نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : یک ۱
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
۳. عقلی عارف ۴. سر تا سر هستی ۳. تجربه عملی ۴. تجربه علمی
۲. مفاد وحی لزوماً جهت یافته از فرهنگ زمانه نیست.
۲. محتوای الهام فقط بر دریافت کننده آن حجت است.
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۴۶ - ، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۵
۱- منبع بینش عرفانی کدام است؟ ۱. نفس عارف ۲. تزکیه درون ۲- کدام گزینه از اقسام تجربه دنیائی نیست؟ ۱. تجربه روزمره ۲. تجربه مهارتی ۳- کدام گزینه در باب ارتباط وحی و الهام صحیح نیست؟ ۱. الهام از جمله علوم اکتسابی است.
"، وحی که از ویژگیهای ولایت است، عمومیت دارد.
۴- نظریه ای که حالات و تجارب عرفانی را متأثر از مفاهیم و اندیشه های پیشین اساسی می داند، به کدام نظریه در باب ماهیت
۲. نظریه توهم
۴. نظریه علم حضوری
" : حق اليقين " عين اليقين ۳ - حضرت ربوبیت ۴. عارف واصل
تجارب عرفانی اشاره دارد؟ ۱. نظریه تشابه با ادراک حسی ۳. نظریه تفکیک ناپذیری تجربه و تفسیر ۵- رؤیت قیمومیت الهی نسبت به همه اشیاء چه نام دارد؟ ۱. فنا ۲. بقا ۶- منشأ خاطر ملکی چیست؟
۱. نفسی فرد ۲. فرشته ای از فرشتگان
۷- اعتبار تجارب عرفانی از نگاه دیگران به چه اموری تعلق می گیرد؟
۲. اجماء و اتفاق آراء - معیارهای عام
۲. اجماء و اتفاق آراء - منافات نداشتن با عقلی قطعی
شهر کردند و دهانش دوختند» بیان دیگری از کدام گزینه است؟
۲. ما لا یدرلث کله لا یترلث کله
" من عرف الله كل لسانه
۲. غیر قابل تصور بودن و انتقال ناپذیری عواطف و گرایشها
.Y . نابینائی معنوی دیگران
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱. عدم تنافی با نقل معتبر و صریح - استاد ۳. منافات نداشتن با عقلی قطعی - معیارهای عام ۸- شعر «هر که را اسرار حق آموختند
1. من عرف نفسه فقد عرف ربه
" من عرف الله طال لسانه
۹- مهمترین عامل بیان ناپذیری تجارب عرفانی کدام است؟ ۱. حیرت زائی متعلق تجربه ۳. محدودیت و زبان مفاهیم
γ.γ./). γ. γ. γΛΥ"
***
.
藥 کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۴۶ - ، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۵
۱۰- کدام گزینه به علل سخن گفتن عارفان (علی رغم عدم میل باطنی ایشان به این کار) اشاره دارد؟
۱. جلوه دادن حسن حق - جنبه تعلیمی - عواطف ۲. جنبه تعلیمی - تخلیه درون - حیرت زائی ۳. اقتضای حال و مقام - جلوه دادن حسن حق - غیرت
۲. سرریز شدن معارف - جنبه تعلیمی - محدودیت زمان زندگی
۱۱- شبستری در بیت «تجلی، گه جمال و گه جلال است رخ و زلف، آن معانی را مثال است» با کدام قالب زبان عرفانی سخن گفته؟ ۱. تمثیلی ۲. زبان نمادین ۳. عبارات تناقضی نما ۴. شطح
۱۲- اوج وضع اصطلاحات فنی و شبه فلسفی در عرفان نظری در مکتب کدام عارف انجام پذیرفت؟
۱. مولانا ۲. ابن عربی ۳. حلاج ۴. جنید ۱۳- کدام گزینه از معانی تأویل نیست؟ ۱. خلاف نصی یا عقلی صریح سخن گفتن ۲. عبور از ظاهر برای رسیدن به معنا
۰۳راز و سر ۴. سرانجام و عاقبت
۱۴- کدام گزینه در باب رویکرد هرمنوتیک در تفسیر متن صحیح است؟ ۱. در این رویکرد، معنا در گرو قصد گوینده یا نویسنده است.
۲. در این رویکرد، فهم متن مرادف است با دستیابی به قصد متکلم
۳. در این رویکرد، دلالت تصدیقیه اصالت دارد.
۴. در این رویکرد، فضای کلام صرفاً نمادین است. ۱۵- وحدت سنخی وجود دیدگاه کدام مکتب بشمار می آید؟
۱. فلاسفه مشاء و متکلمین ۲. حکمت متعالیه
۳. گروهی از اهل تصوف آ، ابن عربی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵
γ.γ./). γ. γ. γΛΥ"
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۴۶ - ، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۵
۱۶- ابن عربی برای رفع تناقض رؤیت کثرات از طرفی، و انحصار وجود در حق متعال از سوی دیگر، به چه نظریه ای روی آورد؟ ۱. نظریه ارجاع وحدت وجود به وحدت شهود ۲. نظریه موهوم و خیالی بودن کثرات و سایه گون بودن آنها ۳. نظریه سلب کثرت از کثرات و ارجاع آنها به وجود واحد حق ۴. نظریه خلقت زمانی کثرات ۱۷- کدام گزینه در جواب به شبهه :«از آنجا که ظهور باید از سنخ وجود باشد، پس کثرت ظهوری به کثرت وجودی باز می گردد و این، با وحدت شخصی وجود سازگار نیست» به عنوان یک اصل مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. در تقسیم بندی عارفان، وجود و ظهور در یک طرف و عدم در طرف دیگر قرار می گیرد. ۲. در تقسیم بندی عارفان، وجود در یک طرف و ظهور و عدم در طرف دیگر قرار می گیرد. ۳. آنچه با اشیاء متحد است ظهور حق است، نه ذات حق ۴. آنجا که حق و خلق از هم متمایزند، منظور از حق، ذات احدیت است. ۱۸- از دید عارفان، خدای فلاسفه چگونه خدایی است؟ ۱. شیء وار ۲. شخصی وار ۳. انسان وار ۴. فرا انسان وار ۱۹- وجود خدای عارفان از چگونه وجودی برخوردار است؟ ۱ . وجود بشرط شی ع ۰۳ وجود لا بشرط قسمی
۳. وجود لا بشرط مقسمی وجود بشرط لا
.Y— صفت اصلی حق و وجود نزد ابن عربی کدام است؟ ۱. تجلی ۲. وحدت ۳ - حضور ۴. شهود ۲۱- ابن عربی کدام اسم یا اسمها را جامع ترین اسماع، در سلسله مراتب شمولی نامهای خداوند می داند؟
۱. الله ャ。 الله و رحیم ٢. الاول و الآخر ۴. الله و رحمان
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
γ.γ./). γ. γ. γΛΥ"
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : عرفان نظری، عرفان نظری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۴۶ - ، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۵ - ---------------------------- ۲۲- در عرفان نظری، اسماء جمال به اسمهائی اطلاق می شود که
۱. باعث ظهور حق و اعطای کمالی از کمالات بر خلق می شوند.
۲. تجلی آنها مایه انس و سرور سالک می شود.
۳. از عظمت و کبریای حق و تعالی او از خلق حکایت می کنند.
۲. تجلی آنها باعث هیبت سالک می شود. ۲۳- کدام مرحله از مراحل ظهور اسم رحمان، به لحاظ تجلی همان فیض اقدسی است؟
۱. رحمت ذاتی ۲. رحمت امتنانی ۳ - رحمت فعلی ۴ - رحمت اسمائی ۲۴- سر قدر از نظر ابن عربی به چه معناست؟
۱. ظهور اعیان ثابته در مراتب متنازل ۰۲ فعال بودن اعیان ثابته در خلقت خویش
۳. حاکمیت اعیان ثابته بر جریان آفرینش ۰۴ منفعل بودن اعیان ثابته در خلقت خویش ۲۵- آگاهی از سر قدر برای چه کسانی میسر است؟
۱. عارفان ۲. اهل حق ۳. معدودی از کاملان ۴. معدودی از واصلان ۲۶- از دید عارفان اولین مظهر و ظهور خداوند چیست؟
۱. عقل اول ۰۲ وجود منبسط ۳. نور ۴ - نفس رحمانی ۲۷- نماد سایه برای عالم، نزد ابن عربی به چه معناست؟
۱. متکی بودن عالم به حق همچون متکی بودن سایه به شخصی
۲. خیالی نبودن عالم همچون خیالی نبودن سایه
.Y . تجلی حق در ممکنات همچون تجلی اشیاء در سایه
۴. عظمت وجود حق نسبت به ممکنات همچون عظمت شاخصی نسبت به سایه ۲۸- عارفان انگیزه و هدف ایجاد عالم را چه می دانند؟
۱ . وجود بخشیدن به مخلوقات ۲. محبت به ذات و کمالات خویش
٠٢ به کمال رسيدن مخلوقات ۲. محبت حق به مخلوقات و ممکنات ۲۹- روند وجودی که در هر لحظه پس از لحظه دیگر به صورت فنا و بقا حاصل می شود چه نام دارد؟
ا. خلق جديد ۲. سیلان جهان ۳. تجدد امثالی ۴. حرکت جوهری
γ.γ./). γ. γ. γΛΥ"
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :