نمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۷
W— کدام گزینه صحیح است ؟
۱. قصاصی در هوای گرم نمی تواند اجرا شود
۲. قصاص در هوای گرم یا سرد می تواند اجرا شود
۳. قصاص می تواند با هر آلتی اجرا شود به شرط اینکه کند نباشد
۴. دیه یک چشم دیه کامل است
۲- وجه مشترک میان « حق » و « حکم » چیست؟
۱. هر دو به افعال تعلق می گیرند. ۲. هر دو به فاعل تعلق می گیرند.
۳. هر دو به افعال و فاعل ها تعلق می گیرند. ۲. تنها به موضوعات تعلق می گیرند.
----- )۳- از نظر آیت ا.. خويی(ره
۱. تفاوتی میان ماهیت « حق » و « حکم » وجود ندارد ۲. تفاوتی میان ماهیت «حق» و « حکم » وجود دارد
۳. احکام شرعی قابل اسقاط نیستند ۴. مجعولات شرعی از نظر آثار تفاوت آشکاری ندارند
۴- کدام گزینه صحیح است؟
۱. در حق الناسی تبرئه صاحب حق، موجب تبرئه مجرم نمی شود.
۲. در حق الله تبرئه مردم، موجب تبرئه مجرم نمی شود.
۳. در حق الله توبه موجب تبرئه مجرم نمی شود.
۴. در حق الناسی توبه موجب تبرئه مجرم می شود.
۵- چرا قصاصی را حد نمی نامند؟

۱. زیرا مقدار آن نامشخص است. زیرا حق الناسی است.
۳. زیرا در اصل بابت جبران خسارت نیست چون با توبه ساقط می شود
۶- کدام گزینه ویژگی « حد » محسوب می شود؟ ۱. تساوی آزاد و غلام در کیفر حدی
۲. تفاوت در حد بر اساس فاعل؛ مفعول یا جنایت
۳۔ تبعیت از نظر عرف در جرائم حدی
۴. امکان ندارد حد گاهی برای حق الله باشد گاهی برای حق الناسی
\.\. [\.\. YʻY\. Y
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۷
۷- حکم ارتداد طفل و مکره چیست؟
) ... حکمی ندارد - تأدیب Y. تأدیب - حکمی ندارد ٢. تأديب – تأديب f تعزیر - تأدیب
۸- نهی از زدن کودک در بیش از ده ضربه، دلالت بر .. دارد
۱. تحریم ۲. کراهت
۳. از دیدگاه بعضی از فقها دلالت بر تحریم دارد ۴. اباحه ۹- اگر ساحر کافر باشد کیفرشی ... است.
۱. قتلی ۲. تعزیر ۳. حبس ابد ۴. ۱۰۰ تازیانه ۱۰- اگر مسلمانی ادعای نبوت کند کیفر او ... است زیرا ... .
۱. تعزیر - زمینه فساد در امت را ایجاد کرده است
۰۲قتل - زمینه فساد در امت را ایجاد کرده است
۳. تعزیر - زیرا در حقیقت اسلام و پیامبر (ص) را تکذیب کرده است
f قتل - زیرادر حقیقت اسلام و پیامبر(ص) را تکذیب کرده است ۱۱- در خصوصی زمان اجرای حد شرب خمر ... قائل است به این که: « باید در حالی هوشیاری شرابخوار صورت گیرد.»
۱. شهید اول (ره) آ، امام خمینی (ره) ۳. آیت ا.. خویی (ره) ۴. محقق حلی (ره) ۱۲- کسی که آشامیدن ---را از نظر شرع حلال بداند، کیفر آن قتل است.
۱. خمر ۲. خمر یافقاع " · خمر يا نبيذ ۴. نبیذ ۱۳- شهید اول (ره) در کتاب لمعه چند شرط برای قطع دست سارق ذکر کرده است؟
۱. ۷ شرط ۲. ۱۰ شرط ۳. ۱۲ شرط ۴. ۱۴ شرط ۱۴- اگر شخصی حرز را بشکند و دیگری مال را از آن خارج کند دست چه کسی قطع می شود؟
۱. دست هر دو قطع می شود ۰۲ دست هیچ کدام قطع نمی شود
۳. دست کسی که حرز را شکسته قطع می شود ۴. دست کسی که مال را خارج کرده قطع می شود ۱۵- در کدام گزینه دست سارق قطع می شود؟( با این فرضی که قیمت مسروقه به حد نصاب برسد)
۱. پدر مالی فرزند را سرقت کند ۲. سارق مالی که به گرو داده سرقت کند
۳. آلات لهو و لعب را سرقت کند ۴. سگ صیادی را سرقت کند
YʻY\. Y .\.\[ .\.\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۷
۱۶- در مبحث محارب منظور از واژه « تجرید السلاح » چیست؟
۱. تنها سلاح داشته باشد. ۲. مجرد و عاری از سلاح باشد.
۲. شمشیر از نیام بیرون کشیدن و به روی مردم گرفتن ۰۴ گرفتن سلاح سرد
۱۷- از نظر شیخ طوسی و قاضی ابن براج مجازات محارب ... .
۱. به اختیار قاضی نیست بلکه به ترتیب است
۲. به اختیار قاضی است
۲. شیخ طوسی قائل به اختیار قاضی است بر خلاف ابن براج
۲. شیخ طوسی قائل به ترتیب است و ابن براج قائل به اختیار قاضی است
۱۸- در قانون مجازات اسلامی کیفر محارب به چه کیفیتی است؟
۱. به اختیار قاضی واگذار شده است ۲. به ترتیب است
۰۳ در کیفر راهزنی منجر به قتل در اختیار قاضی نیست. ۰۲ در کیفر راهزنی منجر به جرح در اختیار قاضی است.
۱۹- اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند؛ ... .
۱. حق الله بر او جاری می شود. ۰۲نه حق الله و نه حق الناس بر او جاری نمی شود.
۳. تنها حق الناس بر او جاری می شود. هم حق الله و هم حق الناسی بر او جاری می شود.
۲۰- طبق نظر آیت الله خویی، اگر کسی از روی اکراه اقدام به قتل دیگری نماید چه حکمی صادر می شود؟
۱. مباشر محکوم به پرداخت دیه می شود ۲. مکره محکوم به حبس ابد می شود
۳. مباشر محکوم به حبس ابد می شود ۴. مباشر قصاص می شود
)Y— از منظر محقق حلی (ره) گزینه صحیح کدام است؟
۱. ارتداد و خروج بر حاکمیت اسلامی از اسباب حد است. ۲. ارتداد و خروج بر حاکمیت اسلامی از اسباب تعزیر است.
۳. ارتداد و خروج بر حاکمیت و سرقت از اسباب تعزیر است. ۴. ارتداد و خروج بر حاکمیت و سرقت از اسباب حد است. ۲۲- از قصاصی ..... لازم است خوداری شود.
| در اعمال زشت f ۱. در کلام زشت ۰۲نفسی ۳. عضو
۲۳- علت آنکه توهین کننده بابت جسارت و توهین باید -- شود این است که حیثیت افراد در سلطه خداوند است و --- می
باشد ۱. تعزیر - حق الناسی ۲. قصاصی - حق الله ۳. تعزیر - حق الله " تأديب – حق الناس YʻY\. Y .\.\[ .\.\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۴


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای خصوصی اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۷
۲۴- قتل عمد با کدام یک از موارد زیر ثابت می شود؟
۱. شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ۲. شهادت یک مرد و دو زن
۳. شهادت دو مرد
۴. شهادت دو مرد یا یک مرد به همراه قسم از صاحبان خون
۲۵- « اگر کسی به پیامبر (ص) دشنام دهد یا عیب جویی کند در همان لحظه کشته می شود» این عبارت بیانگر عقیده ... است.
۱. علماء امامیه ۲. امامیه و شافعیه
۳. امامیه. شافعیه و برخی از حنفیه ۴ . برخی از امامیه و شافعیه
۲۶- منظور از واژه «قص آثره» چیست؟
۱. از او پیروی کرد ۲. قصه زندگی او را بیان کرد
۳. آثار او را منتشر کرد ۴. به دنبال او گشت و او را پیدا کرد
۲۷- کدام گزینه از ارکان تحقق قتل عمد است؟ ۱. قصد و فعلی ۰۲قصد. فعل و بلوغ " . فعل. بلوغ وعقل " قصد ، عقل، فعل و بلوغ
۲۸- غیر مسلمان از اهل کتاب اگر پناهده به حکومت اسلامی باشد چه نامیده می شود؟
۱. کافر حربی ۲. کافر ذمی ۳. کافر معاهد ۴. زرتشتی
۲۹- ادله قضایی مفید اثبات قتل چند تا است؟
۱. ۲ دلایلی ۳.۲ دلیلی ۳. ۴ دلیلی ۵۰۴ دلیلی
۳۰- اگر جانی دست های سه نفر را ببرد باید ... .
۱. بابت مصدوم اول دو دستش و بابت مصدوم دوم دو پایش را و بابت مصدوم سوم دیه بدهد.
بابت مصدوم اول دو دستش را و بابت مصدوم دوم و سوم دیه بدهد.
، بابت مصدوم اول دو دستش را و بابت مصدوم دوم دو چشمش را و بابت مصدوم سوم دیه بدهد.
آن بابت مصدوم اول دو دستش را و بابت مصدوم دوم یک پایش را و بابت مصدوم سوم پای دیگرش را می دهد و ما بقی خسارت مصدوم
دوم و سوم را دیه می دهد.
\.\. [\.\. YʻY\. Y
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :