نمونه سوال درس مباحثی از حقوق مدنی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مباحثی از حقوق مدنی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : (مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۸ ۱- ---- عقود بی نام را دارای وجاهت می داند . ۱. مشهور فقها ۲. قانون ۳. صاحب کتاب الفقه الاسلامی وادالته ۴. قانون ومشهور فقها ۲- وجوه ممیزه عقد وایقاع کدام است ؟ ۱. در ایقاع چند اراده و چند نفع است بخلاف عقد ۲. در عقود چند اراده وچند نفع است بخلاف ایقاع ۳. عقود از اسناد قضایی است بخلاف ایقاع ۲. ایقاع از اعمال حقوقی است بخلاف عقود ۳- عقود بر اساسی چگونگی انشاء به چند قسم تقسیم میشوند ؟ ۱. خیاری، لازم و جایز آ: تشریفاتی وغیر تشریفاتی " معوض وغير معوض " : منجز ومعلق ۴- علت بطلان معاملات پایاپای چیست ؟
۱. بخاطر جهت نامشروع ۲. این عقود باطل اتفاقی هستند
۳. این عقود منجز نیستند ۲. بخاطر عدم تبادل مال به مال و خروج از تعریف فقهی بیع ۵- در کدام مورد عاقد، قاصد نیز میباشد ؟ ۱. در صورتی که عاقد به هزل عقد را واقع سازد
ャ。 در صورتی که عاقد در حال مستی عقد را واقع سازد
۳. در صورتی که عاقد به غفلت عقد را واقع سازد
۴. در حالیکه حاکم او را برای پرداخت دیونش مجبور به فروش اموالش کند ۶- گزینه نادرست را مشخصی نمایید.
۱. اهلیت تمتع همان شایستگی فرد برای واجد حق بودن است ۲. صغار و مجانین اهلیت تمتع دارند ولی فاقد اهلیت استیفا می باشند ۳ - جنون به دو نوع اطباقی وادواری تقسیم می شود ۲. فعالیت حق تمتع مشروط به حیات صاحب حق نیست ۷- یکی از ارکان اهلیت، رشد است که مبنای --- دارد.
۱. عقلی ۲. عرفی ۲. اجتماعی ۴۔ شرعی
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۸
۸- چه کسانی دارای اهلیت استیفاء هستند ولی اهلیتشان کامل نیست ؟
۱. صغیر غیر ممیز وسفها ۲. مجانین واسفها ۳. سفها وصغار ممیز ۴. صغار وافراد رشید
۹- گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
۱. معاملات استقلالی محجورین به معنی اخصی صحیح است ۲. معاملات استقلالی محجورین به معنی اخص متزلزل وغیر نافذ است
۳. معاملات استقلالی محجورین به معنی خاصی نافذ است
۴. معاملات استقلالی محجورین به معنی خاصی متزلزل وغیر نافذ است ۱۰- هرگاه عدم مالیت مورد معامله مشکوک باشد، در صورت عرفی بودن، چه اصلی جاری می شود؟
۱. اصالهٔ الصحهٔ ٢. اصالة الفساد ۳. اصالهٔ الحقبقهٔ ۴. اصالهٔ الاباحهٔ ۱۱- در کدام عقد اگر مورد عقد به طور اجمالی معین باشد عقد صحیح است؟
۱. اجاره و عاریه ۲. مزارعه و ودیعه ۳. وکالت ۴. جعاله
۱۲- چرا اموال وقفی را نمی توان فروخت؟
۱. زیرا مشروعیت تصرف ندارند ۲. زیرا معلوم ومشخصی نیستند وبلکه برای عموم است
۲. زیرا قابل انتقال نیستند ۴. زیرا قابل تقسیم نیستند ۱۳- نظر مصنف در مورد جهت و علت معامله چیست ؟
۱. علت عقد میتواند متعدد باشد
۰۲ جهت را بی ارتباط با عقد وبلا اثر در آن می داند
۳. علت هر عقد ثابت ومادی ولی جهت آن معنوی و اختصاصی است
۲. هر عقد نمی تواند بیش از یک جهت داشته باشد ۱۴- نظر مصنف در مورد زمان انعقاد عقد ، مطابق با کدام نظریه است؟
۱. زمان اعلان قبولی ۲. نظریه اطلاع از قبول ۳. نظریه ارسالی آ. نظريه وصول
۱۵- در کدام مورد گرفتن وکیل صحیح می باشد ؟ ۱. شهادت، اقرار وصلح ۲. اجاره، ایلاء و عاریه " . حواله ، ضمانت ولعان ۰۴ طلاق ، قرض و وصیت
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۸
۱۶- گزینه صحیح را انتخاب نمایید. ۱. فقهای حنبلی به دلیل آیه قرآن عقد فضولی را مشروع می دانند ۲. هیچ یک از مذاهب اهل تسنن عقد فضول را نمی پذیرند ۳. فقهای شافعی وحنبلی قائل به مشروعیت عقد فضولی هستند
۲. فقهای مالکی قائل به مشروعیت عقد فضولی هستند
۱۷- را نه حه ده نظ قانه ٫۰۱ گذا، نماع، حا اذ عقد فذ از حه ۱ ه ۹ ع، ده ملکست طیف مقادا، داخ شاه د ؟ با توجه با دون داد آر دمای 2 خصولی از چه روزی با -- - می لسو ۱. از روز عقد ۲. از روز اجازه ۳. قانون گذار قائل به کشف حکمی است واز روز اجازه اذان تصرف میدهد
۴. قانون گذار قائل به ناقله بودن است واز روز عقد اذن تصرف می دهد
۱۸- اگر شرط ضمن عقد غیر مقدور باشد در چه صورت حق فسخ ایجاد می شود؟ ۱. شخصی که علیه او شرط غیر مقدور شده در همه حال حق فسخ دارد ۲. شخصی که علیه او شرط غیر مقدور شده در هیچ حال حق فسخ ندارد ۳. شخصی که علیه او شرط غیر مقدور شده اگر عالم باشد حق فسخ دارد آ، شخصی که علیه او شرط غیر مقدور شده اگر عالم نباشد حق فسخ دارد ۱۹- از تفاوتهای شروط بی فایده و غیر مقدور کدام است ؟ ۱. شرط بی فایده امکان عملی ندارد بخلاف غیر مقدور ۲. وجود شرط غیر مقدور وبی فایده به حکم حاکم بستگی دارد ۳. برشرط بی فایده بعد از اتیان منافع مترتب است بخلاف غیر مقدور ۴. برشرط بی فایده بعد از اتیان منافع مترتب نیست بخلاف غیر مقدور ۲۰- کدام یک از شروط زیر نا مشروع است ؟ ۱. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد ۲. شرطی که نفع عقلایی نداشته باشد ۳. فقط شرط مغایر با اخلاق حسنه ۴. شرط مغایر با اخلاق حسنه وشرط مغایر با قوانین امری ۲۱- با توجه به نظر مرحوم نائینی منظور از مقتضای ذات عقد کدام است ؟
۱. مدلول مطابقی عقد ۲. مدلول عقلی عقد ۳. مدلول التزامی عقد ۴۔ مدلول طبعی عقد
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۸
۲۲- مستند ماده زیر کدام است ؟:
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، فاسد ومفسد عقد است .
۱. آیه قرآن ۲. روایت از پیامبر اسلام (ص)
۳. عرف عقلا وآیه قرآن ۴. اجماع فقها
۲۳- شرط صفت در چه زمانی قابل اعمالی است ؟
۱. در صورتی که مورد عقد کلی فی الذمه باشد
۲. در صورتی که مورد عقد فقط عین معین باشد
۳. در صورتی که مورد عقد عین معین یا در حکم عین معین باشد
۴. در صورتی که موضوع عقد اختلافی نباشد
۲۴- از گزاره های زیر کدام صحیح است؟
۱. شرط صفت قابل اسقاط است
آ: تخلف از شرط صفت موجب حق فسخ برای مشروط له نیست
.Y . ذکر کمیت اکثرا، نقش اساسی در جهت صحت عقد دارد
۴. شرط خیار فسخ در نکاح جایز است
۲۵- در مشروعیت کدام مورد بین فقهای امامیه اختلاف است؟
۱. شرط صفت ۲. شرط نتیجه ۳. شرط فعلی " : شرط فعل وصفت
۲۶- شرطی که پیدایش عملی حقوقی مباحی را ملزوماتراضی مشترک متضمن خود قرار می دهد چه نامیده می شود؟
۱. فعلی ۲. نتیجه ۳. عملی ٢. وصف
۲۷- کدام شروط در حقوق ابران قابل اسقاط نمی باشند؟ ۱. شرط فعلی وشرط عملی ۲. شرط صفت ونتیجه
۳. شرط صفت وشرط فعلی ۴. شرط نتیجه وشرط فعلی
۲۸- در قانون مدنی ایران ، مخارج تادیه هر دین به عهده کیست ؟
۱. طلبکار ۲. با نظر دادگاه تعیین میشود
٠٢ مدیون ۴. طرفین قرارداد
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :