نمونه سوال درس بزهکار ی اطفال 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس بزهکار ی اطفال 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۱- به اعتقاد صاحبنظران ، کدام یک از عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان ، فقط اشخاصی بی استعداد را به بزهکاری
g وامی دارد ۱. فقر ۲. وضعیت نابسامان اقتصادی ۳. مشکلات خانوادگی ۴. مسائل آموزشی
۲- قربانیان گروه های جوانان بزهکار «اسکین هد » در آلمان چه کسانی هستند؟
۱. خارجی ها ۲. مهاجران و اقلیت ها ۳. زنان ٠٢ نژادپرستان ۳- علت اصلی افزایش رفتارهای مجرمانه در کشورهای اروپای شرقی، کدام است؟
۱. شهرنشینی ۲. مشکلات اقتصادی
۳. ضعف نهادهای اصلی جامعه پذیری ۴. رفاه فزاینده
۴- کدام یک عامل قابل توجهی در رشد کمی بزهکاری نوجوانان پس از جنگ جهانی دوم بود؟
۱. اسلحه ۲. اشتغال زنان ۳. سازمان های جنایی ۴. افزایش زاد و ولد
۵- کدام یک از مراحل پیشگیری ، مربوط به کودکان معارضی قانون است و وظیفه آن چیست؟
۱. مرحله اول - طراحی سیاست های پیشگیری
۲. مرحله دوم - برحذر داشتن اطفال در معرض خطر
۳. مرحله سوم - ایجاد نظام دادرسی ویژه نوجوانان
۴. در مورد این دسته از کودکان مرحله ای پیش بینی نشده است. ۶- از دیدگاه روانشناسی ، دوره تکامل عقلانی و ثبات فرد بین کدام سنین است؟
۱. ۷ تا ۹ سالگی ۲. ۹ تا ۱۲ سالگی ۳. ۱۲ تا ۱۵ سالگی ۴. ۱۵ تا ۱۸ سالگی ۷- کودکانی که از نیازهای اساسی محرومند و در معرضی سوء رفتار جنسی و جسمی یا مجازات غیر منصفانه بوده و از حمایت
قانونی محرومند، چه نام دارند؟
۱. در معرض خطر ۲. بزهدیده ۳. منحرف ۴. دشوار ۸- مهم ترین عاملی که در اروپا باعث شد مفهوم کودکی و حقوق کودکان ، کانون توجه قرار گیرد کدام است ؟
۱. تنبیه بدنی ۲. تحمیل تکالیف درسی بیش از حد
.Y . به کارگیری غیر انسانی در کارگاه های تولیدی .Y . بی سوادی
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۶۴ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =***
. = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۱- به اعتقاد صاحبنظران ، کدام یک از عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان ، فقط اشخاصی بی استعداد را به بزهکاری
g وامی دارد ۱. فقر ۲. وضعیت نابسامان اقتصادی ۳. مشکلات خانوادگی ۴. مسائل آموزشی
۲- قربانیان گروه های جوانان بزهکار «اسکین هد » در آلمان چه کسانی هستند؟
۱. خارجی ها ۲. مهاجران و اقلیت ها ۳. زنان ٠٢ نژادپرستان ۳- علت اصلی افزایش رفتارهای مجرمانه در کشورهای اروپای شرقی، کدام است؟
۱. شهرنشینی ۲. مشکلات اقتصادی
۳. ضعف نهادهای اصلی جامعه پذیری ۴. رفاه فزاینده
۴- کدام یک عامل قابل توجهی در رشد کمی بزهکاری نوجوانان پس از جنگ جهانی دوم بود؟
۱. اسلحه ۲. اشتغال زنان ۳. سازمان های جنایی ۴. افزایش زاد و ولد
۵- کدام یک از مراحل پیشگیری ، مربوط به کودکان معارضی قانون است و وظیفه آن چیست؟
۱. مرحله اول - طراحی سیاست های پیشگیری
۲. مرحله دوم - برحذر داشتن اطفال در معرض خطر
۳. مرحله سوم - ایجاد نظام دادرسی ویژه نوجوانان
۴. در مورد این دسته از کودکان مرحله ای پیش بینی نشده است. ۶- از دیدگاه روانشناسی ، دوره تکامل عقلانی و ثبات فرد بین کدام سنین است؟
۱. ۷ تا ۹ سالگی ۲. ۹ تا ۱۲ سالگی ۳. ۱۲ تا ۱۵ سالگی ۴. ۱۵ تا ۱۸ سالگی ۷- کودکانی که از نیازهای اساسی محرومند و در معرضی سوء رفتار جنسی و جسمی یا مجازات غیر منصفانه بوده و از حمایت
قانونی محرومند، چه نام دارند؟
۱. در معرض خطر ۲. بزهدیده ۳. منحرف ۴. دشوار ۸- مهم ترین عاملی که در اروپا باعث شد مفهوم کودکی و حقوق کودکان ، کانون توجه قرار گیرد کدام است ؟
۱. تنبیه بدنی ۲. تحمیل تکالیف درسی بیش از حد
.Y . به کارگیری غیر انسانی در کارگاه های تولیدی .Y . بی سوادی
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۶۴ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹ ۹- عزت نفسی و اعتماد به نفس انسان مولود کدام دوران از دوران های زندگی است ؟ ۱. طفولیت ۰۲ نوجوانی ۳. جوانی ۴. بلوغ .W— کدام یک جزء بزہ های ویژہ کودکی است ؟ ۱. بر گلری ۲. فرار از خانه ۳. آتش افروزی ". تعرض مشدد ۱۱- کدام یک معتقد است که نظام دادرسی نوجوانان باید کنار گذارده شود ؟ ۱. هیرشی ۲. شوارتز ۳. کوبرین ۲. شلدون ۱۲- جامعه پذیری جنسیتی از کجا آغاز می گردد؟ ۱. خانواده ۲. نظام آموزشی ۳. گروه همسالان ۴. رسانه ها ۱۳- لمبروزو ، زنان مجرم را بر پایه کدام محور مورد مطالعه قرار داد؟ ۱. جنبه های روانی ۲. دیدگاه های جامعه شناختی ۳. عوامل زیست شناسی ٠٢ عوامل بيولوژيکی و روانی ۱۴- به اعتقاد چسنی لیند، ریشه بسیاری از بزهکاری دختران چیست؟ ۱. اختلاف موفقیت اجتماعی آنان نسبت به مردان ۲. سوء رفتار جسمی و جنسی در خانواده ۳. از هم پاشیدگی خانواده ۴. اختلاف و تضاد خانوادگی
۱۵- طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده ، ارتباطات ضعیف و نامناسب کودکان با والدین به کدام پدیده بزهکاری ختم می
شود ؟ ) ... مشارکت در جرایم خشونت بار Y احساس گناه ۳. احساس ناامنی ۴. فرار کودک از خانه
۱۶- علت فوت ۲۵ درصد از کودکانی که در اثر کودک آزاری فوت می کنند، کدام است ؟
۱. سوء رفتار جنسی ۲. سوء تغذیه ۳. سندرم تکانی کودک ۴. سوء رفتار عاطفی ۱۷- مهم ترین عواملی از هم پاشیدگی خانواده ها و فقر و نابودی کانون خانواده ها چیست ؟
۱. اعتیاد والدین ۲. خشونت خانوادگی
۳. گسترش قاچاق مواد مخدر ۴. جنگ
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۶۴ = صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۱۸- کدام یک از روش های پیشگیری از بزهکاری اطفال در ارتباط با خانواده ، می تواند برخی از علائم مرتبط با بزهکاری مزمن
را برطرف نماید؟ ۱. مداخله در دوران اولیه کودکی ۲. بهبود مهارت های پرورش کودک ۳. برنامه های بلند مدت ۴. فرزند خواندگی
۱۹- کدام یک ، مدرسه را میانجی اخلاق خانواده و اخلاق سخت زندگی در جامعه می داند؟ ۱. هیرشی ۲. دورکیم ۳. کوئن ۴. گیدنز
۲۰- مطابق اعلامیه حقوق بشر، کدام سطح از آموزش ، باید مجانی و اجباری باشد؟
۱. حرفه ای ۲. عالی ۲. رسمی آ، ابتدایی
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۶۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : بزهکاری اطفال ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۷۱۴۹
۱۸- کدام یک از روش های پیشگیری از بزهکاری اطفال در ارتباط با خانواده ، می تواند برخی از علائم مرتبط با بزهکاری مزمن
را برطرف نماید؟ ۱. مداخله در دوران اولیه کودکی ۲. بهبود مهارت های پرورش کودک ۳. برنامه های بلند مدت ۴. فرزند خواندگی
۱۹- کدام یک ، مدرسه را میانجی اخلاق خانواده و اخلاق سخت زندگی در جامعه می داند؟ ۱. هیرشی ۲. دورکیم ۳. کوئن ۴. گیدنز
۲۰- مطابق اعلامیه حقوق بشر، کدام سطح از آموزش ، باید مجانی و اجباری باشد؟
۱. حرفه ای ۲. عالی ۲. رسمی آ، ابتدایی
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۶۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :