نمونه سوال درس مسیحیت نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مسیحیت نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی N/ عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از:
۱. از نظر پیروان عیسی، هستهٔ اصلی مسیحیت چه بود؟ الف، زندگی عیسی ب. عید گلریزان ج. رستاخیز مسیح د، تصلیب مسیح
۲. بنابر روایت کتاب مقدس ماجرای «گلوسولالیا» چیست؟ الف. مشاهدهٔ روشن و بی ابهام وادراک عیسی در سیمای رستاخیزی اش ب. پیش بینی عیسی مبنی بر مرگ خویش و وقوع سلطنت مسیحایی در میان حواریون ج. تجربهٔ حواریون مبنی بر حضور عیسی با آنان د. تکلم حواریون با زبانهای مختلف بواسطهٔ پرشدن از روح القدس
۳. از نظر پولس به چه طریق گناه نوع بشر آمرزیده شد؟ الف. آموزههای مسیح ب. مرگ و رستاخیز مسیح ج. ظهور مسیحا د، شام آخر و دعا مسیح ۴. در اواخر قرن اول میلادی پس از نسل رسولان مهمترین بحران چه بود؟ الف. ورود گستردهٔ نوکیشان یونانی زبان ب. پیشگویی بی سرانجام رجعت عیسی ج، آزار و شکنجهٔ مسیحیان و غارت اورشلیم د. رواج رسم افراطی زهد، گوشه نشینی و ریاضت ۵. واژه یونانی گنوسیسم به چه معنی است؟ الف. روح ب. عقل ج: حکمت د. شناخت ۶. اعتقاد بر این که یهوه خدای جهان آفرین شریر است از مبانی اعتقادی چه کسی است؟
الف، مرقیون ب. مونتانوس ج، پولس د. اوريژن ۷. با توجه به ساختار کلیسا در قرن دوم اداره امر صادقات بر عهده چه کسی بود؟
الف. اسسقف ب. شماس C . رابی د. پر سبیتر ۸. در تفکر فلسفی اوریژان عرصه حاکمیت و فرمانروایی خدای پدر کدام است؟ الف. آفریدههای عقلانی ب، کلیسا
۹. از آباء کلیسا که معتقد بود: «آتن را با اورشلیم چه؟ و آکادمی را با کلیسا چه کار؟»
الف. اوريژن ب. حکمت اسکندرانی ج، ترتولیان د. یوحنا زرین دهان ۱۰. با توجه به تاریخ رهبانیت چه کسی قوانینی تدوین کرد که هنوز هم اساس زندگی معنوی و رهبانیت در آیین ارتدوکس می باشد؟
الف، باسیلیوس کبیر ب، پاچامیوس
ج. ژان کاسیان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از۵***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از:
۱۱. اقدام مهم "امپراطور کنستانتین "چه بود؟ الف. قوانین انضباطی دقیقی برای زندگی معنوی راهبان بنا نهاد. ب. امپراطوری خود را با دین مسیح متحد و یکپارچه نمود. ج. قانون ارائه گواهینامه دال بر قربانی را وضع کرد. د. موج شکنجه و آزار و کشتار وسیعی علیه مسیحیان به راه انداخت.
۱۲. علت تشکیل اولین شورای کلیسای جهانی (نیقیه) چه بود؟ الف. حل مناقشاتی که کلیسا را از درون تجزیه می کرد.
ب. حل مناقشات مربوط به اندیشه های آریوس ج. تصویب این اعتقاد که مسیح از آغاز تجسدش دارای دو ذات بوده است. د. دیدار و آشنایی آزادانهٔ اسقفها با یکدیگر
۱۳. چه چیزی آگوستین را پس از اولین سالهای حضورش در میلان تحت تأثیر قرار داد؟
الف. مطالعهٔ آثارسیسرون ب. آموزه های مانویت ج: مواعظ اسقف آمبروز د. ایمان مسیحی ۱۴. کدام مورد را می توان بعنوان اختلاف میان کلیسای شرق و غرب و علت تکفیر پاپ نام برد؟ الف. عبارت " وازپسر" ب. شمایل شکنی ج. عبارت "وازپدر" د. شمایل پرستی ۱۵. در جریان نزاع بر سر شمایلها کدام متکلم ارتدوکس از شمایل پرستی دفاع نمود؟ الف، یوحنای صلیبی ب. یوحنای دمشقی ج. دیونیسیوس آریوپاگوسی د. تر توليان ۱۶. با شکوهترین مراسم کلیسای شرقی که شباهت به مراسم شام آخر داشت؛ کدام است؟ الف. شمایل شکنی ب. آیین عشاء ربانی ج. مراسم تدهین د. آیین نماز مقدس ۱۷. نوشتههای عرفانی دیونیسیوس آرئوپاگوسی تحت تأثیر کدام مکتب فکری است؟ الف. دیونوسيوسی ب. گنوسی ج. نوافلاطونی د. مانوى
۱۸. قدیس بندیکت انجام عبادات و وظائف روزانه را چه می نامید؟ الف۔ امورات شرعی ب. اعمال خداوند
ج. پرهیزکاری د. تقدس
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. آخرین وقت از اوقات هفتگانه شرعی چه نام داشت؟
!Sext z Lauas sa Compline .J د. None
۲۰. در اوائل قرن پنجم چه کسی رسم تجرد و بی همسری را در میان روحانیون اجباری کرد؟
الف، قدیس بندیکت ب، پاپ لئوی سوم
ج، شارلمانی کبیر د. پاپ اينوسنت اول ۲۱. چه کسی آرمان خداگونه شدن را لطف الهی و اتحاد با عیسی، در یک حس تجربی و عرفانی می دید؟
الف، قدیس سیمیون ب، سیریل
ج. بانی فیسی د. تر توليان
۲۲. هدف از اصلاحات " هیلدبراند "(پاپ گریگوری هفتم) چه بود؟
الف. فتح قسطنطنیه و خارج نمودن کلیسا از نفوذ مسلمانان
ب. مبارزه با خرید و فروش واعطای منصب روحانی
ج. تبعید نمودن پاپها و پالایش زندگی دنیاگرایانهٔ روحانیون
د. محور ساختن دین در زندگی عامه و رفع فساد در سطوح بالای کلیسا ۲۳. برجسته ترین فیلسوف و دانشمند دومینیکنی و مولف کتاب کلیات الهیات چه نام داشت؟
الف، ویلیام آکمی ب. قدیس فرانسیس
ج، توماس آکویناس د. دانز اسکوتس ۲۴. از نظر توماس آکویناس ایمان و عشق به خداوند چگونه و به چه طریق میسر می شود؟
الف. تأمل عقلانی ب. ارادهٔ آزاد ج: یقین د. افاضهٔ لطف
۲۵. موضوع کتاب "کمدی الهی " دانته چیست؟
الف. دفاع از تفکیک میان قدرت کلیسایی و مادی است.
ب. توصیف مفصتل و با احساس زندگینامهٔ شخصی وی است.
ج. حاکمیت خدا را بر ارادهٔ انسان مورد توجه قرار داده است. د. منازل آخرت را به سبکی شگفت انگیز توصیف کرده. ۲۶. پاپ لئوی دهم به چه خاطر در قبال آمرزش گناهان اقدام به جمع آوری اعانه و دریافت پول نمود؟ الف. جهت تأمین مخارج سنگین ساخت کلیسای سن پیتر ب. جهت تأمین مخارج هنگفت تجهیزواعزام سربازان به جنگهای صلیبی ج. جهت عذرخواهی از خدابه دلیل گسترش طاعون به عنوان کفارهٔ گناهان د. جهت دفع ناآرامی دهقانان زیرفشار ستم زمین دارها
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از۵
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. آخرین وقت از اوقات هفتگانه شرعی چه نام داشت؟
!Sext z Lauas sa Compline .J د. None
۲۰. در اوائل قرن پنجم چه کسی رسم تجرد و بی همسری را در میان روحانیون اجباری کرد؟
الف، قدیس بندیکت ب، پاپ لئوی سوم
ج، شارلمانی کبیر د. پاپ اينوسنت اول ۲۱. چه کسی آرمان خداگونه شدن را لطف الهی و اتحاد با عیسی، در یک حس تجربی و عرفانی می دید؟
الف، قدیس سیمیون ب، سیریل
ج. بانی فیسی د. تر توليان
۲۲. هدف از اصلاحات " هیلدبراند "(پاپ گریگوری هفتم) چه بود؟
الف. فتح قسطنطنیه و خارج نمودن کلیسا از نفوذ مسلمانان
ب. مبارزه با خرید و فروش واعطای منصب روحانی
ج. تبعید نمودن پاپها و پالایش زندگی دنیاگرایانهٔ روحانیون
د. محور ساختن دین در زندگی عامه و رفع فساد در سطوح بالای کلیسا ۲۳. برجسته ترین فیلسوف و دانشمند دومینیکنی و مولف کتاب کلیات الهیات چه نام داشت؟
الف، ویلیام آکمی ب. قدیس فرانسیس
ج، توماس آکویناس د. دانز اسکوتس ۲۴. از نظر توماس آکویناس ایمان و عشق به خداوند چگونه و به چه طریق میسر می شود؟
الف. تأمل عقلانی ب. ارادهٔ آزاد ج: یقین د. افاضهٔ لطف
۲۵. موضوع کتاب "کمدی الهی " دانته چیست؟
الف. دفاع از تفکیک میان قدرت کلیسایی و مادی است.
ب. توصیف مفصتل و با احساس زندگینامهٔ شخصی وی است.
ج. حاکمیت خدا را بر ارادهٔ انسان مورد توجه قرار داده است. د. منازل آخرت را به سبکی شگفت انگیز توصیف کرده. ۲۶. پاپ لئوی دهم به چه خاطر در قبال آمرزش گناهان اقدام به جمع آوری اعانه و دریافت پول نمود؟ الف. جهت تأمین مخارج سنگین ساخت کلیسای سن پیتر ب. جهت تأمین مخارج هنگفت تجهیزواعزام سربازان به جنگهای صلیبی ج. جهت عذرخواهی از خدابه دلیل گسترش طاعون به عنوان کفارهٔ گناهان د. جهت دفع ناآرامی دهقانان زیرفشار ستم زمین دارها
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳از۵
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از: مجاز است.
۲۷. محتوای عمدهٔ رسالهٔ نود و پنج ماده ای "لوتر" چیست؟ الف. استدلال علیه آمرزش ب. توبهٔ حقیقی به سوی خدا
ج، ضد مسیح بودن پاپ د. تفسیر بخشهایی از کتاب مقدس ۲۸. پس زمینه و ریشههای فکری لوتر در مخالفت علیه پاپ و انجام اصلاحات چه بود؟
الف. آشنایی با آراء فیلسوفان یونانی و رومی ب. آشنایی با تمدن و فرهنگ مسیحی و یهودی ج. مرجعیت کتاب مقدس د. مطالعه و تحقیق در آثار و نوشتههای آبا کلیسا
۲۹. از بانیان اصلاح دینی در زوریخ که نهضت اصلاح دینی را با قدرت و موفقیت به کمال رساند؟
الف. بودنشتاین ب. تسوینگلی
ج، ملانکتون د. کالون ۳۰. "میشل سروتوس " به چه اتهامی در آتش سوزانده شد؟
الف، انکار حاکمیت پاپی ب. انکار مرجعیت کتاب مقدس
ج. انکار عقیدهٔ تثلیث د. اعتقادات علمی و رد آموزههای کلیسایی
۳۱. هدف چارلز پنجم از تشکیل شورای کاتولیکی " ترنت " چه بود؟ الف. متمرکز کردن تشکیلات دادگاه تفتیش عقاید، تأکید بر آیین عفو منع گسترش عقاید پروتستانها ب. تعریف مجدد مذهب کاتولیک و آشتی با پروتستانها و وحدت مجدد آلمان
ج. محدود کردن شعائر الهی به عشاعربانی و غسل تعمید، محدودیت در احترام به تمثالها د. پایه گذاری دادگاههای تفتیش عقاید ، بازپس گیری اسپانیا از اعراب، نابودی تمثالها ۳۲. در جریان نهضت اصلاح دینی علت اصلی جدایی کلیسای انگلیسی از نظام پاپی چه بود؟ الف. تمایل هنری هشتم به ازدواج مجدد ب. پافشاری شاهزادگان در تثبیت سلطهٔ مطلق در سرزمین خود بدون دخالت پاپ ج. گسترش سوع استفاده و بی عدالتی کلیسای قرون وسطای اروپا د. تمایل دینداران برای استفاده از کتاب دعا به زبان انگلیسی
۳۳. از نظر " جورج فاکس " مهمترین راه نیل به حقیقت چیست؟ الف، کتاب مقدس ب. نور باطنی
ج. پرستش کلیسایی د. پاک دینی
۳۴. عنوان " رم سوم " یادآور کدام مرکز مسیحی است؟ الف. قسطنطنیه ب. بیزانس
ج: مسکو د. اورشلیم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۶۰ نشریخی: -- نام درس: مسیحیت رشته تحصیلی / کد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۷۴ ۱۲۲۰)
استفاده از: مجاز است.
۲۷. محتوای عمدهٔ رسالهٔ نود و پنج ماده ای "لوتر" چیست؟ الف. استدلال علیه آمرزش ب. توبهٔ حقیقی به سوی خدا
ج، ضد مسیح بودن پاپ د. تفسیر بخشهایی از کتاب مقدس ۲۸. پس زمینه و ریشههای فکری لوتر در مخالفت علیه پاپ و انجام اصلاحات چه بود؟
الف. آشنایی با آراء فیلسوفان یونانی و رومی ب. آشنایی با تمدن و فرهنگ مسیحی و یهودی ج. مرجعیت کتاب مقدس د. مطالعه و تحقیق در آثار و نوشتههای آبا کلیسا
۲۹. از بانیان اصلاح دینی در زوریخ که نهضت اصلاح دینی را با قدرت و موفقیت به کمال رساند؟
الف. بودنشتاین ب. تسوینگلی
ج، ملانکتون د. کالون ۳۰. "میشل سروتوس " به چه اتهامی در آتش سوزانده شد؟
الف، انکار حاکمیت پاپی ب. انکار مرجعیت کتاب مقدس
ج. انکار عقیدهٔ تثلیث د. اعتقادات علمی و رد آموزههای کلیسایی
۳۱. هدف چارلز پنجم از تشکیل شورای کاتولیکی " ترنت " چه بود؟ الف. متمرکز کردن تشکیلات دادگاه تفتیش عقاید، تأکید بر آیین عفو منع گسترش عقاید پروتستانها ب. تعریف مجدد مذهب کاتولیک و آشتی با پروتستانها و وحدت مجدد آلمان
ج. محدود کردن شعائر الهی به عشاعربانی و غسل تعمید، محدودیت در احترام به تمثالها د. پایه گذاری دادگاههای تفتیش عقاید ، بازپس گیری اسپانیا از اعراب، نابودی تمثالها ۳۲. در جریان نهضت اصلاح دینی علت اصلی جدایی کلیسای انگلیسی از نظام پاپی چه بود؟ الف. تمایل هنری هشتم به ازدواج مجدد ب. پافشاری شاهزادگان در تثبیت سلطهٔ مطلق در سرزمین خود بدون دخالت پاپ ج. گسترش سوع استفاده و بی عدالتی کلیسای قرون وسطای اروپا د. تمایل دینداران برای استفاده از کتاب دعا به زبان انگلیسی
۳۳. از نظر " جورج فاکس " مهمترین راه نیل به حقیقت چیست؟ الف، کتاب مقدس ب. نور باطنی
ج. پرستش کلیسایی د. پاک دینی
۳۴. عنوان " رم سوم " یادآور کدام مرکز مسیحی است؟ الف. قسطنطنیه ب. بیزانس
ج: مسکو د. اورشلیم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :