نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . www20FILEORGo. ،علی دانشحه پیام نو W.:*. مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۲ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۴ -، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری) اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۲ -، امار و کاربردها ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۰۷ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۲ -
\— برد تابع 1– x) = [x]+[–x |+ Ncos 27ty( / کدام است؟
N t {0} -* {} -* Z . ) ۲- اگر 5 f(x) = / L و 3 = (۲)( fog) باشد، حاصل (۲) به کدام است؟
x * – 5 Y seo="l: ' g (x)=3|x|+5 -‘ g(x) =9x *-5 )
|x'+12 , x > 1 > −"
= (۲)f باشد، حاصل (۲) Iimf کدام است؟ x –>1 |5x * +3 , x < 1
) . x. 人.Y \ Y. + \ ۴. وجود ندارد. 3 —f تابع با ضابطه ی "گ" 2 () در چند نقطه پیوسته است. i-so , Χά Ο ۱. دو نقطه ۲. چهار نقطه .Y . بی نهایت نقطه f در هیچ نقطه ای پیوسته نیست. =lso —A مشتق تابع ( ۲ )WST = (۲) 8 کدام است» 3 3 - - 3 2 。ャ 3 2 \ 2 - یا می ..) cos(x +2).sin 7 (x +2).(3x *) cos(3x ).sin 7 (3x *) 3.1. ,, . " 3 3 – sm (x'+2).(3x *) -cos(x +2).sin 7(3x *) - — v “ — 3. - * تابع با ضابطه ی (") / دارای چند نقطه ی اکسترمم می باشد؟ ۱. سه نقطه ۲. چهار نقطه ۳. یک نقطه ۴. دو نقطه V. וו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۴***
- i oth . WWұy:2pFILELORG cost کاخ دانشحه پیام نه. کارشناسی
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش ŽN
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۲ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۴ -، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۲ -، امار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۰۷ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۲
۷- نقاط بحرانی تابع 1+|-=)g(x کدامند؟
۱. ۱ و ۰ و ۱ - ۱.۲ و ۱
۸- حاصلی x W3–x*dx| کدام است؟
1. 。ャ 8 ... ) 2 — v °Y7 — v °Y7 x *(3–x *) +C 7(3–3 ) +
2 8
C
A— حاصل x(x+1)dx| کدام است؟
255 y 16
.W— مقدار متوسط تابع g(x) = sin x در بازه ی 03 کدام است ؟
\ . r 。ャ " مشتق تابع (۲)؟ کدام است؟ x * (1+lny ) x * lnx :)
x –1 .
(x-1)x '-' x * In X + (x -1)x
۱۲- حاصل ۲، هر کدام است؟
JC 。ャ e” ... ) -+С — +C
e Jø ۱۳- مختصات قطبی نقطه ("") کدام است؟
ャ の、.い (45.4
7 . Y. の の、... (44) (ੱ)
V. וו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۴
***
SW 丝
-
o
|
-
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش
-->
-
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۲ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۴ -، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۲ -، امار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۰۷ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۲
۱۴- نمودار 32 = / کدام است؟ ۱. خط راست ۲. دایره ۳. مارپیچ ارشمیدسی ۴. دلنما
WΔ- مساحت بین دو منحنی у = sin x 9 y = coS x از :- x 9 - کدام است
。ャ
... )
π π 2s x (cosx - sinx) dx 2ns; x (sin x - cosx) dx 4. 4
f .*
π π 犀 (cosx - sinx) dx 犀 (sin x - cosx) dx 4 4.
۱۶- اندازه ی طول کمان منحنی - از 3 = ۲ تا 9 = ۲ کدام است؟
*、 to |(1+nx)dx : « s i++ ax 。ャ 2ns, invas ... ) W— حاصل 3+ 'lim e کدام است؟ 2 + 1n x مع ج– تد . . ; +co . Y. ャ.Y * . )
WA— حاصل )Imo کدام است ؟
=0 \ t te'
+co . Y. \ . r . . Y. Y.い
: 30 : 40 "" حاصل "fi"اً کدام است؟ i +i"
. Y. \ . Y. _\ . Y 1 + i . )
V. וו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴***
SW 丝
-
-
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۲ - ، آمار ۱۱۱۱۰۸۴ -، علوم کامپیوتر(چندبخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۲ -، امار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۰۷ -، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن
- سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۲
سوالات تشریحی
6b so-4, 4 —W ۱،۴۰ نمره
2 ––– , x >2
ҳ. * — 8 مقدار a و b را طوری بیابید که تابع 2 = ۲
2
3 = (۲) / همه جا پیوسته باشد. 2[x]+ a , x < 2
l
; ).Y. 3 •7 . . -- .۲- ه».. بی ثابت کنید برای هر x اگر ۶ ک۲ ک" باشد، آنگاه sins - * ۱،۳۰ نمره
C ; W.Y. - 2 -
" مقدار متوسط تابع " " (") / را روی فاصله |%10 بیابید. ۱،۴۰ نمره
f— حاصل ।را بیابید. ۱،۴۰ نمره
(1+x)”
A— نحنی نمایش. م.: احساف کنسد ۱،۴۰ نمره طول منحنی پس چr=sin و دیبا دنباید .
V. וו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم *间1*{*–气 صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :