نمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با ادیان بزرگ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۳۷
۱- در فقه شیعه، هرگاه کسی از اهل کتاب مسلمان شود و سپس از اسلام برگردد چه نامیده می شود؟
۱. ملیین آ ، مرتد ملی ۳. کافر ۴. ملحد
۲- کدام مورد زیر در مورد علم ادیان درست است؟ ۱. هدف آن تأمین زندگی بهتر از طریق ایجاد امنیت برای جان و مال افراد است ۲. پژوهش در آن با استناد به منابع الهی و توجه به الهی بودن آن صورت می گیرد ۳. فایده آن بهره بردن از آن در برقراری ارتباط با افراد و جوامع گوناگون است ۴. علم ادیان یک علم دینی است و به علم کلام شباهت دارد ۳- بودیسم در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟ ۱. ادیان وحیانی - توحیدی ۲ - فلسفی-غیرتوحیدی
۲. ادیان شرقی- ادیان سامی ۴. ادیان خاور دور - ادیان توحیدی
۴- کدام مورد بیانگر منشأ پرستش نیاکان است؟
۱. بازگشت مردگان ۲. احترام مردگان ۳. ترسی از مردگان ۴. پرستش مردگان ۵- در ادیان ابتدایی به نشانی که از قبیله حمایت می کرد چه می گفتند؟
۱. توتم ۲. مانا ۳. تابو ۰۴شمن ۶- کدام مورد در مورد «آئین نوما» درست است؟
۱. آئین نوما به معنای جان گرایی است ۰۲نوما به معنای روح و از آئین رومیان قدیم است
۳. نوما به معنای روح و آئین یونانیان باستان است ۰۴نوما به معنای جان و از آئین بابلیان است ۷- کدام موارد زیر به خدایان نرینه و مادینه معتقد بودند و بزرگترین خدای آنان که بود؟
۱. مصر- فرعون ۲. بابلی - آنو
۳. رومیان - دیانا ۴. یونانیان باستان - زئوس ۸- کدام مورد درباره هندوئیسم درست است؟
۱. آرنیکاها از معارف هندوئیسم است ۲. راما از خدایان هندوئیسم است
۳. شکل تحول یافته آئین برهمایی است ۰۲ برهمایی شکل تحول یافته هندوئیسم است
מו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با ادیان بزرگ
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۳۷
A— کدام موارد زیر از خدایان سه گانه هندوان است؟
۱. برهما- شیوا - ویشنو ۲. راما- یاما- برهما ۳. ایشوارا- رودرا- کریشنا ۲. شیوا - کریشنا - ویشنو
۱۰- کدام موارد زیر بیانگر اصول دین هندو است؟ ۱. اعتقاد به تناسخ و احترام به موجود زنده ۲. ریاضت کشی و رعایت مقررات اجتماعی در معاشرت و ازدواج ۰۳راحت طلبی و احترام به کتابهای آسمانی خویش ۴. عقیده به راستی ودرستی - اهمیت دادن به گاو ۱۱- کدام مورد بیانگر اینست که آدمی نتیجه اعمال خود را در دورههای بازگشت مجدد خود در این جهان می بیند؟ ۱. سمسارا ۲. موکشا ۳. قانون کارما ۴. نیروانا
۱۲- در سنت کدام قوم، پوشیدن لباسی حرام است و بنیانگذار این سنت کیست؟
۱. جینیسم - مهاویرا ۲. اوپانیشادها- برهما ۳. آئین هندو- ویشنو ۴ - آئین شیوا- شیوا
۱۳- «تا آدمی همواره آرام و خوشخو باشد و به هیچ موجود زندهای آسیب نرساند» بیانگر کدام راه هشتگانه بودا است؟ ۱. دیدگاه درست ۲. اندیشه درست ۲. رفتار درست ۴. کوشش درست ۱۴- کدام تعالیم ترکیبی از اصول اخلاقی، سیاست مدن و مقداری مسائل دینی است؟ ۱. بودیسم آ ، جینیسم ". کنفوسيوس ۴. هندوئیسم ۱۵- در «هزاره گویی زردشتی»، انتظار ظهور چند منجی مطرح شده و آنها کدام اند؟ ۱. سه منجی - هوشیدر، هوشیدرماه، سوشیانسی ۲. سه منجی - وهومن، امرتات، سوشیانس ۲. چهار منجی - هنورتات، وهومن، هوشیدر، هوشیدرماه .Y . دو منجی - هوشیدر- هوشیدرماه ۱۶- در شاهنامه فردوسی از چه کسی به عنوان مردی خردمند و سخنور نام برده شده است؟
۱. مانی ۲. زردشت ۳. مزدک ۴. زرئوشتر
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۱۱۵ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با ادیان بزرگ
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۳۷
۱۷- دو موضوع مهم که در تورات کنونی به آنها اشاره ای نشده؛ اما در قرآن آمده است؟
۱. جریان بت شکنی - به آتش افکندن ابراهیم
آن قربانی قوچ به جای اسماعیل - بنای کعبه
۳. قربانی قوچ به جای اسماعیل - گلستان شدن آتش بر ابراهیم
۲. بنای کعبه - تولد حضرت اسماعیل
WA— کدام مورد درباره حضرت موسی درست است؟
۱. عبور از دریا- بنای کعبه ۰۲گوساله پرستی بنی اسرائیل - عبور از آتش ۰۳ ده فرمان - عبور از دریا ۲. بت شکنی - گوساله پرستی بنی اسرائیل
۱۹- یهودی ستیزی در سطح جهان چه نامیده می شود؟
۱. هولوکاست ۲. ضدیت با نژاد سامی ٠٢ صهيونيسم ۴. ضدیت با یهود ۲۰- تورات با کدام مورد آغاز می شود؟
۱. سفر اعداد ۲. سفر خروج ۰۳صحیفه یوشع ۲. سفر پیدایش ۲۱- به گفته اناجیل حضرت عیسی رسالت خود را در چه سالی آغاز کرد؟
۱. چهل سالگی ۲. سی سالگی ۳. چهل و پنج سالگی ۴. پنجاه سالگی ۲۲- کدام یک از ادیان ذیل بر توحید استوار نیست؟
) ... یهودیت ャ。 اسلام .Y . مسببت حبمـا .Y . بودایسهم
۲۳- کلمه «مسیحا» در فارسی از کدام واژه ساخته شده است؟
۱. مشیحا در سریانی ۲. مسایا در عربی ۳. ماشیح در عبری ۲. مسیح در زبان اروپایی ۲۴- حضرت مسیح (ع) شاگردان خود را چه نامید؟ ۱. رسول ۲. حواری ۳. شاگردان ۴. یاران
۲۵- مسیح به پیروانش در این مورد که همه با هم برادرند در بکار نبردن چه عناوینی توصیه داشت؟
۱. پیامبر- پیشوا-پدر ۲. پاپ - اسقف - آقا ۳. پدر- پیشوا - آقا ۴. کشیش - پاپ - پدر
מו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با ادیان بزرگ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۳۷
۲۶- در پیمان کهن و پیمان نور، به ترتیب نجات چگونه بدست می آید؟
۱. وعد و وعید، محبت - قانون و شریعت آن قانون و شریعت، وعد و وعید- محبت
" . وعد و وعيد، عبادت – محبت ۴. قانون و شریعت، وعد وعید - عبادت ۲۷- در مسیحیت نخستین و اصلی ترین آیین که برای همه ضرورت دارد چیست؟
۱. تایید آ، ازدواج مسیحی ۳. تعمید ۴. اعتراف ۲۸- کدام مورد بیانگر نظر مسیحیت درباره معاد است؟
۱. معاد چه روحانی و چه جسمانی را نمی پذیرد ۲. داوری بهشت و جهنم را در قیامت نمی پذیرد
۲. معاد روحانی و حشر اجساد مردگان را قبول دارد ۴. معاد روحانی را قبول دارد و معاد چسمانی را نمی پذیرد
۲۹- تعبیر «خداوند» در کتاب عهد جدید برای حضرت مسیح (ع) به چه معناست؟ ۱. پیامبر ۲. رسولی ۳. خداوند خالق ۴. مولا ۳۰- در کدام انجیل ، سیره و سخنان مسیح با تکیه بر جزئیات بیان شده است؟
۱. متی ۲. مرقسی ۳. لوقا ۴. یوحنا
מו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :