نمونه سوال درس مسائل کلامی جدید 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مسائل کلامی جدید 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۲
۱- کدام مورد از مصادیق رویکرد رئالیستی به مطالعه دین است؟
۱. روانشناسی دین ۲. جامعه شناسی دین ۳. فلسفه دین ۴. پدیدارشناسی دین
۲- کدامیک از متفکرین موضوع علم کلام را موجود به ما هو موجود می داند؟
۱. ملاصدرا ۲. غزالی ۳. ارموی شیخ طوسی
۳- موضوع علم کلام در نگرش شیخ طوسی چیست؟ ۱. ذات خدا ۲. موجود به ما هو موجود
۲. اصول و عقاید دینی ۴. مفاهیم متعدد ۴- قدر مشترک تصاویر سه گانه علم کلام ابزار دفاع از باورهای دینی ، علم معرفت زا و تبیین ایمان چیست؟
۱. هویت واسطه ای علم کلام آهویت هستی شناسی علم کلام
۳. هویت شناخت شناسی علم کلام ۴. تصحیح عقاید دینی ۵- کدام متفکر نقش خدا در عالم را رخنه پوشی می داند؟
۱. پیروان حکمت متعالیه آن متکلمین اشعری
۳. نیوتن و پیروانش آ، افلاطون و پیروانش
۶- مهمترین وظیفه متکلم در نگرش ابن ابی جمهور احسایی کدام است؟ ۱. اثبات درستی و حقانیت دعاوی کلامی ۲. تصحیح عقاید دینی ۳. دفاع از عقاید دینی ۲. تبیین عقاید دینی ۷- روشی علم کلام کدام است ؟ ۱. از روش تجربی استفاده می کند. ۲. از روش عقلی استفاده می کند. ۲. از روش نقلی استفاده می کند. ۴. روش واحد و معینی ندارد. ۸- نظر فون آتینگن درباره فلسفه دین چیست؟ ۱. تعریف ناپذیر است. به بررسی و دفاع عقلانی از دین می پردازد. ۳. به تبیین نقلی و درونی دین می پردازد. ۰۴ نوعی تفکر فلسفی درباره دین است. ۹- کدام یک از مسائل زیر از مباحث برون دینی فلسفه دین است؟
۱. رابطه علم و دین ۲. هدفمندی جهان ۳. اعجاز قرآن ۴. معراج
)・い・ハ・Y・YYめAA
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۲ ۱۰- کدامیک از مسائل زیر از مباحث درون دینی فلسفه دین است؟
۱. زبان دین ٠٢ قلمرو دين .Y . کثرت گرایی دینی ۴. مسئله تثلیث ۱۱- سابقه قرینه گرایی به کدام فلاسفه برمی گردد؟
۱. لاک و اسپینوزا ۲. هیوم و دکارت ۳. دکارت و لاک ۴. بارکلی و هیوم ۱۲- کیفیت یا کمیتی که موجب جدایی معرفت از باور صادق محض می شود، چه نام دارد؟
}92లు f ۱. توجیه ۲. دلیلی ۳. قرینه
"ן ו- کدام برهان مهمترین و قدیمی ترین برهان علیه خداشناسی به شمار دهی آید؟
Y
۱. برهان قیاسی شر برهان استقرایی شر
۳. برهان تشخصی یا عدم تشخصی خداوند ۴. ناسازگاری مفهوم خدا ?ţ– کدام مورد بیانگر انتقاد نیچه بر باور دینی است؟
۱. اصرار بر نامعقول بودن باور مسیحی ابتنای دین بر اخلاق برده داری
۲. غیر مسئولانه بودن خداباوری آ، ابتنای دین بر دلخوشی خیالی ۱۵- بنیاد خداباوری در نگرشی فروید چیست؟
۱. حسادت ۲. اخلاق برده داری
۳. توهم و دلخوشی خیالی ۴. تکلیف ۱۶- براساس نگرش مارکس منشأ دین کدام است؟
۱. بد کاری شناختی ۲. توهم
۳. شرایط عاطفی و روانشناختی " . دیوانگی ۱۷- در بینش کالون حسی خدایی انسان چگونه قوه ای است؟
۱. قوه ای خیالی ۲. قوه ای عقلانی و برهانی
۳. قوه ادراک حسی ۴. قوه ای فطری و طبیعی ۱۸- کدام گزینه درباره ویتگنشتاین صدق نمی کند؟
۱. زبان هویت جمعی دارد. ۲. هویت زبان در کاربرد است.
۳. مفاهیم زبانی اموری قراردادی هستند. ۴. از مقام وضع و استعمال لفظ سخن می گوید.
)・い・ハ・Y・YYめAA
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۲ ۱۹- در نگرش ویتگنشتاین باور دینی چیست؟
۱. تصدیق یک نظریه ۲. تعهد شورمندانه به یک نظام ارجاع یا گونه ای زیستن
۳. توجیه معقول ۴. مجموعه اعتقادات ۲۰- در نگرش ویتگنشتاین ابزار نهایی برای ترجیح آموزه ای بر آموزه ی دیگر و برای تغییر جهان کدام است؟
) ... اقناع ャ。 استدلال عقلانی ۳. نقلی .Y . عرفان ۲۱- نگرش ویتگنشتاین زبان دین به کدام مورد مربوط است؟
ا. علم ۲. عملی ۳. فلسفه ۴. عرفان ۲۲- اینکه الهیات، دستور زبان کلمه خداست بیانگر نگرش کدام فیلسوف از دین است؟
۱. مارکسی ۲. توماس آکوئیناسی ۰۳ ویتگنشتاین ۴. فروید ۲۳- مهمترین آموزه پوزیتیویسم منطقی کدام است؟
۱. اصل تحقیق پذیری معنا ۲. اصل عقلانیت
۲. اصل نقد پذیری معنا ۲. اصل بازی زبانی ۲۴- آنتونی فلو کدام دیدگاه را درباره خداباوری می پذیرد؟
۱. ابزارانگاری معنا ۲. بازی زبانی ۰۲ ایمان گرایی ۴۔ ابطال پذیری معنا ۲۵- در نگرش فیلیپس هدف اصلی فلاسفه دین کدام است؟
۱. بررسی ماهیت باور دینی چنانکه در حوزه دین هست. ۲. بررسی ماهیت باور دینی چنانکه در ذهن عرفا هست.
۳. بررسی ماهیت باور دینی چنانکه در ذهن فلاسفه است. ۲. بررسی ماهیت باور دینی چنانکه در ذهن علما هست.
۲۶- مطابق با نظر فیلیپسی ارزیابی گفتارهای دینی به چه طریق ممکن است؟

۱. ارزیابی بیرونی دین ارزیابی درونی با معیارهای درون دینی
f
۳. ارزیابی بیرونی و بی طرفانه دین ارزیابی بیرونی و درونی
۲۷- تعریف دین از نظر فییلیپس کدام است؟
۱. مجموعه ای از قضایای صدق و کذب پذیر ۲. مجموعه تصاویری از واقعیت
۰۳ وسیله ای برای زندگی ۲. مجموعه ای از باورهای قابل ارزیابی با عقل
)・い・ハ・Y・YYめAA
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
شته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۲ 2 را دریای ومعار می کرایشی م اسلامی
۲۸- کارکرد باورهای دینی در نظر فیلیپس کدام است؟ ۱. واقع نمایی ۲. بیانگر حقایق دینی ۳. توصیف ۲. بیانگر تصاویر دینی ۲۹- کدام گزینه درباره دیدگاه ویتگنشتاین صدق نمی کند؟ ۱. واقعیت الوهی را انکار می کند. ۲. زبان برای سخن گفتن از حقایق غایی نارساست. ۲. بازی زبانی یک بازی مستقل است. ۲. معیار ارزیابی دینی، درون دینی است. ۳۰- این بینش که نحوه ادراک و تفکر جامعه فکری درباره عالم با افراد و جوامع دیگر چنان متفاوت است که امکان تفهیم و تفاهم آنان از بین می رود. بیانگر کدام قسم نسبی گرایی است؟
۱. نسبی گرای فرهنگی ۲: نسبی گرای معرفتی
۳: نسبی گرای پوزیتیویستی ۴. نسبی گرای وجود شناختی
)・い・ハ・Y・YYめAA
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مسائل کلامی جدید۱
شته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۲ 2 را دریای ومعار می کرایشی م اسلامی
۲۸- کارکرد باورهای دینی در نظر فیلیپس کدام است؟ ۱. واقع نمایی ۲. بیانگر حقایق دینی ۳. توصیف ۲. بیانگر تصاویر دینی ۲۹- کدام گزینه درباره دیدگاه ویتگنشتاین صدق نمی کند؟ ۱. واقعیت الوهی را انکار می کند. ۲. زبان برای سخن گفتن از حقایق غایی نارساست. ۲. بازی زبانی یک بازی مستقل است. ۲. معیار ارزیابی دینی، درون دینی است. ۳۰- این بینش که نحوه ادراک و تفکر جامعه فکری درباره عالم با افراد و جوامع دیگر چنان متفاوت است که امکان تفهیم و تفاهم آنان از بین می رود. بیانگر کدام قسم نسبی گرایی است؟
۱. نسبی گرای فرهنگی ۲: نسبی گرای معرفتی
۳: نسبی گرای پوزیتیویستی ۴. نسبی گرای وجود شناختی
)・い・ハ・Y・YYめAA
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :