نمونه سوال درس درایه الحدیث نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس درایه الحدیث نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
وان : درایه الحدیث
نام نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰.۹۷ -، الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۲
راه دسترسی به سنت قطعی الاعتبار چیست؟ ۱. قرآن ۲. اصول فقه ۳. حجیت ظواهر " مجموعه هایی که در آن، شنیده های مستقیم راوی از معصوم(ع) یا شنیده های او با وسائط محدود، گردآوری شده چه نام دارند ؟ ۱. مصحف ు2ల .Y « : اصل ۴. جامعه " عموم عالمان شیعه، چه چیزی را عبارت از ملکه نفسانی ای دانسته اند که موجب پای بندی فرد به تقوا و اجتناب از ارتکاب گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره، می شود؟ ) ... بلوغ Y. عقل .Y . ایمان ۴. عدالت
" عالمان اهل سنت، تفاوت راویان را در قدرت ضبط، موجب تمایز چه احادیثی از یکدیگر می دانند؟ لا و دست راویان را در تدا ربات صبط، موجب دما بر چ یثی از یکدیکر می
۱. موثق از ضعیف ۲. صحیح از حستن ۳. صحیح از قوی ۴. متواتر از واحد
* " عبارت حديث اتصل ستندة إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الإمامى عن مثله فى جميع الطبقات در تعريف كدام نوع
حدیث آمده است؟
. Y. ۱. موثق
۲. حسن صحیح " در احادیث حستن، کدام ویژگی باید در تمام راویان یا حداقل در یک نفر از آنها وجود داشته باشد؟ ۱. ممدوح و امامی بودن ۲. غیرامامی و واقفی بودن ۳. ضبط و عدالت داشتن ۴. مؤمن و امامی بودن " در کدام یک از گزینه های زیر، احادیث صحیح و حسن کتب اربعه جمع آوری شده است؟ ۱. مقباسی الهدایه ۲. منتقی الجمان ۳. الرواشح السماویه ۴. نهایه الدرایه " بر اساس دیدگاه شیعه پیرامون حدیث صحیح، ضابط بودن از ملازمات چه چیزی تلقی شده است؟ ۱. عدالت یک راوی ۲. عدم وجود ارسال ۳. حجیت تمام طبقات ۴. آگاهی به ویژگی های راوی
- کدام یک از کتب زیر، جهت شناخت حدیث حستن سازمان یافته است؟
۱. سنن ابن ماجه ۲. صحیح بخاری ۰۳ صحیح مسلم
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۰۲۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد
- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک نتوان درسی درایه الحدیث
********* ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰.۹۷ -، الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۲
- حدیث اقرار العقلاء علی آنفسهم جائز بین چه کسانی شهرت دارد؟
۱. فقها ۲. عموم مردم ۳. اصولیان
- حدیثی که متن آن را در هر طبقه، فقط یک نفر، روایت کرده باشد، چه نام دارد؟
۱. غریب المتن " . غريب الإسناد والمتن ۳. غریب اللغات
" - کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های حدیث قدسی می باشد؟ ۱. خداوند بدان تحدی نکرده است. ۲. مس آن بدون طهارت اشکال دارد. ۳. منکر آن کافر محسوب می شود. ۴. قرائت آن در نماز جایز است.
"ז \ –
عالمان شیعه، عموماً اصطلاح مرفوع را به معنای چه نوع حدیثی به کار می برند؟
۱. موضوع ۲. موقوف ۳. منقطع
" حدیث مُضمر به چه دلیلی در شمار احادیث ضعیف قرار می گیرد؟
۱. مبهم بودن گوینده آن ۲. انقطاع در سند آن ۳. استناد به قولی تابعی ۴. موقوف بودن سلسله سند * حدیث کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن آبیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره قالاقال ابوعبدالله (ع): اعرف امامک - فانک اذا عرفت لم یضرک تقدم هذا الامر آو تأخر از مصادیق چه نوع حدیثی محسوب می شود؟ ۱. غیرمتصل معضل ۲. متصل معلق ۳۔ غیرمتصل مدلّس " متصل مرفوع
" در کتاب کافی ، چه نوع شیوه ای در جمع احادیث، شایع است؟ ۱. افتادگی در متن حدیث ۲. استفاده از عناوین مبهم
۳. تعلیق بر مشیخه ۴. تعلیق بر روایت پیشین
" عبارت اما سقط منه الصحابی در معنای خاص کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
۱. مرسلی ۲. موقوف " . مقبول — Мл
حدیث معضل به دلیل عدم پیوستگی در سلسله سند، در زمره کدام نوع از احادیث واقع می شود؟
۱. قوی ۲. عزیز ۳. ضعیف ۴. حست.
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۰۲۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
وان : درایه الحدیث
********* ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰.۹۷ -، الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۲
زمانی که راوی، روایتی را از فردی نقل کند اما از آن فرد با عنوانی یاد کند که بدان مشهور نیست، تا اینکه کسی او را نشناسد، چه عملی انجام داده است؟
۱. تدلیسی در متن أ. تدليس در شيوخ " . تدليس در مسموعات " . تدليس در إسناد " - کدام یک از گزینه های زیر، در زمره احادیث مسلسل محسوب می شود؟ . عده ای از راویان آن در شهرتی مانند فقیه مشترک باشند.
تمام راویان سند از مشایخ مبهم محسوب شوند.
۳. تمام راویان در اسمی مانند محمد مشترک باشند. ۴. برخی از راویان از تعبیر آخبرنا استفاده کرده باشند. " در صورت کم بودن تعداد راویان یک حدیث، آن حدیث چه نام دارد؟
۱. عالی ۲. نازلی ۳. مؤنن ۴. ملحق
" - اگر کاتب نسخه خطی حدیث، در اثر خطای چشم، محل روایت را گم کند و اشتباهاً حدیث پایینی را برای سند بالایی یا غیر
آن بنویسد، چه چیزی در حدیث رخ می دهد؟
۱. اضافات ۲. ادغام ۳. اعضالی ۴. ادراج " تغییر در حدیث مقلوب در نتیجه چه عاملی می باشد؟
۱. جابجایی متن حدیث با متنی غریب ۲. کم نمودن راویان از طبقات اولی
۳. جابجایی بین خود اجزاء سند یا متن ۰۴ اضافه شدن مطالبی از خارج به حدیث
" - از نظر اهل سنت، تکرار وقوع تصحیف در حدیث، بر کدام یک از گزینه های زیر دلالت دارد؟
۱. تخلف از قواعد زبان ۲۔ قلّت ضبط راوی ۳. اشتراک در معانی ۴. تغییر و تبدیل سند
* - کدام یک از گزینه های زیر از تألیفات دارقطنی می باشد؟
۱. تیسیر ۲. المقترب ۳. الرعایه ۴. العللی ?Y " مهم ترین راه تشخیصی مشترکات در احادیث (در سند حدیث) چیست؟
۱. شناسایی نوع تحمل راوی حدیث ۲. شناسایی اساتید و شاگردان راوی
۳. تعیین اشتراک در نقل راویان ۴. مراجعه به روایات مشابه از روایان ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۰۲۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد
- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک نتوان درسی درایه الحدیث
********* ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰.۹۷ -، الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۲
Үү علمای شیعه عبارت حدیثان شتصادمان فی ظاهر المعنی را در تعریف چه اصطلاحی آورده اند؟
۱. مختلف ۲. متشابه ۳. مفترق ۴. متفة
" - کدام یک از گزینه های زیر در تعریف متابعت کامل حدیث در سلسله راویان با حدیث اصلی ، صحیح است؟ . وقتی است که حدیث مُتابع از ابتدای سند با حدیث اصلی در راویان، مشترک باشد. زمانی که حدیث متابع از وسط سند با حدیث اصلی در راویان، مشترک باشد. زمانی که حدیث متابع تنها در یک طبقه با سند حدیث اصلی مشابهت داشته باشد. - وقتی است که هر دو حدیث متابع و حدیث اصلی از یک صحابی نقل شده باشند.
" در کدام یک از طرق تحمل حدیث، استاد، کتاب حدیثی خود را به شاگرد می دهد؟
۱ . و جاده ۲. اعلام ۳. مناوله " . عرض
" به کتاب هایی که مجموع جلسات سخنرانی و درس یک فرد می باشد و به صورت جلسه جلسه است چه می گویند؟
f . Y.
۱. آمالی Y. مستخرج جزء معجم
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۰۲۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :