نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشرینی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریشی: --
نام درس: قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی کد درس: حقوق(۱۲۲۰۲۹۳)
استفاده از: مجاز است.
۱ . مباحثی که در باب قوانین و مقرراتی که پروردگار در مورد جزئیات اعمال و رفتار بندگان وضع کرده، کدام رکن از ارکان علم فقه را تشکیل می دهد؟
الف. موضوع ب. مبادی ج. مسائل ۲. مسائل مربوط به مالکیت و زوجیت در کدام دسته از احکام قابل بررسی هستند؟
الف، احکام امضایی-احکام وضعی ب، احکام تکلیفی-احکام امضایی
ج، احکام تأسیسی احکام وضعی د. احکام تکلیفی احکام تأسیسی ۳. کدام گزینه مفهوم شرط در حقوق اسلامی را در بر ندارد؟
الف. شرط چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلق است.
ب. شرط، مطلق الزام و التزام است.
ج. شرط، آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد.
د. تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله را شرط یا شرط ضمن عقد می نامند. ۴. به عقیده فقیه برجسته معاصر محقق نائینی، هرگاه در «قابل اسقاط بودن امری» تردید وجود داشته باشد، کدام اصل جریان می یابد؟
الف. اصل عدم ب. اصل آزادی اراده ج، اصل برائت د. اصل استصحاب ۵. روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار که با دارنده شی ء معامله کرده و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفی نمی کنند، کدامیک از دلایل استناد فقها برای حجیت قاعده ید است؟
الف. سنت ب. بنای عقلا ج. اجماع د. سیرہ ۶. در تعارض استصحاب با ید کدامیک بار دیگری اولویت دارد و چرا؟
الف. استصحاب بر ید اولویت دارد زیرا استصحاب اصل است و ید اماره.
ب. ید بر استصحاب اولویت دارد زیرا استصحاب اماره است و ید اصل.
ج. استصحاب بر ید اولویت دارد زیرا ید اصل است و استصحاب اماره
د. ید بر استصحاب اولویت دارد زیرا ید اماره است و استصحاب اصل.
۷. در کدامیک از حالات زیر قاعدهای ید حاکم نیست ؟
الف. در مورد مالی که فعلاً در ید شخص است ولی شک داریم که این تصرف از ابتدا مالکانه بوده یا غیر مالکانه
ب. در صورتیکه در معارضه ذوالید با مدعی، مدعی با اقامه بینه ثابت کند که مال فعلاً متعلق به اوست.
ج. در صورتیکه یقین وجود دارد که مال، مسبوق به تصرف مالکانه است اما در مالکانه بودن یا غیر مالکانه بودن ید فعلی شک است.
د. در صورتیکه در معارضه مدعی با ذوالید، ذوالید مدعی شود که مال از طریق قانونی به او منتقل شده ولی مدعی تصرف را غصبی بداند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشرینی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریشی: --
نام درس: قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی کد درس: حقوق(۱۲۲۰۲۹۳)
استفاده از: مجاز است.
۸ در حالت استقرار ید نسبت به عین، اگر ذوالید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقاً وقف بوده و آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده است، چه حکمی بر او بار می شود؟ الف. ید او فاقد اعتبار می شود و دعوا منقلب می شود.
ب. در این حالت یقیناً قاعده ید حکمفرما خواهد شد.
ج. همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شیع به شخصی می دانند.
د. ذوالید نیازی به اقامه دلیل و یا اتیان سوگند ندارد. ۹. منظور از «ید در منافع معنا دارد» چیست؟
الف. منافع مستقل از عین قابل وضع است.
ب. منافع از حیث قاعده اید در عرض عین است.
ج. معنای تسلط بر منافع، استیلا بر منافع به تبع عین است.
د. تسلیم منافع با تسلیم عین بی ارتباط است. ۱۰. قاعدهای ید در کدام مورد حاکمیت ندارد؟
الف. منافع ب، حقوق مالی ج. اعراض وانساب د، ذوالید ۱۱. کدامیک از مستندات قاعده ضمان ید بر بقیه مقدم است؟
الف، بنای عقلا دب، سفیرہ ج. حدیث «علی الید» د. اجماع ۱۲. کدام فرق معتقدند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد؟
الف. حنبلی و شافعی ب. امامیه و حنبلی ج، حنفی و مالکی د، مالکی و حنبلی ۱۳. صدق کدام قواعد در منافع مستوفات و غیرمستوفات، دارای وجاهت عرفی است؟
الف. تسبیب در منافع مستوفات و اتلاف در منافع غیرمستوفات
ب. اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیرمستوفات
ج. تفویت در منافع مستوفات و اتلاف در منافع غیرمستوفات
د. تسبیب در منافع مستوفات و تفویت در منافع غیرمستوفات ۱۴. طبق ماده ۳۳۰ قانون مدنی ایران، اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، چگونه باید ذمه خود را ابراع نماید؟
الف. عین به غاصب تعلق می گیرد و او باید قیمت مال مغصوب را بپردازد.
ب. باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد.
ج. در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن باید بدل را پرداخت کند.
د. در صورت تلف عین باید معادل را پرداخت نماید.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی
- フパミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشرینی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریشی: --
نام درس: قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی کد درس: حقوق(۱۲۲۰۲۹۳)
استفاده از: مجاز است.
۱۵. هرگاه مال در دست متصرف تلف شود، چنانچه بین قیمت روز تلف وروز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد با استفاده از قاعده «علی الید» متصرفا باید کدام قیمت را بپردازد؟ الف. قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم کند.
ب. قیمت روز تلف را باید پرداخت کند.
ج. بالاترین قیمت بین فاصله زمانی استیلا و تلف را پرداخت کند.
د. قیمت روز استیلا را به مالک بپردازد.
*い. کدام قاعده را می توان استثنایی بر قاعده ضمان ید دانست؟
الف. قاعده ید ب. قاعدہ اتلاف ج. قاعده لاضرر د. قاعده استیمان
۱۷. در عقودی نظیر وکالت و اجاره، با فرض تعدی و تفریط رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟ الف. رابطه حقوقی ناشی از این عقود مختل می شوند ولی متعدی و مفرط ضامن نیستند. ب. نه رابطه حقوقی ناشی از این عقود مختل می شود و نه متعذی و مفرط ضامن هستند. ج. رابطه حقوقی ناشی از این عقود مختل می شود و متعذی و مفرط ضامن هستند. د. رابطه حقوقی ناشی از این عقود مختل نمی شود، هر چند که متعذی و مفرط ضامن می شوند.
۱۸. در کدامیک از اقسام ید، یکی از دو عنصر اذن یا مجانیت مفقود است؟
الف. ید امانی ب. ید ضمانی عدوانی
ج. ید ضمانی غیرعدوانی د. ایادی ضمانی
۱۹. از دیدگاه فقه شیعه کدام مورد جز ع موجبات ضمانی قهری نیست؟
الف. اتلاف ب، غرور ج، تسبیب د. ضمان ید ۲۰. اگر شخصی پس از استیلا بر چیزی آن را به دست خود تلف کند، چه ضمانی وجود دارد؟
الف، ضمان ید و ضمان اتلاف ب. ضمان ید
ج. ضمان اتلاف د، ضمان معاوضی و ضمان اتلاف ۲۱. طبق نظر مرحوم محقق در شرایع هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، نسبت به ضمان کدامیک بار دیگری مقدم است؟
الف. مباشر بر مسبب مقدم است.
ب. مباشر در هر حال مبراست.
ج. مسبب بر مباشر مقدم است.
د. هر دو به یک اندازه ضامن هستند. ۲۲. مدلول کدامیک از قواعد زیر جزع «مسستقلات عقلیه» است؟ الف. قاعده تسبیب ب. قاعده لاضرر ج. قاعده اساتیمان د. قاعده تلف مبيع قبل از قبض ۲۳. در آیه شریفه ی «ولا تمسکوهن ضرارالتعتدوا» کلمه «ضرار» به چه معناست؟ الف، زیان مالی
ب. زیان جانی ج، زیان روحی د. نقص در مال و جان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از ۴


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی
- フパミ
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشرینی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریشی: --
نام درس: قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی کد درس: حقوق(۱۲۲۰۲۹۳)
استفاده از: مجاز است.
۲۴. در جمله ی «لاضرر و لا ضرار» مرحوم شریعت اصفهانی و امام خمینی (ره) در کدام مورد اختلاف نظر دارند؟ الف. امام خمینی «لا» را در لای نفی به حساب آورده اند و مرحوم شریعت آن را به معنای نهی دانسته اند. ب. امام خمینی «لا» را در مفهوم نفی و در احکام غیرالهی دانسته اندو مرحوم شریعت آن را در احکام الهی دانسته اند. ج. امام خمینی «لا» را در مفهوم نهی و در احکام اولیه به حساب آورده اند و مرحوم شریعت آن را در احکام ثانویه دانسته اند. د. امام خمینی «لا» را در مفهوم نهی و در غیر احکام الهی می گیرند ولی مرحوم شریعت نهی را نهی الهی و از احکام اولیه
می داند.
۲۵. فقها «تنبیهات» را بعد از ذکر احکام مربوط به کدام قاعده مورد مطالعه قرار می دهند؟ الف. قاعده خصمان ید ب. قاعده استیمان ج. قاعده لاضرر د. قاعدہ ید
۲۶. در کدام مورد فقها متفقاً اعتقاد به حاکمیت قاعده لاضرر دارند؟
الف. عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک می شود.
ب. عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش می شود.
ج. تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست ولی موجب عدم انتفاع دیگری است.
د. نه عدم تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش می شود. ۲۷. طبق نظر فقها چنانچه مالک به لحاظ لهو و لعاب در ملک خود تصرفاتی کند کدام قاعده حاکم می شود؟
الف. قاعده لاضرر ب، قاعدہی تسلیط ج. قاعدهای استیمان د. قاعدہ ید ۲۸. کدام مورد را نمی توان به عنوان یکی از منابع و مستندات قاعده غرور به حساب آورد؟
الف. اجماع فقها ب. بنای عقلا ج، روایات د. برخی ادله قاعده تسبيب ۲۹. کدام مورد بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است؟
الف. غار و مغرور هر دو عالم باشند. ب. مغرور جاهل و غار عالم باشد.
ج. مغرور عالم و غار جاهل باشد. د. غار و مغرور هر در جاهل باشند. ۳۰. شهید اول در مورد مادری که با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن می گیرد در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نمی شود، چه حکمی می دهند؟
الف. عقد را باطل می دانند. ب. عقد را باطل دانسته و مادر را ضامن نصف مهر زوجه می دانند.
ج. احتمال ضمان تمام مهر را می دهند. د. عقد را باطل می دانند ولی ذمه مادر را از پرداخت مهریه ابراع می کنند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :