نمونه سوال درس حکمت متعالیه 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حکمت متعالیه ۳ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۷ ۱- وجود امکانی شی، و وجودی که آثار مطلوب از شی بر آن مترتب می گردد، به ترتیب چه نام دارد؟ ) ... قوه– فعل Y. فعل – قوه .Y . صورت - ماده f قوه– ماهیت ۲- «هر پدیده حادثی پیش از حدوثش ممکن الوجود است» امکان دارای کدام ویژگی زیر است؟ ۱. وصفی انتزاعی ماهیت ۲. امکان ذاتی ۰۳ اعتبار عقلی محض ۰۴ وصفی وجودی ۳- نسبت میان ماده و قوه ای که ماده آنرا حمل می کند؛ مانند کدام نسبت زیر است؟ ۱. جسم تعلیمی - جسم طبیعی ۲. جوهر و عرضی ۳. جسم طبیعی و جسم تعلیمی ۴. قوه و فعلی ۴- اختلاف میان وجود بالقوه و وجود بالفعل شی چگونه اختلافی است؟ ۱. تقابل ۲. تشکیکی ۳. ذاتی ۴ - عرضی
۵- میان قابل و وجود بالقوه مقبول، چگونه نسبتی برقرار است؟ ۱. وجودی ۲. ماهوی
۶- در حرکت جوهری، آغاز حرکت چگونه است؟
۲. قوه ای که مقارن با فعالیت است
قوه ای که حقیقتا هیچ فعالیتی ندارد
وجود نفسی آن که وجودی بشرط لا است
وجود نعتی ان که وجودی بشرط لا است
عرضی مفهومی است که از وجود الغیره گرفته می شود
عرضی مفهومی ماهوی است که تغییر در ان راه ندارد
۱. قوه ای که حقیقتا همراه با فعالیت است ۳. مبدأ حرکت اعتبارا قوه محض است ۷- ذاتی شیء از کدام وجود آن گرفته شده است؟ ) ... وجود نعتی آن که وجودی لابشرط است ۰۳ وجود نفسی آن که وجودی لابشرط است ۸- کدام موارد زیر درباره «عرضی» و «عرضی» درست است؟ ۱. عرضی مفهوم ماهوی نیست
۳. عرضی مفهومی است که از وجود نفسی بدست می آید
۹- پدیده ای که در اثر تغییر دفعی به وجود می آید، چگونه پدیده ای است؟
۴. قدیم زمانی است
صفحه ۱ از ۶
۳. حادث زمانی است
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱. همان حرکت است ۲. حادث ذاتی است
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۳***
.
尤 پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۷
۱۰- نظر ابن سینا درباره حرکت توسطی و حرکت قطعی کدام موارد زیر است؟ ۱. حرکت قطعی در خارج موجود است و حرکت توسطی یک امر ذهنی است ۲. حرکت توسطی در خارج موجود است و حرکت قطعی یک امر ذهنی است ۳. هر دو حرکت وجود دارند و برخارج منطبق می شوند ۴. حرکت توسطی و حرکت قطعی دو اعتبار از یک واقعیت واحد هستند ۱۱- کدام موارد زیر بیانگر حرکت توسطی است؟ ۱. مستلزم قابلیت انقسام به اجزاع، گذرا و تدریجی بودن است ۲. وجود ممتد میان مبدأ و منتها که نسبت آن به هرنقطه نسبت کل به جزء است ۳. یک حالت بسیط، ثابت و غیرقابل انقسام است آ، امری کشش دار که تمام زمان را اشغال کرده است ۱۲- نقطه آغاز و پایان حرکت در حرکتهای عرضی کدام است؟ ۱. قوه ای که هیچ فعالیتی ندارد - تجرد ۲. ماده اولی - تجرد ٠٢ قوه اى بدون فعليت– سکون ۴. ماده موضوع - سکون ۱۳- حرکت جسم در کم خود به واسطه رشد کردن و در کیف خود به واسطه تغییر حالت دادن کدام مقوم حرکت است؟ ۱. مبدأ حرکت ۲. مسافت حرکت ۳. موضوع حرکت ۴. منتهای حرکت ۱۴- حرکت بنابر نظر حکمای پیش از ملاصدرا، در کدام مقولات رخ می دهد؟ ۱. کم- کیف - زمان - مکان ۲. اضافه - وضع - مکان - کم ۲. کم - کیف-مکان - وضع ۴. جده- اضافه - متی - کیف ۱۵- تجدد و حرکت در یک مقوله مربوط به چیست؟ ۱. وجود ناعت آن مقوله ۲. ماهیت آن مقوله ۳. وجود فی نفسه آن مقوله ۴. وجود لنفسه آن مقوله ۱۶- اعراضی از مراتب وجود جوهر هستند، تغییر و دگرگونی در اعراضی بیانگر چیست؟
۱. تغییر دفعی ۲. تغییر تدریجی ۳. حرکت جوهری ۴ - حرکت عارضی
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۷
۱۷- کدام موارد زیر به ترتیب حرکت بسیط و حرکت مرکب است؟
۱. حرکت عرضی - حرکت طولی ۲ - حرکت طولی- حرکت عرضی
۳. تغییر تدریجی - تغییر دفعی ۴. حرکت جوهری - حرکت عرضی ۱۸- محرک در حرکت های عرضی در عرضی مفارق چیست؟
۱. جوهر جدا از ماده ۲. امر مجرد ۰۳ طبیعت ۴. ماده ፃ\– کدام مورد زیر کم متصل غیرقار است؟
۱. خط ۲. سطح ۳. حجم ۴. زمان ۲۰- کدام حرکت بدون واسطه بر زمان منطبق می شود؟
۱. توسطی ۲. قطعی ۳. دفعی ۴ - عرضی ۲۱- تقارن و معیات موجودات ثابت (موجوداتی که نه حرکت دارند و نه در حال حرکت اند) با پدیدههای متغیر چه نوع معیتی
است ؟
) ... زمانی ャ。 سرمد ی « : د هرى to در شرف
۲۲- سرعت و بطو چگونه مفاهیمی هستند و اختلاف آنها چگونه اختلافی است؟ ۱. نسبی و غیرمتقابل - تشکیکی ۰۲نفسی و غیرمتقابل - تشکیکی ۳. نسبی و متقابل - سلب و ایجاب ۰۴ نفسی و متقابل - متضاد ۲۳- اگر مبدأ را جسم در نظر بگیریم، نبات مقدم و حیوان متأخر خواهد بود، بیانگر کدام نوع تقدم و تأخراست؟ ۱. رتبی ۲. به شرف ۳. زمانی ۴. علی ۲۴- تقدم علت ناقصی بر معلول، و تقدم عالم تجرد عقلی بر عالم ماده به ترتیب کدام قسم تقدم و تأخر است ؟ ۱. علّی- رتبی ۲. طبعی - دهری ۳. طبعی - به شرف ۴. علی - دهری ۲۵- بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه که معلول وجود مستقل از علت ندارد، بلکه وجودش در علت است، تقدم علت بر معلول چگونه تقدمی است؟
۱. علی ۲. دهری ۳. طبع ۴. به حق
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۷
۲۶- بنابر نظر شیخ اشراق، کدام تقدم و تأخر قسمی از تقدم و تأخر طبعی است؟ ملاک تقدم و تأخر طبعی چیست؟
۱. زمانی - وجود
آرتبی - اشتراک علت تام و معلول در وجوب وجود
۳. زمانی - اشتراک در وجود اعم از وجود مستقل و وجود رابط
۰۴رتبی - اشتراک متقدم و متأخر در تقرر ماهیت ۲۷- معیت دو جزء مساوی نسبت به کل، و دو جزء از اجزای یک مرتبه از مراتب واقع، اگر بتوان برای آن کثرتی فرض کرد، به
ترتیب چگونه معیتی است؟
۱. علی - در شرف ۲. رتبی - به حق ۳. طبعی - دهری ۴. در شرف - دهری ۲۸- در باب امکان ذاتی کدام گزینه صحیح است؟
۱. یک وصف انتزاعی برای وجود است
آن متصف به شدت و ضعف می شود
۳. امکان مورد بحث در مبحث قوه وفعل، امکان ذاتی است
۴. تنها سلب ضرورت وجود و عدم می باشد و متصف به دوری و نزدیکی نمی شود
۲۹- علم به ماهیات اشیاء و علم به وجود اشیاء به ترتیب چگونه علمی است؟
۱. حصولی - حضوری ۲ - حضوری - حصولی ۳۔ تصوری - تصدیقی ۴ - تصدیقی- تصوری ."Y— ...................... ، و هو الذی منه الحرکه، و ............................. وهو الذی الیه الحرکه؟
ا. المبدع – المنتهى ۲. المسافه - الموضوع ۳. الفاعلی - المقدار ۴. المحرک - المنتهی ۳۱- حمل علت بر معلول خود در حالی که متقوم و وابسته به علت است، چگونه حملی است؟
۱. حقیقه و رقیقه ۲. بتی و غیر بتی ۳. شایع صناعی ٠٢ حمل اولى ذاتی ۳۲- در تقسیم علم به کلی و جزیی، مقسم کدام مورد است؟
۱. مطلق علم ۲. علم حصولی ۳۔ علم حضوری ۴ ، علم تصدیقی
۳۳- علامه طباطبایی ادراک معانی جزیی را به کدام قوه نسبت میدهد؟ کدام قوه را به رسمت نمی شناسد؟
۱. واهمه – خيال ۲. خیالی - واهمه ۳. حسی مشترک - واهمه ۴. حس مشترک - خیال
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۳ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :