نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی ، پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و ، سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع گاز مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت - طراحی فرایندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی
عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
۱- هرگاه 0=1+х*y+хуo +x+y مشتق ۲ بر حسب X در نقطه 0 = X برابر است با \ . . ャ.Y _\ . Y ۱. صفر ー1、バ - 3 م —Y در تابع 1+f ) (1) .f(x) = x + X) برابر است با * : * 1 . Y. \ . Y ۱. صفر 4 / / - - –r هرگاه (y=f(x+ NR و 2 = (2) آن کاه (I) برابر است با ) . \ Y. 1 . Y. * Y . صفر 2 | x = to +1 —f
در 1=t برابر است با ly =
J2 " 2vs2. " /2 \ . )
4
ضریب زاویه خط مماسی بر نمودار منحنی پارامتری به معادله
۵- مقدار C در قضیه رولی برای تابع زیر کدام است
f(x)=x^–16x xel-4,0.
4V3 ' 4J3 " J3 4 : ) 3
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶
Vץ."וץ. ו. ון. ו. ו***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت - طراحی فرایندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
2x -۶ تابع ===)f(x چند مجانب دارد؟ x * –1 ).. یک ャ。 دو ۳. سه f چهار '4-3x+2=0 —W کدام گزینه در مورد ریشه های حقیقی معادله (ا - ش ۴ X F X درست است؟ ۱. حداقل یک ریشه دارد ۲. حداقل دو ریشه دارد ". ریشه ندارد ۴. دقیقا یک ریشه دارد 2 —A مقدار انتگرال X | dX ا ل برابر است با —1 5 * 5 . y 3 * * . ) 2 2 - - - هرگاه تابع آروی ]1,3–[ انتگرال پذیر بوده و مقدار متوسط تابع روی ]1,3–[ برابر ۲ باشد مقدار 3 f(X)dx | برابر است با —1 人.* * . r ャ.Y \ . ) x3 —W. با فرض F(x) ،F(x) = | sin Vtdt برابر است با () 。ャ ... ) x sin Nxo sin Nxo . Y. . Y. 3x2 sin Nx” x2 sin N x Vץ."וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع گاز، مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت - طراحی فرایندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
\\— هر گاه ^(y ، y = (2x برابر است با
In x(2x)" " (1+lnx)(2x) ' (In x)e^ " (2x)= '' ۱۲- مقدار (th(In N2 برابر است با 1 . Y. 3 . Y. 1 。ャ e . ) 3 е dx —Wy در محاسبه 35 = ] به روش تجزیه کسرهای ساده کدام یک از تجزیه ها درست است؟ X’ + 3x A Bx Y A B C .) ਾਂ ਨੁਸ੍ਤ ੋਂ X x*(x+3) x x 4 x +3 A B f A B . Y. - - —- + – x * x(x +3) хP (x +3) s dx —Wo در محاسبه TTT To T5 استفاده از کدام متغیر مناسب است؟ 2 (1+9x*)* 2 3x = Sec6 " 3X = tan6 -" 3x = cOS 6 Y 3x = Sin 9 ) ۱۵- معادله 0 = 2 x * –4x+y در مختصات قطبی به چه صورت نوشته می شود؟ r + 4Sin 9 = 0 \ r-H 2cOS6} = 0 -W r = 4cOS6 , V r* = 4cose " Vץ."וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۱، ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۱۰۹۶ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۰۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی نفت - صنایع گاز،
مهندسی نفت - صنایع نفت، مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی هوافضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۷ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری ۱۱۱۱۴۶۷
۱۶- در مختصات قطبی معادله 30 = r نشانگر چه نموداری است؟
۱. دایره ۲. خط ۳. مارپیچ ارشمیدسی ۴. دلنما W— طول کمان AB در نمایش تابع )у = f(x در فاصله ]a,b[ از کدام یک از روابط زیر حاصل می شود؟ b 2 。ャ b ..) | (1+(y')*)dx | (1+ y^)dx a. a. b f b . Y. s N1+(y)^dx | V1+ y'dx a. a. ۱۸- حجم حاصل از دوران X = لا در حول محور X ها در فاصله [1 ,10 برابر است با Tt? . Y. л . Y. 3 v 1. ... ) 3 3 3 “: dx –)4 مقدار | برابر است با X () е ). 1 v —1 . Y. 1 ۴. انتگرال واگراست 2 .lim Ln3x —Y بي اي است نا - برابر X—2-Hco V3x +co . * e . Y. 3 .Y ۱. صفر
Vץ."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :