نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد a... . . . . . . . . 2/NS S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق جزای عمومی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: حقوق - ۱۲۲۳۰۲۴ جبرانی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
استفاده از:
W. در چه زمانی شرکای در جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر مطلع باشند؟
الف، قبل و بعد ار ارتکاب جرم ب. بعد از ارتکاب جرم
ج. در حین ارتکاب جرم و بعد از آن د، قبل یا در حین ارتکاب جرم ۲. چه ارتباطی بین عمل معاون جرم و مباشر جرم وجود دارد؟ الف. عمل معاون تابع عمل مباشر است. ب، عمل مباشر تابع عمل معاون است، ج. عمل معاون جرم و مباشر جرم هم ارزش هستند. د. عمل معاون مهم تر از عمل مباشر است. ۳. تفاوت بین جرم مطلق و مقید چیست؟ الف. در جرم مقید تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه است اما در جرم مطلق انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه است. ب. در جرم مطلق تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه است اما در جرم مقید انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه است. ج. تفاوتی بین جرم مطلق و مقید نیست هر دو موکول به ایجاد نتیجه هستند. د. تفاوتی بین جرم مطلق و مقید نیست هر دو صرفنظر از ایجاد نتیجه هستند. ۴. کلاهبرداری چه نوع جرمی است؟ الف. مطلق ب. ساده ج: مرکب د. به عادت
۵. شریک در جرم غیر عمدی چه مجازاتی خواهد داشت؟
الف، مجازات مباشر جرم ب. مجازاتی در حد معاون جرم ج. مجازات تخفیف یافته د. مجازات اشد
۶. وجه تمایز شریک جرم از معاون جرم چیست؟ الف. شریک در عملیات اجرایی جرم شرکت می کند ولی معاون جرم به نحوی از انحاع به جرم اصلی کمک می کند. ب. معاون در عملیات اجرایی جرم شریک می کند و شریک به نحوی از انحاع به مجرم اصلی کمک می کند. ج. شریک و معاون هر دو در عملیات اجرایی جرم شرکت می کنند. د. وجه تمایزی بین آنها وجود ندارد، هر دو به مجرم اصلی کمک می کنند.
۷. به چه دلیل طرفداران مکتب تحققی قائل به مجازات جرم محال هستند؟ الف. به دلیل حالت خطرناکی که در خود مجرم وجود دارد. ب. چون در این مکتب اصولاً معتقد به اجرای مجازاتها هستند. ج. برای جلوگیری از فرار مجرمین و بی مجازات ماندن افراد بزهکار
د. برای رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد a... . . . . . . . . 2/NS S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: حقوق جزای عمومی (۲) رشته تحصیلی / کد درس: حقوق - ۱۲۲۳۰۲۴ جبرانی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
استفاده از:
W. در چه زمانی شرکای در جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر مطلع باشند؟
الف، قبل و بعد ار ارتکاب جرم ب. بعد از ارتکاب جرم
ج. در حین ارتکاب جرم و بعد از آن د، قبل یا در حین ارتکاب جرم ۲. چه ارتباطی بین عمل معاون جرم و مباشر جرم وجود دارد؟ الف. عمل معاون تابع عمل مباشر است. ب، عمل مباشر تابع عمل معاون است، ج. عمل معاون جرم و مباشر جرم هم ارزش هستند. د. عمل معاون مهم تر از عمل مباشر است. ۳. تفاوت بین جرم مطلق و مقید چیست؟ الف. در جرم مقید تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه است اما در جرم مطلق انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه است. ب. در جرم مطلق تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه است اما در جرم مقید انجام عمل مجرمانه صرفنظر از ایجاد نتیجه است. ج. تفاوتی بین جرم مطلق و مقید نیست هر دو موکول به ایجاد نتیجه هستند. د. تفاوتی بین جرم مطلق و مقید نیست هر دو صرفنظر از ایجاد نتیجه هستند. ۴. کلاهبرداری چه نوع جرمی است؟ الف. مطلق ب. ساده ج: مرکب د. به عادت
۵. شریک در جرم غیر عمدی چه مجازاتی خواهد داشت؟
الف، مجازات مباشر جرم ب. مجازاتی در حد معاون جرم ج. مجازات تخفیف یافته د. مجازات اشد
۶. وجه تمایز شریک جرم از معاون جرم چیست؟ الف. شریک در عملیات اجرایی جرم شرکت می کند ولی معاون جرم به نحوی از انحاع به جرم اصلی کمک می کند. ب. معاون در عملیات اجرایی جرم شریک می کند و شریک به نحوی از انحاع به مجرم اصلی کمک می کند. ج. شریک و معاون هر دو در عملیات اجرایی جرم شرکت می کنند. د. وجه تمایزی بین آنها وجود ندارد، هر دو به مجرم اصلی کمک می کنند.
۷. به چه دلیل طرفداران مکتب تحققی قائل به مجازات جرم محال هستند؟ الف. به دلیل حالت خطرناکی که در خود مجرم وجود دارد. ب. چون در این مکتب اصولاً معتقد به اجرای مجازاتها هستند. ج. برای جلوگیری از فرار مجرمین و بی مجازات ماندن افراد بزهکار
د. برای رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: حقوق جزای عمومی (۲) رشته تحصیلی گد درس: حقوق - ۱۲۲۳۰۲۴ جبرانی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
۸. دفاع مشروع چیست؟ الف. دفع یک حمله ناحق با توجه به شرایط قانونی ب. دفع یک حمله بحق با توجه به شرایط قانونی ج. دفع یک حمله ناحق بدون توجه به شرایط قانونی د. دفع یک حمله ناگهانی بدون توجه به شرایط قانونی ۹. کسی به نفع کلاهبرداری تبلیغ می کند یا موانعی را از پیش پای او بر میدارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد چه عنوانی دارد؟ الف، مباشر جرم ب، معاون جرم ج، شریک جرم د. فاعل مستقل جرم ۱۰. تفاوت بین دفاع مشروع و حالت ضرورت یا اضطرار چیست؟ الف. در دفاع مشروع فرد دفاع کننده است اما در حالت ضرورت شخصی حمله کننده است. ب. در دفاع مشروع فرد حمله کننده است اما در حالت ضرورت شخصی دفاع کننده است. ج. تفاوتی بین این دو وجود ندارد هر دو در حالت دفاع هستند. د. تفاوتی بین این دو وجود ندارد هر دو در حالت حمله هستند. ۱۱. فردی که بیکار و گرسنه است و دست به سرقت می زند در چه وضعیتی قرار دارد؟ الف. در حالت اضطرار ب. در دفاع مشروع ج. در حالت اجبار د. در حالت اکراه
۱۲. آیا در موارد فوری اخذ رضایت پزشک از بیمار یا اقربای او برای عمل جراحی یا طبی ضروری است؟ الف. بله ب. خیر ج. در برخی موارد د. بطور استثنایی
۱۳. در حقوق جزا جنون تحت چه عنوانی بررسی می شود؟ الف. از علل توجیه کننده جرم ب. از عوامل رافع مسئولیت کیفری ج. از معاذیر قانونی د.از علل تخفیف مجازات ۱۴. عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست؟ الف. موجب تخفیف مجازات می شود. ب. موجب معافیت از مجازات می شود ج، موجب رفع مسئولیت کیفری و مدنی می شود د. فقط موجب رفع مسئولیت کیفری می شود و مسئولیت مدنی باقی می ماند.***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد
z o - フパミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: حقوق جزای عمومی (۲) رشته تحصیلی گد درس: حقوق - ۱۲۲۳۰۲۴ جبرانی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
استفاده از: مجاز است.
۱۵. اگر کسی که تحت تأثیر هیپنوتیزم قرار گرفته است مرتکب جرمی شود مسئول است؟
الف. اگر تحت تأثیر قوه قهریه مورد هیپنوتیزم قرار گرفته است مسئول نیست.
ب. اگر با قوه قهریه مورد هیپنوتیزم قرار گرفته مسئول است.
ج. اگر بدون قوه قهریه مورد هیپنوتیزم قرار گرفته مسئول نیست.
د. در هر صورت مسئول است. ۱۶. در حقوق ایران بطور کلی افراد مسئول در شخص حقوقی چه کسانی هستند؟
الف. تمام افرادی که در آنجا فعالیت دارند. ب. مدیران و مسئولان شخص حقوقی
ج. کارمندان و مقامات مادون د. مقامات مافوق ۱۷. در دفاع مشروع منظور از فعالیت داشتن تجاوز چیست؟
الف. خطر غیر قابل پیش بینی باشد.
ب. خطر تجاوز برای آینده باشد.
ج، خطر قبلاً پیش امده و نتیجه مجرمانهای حاصل شده باشد.
د. خطر تجاوز قریب الوقوع باشد. ۱۸. هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود چه کسی مسئول است؟
الف. آمر مسئول است و باید مجازات شود. ب. مأمور مسئول است و باید مجازات شود.
ج. آمر مسئول است ولی مجازات نمی شود. د. آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. ۱۹. عمل فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به علت اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی به قتل برساند، تحت چه عنوانی قابل بررسی است؟
الف. شروع به جرم ب، جرم عقیم ج: جرم محال د. جرم تام ۲۰. آیا هم اکنون در کشور ما با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم محال قابل مجازات است؟
الف. بله قابل مجازات است. ب. خیر، صراحتی در این مورد وجود ندارد.
ج. گاهی قابل مجازات است. د. بطور استثنایی قابل مجازات است.
۲۱. فرار از خدمت سربازی اصولاً در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟ الف. دادگاههای عمومی و انقلاب ب. دادگاههای حقوقی ج. دادگاههای نظامی د. دادگاههای جزایی ۲۲. توقیف غیر قانونی چه نوع جرمی است؟ الف. جرم به عادت ب، جرم مستمر ج، جرم مطلق
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس: حقوق جزای عمومی (۲) رشته تحصیلی گد درس: حقوق - ۱۲۲۳۰۲۴ جبرانی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
استفاده از: مجاز است.
۲۳. اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند و فعل یا ترک فعل را به پایان برساند و به نتیجه مجرمانه دست یابد، در اصطلاح حقوق جزا مرتکب چه شده است؟
الف. شروع به جرم ب، انجام عملیات مقدماتی
ج: جرم تام د. جرم کلاهبرداری ۲۴. آیا د رقانون ایران انجام عملیات مقدماتی برای ارتکاب جرم قابل مجازات است؟
الف. بله انجام عملیات مقدماتی ارتکاب جرم قابل مجازات است.
ب. خیر انجام عملیات مقدماتی جرم نیست اما اگر این عملیات خود عنوان جرم خاصی را داشته باشد قابل تعقیب و مجازات است.
ج. انجام عملیات مقدماتی حاکی از قصد مجرمانه است اما فعلاً مجرمین در مورد آن از تخفیف مجازات برخوردارند.
د. انجام عملیات مقدماتی در هر صورت جرم و قابل مجازات است. ۲۵. در حقوق ایران بیشتر چه نوع مسئولیتی برای اشخاص حقوقی قائل شده اند؟
الف. بیشتر مسئولیت جزایی و حبس
ب. بیشتر مسئولیت مدنی و جبران خسارت
ج. فقط حبس و انهدام
د. فقط جزای نقدی
***

نطر کاربران درباره این مطلب
ا.ح
چرا پاسخنامه ندارند
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :