نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۵
۱- مجموع مباحث ارکان ، شروط و احکام عقد را چه می گویند؟
۱. فقه عقد یا نظریه عقد ۲. علم فقه ۳. قواعد فقه ۴. اصول فقه
۲- مالکیت و زوجیت چه نوع احکامی هستند؟
۱. تاسیسی ۲. امضایی ۲. مولوى ۴. تکلیف
۳- خبر واحد از مصادیق کدام مورد به شمار می رود؟
) ... اصل عملی Y. قاعده فقهی .Y . اماره حکمی f اماره موضوعی
۴- در اصطلاح اهل شرع واژه " شرط الناسی به معنای چیست؟
ا. خيار ۲. اماره ۳. حکم الناسی " عهد الناس
۵- کدام گزینه در مورد مانع" صحیح است؟
) ... امری است مطلق (نه وجودی و نه عدمی ) ۲. همان رافع است
.Y . امری عدمی است - امری وجودی است
۶- کدام حق قابل نقل اعم از تبرعی و معوضی است؟
۱. قذف ۲. تحجی « : قسم to خیار
۷- مثبتات اصلی چگونه است؟
۱. حجت وقابل اسقاط ۲. حجت وقابل نقلی ۳. حجت وقابل ارث ۴. حجت نیست
۸- مستند اصلی قاعده اید چیست؟
۱. بنای عقلا ۲. سیره ۳. اجماع ۴. روایات
۹- مبنای اماره بودن ید کدام است؟
۱۰- در تنازع ید ، بینه و استصحاب کدام مقدام اند ؟
ا. بينه ۲. ید ۳. استصحاب ۴. مساوی اند و مثل هم
\.\. [\.\. YʻY\. A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۵
۱۱- زمینی که احتمالا موقوفه باشد در دست آقای الف است حکمش چیست ؟
۱. از آن متولی وقف است ۲. مالکی ندارد
۰۳ید دلیل مالکیت آن است ۲. باید متولی حکم کند که مال کیست
۱۲- آقای الف فرشی در خانه خود می بیند و شک می کند که آیا به او تعلق دارد، حکم چیست؟
۱ . مالک ندارد ۰۲ید حاکمیت دارد ۳. امانت شرعی است ۴ - امانت ملکی است
۱۳- " گفت پیغمبر که دستت هر چه برد بایدش در عاقبت واپسی سپرد مبین کدام قاعده است؟
۱. یاد ۲. لاضرر ۳. استیمان ۴. ضمان ید
۱۴- علی در حدیث علی الید به چه معناست؟
۱. عهده ۲. مالکیت ۳. تسله ۴. امانت
۱۵- طبق حدیث علی الید در صورت جهل ، حکم چیست ؟
۱. ضمان وجود ندارد ۲. هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد
.*
مسئولیت مدنی وجود ندارد ۲. مسئولیت کیفری وجود ندارد
۱۶- عده ای از فقها بر خلاف مشهور در کدام مورد قائل به ضمان نمی باشند ؟
۱. در مطلق منافع مستوفات ۲. منافع مستوفات عدوانی
" . در منافع غير مستوفات ۴. در مقبوض به عقد فاسد
۱۷- در صورت ناقصی یا معیوب شدن مالی ، غاصب چه وظیفه ای دارد ؟
۰۱رد عین و ارش ۰۲رد عین فقط ۰۳رد ارشی فقط ۰۴رد بدل یا ارش
۱۸- گندم و گوسفند به ترتیب از مصادیق کدام مورد محسوب می شوند؟
۱. مثلی ، مثلی آ ، قیمی ، قیمی ۳. مثلی، قیمی ۴۔ قیمی ، مثلی
۱۹- اگر مالی بعد از غصب تلف شده باشد ، رابطه مالک با غاصبان چگونه است؟
۱. باید ضرر را بین آنها تقسیم کند ۲. باید از اولی بگیرد
۳. باید از آخری بگیرد ۴. حق دارد از هر کدام که خواست بگیرد
۲۰- کدام قاعده در حقیقت استثنایی بر قاعده ضمان ید است؟
ا. يد ۲. استیمان ۳۔ تسبیب ۴. لاضرر

\.\. [\.\. YʻY\. A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۵
۲۱- در کدام یک، دو عنصر اذن و مجانیت وجود دارد؟
۱. ید امانی ۰۲ید ضمانی عدوانی
۰۳ید ضمانی غیر عدوانی ۴. مقبوض به عقد فاسد
۲۲- نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف چیست؟
۱. در پدید آمدن ضمان، عمد و قصد دخالت ندارد ۲. عمد دخالت دارد
۳. قصد دخالت دارد ٢. هر دو دخالت دارند
۲۳- مستند قاعده تسبیب چیست؟
۱. فقط بنای عقلا ۲. فقط سیره ۳. فقط اجماع فقها ۴. اجماع فقها و اخبار
۲۴- مهم ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار چیست؟
۱. کتاب ۲. عقلی ۳. روایات ۴. اجماع
۲۵- نظر شیخ انصاری راجع به لا در لاضرر کدام است؟
).. در مقام نهی است ۰۲ به معنای مجازی استعمال شده
۳. یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام ۴. مقصود ضرر غیر متدارک است
የም– آقای الف جاهلانه دیگری را فریب داده کدام یک در مورد او صدق می کند ؟
۱. غار آ ، مغرور
۳. غار نیست چون عملش عمدی نیست ۲. غار نیست چون قصد نداشته
۲۷- هر مبیعی قبل از قبضی تلف شود از مال چه کسی تلف شده؟
。ャ ... )
بایع شتری بایع و مشتری ۴. مالک و مشتری
۲۸- عمده ترین دلیل اصلی صحت کدام است ؟
۱. بنای عقلا ۲. قرآن کریم ". سیره ۴. اجماع
۲۹- مفاد قاعده احترام مالی مردم چگونه است؟
۱. غالبا تاسيسی ۲. همیشه تاسیسی
۳. امضایی ۲. اگر مربوط به تکالیف است تاسیسی
\.\. [\.\. YʻY\. A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : قواعد فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۵
۳۰- قاعده اقدام کدام یک را شامل می شود ؟
۱. اقدام به زیان و اقدام به سود ۲. فقط اقدام به زیان
۳. اقدام به زیان و اقدام به ضمان ۴. فقط اقدام به ضمان
\.\. [\.\. YʻY\. A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :