نمونه سوال درس مفردات قران کریم نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مفردات قران کریم نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - - - - - ;T; مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
7 ... . . نــه ار”، د آن ها : مفردات قرآن کریم
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۷۸
اولین کسی که اصطلاح مفردات قرآن را برای این علم انتخاب نمود چه کسی بود؟
۱. زمخشری ۲. راغب اصفهانی ۰۳ قرطبی ۴. ابوالاسود دئلی " کدام گزینه در خصوص معرب صحیح است؟
۱. کلماتی که ریشه در زبان عربی دارند و وارد زبان دیگری شده اند
۲. کلماتی که در اصل عربی نبوده و آن را از زبان دیگری گرفته اند
۳. کلماتی که پس از گسترش زبان دارای اشتقاق گردیده و کاربرد متفاوتی یافته اند
۴. کلماتی که اعراب معنای آن را در لابلای زبان خود یافته و از زبان دیگری منقول کرده اند " - دانشی که به بررسی معانی مختلف در قرآن می پردازد کدام است؟
۱. مفردات قرآن ۲. مجاز القرآن ۳. غریب القرآن " . وجوه و نظائر " از جمله کسانی که اقدام به شرح و توضیح واژگان قرآنی نمود کدام است؟
۱. خلیل بن احمد ۲. راغب اصفهانی ۳. ابوالفرج اصفهانی آ. عبدالله بن عباس * داناترین و خبره ترین شخصیت مکتب کوفه در علم لغت کدام است؟
۱. یحیی بن زیاد فراء ۲. هشام بن محمد کلبی ۳. قطرب · معمر بن مثنی
" - کدام از کتابهای نوشته شده در زمینه مفردات قرآن مربوط به قرن چهارم می باشد؟
۱. غریب القرآن ابن قتیبه ۲. غریب القرآن ابن سکیت ۳. غریب القرآن سجستانی ۰۴غریب القرآن مازنی
" - مفردات راغب اصفهانی در چه قرنی به رشته تحریر در آمده است؟
۱. پنجم ۲. هفتم ۳. سوم ۴. دوم
" - کدام گزینه بیانگر نظر علامه طباطبایی در خصوص فرق بین احد و واحد می باشد؟ ۱. واحد تنها بر وحدت و یگانگی دلالت دارد. ۲. بین احد و واحد تفاوتی وجود ندارد. ۳. فرق بین احد و واحد تنها بر مبنای ریشه و اشتقاق می باشد.
۲. احد قابل کثرت نیست بر خلاف واحد.
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۰۹ = نیمسال دوم " - "۱۳۹ = صفحه از ۴ =
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
7 ... . . نــه ار”، د آن ها : مفردات قرآن کریم
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۷۸
a — به گفته صاحب مقایایسی اللغه واژه ثواب در اصل به کدام معنا بکار رفته است ؟
۱. بازگشت و رجوع ۲. افزایش عملی ۳. منبع و مصدر کار ۴. خیر و برکت واژه ثبات در عبارت "فانفروا ثبات " به کدام معنا بکار رفته است؟
۱. آرامش ۲. مقاومت و ایستادگی ۳. افراد نظامی ۴. گروهی از مردم - ابن فارس اصل واژه خیر را به کدام معنا در نظر گرفته است؟
۱. تمایل و توجه و دلبستگی ۰۲زیادی هر چیزی
۳. وجود رابطه ای دو سویه " : مصدر و منبع " معنای اصلی واژه حجب کدام است؟
۱. تاریکی و نامعلوم بودن ۲. مانع شدن
۳. دور کردن آن بیرون راندن " معنای اصطلاح نجی در آیه « فلما استینسوا منه خلاصوا نجیا» به کدام معنا بکار رفته است؟
۱. نجات یافتن ۲. آرامش و آسایش ۰۳ کناره گیری ۴. رازگویی " - کدام گزینه در رابطه با واژه مهتدی در آیه «من یهد الله فهو مهتدی » صحیح است؟
۱. اسم فاعلی ۲. اسم مفعولی ۳. مفعول مطلق " . مفعول به
* با توجه به بیان مقاییس اللغه واژه غفران بیشترین باب آن (استعمالش) در کدام معنا بکار رفته است؟ ۱. پوشاندن ۲. به طور کلی محو کردن ۳. بریدن ۰۴ خودداری کردن " عبارت (منظور از برزخ عالم قبر است که عالم مثال می باشد که مردم در آن عالم که پس از مرگ است زندگی می کنند تا قیامت برسد) از کدامیک از دانشمندان می باشد؟ ۱. امام خمینی آ ، مرحوم طبرسی ۲. راغب اصفهانی ۴. علامه طباطبایی
үү کدام گزینه درخصوصی اصل واژه جنهٔ صحیح است؟
۱. هرچیز گوار ۲. سبزی و طراوت ۳. فردوسی و مکان زیبا ۰۴ پنهان و پوشیده بودن
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۴
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS =۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۰۹ ت
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
7 ... . . نــه ار”، د آن ها : مفردات قرآن کریم
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۷۸
" در آیه « خلق الجان من مارج من نار» به کدام مورد اشاره شده است؟ ۱. طینت ناپاک شیطان ۲. خلقت شیطان از آتش ۳. آشتی ناپذیر شیطان ۴. توجه شیطان به آتش وچودی خود ۱ - کدام گزینه بیانگر تعریف ابن فارس از فسق می باشد؟ ۱. گناهان کبیره ۲. دروغ ۳. خروج از اطاعت خداوند ۲. تکرار بر گناه صغیره
" - کدام معنا برای واژه انبجاس صحیح است؟
۱. پریدن و جستن از محلی ۰۲ اتصال و پیوستگی هر امری
f
۳. شدت خروج و ریزش آب بیرون جستن اندک اندک آب
" طبق بیان راغب اصفهانی کدام گزینه در خصوص آیه «فیهما اثم کبیر» صحیح است؟
۱. این دو مایه نابودی و هلاکت است ۲. در این دو گناه نابخشودنی است ۳. در هر دو آثار فحشا نهفته است ۲. این دو مانع دریافت و رسیدن نیکی هاست
ץץ " کدام مورد در مورد واژه (تأئم) صحیح است؟ ۱. در انجام گناه شدت به خرج داد ۲. به گناه آلوده شد ۳. از گناه توبه کرد ۰۴ به سمت گناه رفت " به گفته صاحب مقاییس اصل واژه هوی بر کدام مورد دلالت دارد؟ ۱. خواهش و میل باطنی آن خالی بودن و سقوط کردن ۳. آرزوی دست نیافتنی ۴. فرود و سرازیر شدن گناه YY معنای آیه «فبهت الذی کفر» کدام است؟ ۱. به خود آمد کسی که کافر شد ۲. کسی که کافر است در خود فرو می رود ۳. آنکه مکر ورزید متحیر شد ۴. نگران می شود کسی که در کفر غوطه خورد * " " با توجه به اصل واژه، کدام گزینه در خصوص تنزل در آیه «تنزل الملائکه و الروح» صحیح است؟ ۱. نزول یکباره و دفعی قرآن ۲. نزول از آسمان هفتم به جبریل و سپس به قلب پیامبر ۰۳ دریافت آگاهانه وحی توسط رسول اکرم ۴. نزول با تمایل و رغبت و اختیار صفحه ۳ از ۴
Y\•१•\*\/•\*\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : .
7 ... . . نــه ار”، د آن ها : مفردات قرآن کریم
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۷۸
7 Y - کدام گزینه در خصوص منازل در آیه «و القمر قدرناه منازل ...» صحیح نیست؟
۱. اسم مکان از نزولی ۲. جای فرود آمدن " جمع منزل ۴. محل رسیدن
" - مراد از کتابت در «کراما کاتبین » کدام است؟
۱. نامه های نوشته شده ۲. نوشتن اعمال ۳. فرشتگان مامور ۴. اعمال صالح
" - کدام تعریف از قرآن، نظر علامه طباطبایی می باشد؟ ۱. قرآن از ریشه قره به معنای به هم پیوستگی و انسجام مطالب یک کتاب نازل شده از قادر متعال است. ۲. قرآن اسم کتابی است بر مجموعه ای که قبلا خواندنی نبود آن را نازل کرد تا هم سطح فهم بشر شود. ۳. قرآن نام کتابی است بر مجموعه ای که تمام آیاتش قرینه و هم گام آن است و به هم مرتبط است.
۴. قرآن از ریشه قرن یعنی مجموعه ای که از استحکام خاصی برخوردار است و خلل ناپذیر است.
" اغل در لغت به کدام معنا به کار رفته است؟
۱. دشمنی و حسد ۲. پایبند و زنجیر ۳. استحکام و قدرت ۴. فریب دادن " واژه غمّه به کدام معنا به کار رفته است؟ ۱. ناداری و فقر ۲. گرفتاری و ناراحتی ۳. بلندی و رفعت ۴. حزن و اندوه شدید
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴ خدا
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۰۹ ت=
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :