نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درسی: الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰
۱- مطابق روایات یک درهم قرضی چند برابر خواهد شد؟
۱. ده برابر ۲. هجده برابر ۳. پانرده برابر ۲- کدام گزینه نادرست است؟ ۱. تحقق قرضی نیاز به ایجاب قبول دارد.
۲. قرضی از عقود لازم است.
۳. عقد جایز منحصر در لفظ خاصی نیست، بلکه با هر عبارتی که معنای آن را افاده کند، محقق می گردد. ۴. در قرضی شرط نفع و سود کردن جایز نیست.
۳- مقصود شهید اول از عبارت انما یصح اقراضی الکامل چه می باشد؟
۱. کامل بودن قرضی دهنده
۲. کامل بودن قرض گیرنده
۳. کامل بودن قرضی دهنده و قرض گیرنده
۴. کامل بودن شخص ثالث از طرف قرضی دهنده و قرض گیرنده ۴- اگر قرض گیرنده، وام دهنده را نشناسد و از یافتن او نا امید باشد، بنا بر نظر مشهور فقها چه باید بکند؟ ۱. از طرف او آن را صدقه می دهد.
۲. آن را به حاکم می دهد.
۳. چیزی به ذمه او نمی باشد و مالا متعلق به خود او می باشد.
۴. میان صدقه و تحویل مال به حاکم و باقی گذاردن آن در دست خودش مخیر است.
۵- چه کسی فروش دین به غیر مدیون را جایز ندانسته است؟
۱. شیخ طوسی ۲. سید مرتضی ۳. شیخ صدوق ۴. ابن اردیس ۶- چرا ابن جنید معتقد است که در صورت افلاسی، دیون موجل حال می شوند؟ ۱. زیرا مفلس محجور است. ۲. به دلیل جلوگیری از ضرر و زیان.
۳. به دلیل قیاس کردن مفلس به میت. ۴ . به خاطر عمل کردن به اصل.
γΥ/γΛΑ
صفحه ۱ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۰
۷- کدامیک از تصرفات مفلسی جایز است؟ ۱. تصرفاتی که در برابر عوض است، مانند بیع و صلح. ۲. تصرفاتی که موجب نقل منفعت می گردد. ۳. تصرفاتی که در مقابل آن عوضی نیست، مانند هبه غیر معوضه. ۴. ازدواج کند و همسر خود را طلاق دهد. ۸- عقد رهان از لحاظ لازم بودن و جایز بودن چگونه عقدی می باشد؟ ۱. عقد رهن هم از سوی راهان و هم از سوی مرتهن جایز است. ۲. عقد رهن هم از سوی راهان و هم از سوی مرتهن لازم است. ۳. عقد رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است. ۴. عقد رهن از سوی راهان جایز و از سوی مرتهن لازم است. ۹- گرو گذاشتن کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟ ۱. گرو گذاشتن منفعت. ۲. گرو گذاشتن انسان آزاد.
۳. گرو گذاشتن دین. ۴. اگر مالی را برای گرو گذاشتن از مالکش عاریه بگیرند.
۱۰- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در خطای محض رهن بر دیه پیش از رسیدن زمان ادای دیه جایز نیست.
۲. گرفتن رهن در جعاله پیش از رد کردن بنده یا حیوان گمشده به صاحب آن جایز است.
۳. بر منفعت کسی که عین او اجیر شده است، می توان رهن گذاشت. . افزون بودن دین بر رهن و رهن بر دین جایز نمی باشد. ۱- اگر گرو منفعتی داشته باشد که با بقای عین می توان آن را استیفا کرد، چه کسی حق اجاره دادن آن را دارد؟ ۱. راهن
ャ。 مرتهان
۳. با توافق هر دوی آنها، آن را اجاره می دهند وگرنه حاکم آن را اجاره می دهد.
۴. شخصی که وکالت از سوی راهن و مرتهن دارد.
γΥ/γΛΑ
صفحه ۲ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۰
۷- کدامیک از تصرفات مفلسی جایز است؟ ۱. تصرفاتی که در برابر عوض است، مانند بیع و صلح. ۲. تصرفاتی که موجب نقل منفعت می گردد. ۳. تصرفاتی که در مقابل آن عوضی نیست، مانند هبه غیر معوضه. ۴. ازدواج کند و همسر خود را طلاق دهد. ۸- عقد رهان از لحاظ لازم بودن و جایز بودن چگونه عقدی می باشد؟ ۱. عقد رهن هم از سوی راهان و هم از سوی مرتهن جایز است. ۲. عقد رهن هم از سوی راهان و هم از سوی مرتهن لازم است. ۳. عقد رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است. ۴. عقد رهن از سوی راهان جایز و از سوی مرتهن لازم است. ۹- گرو گذاشتن کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟ ۱. گرو گذاشتن منفعت. ۲. گرو گذاشتن انسان آزاد.
۳. گرو گذاشتن دین. ۴. اگر مالی را برای گرو گذاشتن از مالکش عاریه بگیرند.
۱۰- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در خطای محض رهن بر دیه پیش از رسیدن زمان ادای دیه جایز نیست.
۲. گرفتن رهن در جعاله پیش از رد کردن بنده یا حیوان گمشده به صاحب آن جایز است.
۳. بر منفعت کسی که عین او اجیر شده است، می توان رهن گذاشت. . افزون بودن دین بر رهن و رهن بر دین جایز نمی باشد. ۱- اگر گرو منفعتی داشته باشد که با بقای عین می توان آن را استیفا کرد، چه کسی حق اجاره دادن آن را دارد؟ ۱. راهن
ャ。 مرتهان
۳. با توافق هر دوی آنها، آن را اجاره می دهند وگرنه حاکم آن را اجاره می دهد.
۴. شخصی که وکالت از سوی راهن و مرتهن دارد.
γΥ/γΛΑ
صفحه ۲ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۰
---------۱۲- اگر شرط کرده باشند که گرو هنگام سررسید مدت دین، مبیع برای مرتهن باشد ۱. فقط رهن باطل خواهد بود. ۲. هم رهن و هم بیع هر دو باطل خواهد بود. ۳. فقط بیع باطل خواهد بود. ۴. هیچکدام از رهن و دین باطل نمی باشد. ۱۳- اگر گرو نزد گرو گیرنده تلف شود و مرتهن تعدی یا تفریط کرده باشد در صورتی که گرو قیمی باشد، بنا بر قول صحیح تر، ضامن چه مقدار خواهد بود؟
۱. ضامن بهای آن در روز قبض.
۲. ضامن قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف.
۳. ضامن بهای آن در روز تلف.
۴. قیمت بالاتر از روز تلف تا زمانی که علیه او حکم به قیمت شود.
۱۴- اگر راهن و مرتهن در نوع پولی که رهن بدان فروخته شود، اختلاف کنند، به این صورت که مرتهن بخواهد آن را به این پول بفروشد و راهن بخواهد آن را به پول دیگر بفروشد، معیار در تعیین نوع پولی که رهن بدان فروخته می شود، چیست؟
۱. آنچه که با نظر راهن تعیین می شود. ۲. آنچه که با نظر مرتهن تعیین می شود. ۳. آنچه که با نظر حاکم شرع تعیین می شود. ۴. آن را به پول رایج و غالب می فروشد.
۱۵- معیار آزمودن دخترها برای رشد چه می باشد؟ ۱. رسیدن به سن بلوغ. ۲. با کارهای مناسب جنس مونث مانند ریسندگی و دوزندگی بدون مغبون شدن آزموده می شوند.
۳. امر خرید و فروش به او واگذار می شود بدین معنی که گفت و گو در تعیین قیمت و چانه زدن برای پایین آوردن بهای کالا به وی واگذار می شود.
۴. صرف کردن مال در کارهای خیر مانند صدقات، ساختمان مساجد و پذیرایی از مهمان به او واگذار می شود.
۱۶- کدامیک از موارد زیر از سوی سفیه صحیح و پذیرفته می شود؟ ۱. اقرار او به چیزی غیر از مال، مانند اقرار به نسب اگر چه مستلزم نفقه باشد. آن تصرف سفیه در مال، هر چند تصرفی مناسب با کارهای عاقلان باشد. ۳. اقرار سفیه به مالی برای غیر،
۴. تحویل دادن عوض خلع به وی.
γΥ/γΛΑ صفحه ۳ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ درسی : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درسی: الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰
۱۷- مطابق قول شهید اول محجور بودن سفیه و زوال محجور بودن وی منوط به چه چیزی می باشد؟ ۱. حکم حاکم - حکم حاکم. ۲. ظهور سفاهت -حکم حاکم. ۳. حکم حاکم -زوال سفاهت. ۴. ظهور سفاهت -زوال سفاهت. ۱۸- در ضمان کدامیک از موارد زیر لازم است؟
۱. اینکه ضامن بدهکار را بشناسد. ۰۲ فوریت در قبول.
۳. اینکه ضامن مستحق مال را بشناسد. ۴. اینکه ضامن کامل و آزاد باشد.
۱۹- هرگاه کسی مالی را که ذمه اش به مثل آن مشغول است بر عهده بگیرد، چه نوع عقدی صورت گرفته است؟ ۱. کفالت ۲. حواله ۳. ضمانت ۴. شرکت ۲۰- اگر محال علیه، محتال را به شخص دیگری حواله دهد و سپس آن شخص هم، محتال را به شخص سوم حواله دهد و به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه نامیده می شود؟
۱. پی در پی آوردن حواله. ۲. چرخاندن حواله.
۳. شراکت در حواله. ۴. دادن حواله به غیر جنس حق.
۲۱- اگر محال علیه بدهی حواله دهنده را بپردازد و آنگاه بخواهد به حواله دهنده رجوع کند، چون منکر بدهکار بودن به حواله دهنده است، اما حواله دهنده مدعی است و می گوید او به من بدهکار بوده است، در این صورت قول چه کسی با سوگند پذیرفته می شود؟
۱. محال علیه ۲. حواله دهنده ۳. هر دو ۴. محتال ۲۲- این عبارت در عقد کفالت به چه چیز اشاره دارد؟ تصح حالهٔ و موجلهٔ ۱. کفالت با هر حالت و ویژگی که واقع شود، صحیح است.
۲. کفالت اگر از روی عجله هم باشد، صحیح است.
۳. کفالت هم به صورت بدون مدت صحیح است و هم به صورت مدت دار.
۴. کفالت عقدی است که به ایجاب و قبول میان کفیل و مکفول له نیاز دارد.
γΥ/γΛΑ صفحه ۴ از ۶
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :