل ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت ۲. تا معادل ۳۵ درصد از کل سرمایه شرکت
۳. تا معادل ۱۰ درصد از کل سرمایه شرکت ۲. تا معادل یک بیستم از کل سرمایه شرکت -ωl....................۱۶- پذیره نویسی مختص شرکت های
۱. نسبی ۲. سهامی خاص ۳. سهامی عام ۴. تضامنی
۱۷- در اسم شرکت با مسئولیت محدود اگر عبارت «با مسئولیت محدود» قید نشود ضمانت اجرای آن در مقابل اشخاص ثالث
۱. ضمانت اجرا ندارد شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود * شرکت سهامی عام محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود شرکت سهامی خاص محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود ۱۸- انتقال سهام با نام در چه صورتی معتبر است؟ ۱. پس از ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت ۲. صرفا با قبضی و اقباضی
۳. از طریق ظهرنویسی ۴. پس از تنظیم سند رسمی ۱۹- مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از:
۱. مجامع عمومی عادی و فوق العاده ۲. مجامع عمومی عادی و عادی به نحو فوق العاده
۰۳ مجامع عمومی مؤسسی، عادی و فوق العاده ۲. مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده ۲۰- اصلاح طرح اساسنامه از اختیارات کدام مجمع است؟
۱. مجمع عمومی فوق العاده ۲. مجمع عمومی عادی
۲. مجمع عمومی عادی به نحو فوق العاده ۴ - مجمع عمومی مؤسس
۲۱- درشرکت سهامی هیأت مدیره از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟
۱. صاحبان سهام ۲. مؤسسان شرکت ۳. کارکنان شرکت ۴. اشخاص حقیقی و حقوقی W"ו ו. ו. ו. ון. ו. ו
***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق تجارت ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۲
۲۲- معامله ی اعضای هیأت مدیره شرکت با همان شرکت چه حکمی دارد؟ ۱. در هر صورت باطل است ۲. فقط بایستی به تصویب هیأت مدیره برسد ۳. بایستی به تصویب هیأت مدیره و بازرس شرکت برسد ۴. علاوه بر تصویب هیأت مدیره بایستی به تصویب مجمع شرکت نیز برسد ۲۳- کدام یک از سهام زیر در حکم اسناد در وجه حامل مثل چک، سفته و برات است ۱. سهام بی نام ۲. سهام با نام ۳. سهام ممتاز ۴. سهام با نام و بی نام ۲۴- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود عبارت با مسؤولیت محدود قید نشود چه حکمی دارد؟
۱. در قبال اشخاص ثالث، شرکت نسبی محسوب می شود

۰ در قبال شرکاء ، با مسؤولیت محدود محسوب می شود ۰۳ در قبال اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می شود . در هر صورت شرکت با مسؤولیت محدود محسوب می شود ۲۵- انتقال سهم الشر که در شرکت با مسؤولیت محدود چگونه صورت می گیرد؟
۱. با موافقت هیأت مدیره
۰۲ فقط با تنظیم سند رسمی
۳. با ظهر نویسی دارنده سهم الشرکه
با موافقت اکثریت شرکایی که سه چهارم سرمایه را نیز داشته باشند و تنظیم سند رسمی
*
۲۶- عدم رعایت شرایط شکلی در صدور برات و سفته چه حکمی دارد؟ ۱. موجب خروج این اسناد از اعداد اسناد تجاری است
" در اعتبار تجارتی این اسناد بی تأثیر است
y
موجب خروج برات از اعداد اسناد تجارتی می شود ولی در سفته بدون تأثیر است
t
موجب خروج سفته از اعداد اسناد تجارتی می شود ولی در برات بدون تأثیر است
W"ו ו. ו. ו. ון. ו. ו
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :