نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۱۸-، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش
محاضی ۱۱۱۱۰۲۴
فرض کنید ۷۲ = () و !--" باشند در اینصورت قلمرو عبارتست از: |–1,1] ." (0.4-co) v. R V (–22,-1|U||,4-co) .)
Y– کدام گزینه صحیح نیست؟
– A – 2 Y – 22 ... ) ۴ - (۲) / از پایین کراندار است ۲ - 4 = (۲) / از بالا کراندار است. -- - (x) = sin x - f - _ _3 . Y. ۲=(۲) در بازه (-) کراندار نیست. اکراندار است. - ү - sin(A rc cos(---)) r مقدار ۳ کدام است ؟ -۲/۵ ،۴ V? . Y. * y Vမ် ... ) Y. Y. Y. ۴- کدام مورد یک تابع را نشان نمی دهد؟ *-i-y=0 。ャ |y|=-x* +2x–1 ... ) . Y. 2 . Y. yo-i-x-0 |*-1-(y-1) = 0 ۵- کدام گزینه در مورد نمودار SS۲۴ ۳ = " صحیح است؟ ) ... ;\re",- r " منحنی نسبت به محور ها متقارن است. Y ץ \ ۳. منحنی نسبت به محور قطبی متقارن نیست. ۲. منحنی نسبت به قطب متقارن نیست. 2 A ... - * معادله دکارتی نمودار Si2 = عبارتست از: (x” – y”)*=8xy to (x^+ y”)*=8xy : « x - y4 =8xy 。ャ x + y^ =8xy ... ) ۷- کدامیک از موارد زیر درست نیست؟ 斗>旦 to z' ==" : « zw-z.w "
γ.γ./γ.γ.γγ"ΛΥΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۱۸-، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محاضی ۱۱۱۱۰۲۴
zz, , z) =–2–3V3i 9 3 =3=3V3 त्। -/
اگر عبارتست از: 24(cos37 +isin 37t) V 24(cosa + isin t) .\ 24(cos57 + isin 57) * 24(cos2n + isin 27) * (αν "+ <1 —A /o- Jo A. مشتق تابع ******* در نقطه ی آ= ۲ برابر 3 است در اینصورت برابر است با: 1 t 1 . Y: –1 Y 1 . ) 2 2 1 2 —\. £ = — lim f(x) = 6 f(x)== در تابع 3-۲. اگر تعریف حد برای را بنویسیم با فرض (ا بیشترین مقدار " کدام است؟ 1 : « 1 Y 1 \ 200 150 100 50 z 4. 4 2, 2 – - - \\ برای تابع " که به طور ضمنی به صورت 0 = у —x "у — " است )x( برابر است با: 2yx *–4y' " 2x” –xy ? " 4x * –xy * W 2x * – 4xy . ) 4x '-2xy yx° —2y° yx°—4y° yx° — 2y° lim cosax-cosbx –țY حاصل حد * " چقدر است؟ to : « 。ャ - |bo-a”) | 2 -bo) 2,3-a”) 2ao—bo) \ 2 2 *\- ))2 tanh(Ln برابر است با: 2 . . 3 . Y. 3 Y 5 . ) 3 2 5 3 1 –ţ?
شیب خط قائم برمنحنی " "T" در نقطه ای به طول ۹ کدام است؟
J3 or J3 .) 2
3 4
γ.γ./γ.γ.γγ"ΛΥΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۱۸-، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محاضی ۱۱۱۱۰۲۴
zz, , z) =–2–3V3i 9 3 =3=3V3 त्। -/
اگر عبارتست از: 24(cos37 +isin 37t) V 24(cosa + isin t) .\ 24(cos57 + isin 57) * 24(cos2n + isin 27) * (αν "+ <1 —A /o- Jo A. مشتق تابع ******* در نقطه ی آ= ۲ برابر 3 است در اینصورت برابر است با: 1 t 1 . Y: –1 Y 1 . ) 2 2 1 2 —\. £ = — lim f(x) = 6 f(x)== در تابع 3-۲. اگر تعریف حد برای را بنویسیم با فرض (ا بیشترین مقدار " کدام است؟ 1 : « 1 Y 1 \ 200 150 100 50 z 4. 4 2, 2 – - - \\ برای تابع " که به طور ضمنی به صورت 0 = у —x "у — " است )x( برابر است با: 2yx *–4y' " 2x” –xy ? " 4x * –xy * W 2x * – 4xy . ) 4x '-2xy yx° —2y° yx°—4y° yx° — 2y° lim cosax-cosbx –țY حاصل حد * " چقدر است؟ to : « 。ャ - |bo-a”) | 2 -bo) 2,3-a”) 2ao—bo) \ 2 2 *\- ))2 tanh(Ln برابر است با: 2 . . 3 . Y. 3 Y 5 . ) 3 2 5 3 1 –ţ?
شیب خط قائم برمنحنی " "T" در نقطه ای به طول ۹ کدام است؟
J3 or J3 .) 2
3 4
γ.γ./γ.γ.γγ"ΛΥΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۱۸-، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محاضی ۱۱۱۱۰۲۴
- - — v. ' - Wώ اگر 1 + 2x – ۲ - " باشد l dy , Δy = 0.1 = ۵۲ کدام است؟
به ازای Ay = 0.345,dy = 0.01 . Y Ay = 0.131,dy = 0.01 . \ Ay = 0.131,dy = 0.1 .* Ay = 0.345,dy = 0.1 . v = R/ - ?\ برای تابع T" (") / کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ... .Y ... . ) نقطه ی (1.0) ماکزیمم نسبی تابع است. نقطه ی "" مینیمم نسبی تابع است. "تابع در فاصله ی ("") محدب است. "نقطه ی " نقطه ی عطف تابع است. - Ln x —W lim مقدار " " (۲ از راست به صفر) برابر است با: ) . 1 . * +co . Y ۴. صفر Koç. Jø y * = 8x , y = x * * م * ۔ہ • . . . . . A * . . * —WA حجم حادث از دوران سطح محصور بین منحنی های حول محور ۲ کدام است؟ 54t . Y. 9/7 .Y 367 。ャ 487 . ) 5 5 5 j dx –\ፃ مقدار انتگرال ناسره ی ۷ برابر است با: 27 . * 7 .Y π. γ 7 . ) 3 3 2 2 : —Y. |–1,0] y = x2 طول منحنی 3 در فاصله " برابر است با: 5 t 4 . Y. 3 Y 2 . ) 4 5 2 3 سوالات تشریحی ۱- ریشه های پنجم عدد یک را بدست آورید؟ ۱،۴۰ نمره γ.γ./γ.γ.γγ"ΛΥΥ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۱۸-، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش
محاضی ۱۱۱۱۰۲۴ ۲- حاصل حدهای زیر را بدست آورید. ۱،۴۰ نمره (ੈ। lim| — — — x–>1\ x – 1 Lx () lim , sinx x–0" (r ۳- انتگرالهای زیر را حل کنید؟ ۱،۴۰ نمره e° s dx ji 3 : x (Lnx) )ب x + \so )الف - — * - ۴۰، ۱ نیمی ۵ f مساحت ناحیه ی داخلی منحهٔ 26 V2 cos = " را بدست آورید؟ ۱،۴۰ نمره 460ಿ —A=( ۱،۴۰ نمره T .. |y=asin't - - - - -- مساحت سطح حاصل از دوران منحنی را حول محور X ها بدست اورید. γ.γ./γ.γ.γγ"ΛΥΥ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :